รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 21-25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ครูห้วย
 
1. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสร้างบุญ 1. เด็กชายศรายุทธ  มณีวงษ์
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงชลันดา  ภัยนิราศ
 
1. นางนุศรา   โมราบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับกระดาน 1. เด็กชายอิสระ  ลินทอง
 
1. นางสาววันทนีย์  ส้มเกลี้ยง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปั้น
 
1. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงค์ษา
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสร้างบุญ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานดำ
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภัยนิราศ
 
1. นางนุศรา   โมราบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  จักรพล
 
1. นางเกศแก้วลักษณา  กฤชอดุลยวิทย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงพิกุล  พิมูลชาติ
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สมวิเศษ
 
1. นางสมคิด  สุวรรณเนตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลบหนองบัว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นจิตร
3. เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
2. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำรัสวิทยา 1. เด็กหญิงจีรภรณ์  พรมมา
2. เด็กหญิงวิภาวี  ขาวงาม
3. เด็กหญิงวิมลทิพย์  จิตรเหลี่ยม
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
2. นางสาววณิดา  แดงผา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กหญิงกัลยกร  หนองตระไกร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วสถิตย์
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  แก้วสถิตย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ปุปผา
2. เด็กหญิงวรรณิภา  คจนา
 
1. นางวาสนา  เฉลยวิมาน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เมือง
2. เด็กหญิงพนิดา  ศรีโคต
 
1. นางนุศรา   โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กชายตะวัน  กาหลิบ
 
1. นางจิราภรณ์  กิ่งเกษ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 1. เด็กหญิงกนกศิตา  ตั้งวิบูลย์ชัย
 
1. นางเอมอร  เปียสาตร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูนัน
2. เด็กหญิงมายด์  เงินพูล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  กลิ่นขจร
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
2. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชานนท์  ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
3. เด็กชายเทว  พงศ์สุทธิ
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นางสาวสุดารัตน์  จิตรโคตร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงนงนุช  วงค์ตาฟู
2. เด็กหญิงรุจิรา  คำนึก
3. เด็กหญิงศิรินทรา  แคนสา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ชูวงษ์
2. นายศุภกร  แสนสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงณัฐนลิน  รักษาศีล
2. เด็กหญิงพรทิวา  นามกุดเรือ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิลา
 
1. นางยุภาพร  ด้วงโต้ด
2. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงธาริตา  วงษ์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสัณห์สินี  หลวงพลสา
 
1. นางพัชรี  หุ่นเจริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงรดา  เจนสาริกิจ
2. นางสาวเมทินี  มั่นใจดี
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
2. นางสาวสุดารัตน์  จิตรโคตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กชายธนันธร  เอกเจริญ
 
1. นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 1. เด็กหญิงประธานพร  สมมงคล
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญสวน
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แย้มสอาด
 
1. นางนิรัญญา  จารุอินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกชกร  คมอาวุธ
2. เด็กหญิงธนัชพร  ตุ้มอยู่
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เชื่อมั่น
 
1. นายชยเดช  เนียมวีระ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงลลนา  แผนไพสน
2. เด็กหญิงศิริพร  กำสมุทร์
3. เด็กหญิงสุภานันท์  บรมฤทธิ์
 
1. นางวรุณรัตน์  สลุงอยู่ดาสิริ
2. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธนพล  บุตรดีโสดา
2. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีภาย
3. เด็กชายวรินทร  สุภาพ
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  บุตรศรี
2. นางสาวพรรณพิลาศ  พลศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพรี
2. เด็กชายปิยชาติ  อุ่นสมพงษ์
3. เด็กชายวีรภัทร  อักษรสม
 
1. นางสุทธิญา  พลนาคู
2. นางนริสรา  โรจนะบุรานนท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิษณามดี  คาร์ลเดอรอน
2. เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน
3. เด็กหญิงศศธร  ถาวรเจริญ
 
1. นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์
2. นางสาวปวีณา  จงแต่งกลาง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงณิชาดา  พู่แพร
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ  เปรื่องเดช
2. นางสาวประพาพร  พานเพ็ชร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กชายธนโชติ  เพชรนิล
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  เคนสันเทียะ
 
1. นางสาวศิริกานต์ดา  รุ่งโรจน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กชายธนัญชัย  เรืองสุวรรณ
2. เด็กชายอภิชัย  บุญคำ
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธรีวุฒิ  สมแฮ
2. เด็กชายวิรุทธิ์  เยี่ยมขาว
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กชายกวีวรรษ  อนุสนธิ์
2. เด็กชายปาณวัช  ลีละออง
 
1. นางสาวนิตยา  ขันดวง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภูมิ  ชูกำแพง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงงามใจ  ฉิมพลิ
2. เด็กชายอิศวะ  มณีเนตร
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชาลิณี  ศรีกุญชร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุแจ่ม
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สุขคุ้ม
4. เด็กหญิงอภิษฎา  ไพโรจน์
5. เด็กหญิงอภิสรา  ไพโรจน์
 
1. นางเรณุกา  ผูกจันอัด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำรัสวิทยา 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  จุลปะ
2. เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณประเวก
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต
4. เด็กหญิงธัญสิริ  พลชารี
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  พัดลม
 
1. นายสงกรานต์  สายคำภา
2. นางสาวกนกวรรณ  วรรณวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายกฤษณ์  เอ็นดู
2. เด็กหญิงธิดาพรรณ  ทนครบุรี
3. เด็กชายรชต  อิสิสิงห์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  พระธานี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีมี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
2. นายฐานันดร  ใจธรรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  จูงจิตต์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เรียนพิษ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  แจ้งจำรัส
4. เด็กหญิงวีณา  ศิริเกตุ
5. เด็กหญิงสุชาดา  พวงแก้ว
 
