งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 109
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์    แก้วละเอียด
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
2 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสรา    ใจไวย์
1. นางนุชรีย์พร    วิชาเดช
3 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงระวินันท์    อัครวรวัฒน์กุล
1. นายณัฐวุฒิ    สุดโต
4 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ถามะฤทธิ์
1. นายไชยพัฒน์    สังขรักษ์
5 5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้องแหม่ม    ดี
1. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายปัญชยุต    เครือหมู
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
7 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชนันท์    บัวบาง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
8 8 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์พล    บรรจงศิริ
1. นางสาวณัฐกานต์    เอี่ยมชม
9 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัทรพงศ์    บัวจันทร์
1. นายศราวุธ    หวังวิมาน
10 12 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    สุธาพรต
1. นางสิรีพุมเรียง    เพียรจรัส
11 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายอัครชัย    สุชนรุจิระ
1. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
12 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ขอภพสุข
1. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
13 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัทมาพร    คงกลาง
1. นายธนพัฒน์    อินทุกานตะ
14 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดุษฎี    วงษ์ศรีอินทร์
1. นายทัศนัย    บุญลือ
15 18 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิศณุ    พานจันทร์
1. นายวีระ    ศรีบวรประเสริฐ
16 21 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ทัพไทย
1. นายจิรายุ    บุญจิตร
17 22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายบัญญัติ    พึ่งพเดช
1. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
18 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยงาม    รัตนภูมิ
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
19 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรรณรายณ์    สายมาลัย
1. นางสาวพันทิวา    วาศนาวิน
20 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร    ธิริ
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
21 27 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกดนัย    แสงใจ
1. นายรังสรรค์    วรรณพิรุณ
22 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิตา    เหลืองประมวล
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
23 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรติชล    รอดพึ่ง
1. นางสาววราภรณ์    แก้วกระจ่าง
24 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์สุดา    ปั้นทอง
1. นางสาวฐิติมา    พรหมทอง
25 33 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    อยู่รักษ์
1. นางสาววงเดือน    วันณี
26 34 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสงเดือน    จันทร์ฝักมะดัน
1. นางสาวฐิติมา    พรหมโพธิ์
27 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธีมนต์    วารีเสาวคนธ์
1. นายวิทูร    วันโท
28 36 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจุฑาภัทร    บุญศรี
1. นางสาวกนกกาญจน์    หอมลักษณะ
29 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    พุดซ้อน
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
30 39 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประทุมทอง    พรมเกตุจันทร์
1. นายสุประวีณ์    อมรมุนีพงศ์
31 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์    จันทรเทพ
1. นางสาวสุนันทา    โภชเจริญ
32 44 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปานดวงใจ    อยู่ดี
1. นางสาวโสภา    นาคทอง
33 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฐมพงษ์    พรมเกตุ
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
34 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุพงศ์    สว่างจิตต์
1. นางศิริลักษณ์    อุบลน้อย
35 47 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปนัดดา    หอมบานเย็น
1. นายชวลิต    พิมพาทอง
36 49 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววณิชญา    พันธ์สำโรง
1. นางสาวพิมพ์    ชุ่มเพ็งพันธ์
37 51 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิชุดา    คงเมือง
1. นางสาวสิริรักษ์    ฟูเฟื่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................