รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด,โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง,โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว
โรงเรียนมารดานุสรณ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนันทาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัทอร  เวชสิทธิ์
 
1. นางสาววารี  ปิ่นศร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 1. เด็กหญิงภณิดา  มองเห็นแก้ว
 
1. นางมยุรี  งาประสาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันดาปราบ
 
1. นางนิตยา  ต่อประสิทธิ์กุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงสาธิการ์  ขุนสะอาดศรี
 
1. นางจุรีรัตน์  บงบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 1. เด็กหญิงโสภิตา  จันมับ
 
1. นางมาลี  ปัสเสนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงวรรณวนัช  ขาวลออ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กสิฤกษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม
 
1. นางวัฒนารมย์  ชวลิตชัยชาญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงอลิสา  พิมศาลา
 
1. นางนิตยา  ต่อประสิทธิ์กุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กหญิงใหม่  ส่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หอยสังข์
 
1. นางศิธร  ชลาลัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชะวาลา
 
1. นายเกณรงค์  อุตบุญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงปุณญานันท์  เนตร์นิยม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุนบุตร
3. เด็กหญิงศิรดา  กล่อมวงษ์
 
1. นางสุวรรณา  นาคพันธ์
2. นายวิจิตร  วิจิตรสมบัติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ริมสกุล
2. เด็กหญิงสุภาพร  ขุนนคร
3. เด็กหญิงอุดมพร  ศักดิืเพชรพลอย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รามนัฏ
2. นางฐิติมา  มูลประสิทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   บุญโชติ
2. เด็กชายชัชวาลย์  เอิบพบ
3. นางสาวอันนา  ซัคโคเน
 
1. นายเกณรงค์  อุตบุญ
2. นางสาวจตุพร  ภู่มณี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนิลปัท  พุ่มมี
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ฉัตรเฉลิมพรรค์
 
1. นางปิ่นดารา  สร้อยศรี
2. นางสาวจุฑามาศ  รามนัฏ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายชนวีร์  คำมี
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทองดี
 
1. นางนิตยา  ต่อประสิทธิ์กุล
2. นางสาวผาณิตา  กุลศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์
 
1. นางวัลภา   ฉิมพาลี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎ์  จันทร์แสนโรจน์
 
1. นางสาวพิชชาภา  บัวพูล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ปุกวัน
2. เด็กหญิงวรัญญา  การมนตรี
3. เด็กหญิงศุภัชญา  ราภิยะ
 
1. นางสาวสุกฤตา  แววนำ
2. นางอุษณีษ์  เลี้ยวศิริวัฒนกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประทัยเทพ
2. เด็กชายเกษมสิทธิ์  วรโชติสกุลวงษ์
3. เด็กชายเด่นดนัย  เหิมขุนทด
 
1. นางสาวปิยะนุช  คิดดี
2. นางสาวกรองแก้ว  ศิริกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธนกฤต  เจาะสุนทร
2. เด็กชายอภินันท์  เทียนห้าว
 
1. นางพรทิพย์  รามนัฎ
2. นางกานดา  ครุปิติ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กชายนนธวัตน์  เตียวเบ๊
2. เด็กชายภูวลักษณ์   ภู่พงศ์ธร
 
1. นางสาวบุศรา  ธิกูล
2. นางพลิ้วพิไร  พุทธรังษี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายศุภกร  นันทวิสาร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล
2. เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรกำจัด
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  ปอกะเจา
 
1. นางมะลิวัลย์  นิลบุตร
2. นางมยุรีย์  มงคลนำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุขุมาสวิน
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ปัญหา
3. เด็กหญิงรัตติยา  ทรักษา
 
1. นางกาญจนา  ทองพร่อง
2. นางสาวณภาภัช   วณิชบวรสิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โพธิ์สว่าง
2. เด็กหญิงอัญมณี  ปานดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ขุนแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  ดวงประโคน
2. นายภราดร  สติดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงพรหมพร  เศรษฐหิรัณย์
2. เด็กหญิงอินทิรา  นิลคำแหง
3. เด็กชายเจษฎา  หนองใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
2. นางสาวธีรพันธ์  อิ่มอุไร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล
2. เด็กชายชญานนท์  อนันต์
3. เด็กชายสุรวี  เรืองศิริ
 
1. นายจีรเดช  ช่างต่อ
2. นางสาวพรรณิกา  ปัญญาคุณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายกฤษดา  ติงสาโรจน์
2. เด็กชายจรีเมธ  หินขาว
3. เด็กชายศุภกิจ  ตะพองมาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
2. นายวรวิทย์  โก้จันทึก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กหญิงดาวัลย์  ซึง
2. เด็กชายวัฒนา  ยาน
3. เด็กหญิงสุเอง  หอม
 
1. นางสาวศิริมา  พื้นสอาด
2. นางสาวกำไรเงิน  ถิ่นมีผล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายธนากร  แถวนาชุม
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ประดิษฐศร
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  เผื่อแผ่
 
1. นางราณี  เจริญศิลป์
2. นางจุฬาลักษณ์  พิรุณรส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 1. เด็กชายภักดี  พูลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจันทร์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  จงใจจิตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายรัฐพล  พรรณ์มณี
2. เด็กชายสุวัฒน์  ทวีฉลาด
 
1. นางสาวจีรวรรณ  บุญเหลือ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายซาไก  ธรรมชาติ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ประโมทะกะ
 
1. นางสาวผกามาศ  นิลบุตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 1. เด็กชายซอ  สุข
2. เด็กหญิงภคพร  บุญยั่งยืน
 