1. นางปุณยวีร์  สุขตระกูล
2. นางสาวทักษพร  ปั้นเพ็ชร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะปราง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อู่ทรัพย์
2. เด็กชายธนวัต  ชูชมชื่น
3. เด็กหญิงนัฐณิชา  รอดเพ็งสังคหะ
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  จำปาไชย์
5. เด็กหญิงสุภัสรา  ทวีทรัพย์
 
1. นายทองคำ  หาญใจไทย
2. นางราหุล  รัตนวงศ์แข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญพร
2. เด็กหญิงวลีพร  อรัญภูติ
3. เด็กชายสุพจน์  ช่วยณรงค์
4. เด็กหญิงอัจฉรารัตน์  บุญชาติ
5. เด็กชายโชคอนันต์  งามสมสี
 
1. นายเฉลิมชัย  ธำรงค์ทอง
2. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แก้วอรสาน
2. เด็กหญิงชาลินี  เทพจั้ง
3. เด็กหญิงญาณิศา  ผลวงษ์
4. เด็กหญิงปิยมาศ  ภักดี
5. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  สุระเดช
 
1. นายทินกร  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชูวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พันคำ
2. เด็กชายจุลจักร  นันทกุมาร
3. เด็กหญิงณัฐนิช  คำภีระ
4. เด็กชายรชนิศ  ถมเถื่อน
5. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ช่วยณรงค์
 
1. นายเริงฤิทธิ์  บุญพร
2. นางสาวอมราวดี  ยอดสุวรรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายกชรัตน์  โม่สิงห์
2. เด็กชายกฤษฎา  เพิ่มพูล
3. เด็กชายกฤษฎี  นุชแหยม
4. เด็กหญิงจารุณี  พาลี
5. เด็กชายธันวา  บุญมี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุริย์วงษ์
7. เด็กหญิงธิติมา  เพ็ชรบังเกิด
8. เด็กหญิงนภัสสร   สิงห์นาม
9. เด็กชายนิกร  บัวศรี
10. เด็กหญิงพิมพิศา  บุญเพ็ง
11. เด็กหญิงพิมพ์ณาพัฒน์  กล่อมใจ
12. เด็กหญิงมณฑกาญณ์  บุญเลี้ยง
13. เด็กหญิงมัณฑนา  ดลโสภณ
14. เด็กหญิงวัชรากร  บุญเพ็ง
15. เด็กชายวัฒนชัย  ทองแดง
16. เด็กหญิงวิไลพร  เอี่ยมจันทร์
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นใจ
18. เด็กหญิงสาริกา  กาญจนา
19. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริวงษ์
20. เด็กชายสุพิพัฒน์  พิลาชัย
 
1. นางวัฒนา  ลัคนาทิน
2. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
3. นางพิมพา  เพ็ชรพราว
4. นางสาวศศิวิมล   ม่วงกล่ำ
5. นางสาวสุดารัตน์  พูนสวัสดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขอเห็นกลาง
 
1. นางสาวนาตยา   อ่อนทรวง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 1. เด็กชายนวพล  คำฮี้
 
1. นางสุวรรณี  ทิพย์ศรีหา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์พันธ์
 
1. นางสาวโกสินทร์  สังกัดกลาง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เทียนประสาท
2. เด็กชายรัฐพงษ์  บรรพศิลป์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  แสนสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงวิทยา 1. เด็กชายชวนากร  บุญมี
2. เด็กหญิงมุกตาภา  หิรัญ
 
1. นางสาวสุวรรณี  ธาตุจันทร์
2. นางจรีวรรณ  จอมหทัยกูล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาวสุข
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รักษาถ้อย
2. เด็กหญิงญาตาวี  ศรีทองคำ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงธนพร  สุขสบาย
5. เด็กหญิงปิ่นฉัตร  รื่นกระวี
6. เด็กหญิงศศิวิมล  อาสินรัมย์
7. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญแจ้ง
8. เด็กหญิงสิรินดา  พ่อค้า
9. เด็กหญิงสโรชา  ทิมณีวรรณ์
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  หินเพชร
 
1. นางอารีย์  อดใจ
2. นางสาวมาลัยพร  ศรีสุวรรณ์
3. นางเสาวลักษณ์  ศิริมา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันทลักษณ์  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงประภัสรา  สินสันเทียะ
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  ใหญ่สมพงษ์
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ภูงา
6. เด็กหญิงรัตนา  นครวรรณ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  การทำนา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  โก่งศร
9. เด็กหญิงสุปราณี  ศรีสุวงค์
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปาสะดี
11. เด็กหญิงสุมินตา  ปิ่นโสภา
12. เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ศักดา
13. เด็กหญิงอลิสา  ค้ำคูณ
14. เด็กหญิงแพรวพราย  พังเกตุ
15. เด็กหญิงโยฐิตา  แสนประสิทธิ์
 
1. นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล
2. นายชานนท์  วรรณา
3. นายธรพฒน์  ทิศกระโทก
4. นางสุทธิญา  พลนาคู
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
2. เด็กหญิงกุลยรัตน์  พิรุณ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ
4. เด็กหญิงชิดชนก  สุรามาตร
5. เด็กชายนนทกานต์  คะแนนศิลป์
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาอิ่ม
7. เด็กหญิงนันทวดี  สายบุญมา
8. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทายนอก
9. เด็กหญิงลลิตา  กลีบพุดซา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์ฺ  ติสูงเนิน
11. เด็กหญิงอรัญญา  เถื่อนวงษ์
12. เด็กหญิงอารดา  จันทร
13. เด็กหญิงอารยา  จันทร
14. เด็กหญิงเกวลิน  ฉัตรกระโทก
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คีรี
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
2. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
3. นางสาวภัททิยา  อิโน
4. นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์  จันทรัตน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  จักรอินทร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เอี่ยมสิทธิ์
 
