หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 56 138 94
2 005 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 64 147 80
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 43 99 56
4 008 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 8 16 8
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 43 77 53
6 021 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 17 41 28
7 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 18 55 32
8 026 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 15 25 21
9 027 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
10 025 โรงเรียนบ้านคลองไทร 3 4 4
11 029 โรงเรียนบ้านช่อง 7 13 10
12 030 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 9 16 12
13 031 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 16 29 22
14 033 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 20 47 34
15 032 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 2 3 3
16 034 โรงเรียนบ้านซับบอน 5 9 8
17 035 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 15 28 18
18 036 โรงเรียนบ้านซับพริก 6 10 8
19 037 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 70 161 111
20 038 โรงเรียนบ้านท่าพลู 28 60 45
21 039 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 7 21 10
22 040 โรงเรียนบ้านบางกง 9 36 9
23 043 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง 0 0 0
24 041 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 5 8 5
25 042 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 11 20 18
26 048 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 8 10 8
27 049 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 54 118 77
28 050 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 38 113 56
29 051 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 6 13 10
30 052 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 28 50 38
31 053 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 4 4 4
32 054 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 12 21 17
33 055 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 11 21 18
34 057 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 9 12 12
35 058 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 58 140 88
36 059 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 15 23 21
37 060 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 12 40 16
38 061 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 33 56 44
39 056 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 13 30 22
40 062 โรงเรียนบ้านหลังเขา 31 50 43
41 063 โรงเรียนบ้านหัวถนน 10 14 10
42 064 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 28 58 44
43 023 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 12 24 15
44 024 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 35 72 50
45 028 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 40 90 65
46 046 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 4 8 5
47 045 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 22 41 23
48 044 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 12 26 17
49 047 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 10 23 18
50 065 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ 12 45 19
51 070 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 24 45 25
52 071 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 12 18 13
53 073 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 45 105 66
54 074 โรงเรียนวัดขอนหอม 14 28 22
55 078 โรงเรียนวัดคลองห้า 17 34 17
56 079 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 6 12 10
57 080 โรงเรียนวัดคำพราน 7 24 7
58 085 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 14 25 21
59 086 โรงเรียนวัดชำผักแพว 14 22 18
60 087 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 14 23 18
61 089 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 41 94 56
62 090 โรงเรียนวัดท่าคล้อ 8 11 8
63 091 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 35 71 44
64 092 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 4 9 4
65 094 โรงเรียนวัดนาบุญ 15 39 19
66 093 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 6 10 6
67 096 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 11 15 13
68 105 โรงเรียนวัดบึงไม้ 13 47 23
69 106 โรงเรียนวัดบุรีการาม 10 25 15
70 095 โรงเรียนวัดบ่อโศรก 6 10 8
71 097 โรงเรียนวัดบ้านจาน 8 13 10
72 098 โรงเรียนวัดบ้านดง 9 26 14
73 099 โรงเรียนวัดบ้านดอน 24 47 34
74 100 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 2 3 2
75 102 โรงเรียนวัดบ้านลาด 6 8 6
76 103 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 11 23 15
77 104 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 10 19 16
78 101 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 7 16 7
79 107 โรงเรียนวัดปากน้ำ 3 7 3
80 108 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 64 217 115
81 111 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 48 98 74
82 113 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 10 20 15
83 116 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 40 80 51
84 117 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 10 15 13
85 115 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 15 52 23
86 114 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 19 53 30
87 118 โรงเรียนวัดลำบัว 17 43 22
88 119 โรงเรียนวัดวังยาง 1 1 1
89 120 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 4 4 4
90 121 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 6 9 6
91 122 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 0 0 0
92 123 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 21 49 26
93 124 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 36 76 56
94 125 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 12 54 25
95 126 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 18 42 22
96 127 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 7 9 8
97 128 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 14 27 18
98 129 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 14 34 23
99 130 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 11 15 13
100 131 โรงเรียนวัดหนองครก 5 7 5
101 132 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 17 45 27
102 133 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 22 51 22
103 134 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 33 66 37
104 135 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 13 18 13
105 137 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 9 19 14
106 139 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 7 10 7
107 140 โรงเรียนวัดหนองปลิง 17 41 24
108 141 โรงเรียนวัดหนองผักชี 6 18 10
109 144 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 30 61 37
110 145 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 8 12 11
111 146 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 9 21 16
112 147 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 33 65 49
113 148 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 2 2 2
114 142 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 6 9 6
115 143 โรงเรียนวัดหนองโรง 18 44 24
116 136 โรงเรียนวัดหนองไทร 2 2 2
117 153 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 8 20 12
118 149 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 7 31 8
119 150 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 20 52 28
120 151 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 12 19 12
121 152 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 6 12 9
122 072 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 9 28 13
123 076 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 10 22 10
124 077 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 11 32 22
125 075 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 0
126 084 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 12 29 18
127 088 โรงเรียนวัดเตาปูน 30 85 45
128 081 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 15 31 18
129 082 โรงเรียนวัดโคกกรุง 25 63 43
130 083 โรงเรียนวัดโคกกลาง 0 0 0
131 109 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 39 62 50
132 110 โรงเรียนวัดโป่งมงคล 4 7 4
133 112 โรงเรียนวัดโพนทอง 9 20 15
134 155 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 7 9 7
135 157 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 58 178 70
136 158 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 43 92 52
137 160 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 26 48 41
138 161 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 119 338 204
139 163 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 47 113 63
140 164 โรงเรียนอนุบาลหนองแค 13 39 21
141 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 28 56 33
142 001 โรงเรียนกลั่นวิทยา 0 0 0
143 002 โรงเรียนจำรัสวิทยา 36 91 54
144 003 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 10 16 11
145 019 โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ 0 0 0
146 020 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 3 2
147 066 โรงเรียนบำรุงปัญญา 9 13 10
148 067 โรงเรียนพีระวิทยา 0 0 0
149 069 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา 10 26 17
150 154 โรงเรียนสมถวิล สระบุรี 0 0 0
151 162 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 22 61 24
152 156 โรงเรียนแสงวิทยา 41 124 76
153 068 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 35 77 54
154 138 โรงเรียนวัดหนองปลากระดี่ 13 20 16
155 159 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 38 78 52
156 009 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 26 62 32
157 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร 0 0 0
158 011 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 0 0 0
159 012 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 0 0 0
160 013 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 0 0 0
161 014 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 9 17 11
162 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 0 0 0
163 016 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 6 3
164 017 โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 0 0 0
รวม 2803 6363 3960
10323

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.098-2747244,081-7806787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]