1. นายทรงศักดิ์  มิตรมากร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายธนัตถ์  สีนวล
2. เด็กหญิงศรินญา  ผลจิตร
 
1. นายสถาพร  พิมพ์พาศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1. เด็กชายธีรัช  พรหมจันทร์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ภาหิระคุณ
 
1. นายพรหมลิขิต  ผิวหนองอ่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณโชติ
2. เด็กชายเหมง  ทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา  พิมพ์บุญมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อัตถาหาญ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  อำไพ
3. เด็กหญิงณภาภัช  หยกจินดา
4. เด็กหญิงปิยนันท์  เพชรมณี
5. เด็กหญิงรมิดา  กรัญญิรัตน์
 
1. นางสาวอรภินท์  ถนอมสัตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีกชกร  จีระประดิษฐ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงน้องปอ  จีด
2. เด็กหญิงบุณยวีย์  พูลเต่า
3. เด็กหญิงรุจน์ระวี  พูลเกษม
4. เด็กหญิงสิริรัชต์  กูลนรา
5. เด็กหญิงอิม  อน
 
1. นางสาวดวงพร  พรประสิทธิ์
2. นางสาวปกิตตา  จิติศักดิ์ดา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์   เดือน
2. เด็กหญิงอ่าย   เม็ง
3. เด็กชายเซ็งฮัว   เป๊ก
4. เด็กหญิงเหมย   เม็ง
5. เด็กชายโจ๊ก   เฮง
 
1. นางสาวประภัสรา  จรุงศิลป์
2. นางสาวเพชรรัตน์  สนิทเหลือ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  พูลเกษม
3. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่กือ
4. เด็กหญิงสกุณา  ธนากิจ
5. เด็กหญิงออกพรรษา  เกษม
 
1. นางสาวจตุพร  อึ้งประเสริฐ
2. นางสาวเปรมปวีร์  เทียนสันต์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงกรกนก  วินไชสง
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พิมพ์เสนาะ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ยวงรัมย์
4. เด็กหญิงอาภาพร  เชาว์กบินทร์
5. เด็กชายไพโรจน์  นรสิงห์
 
1. นายอาณัติ  คำเพชร
2. นางสาวลำเทียน  เผ้าอาจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษณะ  ปิ่นหนองแก้ว
2. เด็กชายธีระพล  คำใส
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  ไวยกูล
4. เด็กหญิงพลอยมณี  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายรพีภัทร  รัตนวาร
 
1. นายธีรพล  เพียรเพ็ง
2. นางสาวอมรรัตน์  ติ่งเกษม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร
 
1. นางสุชาดา  ใจชื่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงอฐิติยา  มานเมาะ
 
1. นางสาวกองแก้ว  สังข์ผาด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1. เด็กหญิงสายพิม  เช้ากระโทก
 
1. นางจารุนันท์  เจริญฤทธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธนโชติ  งาเจือ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   จันทสิทธิ์
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางยวงรัตน์  สามัญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที
2. เด็กชายธนาพัฒน์  บัวพันธุ์
 
1. นางยวงรัตน์  สามัญ
2. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายวายุ  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงอารยา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวศศิวิมล  จุลศิลป์
2. นางสาวสุดาทิพย์  ประสิ่งชอบ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิสาร
2. เด็กหญิงณภัทร  สุขนาน
3. เด็กหญิงณัชชา  เรืองศิลป์
4. เด็กหญิงตฏิญา  คล้ายคลึง
5. เด็กหญิงธนวรรณ  สุขนาน
6. เด็กหญิงวาลินี  สุภาพ
7. เด็กหญิงสมปรารถนา  ลักขษร
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พวกดอนเค็ง
9. เด็กหญิงอาชัญญา  ลิ้วกลาง
10. เด็กหญิงไพรินทร์  สังข์ทอง
 
1. นางเสาวนีย์  ลีฬหคุณากร
2. นายสุชาติ  กะไชยวงษ์
3. นางสาวสุมาลี  กระจ่างแจ้ง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกอหญ้า  ท่าพริก
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ทองสุข
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินทรสุนทร
4. เด็กหญิงบุญรัตน์  สังวาล
5. เด็กหญิงพรนัชชา  โรจนศิลป์
6. เด็กหญิงพรรณรมน  ไชยมาตย์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงลี  ชุน
9. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ลี
11. เด็กหญิงสุดาพร  หอยสังข์
12. เด็กหญิงสุนิสา  แสงจันทร์
13. เด็กหญิงอภิธยา  ทองนำ
14. เด็กหญิงเพีย  วิภา
15. เด็กหญิงเรไร  ขนรกุล
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางศิรินทรา  เขียวเงิน
3. นางสาววิลาวัลย์  บัวแก้ว
4. นางสาวอุษา  อิ่มทองคำ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดาวล้อม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เขมะวิริยะอนันต์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อสิพงษ์
2. นางสาวดวงพร  พรประสิทธิ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1. เด็กชายนิฟุรกอน  สาและ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันสีดา
 
1. นายเจษฎา  หมื่นแสน
2. นางสาวลัคนา  สีส่วน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายพอลลี  ลี
 
1. นายจุฑาฤทธิ์  จันทองแท้
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายลอเลน  ตัม
 
1. นายจุฑาฤทธิ์  จันทองแท้
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงลับยิม  ดี
 
1. นายบรรจบ  จินดาวงษ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงปิ๊ก  เขียว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุนทรวิเศษ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายเพชร  อินจรัญ
 
1. นายจุฑาฤทธิ์  จันทองแท้
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงแอนนา  ธงภักดิ์
 
