หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-trt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวัฒนา อินทผลึกโรงเรียนวัดคิรีวิหารประธานกรรมการ
2. นางภัคจิรา คงอุดมโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติชุมชนแหลมงอบกรรมการ
4. นางสาวพรทิพา ประณิธานวัฒน์โรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางณัชชา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นางสายชล เขตภิบาลโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ โตอิ่มโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวารี ปิ่นศรโรงเรียนสุนันทาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพา บรรเทาวงษ์โรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
3. นางวิภา อยู่คงโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางดรุณี วรรณาครูโรงเรียนวัดตะกางประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสมร เพิ่มญาติครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
3. นางรุจิราภรณ์ สุขดีครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี อภิบาลศรีครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ ทองนพคุณครูโรงเรียนวัดคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางสาวกชภกร รชตะนันท์ครูโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวพนิดา จินดาวงษ์ครูโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นายศราวุธ อภัยศิลาครูโรงเรียนวัดบางปิดบนกรรมการ
5. นางสาวชมมณี ชมนามูลครูโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ สุทธิผลินครูโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานประธานกรรมการ
2. นางสุพิญญา นุ่มนานครูโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นางรติยา ภูมิเงินครูโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
4. นางสมหมาย ไชยวิศาลบ้านคลองมะขามกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ รามนัฏครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวทายวรรณ แก้วสากลโรงเรียนบ้านด่านชุมพลประธานกรรมการ
2. นางนางอุมารัตน์ นาพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้งกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ จันทร์หอมโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญครูโรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ชุมภูคำครูโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ อุตสาหะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุมาลี กระจ่างแจ้งข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอารียา เชียงเอมครูโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ อภิบาลศรีครูโรงเรียนวัดแหลมกลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศิธร ชลาลัยครูโรงเรียนบ้านเนินตาลประธานกรรมการ
2. นางอมรา วรรณรัตน์ครูโรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ชัยสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านด่านชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา ทิพย์วัลย์ครูโรงเรียนบ้านมะนาวประธานกรรมการ
2. นายเดชา บรรจงใจครูโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวถาวร ทรงศิลป์ครูโรงเรียนเพียงหลวง6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางลักษณา คงพริ้วครูโรงเรียนวัดหนองคันทรงประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านคลองมะขามกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ เลไธสงครูโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ เทียนประชาครูโรงเรียนวัดหนองคันทรงประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา อิ่มมากครูโรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา บุญส่งบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
4. นางวิภา วิจิตรสมบัติครูโรงเรียนชุมชุนวัดท่าพริกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ไชยวิศาลครูโรงเรียนบ้านคลองมะขามประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สมร่างครูโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ จัตุรัสครูโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางปิ่นดารา สร้อยศรีครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนนทพร พ่วงภักดีครูโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์กรรมการ
3. นางสาวสายยนต์ ผลเลิศครูโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายปิยะ รัตนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านฉางเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ มณีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหาดเล็กกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา พิกุลทองครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพลิ้วพิไร พุทธรังษีวัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ทัศวิลอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
4. นางสาวพิชชาภา บัวพูลมารดานุสรณ์กรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ศิริรูปวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
6. นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3)กรรมการ
7. นางศรีสุวงษ์ ต้อยยาตีบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพลิ้วพิไร พุทธรังษีวัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ทัศวิลอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
4. นางสาวพิชชาภา บัวพูลมารดานุสรณ์กรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ศิริรูปวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
6. นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3)กรรมการ
7. นางศรีสุวงษ์ ต้อยยาตีบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชะเอม ชวลิตรชัยชาญชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพลิ้วพิไร พุทธรังษีวัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ทัศวิลอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
4. นางสาวพิชชาภา บัวพูลมารดานุสรณ์กรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ศิริรูปวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
6. นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3)กรรมการ
7. นางศรีสุวงษ์ ต้อยยาตีบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐวัดบางปรือประธานกรรมการ
2. นางสาววาทินี หัตถาพงษ์วัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโทวัดวัง(กิ่ม บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวสุกฤตา แววนำชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
5. นางสาวรัตนา แสงจันทร์อนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นางสาวเกศริน กูลนราอนุบาลตราดกรรมการ
7. นางกรุณา อินทรสุขชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
8. นางพรรณภา คุ้มประยูรสุนันทาวิทยากรรมการ
9. นางสาวปิยะนุช คิดดีบ้านปะอากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐวัดบางปรือประธานกรรมการ
2. นางสาววาทินี หัตถาพงษ์วัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโทวัดวัง(กิ่ม บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวสุกฤตา แววนำชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
5. นางสาวรัตนา แสงจันทร์อนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นางสาวเกศริน กูลนราอนุบาลตราดกรรมการ
7. นางกรุณา อินทรสุขชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
8. นางพรรณภา คุ้มประยูรสุนันทาวิทยากรรมการ
9. นางสาวปิยะนุช คิดดีบ้านปะอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนัฐพล นพเก้าบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ถาวรวงษ์ชุมชนแหลมงอบกรรมการ
3. นางพัชรี เข็มขาววัดช้างทูนกรรมการ
4. นางสาวอภิชญา มณีมาบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางพรทิพย์ รามนัฏอนุบาลตราดกรรมการ
6. นางกาญจนา รองสกุลบ้านจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนัฐพล นพเก้าบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ถาวรวงษ์ชุมชนแหลมงอบกรรมการ
3. นางพัชรี เข็มขาววัดช้างทูนกรรมการ
4. นางสาวอภิชญา มณีมาบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางพรทิพย์ รามนัฏอนุบาลตราดกรรมการ
