งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 110
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    นวมสุคนธ์
1. นางสาวสุภลักษณ์    สุขเกษม
2 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    แก้วจินดา
1. นางวไลลักษณ์    ดิษพึ่ง
3 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิธาวัลย์    ทองดี
1. นายณัฐวุฒิ    สุดโต
4 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    เหล่านุกูล
1. นายสุเมธ    ฤกษ์สมโภชน์
5 5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวคริสต์    สังข์ทอง
1. นายอรรถพล    ศรีสถานนท์
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    รัชชุรัตน
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
7 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเอกสตรี    คล้ายบรรจง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
8 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวจันจิรา    ละม้ายเมือง
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
9 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนิสษา    แสงอรุณ
1. นายนทีธร    จุงเลียก
10 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา    บุบผา
1. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
11 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    อรรถกฤษณ์
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
12 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายกกกร    กิจดี
1. นายทัศนัย    บุญลือ
13 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐสิมา    ภู่เจริญวัฒน์
1. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
14 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิทธิโชค    ศรประสิทธิ์
1. นางสาวพันทิวา    วาศนาวิน
15 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวซันวา    จิตรสนองชาติ
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
16 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวคงคา    เพชรนิล
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
17 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยฉัตร    ผ่องแผ้ว
1. นายเอกลักษณ์    บุญลือ
18 33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวปลอดภัย    พลิคามินทร์
1. นายทวีทรัพย์    เมืองมีทรัพย์
19 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายทวีป    ศรีสังข์
1. นายมิ่งขวัญ    คงเหล็ก
20 36 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวธารทิพย์    ทองสุข
1. นางสาวกนกกาญจน์    หอมลักษณะ
21 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายสุรพงษ์    โคตรแก้ว
1. นายวัฒนา    อ่อนลำลี
22 41 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนวันต์    นาเสาร์
1. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
23 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพันธ์ณัฏฐา    โพธิเกษม
1. นายพันธศักดิ์    โพธิเกษม
24 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรพิมล    โจกกลาง
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน    เมืองจันทร์
25 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ทรายแก้ว
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
26 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญดา    คงลายทอง
1. นางศิริลักษณ์    อุบลน้อย
27 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัค    องค์ธนทรัพย์
1. นางสาวบุษราคัม    จรรย์นาฏย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................