1. นางสาวศิริกุล  เกิดพุ่ม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงลิ  ลองจวง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีลาภี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงเชียงใหม่  ทิด
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีลาภี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมพริก 1. เด็กชายกิตติ์นภัส  พลลักษณ์
2. เด็กหญิงปรารีรัตน์  มัชยามาศ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ถันจันทร์
2. นางสาวสุขปัญญา  เทพพารา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมพริก 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คันทับไทย
2. เด็กหญิงปภัสรา  ประหยัดจิตร
 
1. นางสาวน้ำฝน  ถันจันทร์
2. นางสาวสุขปัญญา  เทพพารา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. นางสาวกัญญา  สาย
2. นางสาวนา  สะอาด
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
2. นายธิติวุฒฺิ  เพ็ชรรัตน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงชมัยพร  ขานด่อน
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายคมกริช  อินทเกษร
2. เด็กชายชัน  แซม
3. เด็กชายเฮง   งี
 
1. นายจุฑาฤทธิ์  จันทองแท้
2. นางสาวสาเก  เอี่ยมวิไล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีวิไล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กุล
3. เด็กชายเบียร์  สอน
 
1. นายจุฑาฤทธิ์  จันทองแท้
2. นางสาวสาเก  เอี่ยมวิไล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  สีสัน
2. เด็กชายธวัชชัย  ดิ้นสวัสดิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อิ่มรัตน์
 
1. นางสายชล  เขตภิบาล
2. นางสาววรัลภัทร  สุทธิวารี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายวายุ  ญาณโช
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงดารณี  โสตะ
 
1. นายนิรันต์  กุมภะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกิมเลียง  เจริญผล
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฮวด  ซาน
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฮวด  ซาน
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมุกดา  หอยสังข์
 
1. นางลำใย  จันทะมา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุวิมล  นันทสูรย์
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธีรี  สน
 
1. นางลำใย  จันทะมา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงอิสรีย์  โพธิ์เกษม
 
1. นางสาวณัฎฐิกา  สาธราลัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  หอยสังข์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม
 
1. นางสาวณัฎฐิกา  สาธราลัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอันธิภา  จันทเสน
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายศิลา  บุญอยู่
 
1. นางลำใย  จันทะมา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงพา  ท่าทราย
 
1. นายนิรันต์  กุมภะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกษิรา  จักษา
 
1. นางสาวณัฎฐิกา  สาธราลัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงดลยา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อินทรโฃติ
2. เด็กชายกรรณาวาด  วรรณา
3. เด็กหญิงขวัญตา  เครืออนันต์
4. เด็กหญิงนด  อาจ
5. เด็กหญิงนารี  ลางจันทร์
6. เด็กชายศิลา  บุญอยู่
7. เด็กหญิงสุรีย์  วงดี
8. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร
 
1. นางลำใย  จันทะมา
2. นายณรงค์  แจ่มจำรัส
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุโคตร
2. เด็กหญิงดลยา  เกตุแก้ว
3. เด็กชายพีรดล  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงรัชนีกร  วงศ์สวรรค์
5. เด็กชายสมชาย  สมบูรณ์
6. เด็กหญิงหญิง  ไส
7. เด็กหญิงอนิตา  วันนะ
8. เด็กหญิงอัจฉรียา  แพทย์พิทักษ์
9. เด็กหญิงไนกิม  แก้วสอาด
 
1. นายศิลา  จันรอด
2. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
3. นางสาวสุภัทรา  วาที
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  หอยสังข์
2. เด็กชายชานน  -
3. เด็กหญิงชไมพร  ใจดี
4. เด็กชายธีรพันธ์  น้ำค้าง
5. เด็กชายธีรภัทร  น้ำค้าง
6. เด็กชายปติกร  นิลทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปัญญาทิพย์
8. เด็กชายพีระพัฒน์  แสวงการ
9. เด็กหญิงศศิธร  ห้วยใหญ่
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  แห่งหน
11. เด็กหญิงสุวิมล  นันทสูรย์
12. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหอม
13. เด็กหญิงอันธิภา  จันทเสน
14. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
15. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
2. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
3. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกิมเลียง  เจริญผล
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายธีระ  จำปาทอง
4. เด็กหญิงนัฐนิชา   เดชสุภา
5. เด็กหญิงนาตาลี  เขียวขจี
6. เด็กหญิงนิด  วารี
7. เด็กชายวายุ  ญาณโช
8. เด็กชายศุภาวัฒน์  หอยสังข์
9. เด็กชายอัมรินทร์  เลื่อมสำราญ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  หอยสังข์
11. เด็กชายฮวด  ซาน
12. เด็กหญิงเกวลิน  บุญยัง
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
2. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
3. นายธงธวัช  กฤตยาธร
4. นางสาวจรรพร  มณีรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงผึ้ง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์วันรักษ์
3. เด็กชายจักรพันธ์  ร้องจิก
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทสาร
5. เด็กชายชนัฏนุพงษ์  ปั้นทรัพย์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มศิริ
7. เด็กชายธนวัฒน์  ดาธา
8. เด็กหญิงธารนที  เอี่ยมสุข
9. เด็กหญิงนฤมล  วิตเสถียร
10. เด็กชายนาราภัทร  ภุมมา
11. เด็กชายปรเมศวร์  ทองนาค
12. เด็กหญิงภัทชราภา  ยงตาบ
13. เด็กชายภาณุพงษ์  พงษ์ษา
14. เด็กชายภูรินทร์  ริมสกุล
15. เด็กชายยุทธนา  เมทา
16. เด็กหญิงวรรณภา  มีคำนิล
17. เด็กหญิงสิรภัทร  แย้มเกษร
18. เด็กชายอรรณพ  บัวกนก
19. เด็กชายเตโช  มาลัยพยุงวงศ์
20. เด็กหญิงเอมิกา  อยู่พันธ์
 
1. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
2. นางสาวภานุมาส  หอมไกล
3. นางสาวจิราพร  เฉลิมโรจน์
4. นางจันทรัตน์  พูลสระคู
5. นางอรัญญา  สุนัติ
6. นางสาวประภาพร  แย้มเกษร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  เพ็ชรัทธี
2. เด็กชายชานน  -
3. เด็กหญิงชไมพร  ใจดี
4. เด็กหญิงฐานัดดา  เพ็ชรัทธี
5. เด็กหญิงธัญชนก  อาจหาญ
6. เด็กชายธีรพันธ์  น้ำค้าง
7. เด็กชายธีรภัทร  น้ำค้าง
8. เด็กชายบวรนันท์  จุลเดช
9. เด็กหญิงบัว  -
10. เด็กชายปติกร  นิลทอง
11. เด็กหญิงยุพิน  ช่วยแสง
12. เด็กหญิงวรางคณา  จันดากูล
13. เด็กชายวัสส์สวัสดิ์  รัตนเศียร
14. เด็กหญิงศศิธร  ห้วยใหญ่
15. เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทะสา
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  แห่งหน
17. เด็กหญิงอันธิภา  จันทเสน
18. เด็กชายอัมรินทร์  ริมคีรี
19. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
20. เด็กชายอ๊อด  ซัง
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
2. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
3. นายไพรัช  สรวมชีพ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
2. เด็กชายกิตติภพ  หอมกลิ่น
3. เด็กชายนัทวัฒน์  สังข์รัตน์
4. เด็กชายนิธิกร  กรวยทรัพย์
5. เด็กชายนิวัฒน์  ม่วงคำ
6. เด็กชายศราวุฒิ  ทองอ้ม
 
1. นายชูศักดิ์  ปันต๊ะ
2. นายมงคล  แดงแพง
3. นายวีรพงษ์  ชะม้ายเมียง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนองกลม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเสน
3. เด็กชายกิดากร  หาดอ้าน
4. เด็กหญิงจันเเก้ว  เเยม
5. เด็กชายจำลอง  สวัสดิมงคล
6. เด็กชายจำเริญ  สวัสดิมงคล
7. เด็กหญิงจิราวดี  รัตนวาร
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญโชติ
9. เด็กหญิงชนรดี  ทองยัง
10. เด็กชายชัชวาลย์  เอิบพบ
11. เด็กชายณัฐนันท์  ยินดี
12. เด็กชายธวัชชัย  ดิ้นสวัสดิ์
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยจำ
14. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์เกิด
15. เด็กหญิงนลินี  ประสิทธิเขตรกิจ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  ชะวาลา
17. เด็กชายพงศกร  ผากำเนิด
18. เด็กชายพีรพัฒน์  ประชุมเเพทย์
19. เด็กชายรัฐฤทธิ์  ขันประทุม
20. เด็กหญิงลิน  เอียง
21. เด็กชายวีรวุฒิ  กิจขาว
22. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วงษ์เจริญอาภรณ์
23. เด็กชายสวิตต์  วิสุทธิเเพทย์
24. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีษะ
25. เด็กหญิงหทัยชนก  ท่าคร่อง
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองสุก
27. เด็กหญิงอรนาฎ  ช่วยทุกข์
28. เด็กหญิงอริศรา  บรรดาศักดิ์
29. เด็กหญิงอัมพิกา  เเสงเเก้ว
30. เด็กหญิงเรณู  สุขสวัสดิ์
 
1. นายกฤตภพ  กุลจันทร์
2. นางสาวอรัญญา  โถชารี
3. นางอมรรัตน์  จิตรจันทึก
4. นางสาวธณัชญา  มะคุ้มใจ
5. นางอุบลวรรณ  นวลใส
6. นางสาวรุ่งนภา  รองศิริคง
7. นายจตุพร  ทั่งทอง
8. นายฎีกา  สุภาสัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ชลาลัย
 
1. นางสาวรัตนา  แสงจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนภัทร  แข็งกล้า
 
1. นางฐิตินันท์  อภิบาล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงไอรินทร์  ศิริกันยา
 
1. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1. เด็กหญิงทัสนี  กงทอง
 
1. นายสมพงษ์  สมประสงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์   ลีฬหสกุลชัย
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายกฤษ  แสงทิม
 
1. นายโกวิท  โกเทวิปู
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงญาณิศา  วรรณรัตน์
 
1. นางศิธร  ชลาลัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  บาศรี
 
1. นางฐิตินันท์  อภิบาล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีฬหสกุลชัย
 
1. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนภัทร  แข็งกล้า
 
1. นางฐิตินันท์  อภิบาล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงบุญยานันท์  สุธิรักษ์
 
1. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  บาศรี
 
1. นางฐิตินันท์  อภิบาล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีฬหสกุลชัย
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายกฤษ  แสงทิม
 
1. นายโกวิท  โกเทวิปู
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงบุญยานันท์  สุธิรักษ์
 