6. นางกาญจนา รองสกุลบ้านจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์บ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ แสงใสรัตน์มารดานุสรณ์กรรมการ
3. นางพิสมัย วิสุทธิแพทย์วัดวัง(กิ่ม บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวใบเฟิร์น รัตนสร้อยชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์คลองขวางกรรมการ
6. นางวนิดา สุขทั้งโลกอนุบาลตราดกรรมการ
7. นายบุรีรัตน์ สว่างศรีชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
8. นายทิพย์วรรณ สังข์ทองไทยรัฐวิทยา 44(บ้านนนทรีย์)กรรมการ
9. นางสาววัลลา มโนธรรมมารดานุสรณ์กรรมการ
10. นางกานดา ครุปิติอนุบาลตราดกรรมการ
11. นางอุษณีย์ เลี้ยวศิริวัฒนกุลชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
12. นางสาวสุธี บัวพูลบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสารบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการ
14. นางสาวกิติมา ทวาเรศอัมพรจินตกานนท์กรรมการ
15. นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธินอนุบาลตราดกรรมการ
16. นายสมศักดิ์ เข็มดีวัดคลองขุดกรรมการ
17. นางพิมพกานต์ ชำนาญช่างบ้านคลองใหญ่กรรมการ
18. นายมงคล แดงแพงบ้านสระใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์บ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ แสงใสรัตน์มารดานุสรณ์กรรมการ
3. นางพิสมัย วิสุทธิแพทย์วัดวัง(กิ่ม บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวใบเฟิร์น รัตนสร้อยชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์คลองขวางกรรมการ
6. นางวนิดา สุขทั้งโลกอนุบาลตราดกรรมการ
7. นายบุรีรัตน์ สว่างศรีชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
8. นายทิพย์วรรณ สังข์ทองไทยรัฐวิทยา 44(บ้านนนทรีย์)กรรมการ
9. นางสาววัลลา มโนธรรมมารดานุสรณ์กรรมการ
10. นางกานดา ครุปิติอนุบาลตราดกรรมการ
11. นางอุษณีย์ เลี้ยวศิริวัฒนกุลชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
12. นางสาวสุธี บัวพูลบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสารบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการ
14. นางสาวกิติมา ทวาเรศอัมพรจินตกานนท์กรรมการ
15. นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธินอนุบาลตราดกรรมการ
16. นายสมศักดิ์ เข็มดีวัดคลองขุดกรรมการ
17. นางพิมพกานต์ ชำนาญช่างบ้านคลองใหญ่กรรมการ
18. นายมงคล แดงแพงบ้านสระใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์บ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ แสงใสรัตน์มารดานุสรณ์กรรมการ
3. นางพิสมัย วิสุทธิแพทย์วัดวัง(กิ่ม บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวใบเฟิร์น รัตนสร้อยชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์คลองขวางกรรมการ
6. นางวนิดา สุขทั้งโลกอนุบาลตราดกรรมการ
7. นายบุรีรัตน์ สว่างศรีชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
8. นายทิพย์วรรณ สังข์ทองไทยรัฐวิทยา 44(บ้านนนทรีย์)กรรมการ
9. นางสาววัลลา มโนธรรมมารดานุสรณ์กรรมการ
10. นางกานดา ครุปิติอนุบาลตราดกรรมการ
11. นางอุษณีย์ เลี้ยวศิริวัฒนกุลชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
12. นางสาวสุธี บัวพูลบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสารบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการ
14. นางสาวกิติมา ทวาเรศอัมพรจินตกานนท์กรรมการ
15. นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธินอนุบาลตราดกรรมการ
16. นายสมศักดิ์ เข็มดีวัดคลองขุดกรรมการ
17. นายมงคล แดงแพงบ้านสระใหญ่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ นิลบุตรครูโรงเรียนอนุบาลตราดรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลลวี หงษ์กลายครูโรงเรียนวัดบางปรือกรรมการ
4. นางสร้อยสุดา แสบงบาลครูโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ โมฬีครูโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา สระเกษครูโรงเรียนเพียงหลวง6 ในทูลกระหม่อมฯกรรมการ
7. นางศุภธิดา แสนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านฉางเกลือฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ นิลบุตรครูโรงเรียนอนุบาลตราดรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลลวี หงษ์กลายครูโรงเรียนวัดบางปรือกรรมการ
4. นางสร้อยสุดา แสบงบาลครูโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ โมฬีครูโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา สระเกษครูโรงเรียนเพียงหลวง6 ในทูลกระหม่อมฯกรรมการ
7. นางศุภธิดา แสนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านฉางเกลือฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวัลลภา สังข์ผาดข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ พึ่งประยูรครูโรงเรียนบ้านไร่ป่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา คุ้มสุขครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
4. นายจีรเดช ช่างต่อครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ดวงประโคนครูโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สังกัดครูโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ห้วยใหญ่ครูโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวศิวพร รัตนวงศ์ครูโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นายอภิชพัฒ เพชรพรรณครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวัลลภา สังข์ผาดข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ พึ่งประยูรครูโรงเรียนบ้านไร่ป่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ดวงประโคนครูโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นางสาววนิดา คุ้มสุขครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นายจีรเดช ช่างต่อครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สังกัดครูโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ห้วยใหญ่ครูโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวศิวพร รัตนวงศ์ครูโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นายอภิชพัฒ เพชรพรรณครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอัชญา ศรีนารางครูโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางนันทพร บุญเกิดครูโรงเรียนวัดสะพานหินรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรีย์ มงคลนำครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. นายพงศธร ฉาบกังวาลครูโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ จงใจจิตรครูโรงเรียนบ้านคลองแอ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอัชญา ศรีนารางครูโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางนันทพร บุญเกิดครูโรงเรียนวัดสะพานหินรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี มงคลนำครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. นายพงศธร ฉาบกังวาลครูโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ จงใจจิตรครูโรงเรียนบ้านคลองแอ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวัลลภา สังข์ผาดข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ พึ่งประยูรครูโรงเรียนบ้านไร่ป่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ดวงประโคนโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นางสาววนิดา คุ้มสุขครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นายจีรเดช ช่างต่อครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สังกัดครูโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวพร รัตนวงศ์ครูโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นายอภิชพัฒ เพชรพรรณครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
5. นางลาวัลย์ ห้วยใหญ่ครูโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ สายนภาโรงเรียนบ้านปะอารองประธานกรรมการ
3. นายเกณรงค์ อุตบุญโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
4. นางสาวสิตางค์ ตั้งมั่นโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
5. นางสาวศิวพร รัตนวงศ์โรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
6. นางวรรณภา ศรีสุขสกุลโรงเรียนสุนันทาวิทยากรรมการ
7. นางสร้อยสุดา คงทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
8. นายกฤตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
9. นายจักพันธุ์ มณีมาโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการ
10. นายรานิตย์ นุชนนท์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ สายนภาโรงเรียนบ้านปะอารองประธานกรรมการ
3. นายเกณรงค์ อุตบุญโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
4. นางสาวสิตางค์ ตั้งมั่นโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
5. นางสาวศิวพร รัตนวงศ์โรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
6. นางวรรณภา ศรีสุขสกุลโรงเรียนสุนันทาวิทยากรรมการ
7. นางสร้อยสุดา คงทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
8. นายกฤตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
9. นายจักพันธ์ มณีมาโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการ
10. นายรานิตย์ นุชนนท์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ สายนภาโรงเรียนบ้านปะอารองประธานกรรมการ
3. นายเกณรงค์ อุตบุญโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
4. นางสาวสิตางค์ ตั้งมั่นโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
5. นางสาวศิวพร รัตนวงศ์โรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
6. นางวรรณภา ศรีสุขสกุลโรงเรียนสุนันทาวิทยากรรมการ
7. นางสร้อยสุดา คงทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
8. นายกฤตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
9. นายจักพันธ์ มณีมาโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการ
10. นายรานิตย์ นุชนนท์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ สายนภาโรงเรียนบ้านปะอารองประธานกรรมการ
3. นายเกณรงค์ อุตบุญโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
4. นางสาวสิตางค์ ตั้งมั่นโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
5. นางสาวศิวพร รัตนวงศ์โรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
6. นางวรรณภา ศรีสุขสกุลโรงเรียนสุนันทาวิทยากรรมการ
7. นายสร้อยสุดา คงทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
8. นายกฤตภพ กุลจันทร์โรงเรียนคลองประทุนกรรมการ
9. นายจักพันธุ์ มณีมาอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
10. นายรานิตย์ นุชนนท์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ สายนภาโรงเรียนบ้านปะอารองประธานกรรมการ
3. นายเกณรงค์ อุตบุญโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
4. นางสาวสิตางค์ ตั้งมั่นโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
5. นางสาวศิวพร รัตนวงศ์โรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
6. นางวรรณภา ศรีสุขสกุลโรงเรียนสุนันทาวิทยากรรมการ
7. นางสร้อยสุดา คงทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
8. นายกฤตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
9. นายจักพันธุ์ มณีมาโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการ
10. นายรานิตย์ นุชนนท์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเกสร สกุลเมืองบ้านบางปรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ วิลัยวาศชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร หลงกุลบ้านโป่งกรรมการ
4. นางนภัทตรา สุขกลีบวัดท่าโสมฯกรรมการ
5. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์อนุบาลตราดกรรมการ
6. นายนพดล พื้นผลชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
7. นางสาวลัดดา สังเวียงทองอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ จิตรจันทึกบ้านคลองประทุนกรรมการ
9. นางปราณี โกมลชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเกสร สกุลเมืองบ้านบางปรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ วิลัยวาศชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร หลงกุลบ้านโป่งกรรมการ
4. นางนภัทตรา สุขกลีบวัดท่าโสมฯกรรมการ
5. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์อนุบาลตราดกรรมการ
6. นายนพดล พื้นผลชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
7. นางสาวลัดดา สังเวียนทองอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ จิตรจันทึกบ้านคลองประทุนกรรมการ
9. นางปราณี โกมลชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกสร สกุลเมืองบ้านบางปรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ วิลัยวาศชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร หลงกุลบ้านโป่งกรรมการ
4. นางนภัทตรา สุขกลีบวัดท่าโสมฯกรรมการ
5. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์อนุบาลตราดกรรมการ
6. นายนพดล พื้นผลชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
7. นางสาวลัดดา สังเวียงทองอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
8. นางอมรรัตน์ จิตรจันทึกบ้านคลองประทุนกรรมการ
9. นางปราณี โกมลชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธวัลรัตน์ ทองนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตะบกประธานกรรมการ
2. นางณัชชา พาดีครูโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ อุปริรัตน์ครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการ
4. นายทศพล ถนอมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นางอุษณีย์ ลามิตรครูโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดักกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ สายนภาครูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธวัลรัตน์ ทองนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตะบกประธานกรรมการ
2. นางณัชชา พาดีครูโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ อุปริรัตน์ครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการ
4. นายทศพล ถนอมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นางอุษณีย์ ลามิตรครูโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดักกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ สายนภาครูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานพ พูลทรัพย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา สินธุนาวาครูโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการ
3. นางจิชาภา เทียนดำรงครูโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวอุษา บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายลือชัย จามลิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
3. นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดกรรมการ
4. นายบังคม ชมภูคำครูโรงเรียนวัดบางปรือกรรมการ
5. นายณัฏฐ์ วรรณบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมณฑลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายลือชัย จามลิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
3. นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดกรรมการ
4. นายบังคม ชมภูคำครูโรงเรียนวัดบางปรือกรรมการ
5. นายณัฏฐ์ วรรณบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมณฑลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ ถนอมกุลวัดสุวรรณมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันสินี ชะวาลาวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจินตนา สมร่างวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสายัณห์ โพธิ์งามไทยรัฐวิทยา44ฯกรรมการ
5. นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์อนุบาลตราดกรรมการ
6. นายบำรุง กุมภะคลองขวางกรรมการ
7. นายมงกุฎ ลามิตรบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการ
8. นายอาณัติ คำเพชรบ้านฉางเกลือกรรมการ
9. นางทศพร ทิณวรรณชุมชนแหลมงอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ถนอมกุลวัดสุวรรณมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันสินี ชะวาลาวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจินตนา สมร่างวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสายัณห์ โพธิ์งามไทยรัฐวิทยา44ฯกรรมการ
5. นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์อนุบาลตราดกรรมการ
6. นายบำรุง กุมภะคลองขวางกรรมการ
7. นายมงกุฎ ลามิตรบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการ
8. นายอาณัติ คำเพชรบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)กรรมการ