1. นายโกศล  บุญสะกันต์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คันทะสอน
2. เด็กหญิงสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
2. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนาถชนก  จันทิมา
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายชาญณรงค์  ปุณประวัติ
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  จักรพล
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงภาณุมาส  อยู่นิ่ม
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรหมมา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงปรัดดา  เบียนขุนทด
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงคาริสัน  จันทร์ดวงศรี
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พระขันเล็ก
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชื่นชูใจ
 
1. นายฐิติพงศ์  แรกขึ้น
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  อ่อนพุทธา
2. เด็กหญิงทิพยนารี  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวกนกอร  เพ็ชรประยูร
2. นางสาวกนกอร  เพ็ชรประยูร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงสุรีพร  เข็ญกลาง
2. เด็กชายอชิระ  สายยศ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นางสาวณัฐติกาญจน์  แสงกล้า
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงนริศรา  ชมแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  ซำโพธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ใจเฉพาะ
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง
2. เด็กหญิงรัชปรีดา  มนศักดิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  ถมวัฒนศิลป์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นางสาววันชุลี  มณีวงษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  หมื่นเทพ
2. เด็กชายธีรกานต์  พิจิตร
3. เด็กชายภัทรพล  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
2. นางรัตนาภรณ์  เพิ่มยศ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายถกลรัตน์  จันวรรณะ
2. เด็กหญิงวิภาดา  กล่อมประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิณารัฎช์  แสงจุ้ยวงษ์ธา
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายพิทักษ์พล  มะลิหอม
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายสันติสุข  สิงห์คำพุด
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสยุมภู  ยศพล
 
1. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ไตรพรม
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนพกร  เตอุตะลวง
 
1. นายไพรัช  โตบารมีกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญสุดใจ
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศิริโสภากุล
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นามโคตร
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขจิตร
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงจตุพร  อุ่นจันทร์
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายชนาธิป  มะโนราห์
 
1. นางสาวสุจิตรา  เครือบุตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะปราง 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญมา
 
1. นายฉวี  มณีภาค
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงณัฐมล  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีนวล
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายจาตุรนต์  จาดสุข
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาพันธ์  สุขจิต
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงชญานันท์   มูลสาร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แล่นเชย
3. เด็กชายชินวัตร  สุขศรี
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉิมพลี
5. เด็กหญิงธนัชญา  บัวละพา
6. เด็กหญิงพนิดา  พรมประดิษฐ
7. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาสงคราม
9. เด็กหญิงอมลธิลา  อมรชัย
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
2. นายอดุลย์  ต้นคำ
3. นางวิไล  ศิริจันดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  แก้วเพชร์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  จุลกะลพ
3. เด็กหญิงนันทกานต์  สุขปลั่ง
4. เด็กชายพิทักษ์พล  มะลิหอม
5. เด็กหญิงยศวดี  ทองอร่าม
6. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศิริโสภากุล
7. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริโสภากุล
8. เด็กชายสุรศักดิ์  มงคล
9. เด็กชายเจษฎา  บุตรพรม
10. เด็กหญิงเรณู  นาคศรี
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
2. นายเสกสม  อินทสนธิ์
3. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  พานทอง
2. เด็กชายคุณากร  ทองอร่าม
3. เด็กชายจาตุรนต์  จาดสุข
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญสุดใจ
5. เด็กชายวสันต์  ม่วงอ่อน
6. เด็กชายศรัณยู  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงศริยา  พานทอง
8. เด็กชายสันติสุข  สิงห์คำพุด
9. เด็กหญิงสุพัตรา  นามโคตร
10. เด็กหญิงสุวรรณา  ไตรพรม
11. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  น้อยบุญ
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
2. นายเสกสม  อินทสนธิ์
3. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชติมุก
2. เด็กชายคมศร  ขอนแก่น
3. เด็กหญิงชาลิสา  สุริวงษ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  แสงหิรัญ
5. เด็กชายนัฐนันท์  พลทา
6. เด็กหญิงนิภาพร  เฉลิมกลาง
7. เด็กหญิงปนิตา  พุดไทย
8. เด็กหญิงปัทมา  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงวชิรญาย์  พรมเพียรศรี
10. เด็กหญิงวรรณวนิก  วงษ์อยู่
11. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เหล้า
12. เด็กหญิงศศิธร  ก้อนเครือ
13. เด็กหญิงสิรินภา  โชติมุก
14. เด็กหญิงสุชาดา  ทองอินทร์
15. เด็กหญิงสุพรรษา  เล็กกลาง
16. เด็กชายสุวัฒน์  เพชรเอี่ยม
17. เด็กชายอารียา  โพคะ
18. เด็กชายเพิ่มยศ  สารีนน
19. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปันยอด
20. เด็กหญิงแองจี้  กาดำ
 