1. นางสาวรัตนา  แสงจันทร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  เช้ากระโทก
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรีปัญญา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายณัฎฐกฤต  อิ๊ดเส็ง
2. เด็กชายทรงพล  ธัญญะชาติ
3. เด็กชายธุมากร  ตรีรัตน์ฤดี
4. เด็กชายนิธิกร  สายสังข์
5. เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย
6. เด็กหญิงรดาณัฐ  มิดชิด
7. เด็กชายวรากร  เจริญกัลป์
8. เด็กชายอนุชา  ฆ้องสะเทือน
9. เด็กหญิงเกวริน  พีระวัฒนสกุล
10. เด็กชายเตชินท์  ทองส่งโสม
 
1. นายอนุชิต  แก้วเสมา
2. นายประทีป  แสงวงศ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายกฤษณพล  ธุระพันธุ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อำไพ
3. เด็กหญิงกิมเลียง  เจริญผล
4. เด็กชายจักรพันธ์  ชลาลัย
5. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีฬหสกุลชัย
6. เด็กหญิงดวงดาว  ลี
7. เด็กหญิงธนาภา  เทียนชัย
8. เด็กชายธีระ  จำปาทอง
9. เด็กหญิงนภัสสร  อินทิยาย
10. เด็กหญิงนันทัชพร  หอยสังข์
11. เด็กชายนันทเดช  ท่าพริก
12. เด็กหญิงน้องฟ้า  เจริญสุข
13. เด็กหญิงบุญยานันท์  สุรรักษ์
14. เด็กหญิงบุศรา  วงเวียน
15. เด็กชายพร  เทพ
16. เด็กชายพันยา  วัน
17. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร์  ศรีวัชรางกูร
18. เด็กหญิงฟ้าใส  รัตนวงศ์
19. เด็กหญิงมุกดา  นะ
20. เด็กหญิงยลดา  อักษรหรั่ง
21. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่กือ
22. เด็กชายรัตน์  เรียบ
23. เด็กหญิงวริยา  สันทาลุนัย
24. เด็กชายวันดี  ซก
25. เด็กชายวายุ  ญาณโช
26. เด็กชายวิชัย  เอือน
27. เด็กหญิงวี  วาด
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญเทพ
29. เด็กชายศุภชัย  บุญช่วย
30. เด็กชายสมชาย  อินคำ
31. เด็กชายสรรเพชร  สนธิภักดี
32. เด็กหญิงสุชาวดี  ชนะพจน์
33. เด็กหญิงสุนิสา  คุ้มปลี
34. เด็กหญิงสุภาลีน  แก้วศรี
35. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสัมฤทธิ์
36. เด็กชายอัมรินทร์  เลื่อมสำราญ
37. เด็กชายฮวด  ซาน
38. เด็กหญิงเกศสุวรรณ  สังข์ทอง
39. เด็กหญิงเอื้อมพร  วัฒนะไมตรี
40. เด็กหญิงแก้ววิชจนา  เกียน
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
2. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
3. นางสาวรัตนา  แสงจันทร์
4. นางสาวเปรมปรีว์  เทียนสันต์
5. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
6. นางสาวปวีณา  จันทร์เรือง
7. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรเลิศ
8. นางสาวจรรพร  มณีรัตน์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายคเชนทร์  สุมะโน
2. เด็กหญิงจินทิมา  มีบางยาง
3. เด็กหญิงชนากานต์  วงษ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงณัสฐามณฑกาญจน์  วิรัญกูล
5. เด็กหญิงธนาวดี  ไตรวาริน
6. เด็กชายปรีชา  สิงหพันธ์
7. เด็กชายปัณญศรันย์  ใจบริสุทธิ์
8. เด็กหญิงอธิชา  ชัยเชียงเอม
9. เด็กชายอัครวินท์  หาดอ้าน
10. เด็กชายเทพาดิเทพ  เทพแสง
 
1. นางธารทิพย์  นันตสุวรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์  จุลละมณฑล
3. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขำวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐกุล  กุมภะ
3. เด็กชายตีม  พอน
4. เด็กหญิงทอง  สุขสะอาด
5. นางสาวพิณ  วันนะ
6. เด็กชายภาณุ  เซ็ง
7. เด็กชายสมบัติ  เจริญสุข
8. เด็กชายเจตรินทร์  เจริญสุข
9. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงทอง
10. เด็กชายเล้ง  จูล
 
1. นางสาวนันทวัน  สีมะเดื่อ
2. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
3. นางสาวปาณิสรา  ทองกัลยา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทะชัยวงศ์
2. เด็กหญิงสวิตตา  วงศ์ปัญญา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ยางนึก
4. เด็กหญิงอัฐนิยา  คงฟัก
5. เด็กหญิงอินทิรา  กิจวิรัตน์
6. เด็กหญิงอุดมพร  นามซุย
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
2. นายประกิจ  เกษแก้ว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสนทอง
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  บ้วนนอก
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ่งประเสริฐ
4. เด็กหญิงภาขวัญ  โฮม
5. เด็กหญิงสาริน  เรือน
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ร่องมณี
7. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญศักดิ์
8. เด็กหญิงโสภี  ยัน
 
1. นางสาวชลธิชา  แสนยานุกร
2. นางสุภัทรา  เวชสรรเสริญ
3. นางสาววนิดา  คุ้มสุข
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  นพวรรณ
2. เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  กระต่ายจันทร์
4. เด็กหญิงรักษิณา  พุ่มพวง
5. เด็กหญิงศิราภา  พัสนาพิณ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  พิณทุวาด
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงอรุณ
2. นางสาวสุกัญญา  เคณาอุประ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์สิงห์
2. เด็กชายกฤษณะ  สงวนหงษ์
3. เด็กชายกฤษดา  คงเจริญ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา
5. เด็กหญิงชญาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
6. เด็กหญิงดากานต์ดา  สิงห์สท้านทั่วทิศ
7. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์
8. เด็กชายปรวีร์  เกษแก้ว
9. เด็กหญิงพันธิตรา  โตสติ
10. เด็กชายรัฐ  หัตถาพงศ์
11. เด็กชายวรกร  รอดพิเศษ
12. เด็กหญิงศรัญญา  บุญชม
13. เด็กหญิงสชาวดี  สุทธิวารี
14. เด็กชายสหรัฐ  ตันประคองสุข
15. เด็กชายอนุพงศ์  จันทร์กลม
16. เด็กชายอภิรักษ์  งาประสาน
 