9. นางทศพร ทิณวรรณชุมชนแหลมงอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ถนอมกุลวัดสุวรรณมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันสินี ชะวาลาวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจินตนา สมร่างวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสายัณห์ โพธิ์งามไทยรัฐวิทยา44ฯกรรมการ
5. นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์อนุบาลตราดกรรมการ
6. นายบำรุง กุมภะคลองขวางกรรมการ
7. นายมงกุฎ ลามิตรบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการ
8. นายอาณัติ คำเพชรบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)กรรมการ
9. นายทศพร ทิณวรรณชุมชนแหลมงอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯประธานกรรมการ
2. นางยุวดี มนต์เนรมิตข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอพิณยา สัมมาครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ พูลศิริครูโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เจริญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
6. นางโสภิญฆ์ฎา มนตรีครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
7. นางพะยอม แสงทองเจริญครูโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
8. นางสุจินดา วีระยุทธศิลป์ครูโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
9. นางเสาวลักษณ์ สวัสดิผลครูโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการ
10. นางสาวพรธิดา เมฆวทัตครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
11. นางพรรณี โพธิ์เกษมครูโรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
12. นางวรรณา บัวจีบครูโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
13. นางอนันตพร กลิ่นซ้อนครูโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
14. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯประธานกรรมการ
2. นางยุวดี มนต์เนรมิตข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอพิณยา สัมมาครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ พูลศิริครูโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เจริญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
6. นางโสภิญฆ์ฎา มนตรีครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
7. นางพะยอม แสงทองเจริญครูโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
8. นางสุจินดา วีระยุทธศิลป์ครูโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
9. นางเสาวลักษณ์ สวัสดิผลครูโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการ
10. นางสาวพรธิดา เมฆวทัตครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
11. นางพรรณี โพธิ์เกษมครูโรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
12. นางวรรณา บัวจีบครูโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
13. นางอนันตพร กลิ่นซ้อนครูโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
14. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯประธานกรรมการ
2. นางยุวดี มนต์เนรมิตข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอพิณยา สัมมาครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ พูลศิริครูโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เจริญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
6. นางโสภิญฆ์ฎา มนตรีครูโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
7. นางพะยอม แสงทองเจริญครูโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
8. นางสุจินดา วีระยุทธศิลป์ครูโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
9. นางเสาวลักษณ์ สวัสดิผลครูโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการ
10. นางสาวพรธิดา เมฆวทัตครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
11. นางพรรณี โพธิ์เกษมครูโรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
12. นางวรรณา บัวจีบครูโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
13. นางอนันตพร กลิ่นซ้อนครูโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
14. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวธันยนิษฐ์ บุญพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังฯประธานกรรมการ
2. นางวรรณา บุญล้อมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวมยุรี อภิวาทข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางณัชชา พาดีครูโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
5. นางปราณี จันทสุขครูโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ผาชลาโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เขียวขจีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ อภิบาลศรีโรงเรียนบ้านด่านชุมพลกรรมการ
4. นางสาวศิตาวรรณ ดวงนภาโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อกรรมการ
5. นางเสน่ห์ บุญชูศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ผาชลาโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ เขียวขจีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ อภิบาลศรีโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อกรรมการ
4. นางสาวศิตาวรรณ ดวงนภาโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อกรรมการ
5. นางเสน่ห์ บุญชูศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนิวัติ สุขสุวรรณโรงเรียนวัดวังฯประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เจริญรูปโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
3. นายเรืองวิทย์ ขาวสนิทโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
4. นางน้ำฝน เปรมปรีดิ์โรงเรียนคิรีศรีสาครวิทยากรรมการ
5. นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
6. นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
7. นายวรวุฒิ นาน่องโกร๋นโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
8. นายจตุพร ทั่งทองโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุสาห์ อารีศิลป์โรงเรียนชุมชนแหลมงอบประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูมิมาโนชโรงเรียนบ้านธรรมชาติล่างกรรมการ
3. นางสุภา สิงห์วิรัตน์โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีปกรรมการ
4. นางสลักจิตต์ สาธราลัยโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
5. นายสายัณห์ โพธิ์งามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44กรรมการ
6. นางสาวสปัน ชวาลาโรงเรียนสุนันทาวิทยากรรมการ
7. นางสาวปิยะวรรณ จงใจจิตรโรงเรียนบ้านคลองแอ่งกรรมการ
8. นางลาวัลย์ ตติชราโรงเรียนวัดแหลมกลัดกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายบรรจบ จินดาวงษ์บ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีบ้านคลองพร้าวกรรมการ
3. นายยุทธนา พันธ์พิริยะไสวนันทวิทย์กรรมการ
4. นางจิรวรรณ มีทองบ้านด่านชุมพลกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย กุลพรพันธ์มารดานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายบรรจบ จินดาวงษ์บ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีบ้านคลองพร้าวกรรมการ
3. นายยุทธนา พันธ์พิริยะไสวนันทวิทย์กรรมการ
4. นางจิรวรรณ มีทองบ้านด่านชุมพลกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย กุลพรพันธ์มารดานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ จินดาวงษ์บ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีบ้านคลองพร้าวกรรมการ
3. นายยุทธนา พันธ์พิริยะไสวนันทวิทย์กรรมการ
4. นางจิรวรรณ มีทองบ้านด่านชุมพลกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย กุลพรพันธ์มารดานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ บุญเหลือบ้านจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางจิราพร โพธิ์สลักบ้านโพรงตะเฆ๋ฯประธานกรรมการ
2. นางสำนวน ตรีลาภีวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางลาวัลย์ ตติชราวัดแหลมกลัดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางวันนา คณาญาติบ้านปะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวภานุมาส หอมไกลอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกันทิมา รัตนวิจิตรบ้านไม้รูดฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวกันทิมา รัตนวิจิตรบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสำนวน ตรีลาภีวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางลาวัลย์ ตติชราวัดแหลมกลัดกรรมการ