1. นายอมฤทธิ์  ยาวศิริ
2. นายฉัตรพล  โฉมศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธัญกร
2. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
3. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  โคกราม
5. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
6. เด็กหญิงแสงทอง  แก้วอยู่
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
3. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธัญกร
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มาลีแก้ว
3. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
4. เด็กชายคงสุวรรณ  โคติวัน
5. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
7. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
8. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง
9. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงค์ษา
10. เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา
11. เด็กชายทวีชัย  ฉัตรกระโทก
12. เด็กหญิงทัศนาวดี  โปสุน
13. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ลี้
15. เด็กหญิงธาราทิพย์  ต๊กควรเฮง
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนคำ
17. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
18. เด็กหญิงนันทวดี  สายบุญมา
19. เด็กหญิงประภาภรณ์  ภูมิวินี
20. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน
21. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทายนอก
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
23. เด็กชายพุฒิชัย  ปทุมทอง
24. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
25. เด็กชายภาณุเดช  บุญวงษ์
26. เด็กหญิงรัชนก  ตามแต่รัมย์
27. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
28. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
29. เด็กชายวรรณวงศ์  วงศ์เสือ
30. เด็กหญิงวิจิตกัลญา  เทียมยม
31. เด็กหญิงวิภาดา  จงกลกลาง
32. เด็กชายวุฒิพงษ์  โคกราม
33. เด็กชายศิวัช  ศรีสุนันท์
34. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
35. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น
36. เด็กชายอิธิพล  อินทร์อ่ำ
37. เด็กหญิงเกศินี  ทรัพย์สงเคราะห์
38. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ธรรมตาล
39. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
40. เด็กหญิงแสงทอง  แก้วอยู่
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
3. นายจำลอง  งามพลกรัง
4. นางรานี  ตันสิน
5. นางลำใย  อิ่มสิน
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
7. นางสาวศิริประภา  เรียบร้อย
8. นางสาวนารา  นิลนันท์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษณะ  โพดเฟื่อง
2. เด็กหญิงกษมพร  ไทรย์ทอง
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  รัตน์โชติ
4. เด็กชายฉัตรชัย  โพคะ
5. เด็กชายฉัตรภูมิ  ไกรถาวร
6. เด็กหญิงชนันท์นัทธ์  โพยม
7. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พงษ์ดี
8. เด็กหญิงณริสรา  ขำเทศ
9. เด็กชายธนาวรรณ  เตียงสุวรรณ์
10. เด็กชายธวัชชัย  โทน้อย
11. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีผทัย
12. เด็กหญิงธิติวรรณ  เทียมกระโทก
13. เด็กหญิงนารีรัตน์  พันธ์มาตร์
14. เด็กหญิงปทุมทิพย์  เพ็ชสีม่วง
15. เด็กหญิงปนัดดา  สาดี
16. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เหล็กศิริ
17. เด็กชายปิยเกียรติ  แก้วโศก
18. เด็กชายพงศ์พิษณุ  คาสูง
19. เด็กชายพงษ์เพชร  โลหะทัด
20. เด็กหญิงพรทิภา  วิภาวรรณ์
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจญาติ
22. เด็กชายภัทรวัต  ทานะมัย
23. เด็กชายลิขิต  คุณประเสริฐ
24. เด็กหญิงวรรณนิสา  จึงประโคน
25. เด็กหญิงวรัญญา  สายโสภา
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขวัญทอง
27. เด็กหญิงสุจิตรา  พรรณนา
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  โลหะทัด
29. เด็กชายสุลภาพ  รุ่งฤทธิ์
30. เด็กหญิงสุวรรณา  นวลลือชา
31. เด็กหญิงอภิลัดดา  อภิเนตร
32. เด็กชายเตชินท์  แช่มชื่น
33. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โพชีทรา
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
2. นายทศพร  เวียงสมุทร
3. นายนิคม  แย้มประดิษฐ
4. นางสาวเรือนแก้ว  มูลผล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายอนุชา  ยักสกุล
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพย์จินดา   กล้วยป่า
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายอนุชา  ยักสกุล
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กชายพีระพงษ์  ใยไข่
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  แสนสุภา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธีรเดช  ภควดีกุล
 
1. นางอุษณา  พูลทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปาทอง
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายอนุชา  ยักสกุล
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปาทอง
 
