หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 21-25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ  
2 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขัน  
3 นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขัน  
4 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขัน  
5 นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขัน  
6 นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
7 นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
8 นายกฤติณัฎฐ์ นิลประพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
9 นางสาวลัดดา แตงหอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
10 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
11 นายอนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
12 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
13 นายสมชาย แสงดวงมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเต่า ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
14 นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
15 นางธนินี การปลูก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
16 นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
17 นางสาวจุพาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
18 นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
19 นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
20 นายจำลอง งามพลกรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
21 นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
22 นายสัมฤทธิ์ จีรจิติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
23 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้จัดการระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
24 นางวัลภา สุวรรณภา ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
25 นายชัยรัตน์ แย้มพราย ช่างไฟฟ้า ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
26 นายวีระ ชะฏาจิตร พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
27 นายอรรณนพ พรหมสูตร ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
28 นางพรรณี เรณูหอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
29 นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
30 นางรานี ตันสิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
31 นางลำใย อิ่มสิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
32 นางกมลทิพย์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
33 นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
34 นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
35 นางสาวบุญฤดี คำดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
36 นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
37 นางเพชรัตน์ บุญตา ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
38 นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
39 นางธนญา ชนะพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
40 นางระเบียบ อุบลวัตร์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
41 นางสงกรานต์ เกตุบุญมี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
42 นายมานิตย์ จันทะบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
43 นางสาวภัททิยา อิโน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
44 นายไพฑูรย์ ปัจฉิม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นางสาวนารา นิลนันท์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นายจิระยุทธ์ จันภักดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นางสวกัญญาภรร์ สีนินทิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นางสาวศิริประภา เรียบร้อย ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นางอรอนิทร์ สายพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นายชัยวุฒิ ศรีสุข พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นางสาวไพเราะ มณีกลม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นางสาวอาภรณ์ ราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นายณรงค์ โพธิ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นางนงนุช คุ้มพันธ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นางนิติยา ปั้นย้อย ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
59 นายพิชัย จำนงค์หมู่ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นางพัชรี หุ่นเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นายธนะสิทธิ์ ปิยะวัชรฐิริโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นางณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นางสาวบุญญาพร แก้วกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นายมโน เสนาะเสียง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายพหล พิมพ์ปราโมทย์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายอดิศักดิ์ ศรีเพียแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายนรินทร์ เจริญจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นางสาวศิรินทรา สอนสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นางสาววันชุลี มณีวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นางสาวภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางสาวพนิดา พูลหลำ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นางสาววรชยา ต่อสกุล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นางสาววาสนา โสดานิล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายพุธ โสดานิล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นางอำนวย ปฏิทัศนื ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายสุชาติ กรกนก ช่างไฟฟ้า ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นายอภิชาติ ศรีคำ ช่างไฟฟ้า ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายสมผาย กาญจนา ช่างไฟฟ้า ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นายหวล ป้องมะณี ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนบ้านป่าวังกวาล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นายสมสุข พันธรณี ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดท่าคล้อ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นายทองคูณ ท้วมเลี้ยง ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นายทองพูน วงษ์สืบ ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นายสายพิณ ตรงพาณิชย์ ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดบ่อโศรก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นายไฉน ทุตาสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นางพิมล แสวงศิริผล ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นายคำพาย ฉันทะ ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนบ้านช่อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
88 นางสุเนตร จำปาทอง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
89 นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
90 นางณฐพร คำผง นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
91 นางชนินทร พันธุ์หล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
92 นางการะเกต นิยมธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
93 นางกชพร ศิริปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
94 นางกรกนก ชุ่มใจศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
95 นางณัฐรดา ฤาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
96 นางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
97 นางสุนีย์ พัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
98 นางดวงแข มณีศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
99 นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
100 นางสมบูรณ์ บุญน้อม นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
101 นายฐานันดร ใจธรรม ครูอัตราจ้าง ดรงเรียนอนุบาลทับกวาง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
102 นางสมปอง โฆษิตพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
103 นายสมเกียรติ สุทนต์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
104 นางสาววนิดา เพิ่มผล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
105 นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
106 นางดาราพร นวลมะณีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
107 นางสาวเพ็ญประภา วัชรรังสี ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
108 นางสาววรรษมน วิลัย ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
109 นางสาวอาภรณ์ โพธิพุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
110 นายประวิทย์ คำพุ่ม โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
111 นางสาวธารทิพย์ สมนวนตาด โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
112 นางนิตยา วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนวัดบุรีการาม ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
113 นางสาวณภัค ธรรมกิจ โรงเรียนวัดเตาปูน ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
114 นางสาวสุริศา ทัพหงสา โรงเรียนวัดเตาปูน ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
115 นางอารีย์ทิพย์ ศรีคำบล โรงเรียนวัดโคกกรุง ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
116 นางสาคร อินธิราช โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
117 นายสมเกียรติ สุทนต์ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
118 นางสาวบุญาพร แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
119 นางสาวจีรพรรณ ดอนคุณศรี โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
120 นางลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัย โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
121 นางสาวรุธินันท์ สีสด โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
122 นางสาวศิริวรรณ จันทร์นาน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
123 นางสาววรรณภรณ์ พลเยี่ยม โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
124 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณ โรงเรียนวัดลำบัว ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
125 นางสาวศยามล ทองหล่อ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
126 นางสาวทัศนนันท์ ทับช้าง โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง ฯ ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
127 นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
128 นายพยนต์ เหนือโน โรงเรียนบ้านบ้านซับสนุ่น ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
129 นางสาววีรวรรณ คงปาน โรงเรียนบ้านท่าพลู ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
130 นายทัศนัย อมาตย์มนตรี โรงเรียนบ้านซับดินดำ ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
131 นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่อ่อน โรงเรียนบำรุงปัญญา ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
132 นายแรงชนน์ ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
133 นางพูนศรี เพ็งศรี โรงเรียนบำรุงปัญญา ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
134 นางสาวสาวิตรี แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
135 นางสาวทองอุไร หีบจันทร์ตรี โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
136 นายณรงค์ บุตรสิงห์ โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขันระดับสหวิทยศึกษา  
137 นางสาววินิจฉัย สีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
138 นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
139 นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
140 นายจำลอง งามพลกรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
141 นายสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
142 นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
143 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
144 นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
145 นางอรสา เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
146 นางสาวปรียา อินทรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.098-2747244,081-7806787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]