4. นายฎีกา สุภาสัยบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นางภมรศิริ ยิ่งยงวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์ มิตรภาพที่ 100)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางภมรศิริ ยิ่งยงวัดบุปผาราม ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสมาลัยนี สิงหะบ้านบางปรงกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีบ้านคลองพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววจีรวรรณ บุญเหลือบ้านจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา รองศิริคงบ้านคลองประทุนกรรมการ
3. นางวรินทร จี้ประดับวัดแหลมกลัดกรรมการ
4. นางสาวกรกนก ฟองมาศบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นายบรรจบ จินดาวงษ์บ้านโป่งกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวสุขุมาล เกษมศิริบ้านปะอาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร รัตนวารบ้านคลองแอ่งกรรมการ
3. นางวราสินี สุภาพไสวนันทวิทย์กรรมการ
4. นางวันทนา ศรีวิชาบ้านปะเดากรรมการ
5. นางวชิรภรณ์ ดวงจันทร์วัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ทาบุราณชุมชนบ้านเขาสมิงประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ดวงจันทร์วัดวังฯกรรมการ
3. นางสาววันดี สืบหลำวัดวังฯกรรมการ
4. นางสาวสุขุมาล เกษมศิริบ้านปะอากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางปัณฑารีย์ อักษรหรั่งบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ทาบุราณชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สุทธิผลินชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสมนึก ไทยเถียรชุมชนแหลมงอบกรรมการ
5. นางสาวธาริณี ถวิลวงษ์วัดแหลมกลัดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางฤดี กรวยทรัพย์ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสุพรรณี จำรัสวัดสะพานหินกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางเบญจวรรณ ปานทับบ้านสระใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธรรมพร บัวแก้วไสวนันทวิทย์กรรมการ
3. นางสาวปรีดา ถนอมวงษ์อนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
4. นางเกศินี อิ่มอุไรบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)กรรมการ
5. นางยุพิน ทาบุราณชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ ปานทับบ้านสระใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธรรมพร บัวแก้วไสวนันทวิทย์กรรมการ
3. นางสาวปรีดา ถนอมวงษ์อนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
4. นางเกศินี อิ่มอุไรบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)กรรมการ
5. นางสาวจินตนา บุญปกวัดช้างทูนกรรมการ
6. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์อนุบาลเกาะช้างกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ ปานทับบ้านสระใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธรรมพร บัวแก้วไสวนันทวิทย์กรรมการ
3. นางสาวปรีดา ถนอมวงษ์อนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
4. นางเกศินี อิ่มอุไรบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)กรรมการ
5. นางสาวจินตนา บุญปกวัดช้างทูนกรรมการ
6. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์อนุบาลเกาะช้างกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอุทัย พรมฤทธิ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอุทัย พรมฤทธิ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นายอรรถพล ศรีสถานนท์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นายอรรถพล ศรีสถานนท์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นายอรรถพล ศรีสถานนท์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นายอรรถพล ศรีสถานนท์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางศิริกานต์ เดชอุดมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางศิริกานต์ เดชอุดมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมานพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมานพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมานพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมานพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมานพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมานพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุ้มปลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุ้มปลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวััดฆ้อกรรมการ
5. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง 6กรรมการ
4. นายกิตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกชกร จีระประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง 6กรรมการ
4. นายกิตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกชกร จีระประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง 6กรรมการ
4. นายกิตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกชกร จีระประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง 6กรรมการ
4. นายกิตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกชกร จีระประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนชุมชนแหลมงอบประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง 6กรรมการ
4. นายกิตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นายสมคิด มานเนาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนชุมชนแหลมงอบประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง 6กรรมการ
4. นายกิตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นายสมคิด มานเนาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนชุมชนแหลมงอบประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง 6กรรมการ
4. นายกิตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นายสมคิด มานเนาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนชุมชนแหลมงอบประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง 6กรรมการ
4. นายกิตภพ กุลจันทร์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นายสมคิด มานเนาะข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุรณินทร์ พันธุ์พิริยะโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุ้มปลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุ้มปลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายณัชชา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภานุมาศ หอมไกลโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
4. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัชชา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภานุมาศ หอมไกลโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
4. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่เรือตรีสราวุธ สระชมพูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
4. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่เรือตรีสราวุธ สระชมพูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
3. นายหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
4. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจีระวรรณ ไหวดีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. ว่าที่เรือตรีสราวุธ สระชมพูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระวรรณ ไหวดีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. ว่าที่เรือตรีสราวุธ สระชมพูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
5. ว่าที่เรือตรีสราวุธ สระชมพูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