1. นางสุเนตร  จำปาทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายคงสุวรรณ  โคติวัน
2. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
4. เด็กชายทวีชัย  ฉัตรกระโทก
5. เด็กหญิงนาตติยา  วรสุวรรณ์
6. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
8. เด็กหญิงรัชนก  ตามแต่รัมย์
9. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
10. เด็กชายวุฒิพงษ์  โคกราม
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
3. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงกัญนิภา  ภูอาจ
2. เด็กหญิงกาญจนา  อุปเท
3. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญเชาว์
4. เด็กชายชนาธิป  ศรีวิรัตน์
5. เด็กหญิงชลดา  โคฮาด
6. เด็กหญิงชลดา  แก้วสีหมอก
7. เด็กชายซอย  ตะเกียล
8. เด็กหญิงณัฐชยา  ภาคสุโพธิ์
9. เด็กชายณัฐภูมิ  น้อยหมอ
10. เด็กหญิงธัญชนก  เพียรประเสริฐ
11. เด็กหญิงนัฐธิพร  ครสิงห์
12. เด็กหญิงนุชนาฎ  กาญจนวงษา
13. เด็กหญิงปณพร  บุญแพ
14. เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาชน
15. เด็กหญิงปิยฉัตร  เศรษฐา
16. เด็กหญิงพรรัมภา  ตากรวด
17. เด็กหญิงพลอย  มันตะเสน
18. เด็กหญิงพัชราภา  กลิ่นเนตร
19. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิศรี
20. เด็กชายรัฐภูมิ  จิตรค้ำคูณ
21. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วลอย
22. เด็กหญิงวารุณี  โพธิ
23. เด็กหญิงวิภาพร  เสนารักษ์
24. เด็กชายศุภกฤษ  โพธิทอง
25. เด็กชายสรวิชญ์  ชฎาจิตร
26. เด็กหญิงหนาด  หนืน
27. เด็กชายอนุวัฒน์  คุ่ยสุข
28. เด็กหญิงอรวรรณ  ครู่กระโทก
29. เด็กหญิงอารยา  สมัครการ
30. เด็กหญิงโสภิดา  จามากูล
31. เด็กชายไชยวัฒน์  ดอกบัว
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
2. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
3. นางยุพา  ช้างสีทา
4. นางสาวลัดดา  วงษ์ตุ้ม
5. นางระแวง  พิกุลทอง
6. นางสาววรางคนา  ทะคำ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มณฑป
2. เด็กชายชนวีร์  คัมภีระ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทองลิ่ม
4. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เมือง
5. เด็กหญิงชลลดา  มั่นทัพ
6. เด็กหญิงญาณพันธ์  นพขำ
7. เด็กหญิงณัฐชา  คำแพง
8. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลาอ้อ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาสุข
10. เด็กหญิงทัศนีย์  ปานทสูตร
11. เด็กชายนพดล  อุตส่าห์
12. เด็กชายนฤพนธ์  ใจอุ่น
13. เด็กหญิงนวนันท์  หนุนเงิน
14. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
15. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
16. เด็กหญิงประภาพร  พันธมัง
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  กาวีโย
18. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญเต็ม
19. เด็กชายพลกฤต  พยุงตน
20. เด็กหญิงพัชรา  ธิจันดา
21. เด็กชายภูเบศวร์  ภูมิโคกรักษ์
22. เด็กหญิงวริศรา  เอี้ยงสูง
23. เด็กหญิงวันทนา  ศิริบุญมา
24. เด็กชายวาทิตย์  ไชยสุระ
25. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
26. เด็กชายศุภกิจ  สำลี
27. เด็กชายศุภกิตติ์  หินซ้อน
28. เด็กชายศุภชัย  ยาชมภู
29. เด็กหญิงสุพรรณนี  กิ่งก้าน
30. เด็กหญิงอรอนงค์  สุหงษ์ษา
31. เด็กหญิงอริซ  ปานถม
32. เด็กหญิงอาริษา  อ่างทอง
33. เด็กชายอิทธิพล  พันธุ์ไม้
34. เด็กหญิงเกวลิน  ภูมิกองแก้ว
35. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญสุข
36. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมเพ็ง
37. เด็กหญิงแพรวา  เจริญพันธ์
38. เด็กหญิงแสงเดือน  เสียงแจ้ว
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
3. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
4. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
5. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
6. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
7. นางสาวสุดารัตน์  จิตรโคตร
8. นายธนวัตน์  เพื่อมเสม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติคุณ  โพธิ์กฎ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  สีลา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีลา
4. เด็กชายปพนธีร์  ยิ้มเส็ง
5. เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่าง
6. เด็กชายพรสวรรณ์  ธัญกิจอรกุล
7. เด็กหญิงวรรณษา  บุญญานันท์
8. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญลักษณ์
9. เด็กชายสุชาครีย์  ไชยกุล
10. เด็กชายอรรถพล  เสงี่ยมศรี
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นางรัตนา  เนียมวีระ
3. นางปฐมาพร  มูลแสน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงชณิตา  เซ่งสุย
2. เด็กชายชาคริต  เกตสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐพล  ทาสีดำ
4. เด็กชายบรรพต  พวงทอง
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
6. เด็กหญิงพลอยไพริน  นาคสูงเนิน
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วลือ
8. เด็กชายภัทรพล  ก่อพรศรีสง่า
9. เด็กหญิงมาลิตรา  เขียวเชื้อ
10. เด็กชายวรกันต์  รสหอม
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
3. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คุณานนทกร
2. เด็กหญิงฐิติมา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงณิชกานต์  วิเศษโวหาร
4. เด็กหญิงประภาพร  ขาวผ่อง
5. เด็กหญิงภาวินี  กองฟู
6. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  โฉมใหม่
 
1. นายภานพ  มีศรี
2. นางสาวธารทิพย์  เรืองดาว
3. นางสาวดอกเอี้ยง  จันเสนา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกุลปรียา  เผือนจันทึก
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  บุญเรียง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ศิลา
4. เด็กหญิงพรพิมล  วิญญาณ
5. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วตา
6. เด็กหญิงพัตรพิมล  ศรีสว่าง
7. เด็กหญิงวรรณภา  พิมพร
8. เด็กหญิงศิริฉาย  เชื้อจันทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นะพุทธะ
2. นายกฤตน์ชฎาภา  ปัตตาเทสัง
3. นางสาวภัชราภรณ์  ศรีจำปา
4. นางสาวอรธีรา  เพชรชิต
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กหญิงนภารัตน์  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงนวลจันทร์  สายคง
3. เด็กหญิงปภานัน  เกตุสุวรรณ์
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุริยา
5. เด็กหญิงพิยดา  ศิริไพศาล
6. เด็กหญิงวิภาดา  สังข์ศรีอินทร์
 
1. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สารการ
2. เด็กหญิงณัฐพร  กองสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ผลทวี
4. เด็กหญิงรัชนี  เจริญสุข
5. เด็กหญิงวนิดา  วงษา
6. เด็กหญิงสาธินี  กองพา
7. เด็กหญิงสุวรรณี  ขุนทิ
 
1. นางพีระพร  แก้วดี
2. นางสาววิกานดา  ใจกระสันต์
3. นางสาวมณี  รัตนผล
4. นางกองคำ  หารคุโน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุปผาพวง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กฤตศิลป์
3. เด็กหญิงปวรพัชญ์  เพ็ชร์สิงห์
4. เด็กหญิงปิยะพร  รางแดง
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธรรมสุรักษ์
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โพธิ์มี
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพิทักษ์
8. เด็กหญิงสุธิสา  เจริญพร
9. เด็กหญิงสุพิชญา  นุชมา
10. เด็กหญิงอริษา  ทองพันธุ์
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แตงเจริญ
12. เด็กหญิงเบญญาภา  พันหาบ
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นางรัตนา  เนียมวีระ
3. นางปฐมาพร  มูลแสน
4. นางสาวอรรัตน์  ปรีชาพรประเสริฐ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิราวัฒน์  หนูแดง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เปี่ยมโนรี
3. เด็กชายศิรวัฒน์  นาคศรี
4. เด็กชายสิทธิโชค  ใจรุ่ง
5. เด็กชายอภิศักดิ์   เกษมณี
 