1. นายประกิจ  เกษแก้ว
2. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
3. นางสาวณัฏฐิกา  สาธราลัย
4. นางสาวอมรรัตน์  จุลละมณฑล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หลักบุญ
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขก้อง
3. เด็กหญิงพรธวัล  หาญธงชัย
4. เด็กหญิงพลอย  อ่องซา
5. เด็กหญิงวนิดา  นาคราช
6. เด็กหญิงวิชุดา  นาคราช
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีสัน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เสาวคนธ์
2. นางสาวสุขุมาล  เกษมศิริ
3. นางอารี  จันทร์ณรงค์
4. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
5. นายวิชัย  วีระยุทธศิลป์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กชายชัย  ซู
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  พัดเย็นใจ
3. เด็กชายธราเทพ  สุขศิริ
4. เด็กหญิงสุมิตตรา  แสงลอย
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  วงษ์ปา
 
1. นายอาณัติ  คำเพชร
2. นายมนต์ชัย  วรสิงห์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายจตุรนต์  บุญหนา
2. เด็กชายวิวัฒน์  กันจะนา
 
1. นายฉัตรชัย  คิดร่วม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กหญิงอภัสรา  สิงหพันธ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ศรีตะกูลรัตน์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายวิชา   วงจำเริญ
2. เด็กชายสราวุธ   สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายสุรสิทธิ์   ฮอน
4. เด็กชายอนุชา   ภูตานนท์
5. เด็กชายเจียน   มม
6. เด็กชายเพชร   ภักดี
 
1. นายชัชวาล   ปานทับ
2. นายเฉลิมพร   สังขพัฒน์
3. นายกิตติศักดิ์  กิจนิธิศโศธิน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายชญุตม์  วรรณบุตร
2. เด็กชายนิโรธ  ไชยอัคคนี
3. เด็กชายปิยศักดิ์  ประสิทธินาวา
4. เด็กชายพิชญุตม์  ไม้สด
5. เด็กชายวรศรัญญ์  ช่วยทุกข์
6. เด็กชายวัฒนา  บุญมี
 
1. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
2. นางชาลินี  สงวนหงษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วแสวง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  อิ่มอุไร
3. เด็กชายชาญณรงค์  ท่่าโสม
4. เด็กชายมนติพัตร์  พงษ์สุวรรณ
5. เด็กชายวัชระพงษ์  กุมภะ
6. เด็กชายวีรภัทร  แขกธูป
7. เด็กชายศิวกร  สระศรี
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ชัยวัง
 
1. นางสาวปิติยาภรณ์  ยอดศิริสมบัติ
2. นายวาทิน  บัวแสง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกอหญ้า  ท่าพริก
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย์
3. เด็กหญิงญาณิศา  ขุยขำ
4. เด็กหญิงฐิติมา  อินทรสุนทร
5. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีฬหสกุลชัย
6. เด็กหญิงพรนัชชา  โรจนศิลป์
7. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสวัสดิ์
8. เด็กชายสุชาติ  สม
9. เด็กหญิงสุนิสา  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงเซียงอี้  อ็อก
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางศิรินทรา  เขียวเงิน
3. นายตีรวิทย์   ตรีสัตยตระกูล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงนลินี  ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงนันทนา  มณีมา
3. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วงษ์เจริญอาภรณ์
4. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีษะ
5. เด็กหญิงเรณู  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวธณัชญา  มะคุ้มใจ
2. นางสาวอรัญญา  โถชารี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงกัลยา  พจนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิช  -
3. เด็กหญิงศศินันท์  จันทามี
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางสาวนฤมล  เหล่าสะพาน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงสาวิณีย์  บัวจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พึ่งชู
3. เด็กหญิงอรนลิน  ทองสุขใส
 
1. นายอาณัติ  คำเพชร
2. นางวรรณา  บัวจีบ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงอรณี  ใจดี
2. เด็กหญิงอัสนา  วงษ์ส้มจีน
3. เด็กหญิงไพ  ท่าทราย
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองคำ
2. เด็กหญิงสกล  บุญผา
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พจนสิทธิ์
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางนันทนา  ใจสุทธิ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงพลอยนภัส   พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายโชย  สุภา
 
1. นางอาภากร  สัพบุรุษ
2. นางสุดารัตน์   เกตุบรรเทิง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายวิษณุ  บุญผ่อง
2. เด็กหญิงสกุณา  ศรแดง
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ศิริกุล
2. นายวิชัย  วีระยุทธศิลป์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายกฤษนัย  เย็นเยือก
2. เด็กชายสุรชัย  วงศ์กาลตรัย
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ศิริกุล
2. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายจุติภัทร   ทรงเดช
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ช้อน
 
1. นายประศาสน์  เกตุบรรเทิง
2. นางสุดารัตน์   เกตุบรรเทิง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วรรณศร
2. เด็กชายอำนาจ  มูลโชติ
 