5. ว่าที่เรือตรีสราวุธ สระชมพูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ว่าที่เรือตรีสราวุธ สระชมพูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่เรือตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. ว่าที่เรือตรีสราวุธ สระชมพูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่เรือตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสุณีรัตน์ วีระสุนทรสพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ราชรักษ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. Missxiang yuepingโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายวัลลภ พัฒนผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวดุสิตา เหล่าหะพันธุ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. นางจงกล ม่วงทิมสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิทยา ต้อยยาตีโรงเรียนบ้านปะอาประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร เจริญกิจข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองเวทย์ ขาวสนิทโรงเรียนบ้านฉางเกลือฯกรรมการ
4. นายบำรุง กุมภะโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
5. นายกุศล ชำปฏิโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร เสี่ยงเคราะห์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
7. นางชาลินี สงวนหงษ์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
8. นางสาวสุรีรัตน์ บุญเชิดโรงเรียนบ้านคลองแอ่งกรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตรโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
10. นายธรรมนูญ วงษ์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
11. นางอมรา เดชกัลยาโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายชวภณ แสงจันทร์โรงเรียนวัดวิเวกวรารามประธานกรรมการ
2. นายชยานนท์ มนตรีโรงเรียนวัดแหลมมะขามรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิฐ มนต์ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกรโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ ฯกรรมการ
5. นายวรวิทย์ โก้จันทึกโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
6. นายอุดม ภาชื่นโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดักกรรมการ
7. นางสาวปิติยาภรณ์ ยอดศิริสมบัติโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
8. นางอุทัย มีคุณโรงเรียนวัดวิเวกวรารามกรรมการ
9. นางวัชราภรณ์ เข็มเพ็ชรโรงเรียนวัดวิเวกวรารามกรรมการ
10. นางสายพิณ สุขหลายโรงเรียนวัดวิเวกวรารามกรรมการ
11. นายอัฐฑพัฒน์ อภิบาลศรีโรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
12. นายเผด็จ ผะเดิมโรงเรียนวัดแหลมมะขามกรรมการ
13. นายยงยุทธ เมืองจินดาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นางจิดาภา แสงจันทร์โรงเรียนวัดวิเวกวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประเมิน ทองพร่องโรงเรียนบ้านสระใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ กุมภะโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
3. นายเจน ตั้งคงเจริญชัยโรงเรียนบ้านฉางเกลือฯกรรมการ
4. นายมงกุฎ ลามิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
5. นางดวงมณี กสิพร้องโรงเรียนวัดเสนาณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษโรงเรียนบ้านคลองประทุนประธานกรรมการ
2. นางสาวสายยนต์ ผลเลิศโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
3. นางสาวบุศรา ธิกุลโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
4. นางรัตนา เคลือบสูงเนินโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว ฯกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ จิตรจันทึกโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ซื่อกำเนิดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพีระ สุขะโรงเรียนวัดท่าโสม ฯกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์โรงเรียนคลองขวางกรรมการ
4. นางยุพิน ทาบุราณโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางวาทินี พุกนุชนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ตราดกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมนึก ช่อลัดดาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภร เลี้ยงถนอมโรงเรียนวัดตาพลายกรรมการ
3. นางวรรณา เมืองช้างโรงเรียนวัดวิเวกวรารามกรรมการ
4. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางสาคร พรมฤทธิ์โรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณโรงเรียนบ้านดอนสูงประธานกรรมการ
2. นางระพี โภคสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
3. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
4. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
5. นายอุสาห์ อารีศิลป์โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ ฯกรรมการ
6. นางสาวอุษา ระยันต์โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ กะไชยวงษ์โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ต่อประสิทธิ์กุลโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
3. นางลั่นทม วงค์กุลพิลาศโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาวกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย อัชฌานุเคราะห์โรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศุภนราพรรค์โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ ฯกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ยินดีฉายโรงเรียนบ้านคลองมะขามกรรมการ
4. นางปิยะวดี อ่องลาโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้งกรรมการ
5. นางอนิชา บุ้นกี้โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววรษิกา แสงกลิ่น โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐสุดา บุญหงส์โรงเรียนบ้านปะเดากรรมการ
3. นางสาวณิชาดา ปัญจวีณินโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวศศิประภา อาจคำพันโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐนันท์ เพ็งพิศโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
6. นางสาวอนัญญา คำมาโฮมโรงเรียนบ้านคลองมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวเด่นนภา หงส์วิเศษโรงเรียนวัดวังฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิวัฒนา จำวงศ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก เยาวนันท์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ อุตบุญโรงเรียนวัดฆ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก เยาวนันท์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สุวรรณเสรีโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวเด่นนภา หงส์วิเศษโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา ผากำเนิดโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก เยาวนันท์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางสาวนิวัฒนา จำวงศ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว ศิริกุลโรงเรียนบ้านปะอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก เยาวนันท์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางสาวนิวัฒนา จำวงศ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวกรองแก้ว ศิริกุลโรงเรียนบ้านปะอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ผากำเนิดโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
3. นายรณกร โรจนประทีปโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สุวรรณเสรีโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐนันท์ เพ็งพิศโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
6. นางสาวณัฐสุดา บุญหงส์โรงเรียนบ้านปะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางภารดี รัตนวงษ์โรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ อุตบุญโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
3. นางเสาวลักษ์ สวัสดิผลโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว ศิริกุลโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
5. นางสาวสุนันทา ผากำเนิดโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
6. นางสาวณิชาดา ปัญจวีณินโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยากรรมการ
3. นางสาวลำเทียน เฝ้าอาจโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศศิประภา อาจคำพันโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐนันท์ เพ็งพิศโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
7. นายอรุณ ต๊ะวิไชยโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวเด่นนภา หงส์วิเศษโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
9. นายรณกร โรจนประทีปโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