1. นางสาวชวัลย์ฤดี  โสดานิล
2. นางกชนิภา  มิ่งมาลี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบำรุงปัญญา 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร์  รุ่งถาวรวงศ์
 
1. MissGUO  YUNMEI
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 1. เด็กหญิงณกัญญา  ช่วยสัตว์
2. เด็กหญิงนงนภัส  แสวงสุข
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สีทา
4. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์วิลัย
5. เด็กชายอดิเทพ  แก่นคำ
6. เด็กชายเทิดศักดิ์  สังข์ทอง
 
1. นายจริยันต์  สุวรรณประเวก
2. นางสุทิน  ณ สงขลา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงวิทยา 1. เด็กชายกิตติภัทร  เค้พวง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศิริวัฒน์
3. เด็กชายพันธวีร์  ชาลี
4. เด็กชายพีระพัฒน์  แย้มโอด
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  การสิทธิ์
6. เด็กชายวรรณชญาวุฒิ  นุชกระแสร์
 
1. นายประจักษ์  ประมวลรัมย์
2. นายมะยม  แก้วพวง
3. นางสาวสุรางค์  ฤทธิ์เดช
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. นายธนกร  แพงคำฮัก
2. เด็กชายธนัญชัย  ลอยวงศ์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  แก่นวิจิตร
4. เด็กชายนัทธพงค์  แขมคำ
5. นายปรีชา  นิลทัย
6. นายศราวุธ  ช่วงสูงเนิน
7. นายสุธิกร  สีผักแว่น
8. เด็กชายอัจฉริยะ  กรรเชียง
 
1. นายเทวินทร์  คำมูลพงษ์
2. นางเบญจพร  สมภักดี
3. นายวิรุต  หนองหงอก
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชัยมงคล  คำแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภุมมาโส
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองสา
4. นางสาวพรพิมล  ระสุรินทร์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วันทา
6. เด็กหญิงมณีพร  คันทะสอน
7. เด็กหญิงวรรณวิจิตร  ศรีเสงี่ยม
8. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงศิริพร  ไชยโย
10. เด็กชายอมร  หลอดคำ
 
1. นางสาวจำปี  เฟื่องวงค์
2. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
3. นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฆ้องนอก
2. เด็กหญิงพรชิตา  เพ็ญภูมิ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  มีสุข
4. เด็กหญิงพัชรี  ชัยศิลป์
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วิลัยทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองนพเก้า
2. นางสาวธิดารัตน์  การันต์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุรินทราโช
2. เด็กหญิงบุญพริ้ง  เจนสาริกิจ
3. เด็กหญิงสุนทรีญา  เหล็กเมฆิน
 
1. นางสาวบุษรินทร์  มลคล้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวริศรา  ชอบธรรม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ธานี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สติภา
3. เด็กหญิงมินตรา  ชมภูพื้น
 
1. นางนุศรา   โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กชายธวัชชัย  โสภา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เฉยขุนทด
3. เด็กหญิงวณิดา  ทองแสง
 
1. นายพยนต์  เหนือโท
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  แผนไพลิน
3. เด็กหญิงเกวลี  เกตุนาค
 
1. นางนุศรา   โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ด่อนวุ่น
2. เด็กหญิงอุษณิษา  เรไร
 
1. นางสาววนิดา  คำพรานลาน
2. นางจริยา  ปานสมสวย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายปัณณรุจน์  กิตติอิศราพงศ์
2. เด็กหญิงิอิศริยา  จงคลาดกลาง
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  บุญสีมา
2. เด็กชายอานนท์  เคียงสี
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1. เด็กชายณฐศร  รักษาศรี
2. เด็กชายภัทรภณ  เชื้อหลง
 
1. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร
2. นายธุวานนท์  โพธิ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  นาคเสวก
2. เด็กชายสุวรรณ  พาปาน
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
2. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงภคพร  ช้อนทอง
2. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  เทียนมาลี
 
1. นางสาวแสงเดือน  เพ็ชรบุรี
2. นางสาวชโลธร  บรรเทาทุกข์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายกิตติพศ  ฉิมพันธ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศุภมานพ
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุพรรณทิพย์  ศิริพานิช
2. เด็กชายอดิลักษณ์  คีรีฉัตรทันฑ์
 
1. นางสาวลัคนา  สมนวนตาด
2. นางสาวปิยวรรณ  สินประเสริฐ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ปานจะอำ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ทะสกุล
 
1. นายมะยม  แก้วพวง
2. นายภูวนาถ  ภูนาเหนือ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาญชัย  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงอรอุษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
2. นางประภาพร  พวงใบดี
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมจิตร
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงชลดา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายประติมากร  ก้อนในเมือง
2. เด็กชายวัชราภรณ์   วาสุ
3. เด็กหญิงวิภาวี  คัมภีระ
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลาอ้อ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
3. เด็กชายอานนท์  วัศวงค์
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1. เด็กชายปรัตถกร  ปรีชานุกูล
2. เด็กชายศิกวัฒน์  คงเสรี
3. เด็กชายสุวิจักขน์  งามบุศยโพยม
 
