หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด,โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง,โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว
โรงเรียนมารดานุสรณ

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชานุวัตร สุดสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาเรียนรวม  
2 นาบลือชัย จามลิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาเรียนรวม  
3 นางเสาวรี สามารถกุล นักวิชาการศึกษา สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาเรียนรวม  
4 นางพัฒน์ชญา คงคาสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาเรียนรวม  
5 ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.ตราด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 รองทุกท่าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นายสมศักดิ์ ลีลาทรัพย์เลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
9 นายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพร้าว คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10 นางพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
11 นายสำเริง รองในเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
12 นางสะใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
13 นางเสาวลักษณ์ หอมแพน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
14 นางสุพัตรา เรืองขจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
15 นายสำเริง รองในเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ทัศนศิลป์  
16 นายวิจิตร สัมโย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ทัศนศิลป์  
17 นางสุณีรัตน์ วีระสุนทร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ทัศนศิลป์  
18 นางสะใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ทัศนศิลป์  
19 นางศิริวรรณ ห้องศิลป์ ผอ.ร.ร.บ้านฉางเกลือ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
20 นางสาวอรทัย อัชฌานุเคราะห์ ผอ.ร.ร.บ้านดงกลาง คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
21 นายชานุวัฒน์ สุดสาคร ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
22 นางสาวกนกอร หงส์วิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองประทุน คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
23 นายพิมล ท่าพริก ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
24 นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
25 นายบุญเรือน ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
26 นางธัญญา ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
27 นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
28 นายประเมิน ทองพร่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
29 นายสำเริง รัตนเศียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาพลาย คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
30 นายศักดิ์สิทธิ์ สุขกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประณีต คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
31 นางสุพัตรา เรืองขจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
32 นางสะใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
33 นางรัตนา เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
34 นางสาวกาญชฎา รมยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
35 นายชานุวัตร สุดสาคร ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
36 นายลือชัย จามลิกุล ผอ.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
37 นางเสาวรี สามารถกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
38 นางพัฒน์ชญา คงคาสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
39 นายสำเริง รองในเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
40 นายพิมล ท่าพริก ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
41 นางสะใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
42 นายประพันธ์ โภคสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
43 นางอินทิรา บุญวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมพร้าว คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
44 นางสาวฉันทนา บุญส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
45 นางบูรณ์นรา กณิกนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
46 นางจงกล ม่วงทิม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
47 นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
48 นายบรรจง ศรีตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
49 นายสุรชัย วิรัติกุล นักวิเคราะห์นโยบานยและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
50 นางสาวภาพตะวัน คงชาตรี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ สพป.ตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
51 นางจรรยา แสงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
52 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กรรมการอำนวยการทั่วไป  
53 ผูัอำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่ม กรรมการอำนวยการทั่วไป  
54 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุกศูนย์เครือข่าย ประธานศูนย์เครือข่าย กรรมการอำนวยการทั่วไป  
55 นางสมใจ วัฒฐานะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด กรรมการอำนวยการทั่วไป  
56 นางเสาวรี สามารถกุล นักวิชาการชำนาญการ สพป.ตราด กรรมการอำนวยการทั่วไป  
57 นางพัฒน์ชญา คงคาสุวรรณ นักวิชาการชำนาญการ สพป.ตราด กรรมการอำนวยการทั่วไป  
58 นางสาวทัศนีย์ เกตุทิพย์ นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการอำนวยการทั่วไป  
59 นายกฤษณพงษ์ บุญเฉย นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการอำนวยการทั่วไป  
60 นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
61 นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
62 นางอารีย์รัตน์ งามสมภาค ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
63 นางศรีอาภรณ์ ถือสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
64 นางนิตยา อรุณกิตติพร ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง ฯ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
65 นางอรัญญา รัตนพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง ฯ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
66 นางสาวสุรวดี มีกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง ฯ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
67 นางพัฒน์ชญา คงคาสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
68 นายกฤษณพงศ์ บุญเฉย นักวิชาการศึกษา สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนบ้านท่่าเรือจ้างฯ)  
69 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนมารดานุสรณ์)  
70 นางสาวบุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนมารดานุสรณ์)  
71 นางภทรพร รุ่งชวาลา ครูโรงเรียนมารดานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนมารดานุสรณ์)  
72 คณะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์ ครูโรงเรียนมารดานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนมารดานุสรณ์)  
73 นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนมารดานุสรณ์)  
74 นางสาวทัศนีย์ เกษทิพย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนมารดานุสรณ์)  
75 นางสาวชลพษร ลัดดาโชติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนมารดานุสรณ์)  
76 นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)  
77 นายไพบูลย์ นิโรภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)  
78 นายบรรจง ศรีตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)  
79 นางสมใจ วัฒฐานะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)  
80 นางวาทินี พุกนุช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)  
81 นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด)  
82 นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด)  
83 นางสาววรัทยา กลมมน นักวิชาการศึกษา สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด)  
84 นายจิรพงศ์ เดชกัลยา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ตราด คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน (ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ เบอร์โทร 084-5995015
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]