10. นางสาวสุนันทา ผากำเนิดโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางภารดี รัตนวงษ์โรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
3. นายอรุณ ต๊ะวิไชยโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางสาวอนัญญา คำมาโฮมโรงเรียนบ้านคลองมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภา เรืองศิลป์โรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สุวรรณเสรีโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวณิชาดา ปัญจวีณินโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
5. นางกมลา สุขเกษมโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
6. นางสาวศศิประภา อาจคำพันโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภา เรืองศิลป์โรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สุวรรณเสรีโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวณิชาดา ปัญจวีณินโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
5. นางกมลา สุขเกษมโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
6. นางสาวศศิประภา อาจคำพันโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ กิจนิธิศโศธินโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คณะเมฆโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นายภราดร สติดีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คณะเมฆโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นายภราดร สติดีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คณะเมฆโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นายภราดร สติดีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คณะเมฆโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นายภราดร สติดีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คณะเมฆโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นายภราดร สติดีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คณะเมฆโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นายภราดร สติดีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คณะเมฆโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นายภราดร สติดีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คณะเมฆโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นายภราดร สติดีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ สอนประเทศโรงเรียนบ้านเกษมสุขประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
3. นางสาวจตุพร ภู่มณีโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
4. นางจารณี จันมีโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
5. นายนพดล สนธิศิริโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ สอนประเทศโรงเรียนบ้านเกษมสุขประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
3. นางสาวจตุพร ภู่มณีโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
4. นางจารณี จันมีโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
5. นายนพดล สนธิศิริโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอาวุธ ทัศวิลโรงเรียนบ้านสระใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางภัคจิรา คงอุดมโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นายไพบูลย์ คณาญาติโรงเรียนบ้านปะเดากรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางพัฒนา สมบัติบูรณ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ ทัศวิลโรงเรียนบ้านสระใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางภัคจิรา คงอุดมโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นายไพบูลย์ คณาญาติโรงเรียนบ้านปะเดากรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางพัฒนา สมบัติบูรณ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบังอร วิกรมคุณาพรโรงเรียนวัดประณีตประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ขาวสนิทโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสาเก เอี่ยมวิไลโรงเรียนบ้านคลองมะขามกรรมการ
4. นางสุดาวรรณ บุญเกตุโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา ขาวสนิทโรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวสาเก เอี่ยมวิไลโรงเรียนบ้านคลองมะขามกรรมการ
3. นางบังอร วิกรมคุณาพรโรงเรียนวัดประณีตกรรมการ
4. นางสุดาวรรณ บุญเกตุโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสกุณา วรวิทยากรโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ โชคดีวัฒนาโรงเรียนคิรีศรีสาครวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรุณา งาเจือโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
4. นางกฤษณา พยาเวชโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
5. นายบรรจงศักดิ์ วิเศษโวหารโรงเรียนวัดห้วงโสมกรรมการ
6. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสกุณา วรวิทยากรโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ โชคดีวัฒนาโรงเรียนคิรีศรีสาครวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรุณา งาเจือโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
4. นางกฤษณา พยาเวชโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
5. นายบรรจงศักดิ์ วิเศษโวหารโรงเรียนวัดห้วงโสมกรรมการ
6. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ สุทธิผลินโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตางค์ ตั้งมั่นโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
3. นางสลักจิตต์ สาธราลัยโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
4. นางปนัดดา ปัสเสนะโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกรกนก ฟองมาศโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ สุวรรณเสรีโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
7. นางสาวขนิดาภา พิมพ์เทศโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
8. นายธนาธิป โชคดีวัฒนาโรงเรียนคิรีศรีสาครวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ สุทธิผลินโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตางค์ ตั้งมั่นโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
3. นางสลักจิตต์ สาธราลัยโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
4. นางปนัดดา ปัสเสนะโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกรกนก ฟองมาศโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ สุวรรณเสรีโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
7. นางสาวขนิดาภา พิมพ์เทศโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
8. นายธนาธิป โชคดีวัฒนาโรงเรียนคิรีศรีสาครวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอาริสา พลอยงามโรงเรียนวัดบางปิดล่างประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ขาวสนิทโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ทองมากโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
4. นางปรีดารัตน์ พรมพะเนาว์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางลัดดา จันทสารโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวารุณี รัตนเศียรโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาริณี แถวพันธุ์โรงเรียนบ้านบางเบ้ากรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ช่อทองโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
4. นางอำนวยทิพย์ พรหมธาดาโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาววรรณภา อรุณกิตติพรโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวารุณี รัตนเศียรโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาริณี แถวพันธุ์โรงเรียนบ้านบางเบ้ากรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ช่อทองโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
4. นางอำนวยทิพย์ พรหมธาดาโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาววรรณภา อรุณกิตติพรโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจำปา อิ่มพรหมโรงเรียนบ้านคลองมะนาวประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ชูศักดิ์โรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศรีวิรัญโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