1. นางสาวทัศนีย์  สิงห์บันดาล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พาทีทิน
2. เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  รุ่งสกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  สุวรรณเสรี
2. นางสาวขนิษฐา  คุณยะโคตร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงอรญา  ศรีผุย
2. เด็กหญิงอรัชพร  มงคลสิทธิ์
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงกุ้ง  เดือน
2. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  หงษ์บิน
 
1. นายชนก  ประทุมชาติ
2. นางสุรีวัลย์  ดาราพงษ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธาวิต  ถนอมสิน
2. เด็กชายปุนณวิศ  ช้างงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงมาศ
2. นางภารดี  รัตนวงษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กหญิงปณวีร์  คูงามมาก
2. เด็กชายศุภกฤต  ทับเดิม
 
1. นางสาววราภรณ์  สุวรรณเสรี
2. นางสาวขนิษฐา  คุณยะโคตร
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายจักรธร  หมวกอยู่
2. เด็กชายวรฤทธิ์  ทุ้ยแป
3. เด็กหญิงศิริมา  บุญศิริ
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ศิริกุล
2. นางสาวปิยะนุช  คิดดี
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ขันดงลิง
2. เด็กชายพงษ์สุธร  พรมศร
3. เด็กชายพีรวัฒน์  พูลสุข
 
1. นายอิศรา  โกมล
2. นายสมัชชา  จันทร์แสง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่อนร้อน
2. เด็กชายตี๋เล็ก  สุภาภรณ์
3. เด็กชายธนกฤต  มาลัย
 
1. นายธนวัฒน์  สายนภา
2. นายพิทักษ์  คณะเมฆ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 1. เด็กชายธนกร  บุตรกลิ่น
2. เด็กชายภัทรพล  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายแทนคุณ  แก้วไพโรจน์
 
1. นายอิศรา  โกมล
2. นายภราดร  สติดี
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ร้อยแก้ว
2. เด็กชายพูลสวัสดิ์  กิจจานนท์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อภิบาลศรี
 
1. นายสราวุธ  สระชมภู
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายถนอมศักดิ์  หนองแพ
2. เด็กชายภัทร  ศรีทอง
3. เด็กชายสมชาย  สุวรรณ
 
1. นายสราวุธ  สระชมภู
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   โชติช่วง
2. เด็กชายสรวิทย์  บรรเทาวงษ์
3. เด็กชายไตรภูมิ   คำปูนเจียม
 
1. นายชุติมา  ทนัญชัย
2. นายเชวง  อภิบาล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. นายจักรินทร์  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายวิทวัส  เอี่ยมใบพฤกษ์
3. เด็กชายสุขสันต์  เชิดงาม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิรุณรส
2. นางสาวนพรัตน์  ทองมาก
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กชายธราเทพ  น้อยสกุล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วบุตรดี
3. เด็กชายสรศักดิ์  รัตนมูล
 
1. นางสาวลูกจันทร์  ภูมิมาโนช
2. นางสาวนิติยา  สระเกษ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายชัยมงคล  วรรณทอง
2. เด็กหญิงมาตา  อะถาพัด
3. เด็กหญิงแก้วตา  โพธิ์เจริญ
 
1. นายอาวุธ  ทัศวิล
2. นางสายชล  เขตภิบาล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำล้วน
2. เด็กหญิงนรินทิรา   บูรพกรณ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  ขันสาคร
4. เด็กชายอนุชา  แซ่เตียว
5. เด็กหญิงอรปรียาณัฏ   พันธุ์เจริญ
6. เด็กหญิงอารยา  พันธสอน
 
1. นางสาวกรุณา  หอมสกุล
2. นางสาววรรณา  คุณโลหิต
3. นางสาวดลญา  ทองน้อย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กหญิงบัวจันทร์   ตรี
2. เด็กหญิงปัญญา   เซ็งลี
3. เด็กหญิงแอนนา  เทียว
 
1. นางสุธิศา  ทองคำ
2. นางสินธร  อักษรศักดิ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงธนพร  จันทเสน
2. เด็กหญิงนภัส  คงนุช
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แววนกยูง
 
1. นางเพ็ญศรี  ดายงค์
2. นางอมรรัตน์  จิตรจันทึก
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 1. เด็กหญิงกชกร  กิติยศักดิ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันวงศ์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  วิสุทธิแพทย์
 
1. นางสาวชนิดาภา  พิมพ์เทศ
2. นางสาวสมฤทัย  อนุกูลวงศ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงชุลีพร  สุขสร้าง
2. เด็กหญิงณัฐมน  แก้วขาว
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หาญพัฒน์
 
1. นางสาววรัลภัทร  สุทธิวารี
2. นางสาวกรกนก  ฟองมาศ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริรูป
2. เด็กหญิงสุกฤตา  เมืองไทย
3. เด็กหญิงสุชาฎา  ศรีษะเนตร
 
1. นางสาววรรณภา  อรุณกิตติพร
2. นางธันยนันท์  ศรีตะกูลรัตน์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชุลิตา  เกษี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กาญจนเกตุ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงศ์พนัส
 
1. นางอาริสา  พลอยงาม
2. นางวีระวรรณ  ใหม่สุวรรณ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงบุษบงค์  อาจภักดี
2. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงวรรณฤดี  วัดน้อย
 
1. นางนงนุช  ชูศักดิ์
2. นางสาวนีรนารา  หุ่นประสิทธิ์เวช
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงพรเพชร  ปลงใจ
3. เด็กหญิงวาริณี  เกาะสอด
 
1. นางนงนุช  ชูศักดิ์
2. นางสาวสุพิชชา  เจริญตั้ง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงชญานี  เหล่านา
2. เด็กหญิงปุญยาพร  สินเปีย
3. เด็กหญิงวรรณิภา  มนตรีชน
 
