งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 116
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนลาซาล สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร    นิติจรรยา
1. นายโกศล    แสงทอง
2 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    เล้าการนา
1. นายกิตติศักดิ์    แก่นนาโรง
3 5 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรรศ    จักษา
1. นายมนพ    จักษา
4 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิพาดา    แดงประดับ
1. นางสุดารัตน์    เทศเวทินากร
5 7 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนะชัย    นาคสอิ้ง
1. นายอรรถพล    บัวทอง
6 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายยุทธนา    บุญเกิด
1. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
7 11 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวกาย    นาฬิกา
1. นายพีรภณ    จันดา
8 12 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภพพิพัฒน์    พักเนียม
1. นางสาวปิยนารถ    พักเนียม
9 14 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    เรรุราช
1. นางอารี    คำปู่
10 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเนติธร    ปริยกร
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
11 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภรัณยู    อิงควระ
1. นายทัศนัย    บุญลือ
12 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรัณย์    ประเสริฐ
1. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
13 19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทัศน์    ปิ่นขาว
1. นายกัมปนาท    โนนศรี
14 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภากร    ตรึกตรอง
1. นางสาวสุธินันท์    โสภาภาค
15 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนน    ขุนเที่ยงธรรม
1. นายจำลอง    ดอกชะเอม
16 24 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฏฐพิมุขส์    ธนะวรเสฐ
1. นางสาวสิรินาถ    จิรโรจนาการ
17 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจรัญชัย    เกิดโพชา
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
18 27 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    จันทมี
1. นายอิทธิพล    เดี่ยวกลาง
19 32 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    กองบุญเรือง
1. นายพรเทพ    สุขอุดม
20 33 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรวินันท์    บริบูรณ์นาคม
1. นายวัฒนพงษ์    คชปักษี
21 34 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจตุรพร    รอดบำรุง
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
22 36 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายมงคล    ออกกิจวัตร์
1. นายเจษฎา    ออกกิจวัตร์
23 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรสิช    ลิ้มฮะสูน
1. นายวัฒนา    อ่อนสำลี
24 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิวกร    บัวดำ
1. นายธนาเศรษฐ์    อภิจิรนนท์ชัย
25 40 โรงเรียนลำสนธิวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนีรชา    แสงจันทร์
1. นายกิตติศักดิ์    ปานงาม
26 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนธรณ์    หินจีน
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ    ไทเลอร์
27 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐานิตา    สังข์อ่อน
1. นางสาวสุภาวดี    ก้านทอง
28 44 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์    ภู่แจ้ง
1. นางสาวโสภา    นาคทอง
29 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศธร    ยิ้มรอด
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
30 47 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรธรรม    เพียรพงษ์
1. นายอดิศักดิ์    สท้านโยธิน
31 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธา    โสรีกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    ทิพย์มาลา
32 51 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภัสกร    จันทสาร
1. นางสาวสิริรักษ์    ฟูเฟื่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................