4. นางสาวชนุตพร กะไชวงษ์โรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจำปา อิ่มพรรณโรงเรียนบ้านคลองมะนาวประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ชูศักดิ์โรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศรีวิรัญโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
4. นางสาวชนุตพร กะไชวงษ์โรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวคะนึงนิตย์ หอยสังข์โรงเรียนบ้านเนินตาลประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สัมมาสพป.ตราดกรรมการ
3. นางสาวปรีดา ถนอมวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
4. นางอังคณา ใจเย็นโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
5. นางอาริสา พลอยงามโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวคะนึงนิตย์ หอยสังข์โรงเรียนบ้านเนินตาลประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สัมมาสพป.ตราดกรรมการ
3. นางสาวปรีดา ถนอมวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการ
4. นางอังคณา ใจเย็นโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
5. นางอาริสา พลอยงามโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุดา สุดเจริญอนุบาลจุติพรประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุนัติอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางบรรจง อิ่มอุไรวัดวรุณดิตถารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศิริรัตน์ สุนทรนิคอนุบาลสว่างไสวประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ศิลประสารวัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี วงศ์สาวีบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ถนอมกุลโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันสินี ชะวาลาโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจินตนา สมร่างโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสายัณห์ โพธิ์งามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44กรรมการ
5. นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
6. นายบำรุง กุมภะโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
7. นายมงกุฎ ลามิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดกรรมการ
8. นายอาณัติ คำเพชรโรงเรียนบ้านฉางเกลือกรรมการ
9. นางทศพร ทิณวรรณโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ เจริญกิจวนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างประธานกรรมการ
2. นางสาวยินดี อุปเทห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางสาวอคัมย์สิริ หนูปกโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ เจริญกิจวนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างประธานกรรมการ
2. นางสาวยินดี อุปเทห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางสาวอคัมย์สิริ หนูปกโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายลือชัย จามลิกุลโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ แสงวิเชียรโรงเรียนวัดสลักกรรมการ
3. นางจันรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางจันทร์ตรี ลิ้มสุขสันติ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
5. นางอุรา ไชยมนตรีโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนุ แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ เทียนประชาโรงเรียนวัดหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายกฤษดา ตติชราโรงเรียนบ้านปะดากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนุ แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ เทียนประชาโรงเรียนวัดหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายกฤษดา ตติชราโรงเรียนบ้านปะดากรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางฐิตฎารัชน์ วงษ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาววีรยา เสาวรสโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางฐิตฎารัชน์ วงษ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาววีรยา เสาวรสโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางฐิตฎารัชน์ วงษ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาววีรยา เสาวรสโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางฐิตฎารัชน์ วงษ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาววีรยา เสาวรสโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางฐิตฎารัชน์ วงษ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาววีรยา เสาวรสโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางฐิตฎารัชน์ วงษ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาววีรยา เสาวรสโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางฐิตฎารัชน์ วงษ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาววีรยา เสาวรสโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางฐิตฎารัชน์ วงษ์กุลพิลาศโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาววีรยา เสาวรสโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
5. นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลกรรมการ
5. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุ้มปลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชานุวัตร สุดสาครโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวประภาพร แย้มเกสรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอสมา ทาเสนาะโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางกาหลง สาธลาลัยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชานุวัตร สุดสาครโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวประภาพร แย้มเกสรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอสมา ทาเสนาะโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางกาหลง สาธลาลัยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชานุวัตร สุดสาครโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวประภาพร แย้มเกสรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอสมา ทาเสนาะโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางกาหลง สาธลาลัยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชานุวัตร สุดสาครโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวประภาพร แย้มเกสรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอสมา ทาเสนาะโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางกาหลง สาธลาลัยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชานุวัตร สุดสาครโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวประภาพร แย้มเกสรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอสมา ทาเสนาะโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางกาหลง สาธลาลัยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวภา เรืองศิลป์โรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ กิจนิธิศโศธินโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวภา เรืองศิลป์โรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ กิจนิธิศโศธินโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ กิจนิธิศโศธินโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวภา เรืองศิลป์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชานุวัตร สุดสาครโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวประภาพร แย้มเกสรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอสมา ทาเสนาะโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางกาหลง สาธลาลัยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชานุวัตร สุดสาครโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา แววนำโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวประภาพร แย้มเกสรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอสมา ทาเสนาะโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางกาหลง สาธลาลัยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุ้มปลีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวบุศริน กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
5. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ เบอร์โทร 084-5995015
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]