เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขณะนี้ Admin  ได้โอนข้อมูลไประดับภาคแล้ว โรงเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี http://central66.sillapa.net/sm-center/
โรงเรียนสามารถใช้ Username และ Password เดิม ในเว็บไซต์ของระดับภาค 
                                                            24 พฤศจิกายน 2559 (14.30 น)
 
     การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  
     

ประกาศ  
         ขณะนี้ระบบเปิดให้แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ 

        จากเมนูด้านซ้ายมือ

  •  พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
  •  พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู

             เนื่องจากมีบางกิจกรรมการแข่งขันที่มีรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ต้องแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้การพิมพ์เกียรติบัตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ระบบจะเปิดให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน จากเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
       
 
 

ลำดับการแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี     ระดับ สพม.

         สพม. เขต 18 (ชลบรุ ี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบรุ ี1]      ลำดับที่ 13
 
 

การแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน ระยะที่ 1 
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ต้องส่งเอกสารยืนยัน มาที่สหวิทยาเขตชลบุรี 1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  <ดาว์โหลดเอกสาร>

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน ระยะที่ 2  (ดำเนินการในระดับภาค)
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการแก้ไขในระบบ ในระดับภาค

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน  (ดำเนินการในระดับภาค)
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข
ระยะที่ 1 วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข ชื่อ-สกุล นักเรียนและครู โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่(ที่โรงเรียนสังกัด)จะตรวจสอบเอกสารการขอแก้ไขข้อมูลและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 24 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- แบบหนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (นักเรียน)
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน

 
    ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน
        รายการแข่งขันทุกรายการ หากมีรายการที่ต้องแก้ไข
        ให้แจ้งที่ สหวิทยาเขตชลบุรี 1  อ.วรนุช  แสงจันทร์ 0863793301  
 ด่วน ! 
         เพื่อความพร้อมในการโอนข้อมูลไประดับภาค ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  


                                                                   17 พฤศจิกายน 2559
                                                                                                                                                      
 
   การประกาศผลการแข่งขัน
ให้ศูนย์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระฯ ประกาศผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ให้เรียบร้อย  และให้ศูนย์ฯ แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค (รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง) ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน ให้เรียบร้อย 

                                                                                                                                              
 
   เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ 
เนื่องจากการแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูผู้สอน ผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ทำการปิดระบบไปแล้ว 
แต่ทางโรงเรียนยังสามารถแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูผู้สอน ได้จนถึงก่อนการแข่งขัน โดยกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร DOC.5  แล้วนำส่งแก้ไขที่ศูนย์การแข่งขันแต่ละศูนย์ 
<ดาวน์โหลดเอกสาร>
                                                                   13 พฤศจิกายน 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 7 ก.ย. 2559 ถึง 11 พ.ย. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 11 พ.ย. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 11 พ.ย. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 14-16 พ.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 25 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
-------------              ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค > ภายใน 24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 อัพโหลดรูปภาพติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน > 1 ธ.ค. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 8-15 ธ.ค. 2559 
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี > 16-18 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
  ******* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน *******
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ <ดาวน์โหลดเอกสาร> <กำหนดการแข่งขัน>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  <ดาวน์โหลดเอกสาร> <ตารางการแข่งขัน>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศูนย์การแข่งขันหุ่นยนต์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

  ขอเลื่อนการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน
        จากเดิมวันที่ 9  พฤศจิกายน 2559 เวลา  24.00  น. เป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา  24.00  น.  ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน  ขอให้แต่ละโรงเรียนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันและเวลาดังกล่าว (ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,106
จำนวนนักเรียน 2,548
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,570
จำนวนกรรมการ 482
ครู+นักเรียน 4,118
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,600
ประกาศผลแล้ว 190/213 (89.20%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 21
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 68
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 97,212