1. นายชัญฦาชา  ชือเติมสิน
2. นางนิรานาถ  ธาตุไชย
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เหมือนเพ็ชร
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เกษอังษา
3. เด็กชายเพชรรัตน์  ประกอบผล
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กชายณัฐชพล  นพคุณ
2. เด็กชายนันทวัฒน์   สุภะเลิศ
3. เด็กชายภูวนัย  วัฒนธงชัย
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นายสุริยวุฒิ  ชิณวงค์เกตุ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ชูหมื่นไวย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเดช
3. เด็กชายเอกราช  หวังข้อกลาง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นายธวัชชัย  ชาเหลา
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  อุตมะ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กองทองนอก
3. เด็กหญิงสุรีพร  เข็ญกลาง
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวศิริกานต์ดา  รุ่งโรจน์
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กหญิงบุปผชาติ  จงอ่อนกลาง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทรงเพ็ง
3. นางสาววาสนา  มุ่งกลาง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายคิมหันต์  นามพะเนาว์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชำนาญกิจ
3. เด็กชายเจษฎา  คำภาระ
 
1. นายธงชัย  ศรีทา
2. นางสาวจตุพร  ดวงสูงเนิน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 1. เด็กชายปราณนต์  เงินเร็ว
2. เด็กชายปิยะ  จันทร์เกิด
3. เด็กชายอนุพงษ์  แจ่มใส
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ผาน้อย
2. นางลักขณา  ผงด้วง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายจิระวัฒน์  พระฉาย
2. เด็กชายชาตรี  พุแค
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์จิตต์
 
1. นางภูริชญา  ผสม
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. นายปยุต  ศรีรงค์
2. นางสาวพัทรินทร์  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กชายรัชพล  สันทราย
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
2. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกกรุง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์คำภา
2. เด็กหญิงธนัญชนก  เปรมอยู่
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทบศรี
4. เด็กหญิงบุษกร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  เกษี
6. เด็กหญิงสุพิชฌา  กองขุนจันทร์
 
1. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์
2. นางรุุ่งอรุณ  โกเมศร์
3. นางอารีย์ทิพย์  ศรีคำบล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภาค
2. เด็กชายวิษณุ  แพวขุนทด
3. เด็กหญิงวีรดา  มีอุดร
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทรกรุด
5. เด็กหญิงสุวรรณา   แสงอาทิตย์
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ขอถือกลาง
 
1. นางสาวสุรัตน์  ส่างเสาร์
2. นางสาวขนิษฐา  หมวกขุนทด
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงปกรณัฐ  เขียวสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุภีราพร  ไชยบุตร
 
1. นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงญาณิดา  อุทกเขียว
2. เด็กหญิงปภัสรา  มะลิลา
3. เด็กหญิงวิทาดา  ชันเพ็ชร์
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กชายธนภัทร  จันโพงาม
2. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณดี
3. เด็กชายศราวุธ  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์
2. นางสาวศิริรัตน์  ประดุจชนม์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพลี
2. เด็กชายสุทธิชาติ  สุนารักษ์
3. เด็กชายโกมลมุข  อินทบุตร
 
1. นายชมพู  บุญมี
2. นางวรรณรัตน์  ติยะบุตร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มาบุตรดา
2. เด็กหญิงชิดชนก  ไวว่อง
3. เด็กหญิงปิยดา  ไวว่อง
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
2. นางสาวสุภารัตน์  ทูลพิรัตน์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงชลกร  บุญสีทุม
2. เด็กชายธันวา  หาญธงชัย
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  หนูทอง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ทูลพิรัตน์
2. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1. เด็กหญิงการะเกด  คำแย้ม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ภักดี
3. เด็กหญิงอริษา  ศิริมงคล
 
1. นางประชิด  นวลจันทร์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงจรรยาพร  มาลัย
2. เด็กหญิงนฤมล  อนุพันธ์
3. เด็กชายเมฆพิทักษ์  เนตนัดดา
 
1. นางมะลิ  อินทะชาติ
2. นางประภาศรี  จิตนอก
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  แจ่มหยวก
3. เด็กหญิงอรุณโรจน์  กลางเนตร
 
1. นางพิมล  แสวงศิริผล
2. นางไพรรัตน์  บรรทัดเที่ยง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงนาตาชา  หงษ์โสภา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วหล้า
 
1. นางจำปี  ผ่องญาติ
2. นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หมื่นมี
2. เด็กหญิงพนิดา  วงษ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  วงศ์จันศาร
 
1. นางชวนพิศ  พลธรรม
2. นางสาวฉมาพร  ศรีสมบูรณ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทวีโคตร
2. เด็กหญิงปราณี  รัตนนท์
3. เด็กหญิงโชติกา  น้อยเจริญ
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงกฤติมาพร  ขุนเจริญ
2. เด็กชายกิตติเทพ  เพียรทอง
3. เด็กหญิงฐาปนีย์  คัมภิรานนท์
 
1. นางฐิติกานต์  ทิพย์จ้อย
2. นางลัดดา  พะชำนิ
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เบียดขุนทด
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  วิจิตรหงษ์
3. เด็กหญิงนิชาภา  เทียนชัย
 
1. นางขจรกลิ่น  เขตเจริญ
2. นางสาวิภา  ศรีตะรัตน์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  มาทะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีหล้า
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กหญิงอัลนัทชา  ธารีสืบ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงมนฑิตา  ฤทธิชู
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาวกวินตา  ผู้ท่วม
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงสิริวัณ  สิงห์โท
 
1. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  มีธุ
 
1. นางสาวไอริณ  อุ่นสาลี
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อรุณมาศ
 
1. นางสาวศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชัยแช่มชื่น
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 1. เด็กชายอิทธิพล  สุกรี
 
1. นางวันทนา  เตชารัตนกุล
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายพรเทพ  แก้วโพธิ์คำ
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  เวฬุวนาลักษณ์
3. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์ขวัญ
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ม่วงใหม
2. เด็กชายภาสกร  เขียวเนตร
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  พูนสูงเนิน
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กชายธนากร  สุขผ่อง
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรีสุภะ
 