1. นางนงนุช  ชูศักดิ์
2. นางสาวสุพิชชา  เจริญตั้ง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงธัญชนก  รำไพ
2. เด็กหญิงรัศมิ์ลดา  หรี่จินดา
3. เด็กหญิงเมธิตา  ทวีทรัพย์
 
1. นางนาตยา   ขาวสนิท
2. นางชูกลิ่น  ใจเกื้อ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงชนุฎา  จันโทวาท
2. เด็กหญิงธีรนุช  ทินวรรณ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  เรศสุข
 
1. นายมนต์ชัย  วรสิงห์
2. นางอังคณา  ใจเย็น
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายกิตติภัฒน์  อาชีวะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อรชร
3. เด็กหญิงพัสน์นันท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาววริศรา  อรุณกิตติพร
2. นางสาวทัศนีย์  รังสะกินนิน
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงชนาพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงซกนา  เจีย
3. เด็กชายศรายุทธ  จีนเอม
 
1. นางวรรณพร  ศิลาชัย
2. นางสาวพรทิพย์  พจนารถ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กชายชานนท์  การสนธิ
 
1. นางสาวอสมา  ทาเสนาะ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวสุกาญจน์  สุขเกตุ
 
1. นางจันทรัตน์  พูลสระคู
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายเกรียงไกร  คงสวัสดิ์
 
1. นางกัลยาณี  นิโรภาส
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1. เด็กชายศิวกร   เรืองเดช
2. เด็กชายอชิตพล    รัตนวาร
3. เด็กชายอนาวิน  ตะนาวศรี
 
1. นางสาวปิยาภรณ์   งามเกษ
2. นางธวัลรัตน์  ทองนิล
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายทักษะ  เคร่งกำเนิด
2. เด็กหญิงนินัทนันท์  ติวสันต์
 
1. นางอนุ  แพทย์พิทักษ์
2. นางสาวสร้อยสุรินทร์  กลิ่นอักษร
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายสันติสุข  มะลิวัลย์
 
1. นายวรวิทย์  โก้จันทึก
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาพลาย 1. เด็กหญิงประฬิชาภรณ์  เชื้อโชติ
 
1. นางปิยะวดี  ศรีเงิน
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ดารา
 
1. นางสาวสาเก  เอี่ยมวิไล
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไตรพรหม
 
1. นางสาวศิริกุล  เกิดพุ่ม
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มูลโชติ
 
1. นางสาวฐิติฏารัชน์  วงศ์กุลพิลาศ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทวาย
 
1. นางสาวสุรางคณา  ศรีบุญจิตร
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายฐิติ  ครุฑสมพลี
 
1. นางสาวกาญจนา  เกตุบรรเทิง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายมิค  ชวน
 
1. นายจิรัฎฐ์ภณ  วันลักษณ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คุณสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  สิงห์บันดาล
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกิติมา  เรืองผล
 
1. นางเพ็ญพักตร์  สุวรรณาภรณ์กุล
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญจนพร   แซหมือ
2. เด็กหญิงจิรารักษ์   บูชาพันธ์
3. เด็กหญิงจีรนันท์   สกุลจันทร์หอม
4. เด็กชายชุวานนท์   รัตนวาลย์
5. เด็กชายธาวิน   ตันติโสภา
6. เด็กหญิงนัธทมน   อยู่เย็น
7. เด็กหญิงหอม   ชาย
 
1. นางเพียงใจ  เจริญกิจวนารักษ์
2. นางสาววาทินี  หัตถาพงษ์
3. นางสาวชลธิชา   แสนยานุกร
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  กรรณฉวี
2. เด็กชายภัครพล  ถาวร
3. เด็กหญิงเกวลิน  ออสุขศรี
 
1. นางกรรณิการ์  เทียนประชา
2. นางสาวสวรรยา  สุทธิ
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สินปาน
2. เด็กชายวีรพัชร  รุ่งเรือง
3. เด็กชายศิริพงษ์  ทองคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุวลักษณ์
2. นางสาวรุสมาลัยนี  สิงหะ
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  รุ่งฤดี
2. เด็กชายทองทม  ท่า
3. เด็กชายนภัส  สุขสวัสดิ์
 
1. นายศิรพ  สุขทั้งโลก
2. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  บูชาพันธ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สกุลจันทร์หอม
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางเพียงใจ  เจริญกิจวนารักษ์
2. นางสาววาทินี  หัตถาพงษ์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายดวงตะวัน  ทัพอุดม
2. เด็กชายมงคล  เชียรพลแสน
 
1. นางสาววราภรณ์  สุวรรณเสรี
2. นางสาวขนิษฐา  คุณยะโคตร
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ราชพลี
2. เด็กชายภานุกร  แสวงคุณ
 
1. นางสาวอรอนงค์  สาลี
2. นางศุจินันท์  เศรษฐหิรัณย์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายธนุวัตร์  สุวรรณะ
2. เด็กชายวรชิต  สุพล
 
1. นางสาวธีรพันธ์  อิ่มอุไร
2. นางภัทรวรรณ  อิ่มเสมอ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  สงเคราะห์
2. เด็กชายอนุกูล  อ่วมสุข
3. เด็กชายเกษแก้ว  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาวกรกนก  ฟองมาศ
2. นางสาววรัลภัทร  สุทธิวารี
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  เย็นรัมย์
2. เด็กชายมนตรี  สมบูรณ์
3. เด็กชายสายนธี  ศิริสุนทร
 
1. นางปิยะวดี  อ่องลา
2. นางนิ่มน้อย  ใหญ่ยอด