งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 105
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายอภิลักษณ์    เรืองพยัคฆ์
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
2 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายวริศ    ลุยะพันธุ์
1. นายสุทธิพงษ์    นนท์ธนารักษา
3 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริณัฐ    สองเมือง
1. นายไกรสิทธิ์    อัจฉริยะประสิทธิ์
4 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายสมชาย    คอน
1. นางสาวศิวดี    สุขสำราญ
5 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมัยกุล
1. นางสุดารัตน์    เทศเวทินากร
6 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชนันท์    บัวบาง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
7 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรวี    กลิ่นลุกอิน
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
8 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิติพงษ์    คูณพงษ์
1. นายศราวุธ    หวังวิมาน
9 10 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสรัลพร    ช่องคันปอน
1. นางสาวประภาศรี    กระจ่างทอง
10 13 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    สาลีผล
1. นางโฉมศรี    ศรีรุ่งสุขจินดา
11 14 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัตนะ    จงสถิตย์ถาวร
1. นางอารี    คำปู่
12 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวัช    อิ่มรัตนรัก
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
13 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปัญญากร    เจริญจิต
1. นายคมกฤษณ์    เจตน์จำลอง
14 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    สว่างศรี
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
15 19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายอุตมิน    แสงทอง
1. นายนพรัตน์    คันทรง
16 21 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลวัฒน์    ศรีเทพ
1. นายณัฏฐ์พัชร์    สนธิธรรม
17 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวพิราทร    ฤทธิโชติ
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
18 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรเกียรติ์    สุขหอม
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
19 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสราวุฒิ    คิดละเอียด
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
20 27 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรมัตถ์    สัชนะกูล
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
21 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายอรรถพล    ชีพนุรัตน์
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
22 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรายุทธ    ทนไชย์
1. นายวัชระ    พาณิชย์วิจิตร
23 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายก้องพิภพ    เรืองช่วย
1. นางสาวณัชชารีย์    ธนฐิติวรนันท์
24 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ปั้นทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
25 33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนรัตน์    ดิษฐวิมล
1. นายทวีทรัพย์    เมืองมีทรัพย์
26 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนท์นที    จิตรรังสรรค์
1. นายมงคลชัย    วงศ์ศรีสังข์
27 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรเมธ    จันใด
1. นายขจรศิษฏ์    ชุมพร
28 39 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ชนต์    นนทะแสง
1. นายสุประวีณ์    อมรมุนีพงศ์
29 40 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิชิต    เรียงหน่า
1. นายสิริพงศ์    ชาญเชนกมลศักดิ์
30 43 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัญญารัตน์    ไตรสินเตชาวัชร์
1. นางสาวเฉลิมรัตน์    อยู่เทศ
31 44 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายวสิษฐ์พล    จุ้ยวงษ์
1. นายอวิรุทธิ์    พรจะโป๊ะ
32 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพคุณ    เกตุแก้ว
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
33 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนคนันทินี    ตันหงวน
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
34 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศกร    สว่างนวล
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    ทิพย์มาลา
35 51 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    อินทรีย์
1. นางดนุชภร    ยังดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................