1. นางลัดดา  เรืองเดช
2. นางสาวจันทร์พร  ภู่แพร
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจิตวัต  อรุณการ
2. เด็กหญิงอริษา  จันอรุณ
 
1. นางสำรวย  ราชสีห์
2. นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 1. เด็กชายกฤษณะ  แสนบุญ
 
1. นางสาวพิไลพร  ลู่พานิช
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงตะวัน  ลุนจักร
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายวาสนา  กัมพูชา
 
1. นางศรีวรรณ  มาคุ้ม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทีมีสุข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญสกุล
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กชายสิรภัทร์  ขวัญสุข
 
1. นายพิชัย  โคตรภูธร
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอรรถพล  พรมเพียรศรี
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปริสรา  คงพรหม
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงมนัดดา  แหน่งกระโทก
 
1. นายสฤษฎิ์  จิตนอก
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 1. เด็กชายปัณณวัธ  โอชะกลิ่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กลั่นใจ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณยุวัฒน์
 
1. นางปาณิสรา  บุศดี
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1. เด็กชายพงศพัศ  เขียวเสมอ
 
1. นางดารณี  วิลามาศ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กชายอานนท์  อุตตะกะ
 
1. นางสาวสวรส  เอกบุตร
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมนทิราลัย  บุญท้วม
 
1. นางสุนิสา  แดงอร่าม
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายชิตพล  จิตรีโภชน์
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1. เด็กชายอนุชา  พยุงวษ์
 
1. นางสาววิภาวี  จันชนะ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กชายนัฏตพล  เหลาชัย
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยามา
2. เด็กชายปรีชา  พิมพบุตร
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ผู้ประเสริฐ
4. เด็กหญิงมนภรณ์  เวียงสิงขร
5. เด็กชายวีรชล  บุญเรืองศรี
6. เด็กหญิงอนันดา  ชาวนา
7. เด็กชายอโนชา  สาระนิต
 
1. นายกฤตน์ชฎาภา  ปัตตาเทสัง
2. นางภัทราภรณ์  ใจดี
3. นางสาววันชุลี  มณีวงษ์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 1. เด็กชายธีรพงษ์  ยิ้มลำใย
2. เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทนาค
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวรำพึง  บุญทรัพย์
2. นายวรการ  เอกเจริญ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กหญิงวรีพร  เฉียบแหลม
2. เด็กชายสันติ  บัวกุล
3. เด็กชายอนุชา  ทองซอยท้าว
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
2. นางรัตนาพร  โคกเทียน
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กชายจักรี   พาที
2. เด็กชายนัชชา   ชัยดิษฐ
3. เด็กหญิงอริสรา   บุญล้อมกำเงิน
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  วงษ์เกตุ
2. นางสาวสายใหม  อายะชู
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสง
2. เด็กชายอนุชา  สุดาแสง
3. เด็กชายอัฐกร  เหนือกอง
 
1. นายนิพนธ์  พลเสน
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายกิตติเดช  พรมมา
2. เด็กชายภูมิทัศน์  สายทิพย์พระจันทร์
3. เด็กชายอัครพล  ร่มลำดวน
 
1. นายนิพนธ์  พลเสน
2. นางสาวนันทรัตน์  ลอยโคกสูง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนุนเงิน
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  นาคศรี
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. นางสาวสายใจ  เรียงไร
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงสิริมา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิบุญธรรม
 
1. นางสาวภูษณิศา   สิริรัตน์ไพศาล
2. นายสมเกียรติ  สุทนต์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายปฐมภพ  เขียวเนตร
2. เด็กชายพลเอก  มูลเอก
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กชายณัชฐวุฒิ  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  คนซื่อ
3. เด็กชายวรวุฒิ  พวยอ้วน
 
1. นางสาวศรารัตน์  สิงห์น้อย
2. นางสาวกฤษณพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กหญิงจินดาภา  สาระมุณี
2. เด็กชายรัชชานนท์  สีไพร
3. เด็กหญิงเครือฟ้า  โนนสูง
 
1. นางสุมาลี  บุญวิเศษ
2. นางขวัญเรือน  มาสำราญ
 
214 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกรวินท์  เหลาแตว
2. เด็กชายกฤษฎา  วารี
3. เด็กชายกันต์ธร  เบียดตะคุ
4. เด็กชายจิรพงษ์  ปัญจหงษ์คำ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไพรหาญ
6. เด็กชายณัฐชนน  คำไชโย
7. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์ชีลอง
8. เด็กชายดนุสรณ์  ชาติชนะ
9. เด็กชายธนภัทร  อ่อนศรี
10. เด็กหญิงธนัชชา  ชัยราช
11. เด็กชายนพวัฒน์  แสงธูป
12. เด็กชายนพเก้า  อู่อรุณ
13. เด็กหญิงนุชฎาภรณ์  ใจกาวิล
14. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
15. เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีพันธุ์
16. เด็กหญิงศุวิสา  สกุลเมตตาธรรม
17. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ที่รัก
18. เด็กหญิงสุภัสสร  ลาภมาก
19. เด็กชายสุภาพ  ม่วงอ่อน
20. เด็กหญิงอนัณตยา  ครองสัตย์
21. เด็กชายอภิณฑพงษ์  คำล้าน
22. เด็กชายอัครเดช  พิมพ์ดี
23. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห์
24. เด็กชายเจษฎา  เรืองหอม
25. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  จิตรดร
26. เด็กหญิงเมธาวี  กองสี
27. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์  จันทรัตน์
2. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
3. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
4. นางสาวศิริประภา  เรียบร้อย
5. นางสาวภัททิยา  อิโน
6. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
7. นางสาวนารา  นิลนันท์