งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 117
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวนภาพร    กีโดย
1. นายอรรถพงษ์    ชมพักตร์
2 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายนนทพัทธ์    อินทปุระ
1. นายกิตติศักดิ์    แก่นนาโรง
3 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายเมฆพงษ์    พงษ์เกิดลาภ
1. นางสาวพัสร์ศิริณ    เกิดพิทักษ์
4 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    ต้องใจเพื่อน
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
5 8 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรวพรรณ    วันสุวรรณ
1. นายภูวเดช    ไพเราะ
6 9 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายชนาธิป    บุญเสริม
1. นายธัญญากร    ธรรมกาย
7 10 โรงเรียนอันนาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายธีระพงษ์    ทุวิลา
1. นายวัชระ    แก้วฉาย
8 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายสิทธิศักดิ์    สิทธิแสงชัย
1. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
9 15 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายชนาภัทร    แซ่ฉั่ว
1. นายปราศรัย    อยู่ดี
10 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายคุณานนต์    พรหมเล็ก
1. นายทัศนัย    บุญลือ
11 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายธณัทนันท์    แย้มศรวล
1. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
12 21 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายวงศพัทธ์    เลขะวัฒนะ
1. นายณัฏฐ์พัชร์    สนธิธรรม
13 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายพณฤทธิ์    โกมลสิงห์
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
14 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธารวลัย    ภู่ทับทิม
1. นายวิเชียร    พึ่งวร
15 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายยุทธนา    มะลิลา
1. นางสาวณัชชารีย์    ธนฐิติวรนันท์
16 32 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายเนติพงษ์    แสงสว่าง
1. นางสุนีย์    พันธุ์เพ็ง
17 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายกฤษดา    โพธิ์ปัทมะ
1. นายอานนท์    กาญจนโพธิ์
18 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายศิริศักดิ์    วิเศษสุทธิ์
1. นายวิทูร    วันโท
19 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายณัฐนนท์    ยาคำ
1. นายขจรศิษฏ์    ชุมพร
20 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรกมล    จันโท
1. นางสาวน้ำเพชร    นกศิริ
21 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายวิโรจน์    อ่วมเจริญ
1. นางสาวสุภาวดี    ก้านทอง
22 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายพลภัทร    บุญยาจิณ
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน    เมืองจันทร์
23 46 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุรชาติ    สุขแก้ว
1. นายเลอศักดิ์    จันทร์นาค
24 47 โรงเรียนสารวิทยา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายธิติวุฒิ    โกมุทรัตนานนท์
1. นางสาวฉวีวรรณ    เทียนสุน
25 49 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายอนุชา    ศรีวิชัย
1. นายไพศาล    แก้วจีน
26 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายภาณุวิชญ์    เนียมจันทร์
1. นายชูชัย    นาคปั้น
27 51 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    ดุริยะพันธ์
1. นางดนุชภร    ยังดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................