หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 119 55 47.41% 28 24.14% 19 16.38% 14 12.07% 116
2 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 56 29 52.73% 11 20% 6 10.91% 9 16.36% 55
3 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 35 27 77.14% 3 8.57% 3 8.57% 2 5.71% 35
4 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 64 24 42.11% 13 22.81% 11 19.3% 9 15.79% 57
5 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 54 22 43.14% 6 11.76% 11 21.57% 12 23.53% 51
6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 64 18 29.51% 22 36.07% 11 18.03% 10 16.39% 61
7 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 38 18 51.43% 6 17.14% 4 11.43% 7 20% 35
8 โรงเรียนจำรัสวิทยา 36 17 47.22% 8 22.22% 6 16.67% 5 13.89% 36
9 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 58 16 29.63% 20 37.04% 9 16.67% 9 16.67% 54
10 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 45 16 37.21% 8 18.6% 12 27.91% 7 16.28% 43
11 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 70 14 22.22% 20 31.75% 16 25.4% 13 20.63% 63
12 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 48 14 29.17% 16 33.33% 7 14.58% 11 22.92% 48
13 โรงเรียนแสงวิทยา 41 14 34.15% 13 31.71% 10 24.39% 4 9.76% 41
14 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 36 14 46.67% 5 16.67% 7 23.33% 4 13.33% 30
15 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 41 13 34.21% 13 34.21% 5 13.16% 7 18.42% 38
16 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 43 13 33.33% 12 30.77% 7 17.95% 7 17.95% 39
17 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 43 13 31.71% 11 26.83% 7 17.07% 10 24.39% 41
18 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 30 13 44.83% 3 10.34% 6 20.69% 7 24.14% 29
19 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 58 12 21.82% 17 30.91% 21 38.18% 5 9.09% 55
20 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 22 12 54.55% 6 27.27% 2 9.09% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 47 11 25% 12 27.27% 15 34.09% 6 13.64% 44
22 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 39 11 30.56% 12 33.33% 8 22.22% 5 13.89% 36
23 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 40 11 27.5% 11 27.5% 10 25% 8 20% 40
24 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 35 11 32.35% 11 32.35% 8 23.53% 4 11.76% 34
25 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 33 11 37.93% 9 31.03% 6 20.69% 3 10.34% 29
26 โรงเรียนบ้านหลังเขา 31 11 35.48% 7 22.58% 10 32.26% 3 9.68% 31
27 โรงเรียนวัดเตาปูน 30 11 39.29% 6 21.43% 6 21.43% 5 17.86% 28
28 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 28 10 40% 7 28% 4 16% 4 16% 25
29 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 22 10 47.62% 4 19.05% 3 14.29% 4 19.05% 21
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 28 10 45.45% 4 18.18% 1 4.55% 7 31.82% 22
31 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 26 9 37.5% 9 37.5% 5 20.83% 1 4.17% 24
32 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 28 9 37.5% 2 8.33% 8 33.33% 5 20.83% 24
33 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
34 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 26 8 32% 9 36% 2 8% 6 24% 25
35 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 20 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 21 8 38.1% 4 19.05% 7 33.33% 2 9.52% 21
37 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนวัดบึงไม้ 13 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77% 0 0% 13
39 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 35 7 21.88% 11 34.38% 6 18.75% 8 25% 32
40 โรงเรียนบ้านท่าพลู 28 7 25.93% 4 14.81% 9 33.33% 7 25.93% 27
41 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 33 7 25% 4 14.29% 8 28.57% 9 32.14% 28
42 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 15 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
43 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 16 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
44 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านหัวถนน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 19 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
47 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 17 6 35.29% 4 23.53% 6 35.29% 1 5.88% 17
48 โรงเรียนอนุบาลหนองแค 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนวัดบุรีการาม 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
50 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 40 5 13.89% 12 33.33% 12 33.33% 7 19.44% 36
51 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 43 5 12.2% 9 21.95% 18 43.9% 9 21.95% 41
52 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 33 5 15.15% 9 27.27% 12 36.36% 7 21.21% 33
53 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 38 5 16.13% 9 29.03% 9 29.03% 8 25.81% 31
54 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
55 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 18 5 27.78% 4 22.22% 7 38.89% 2 11.11% 18
56 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
57 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนวัดโคกกรุง 25 4 16% 12 48% 4 16% 5 20% 25
61 โรงเรียนวัดบ้านดอน 24 4 20% 9 45% 4 20% 3 15% 20
62 โรงเรียนวัดหนองโรง 18 4 22.22% 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 18
63 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 14 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
66 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
67 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 12 4 33.33% 2 16.67% 6 50% 0 0% 12
68 โรงเรียนบำรุงปัญญา 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
69 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนวัดบ้านลาด 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 24 3 13.04% 5 21.74% 10 43.48% 5 21.74% 23
73 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 20 3 17.65% 5 29.41% 2 11.76% 7 41.18% 17
74 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
77 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 22 3 13.64% 2 9.09% 11 50% 6 27.27% 22
78 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
79 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 15 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 7 50% 14
80 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 10 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
81 โรงเรียนบ้านบางกง 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
82 โรงเรียนวัดโพนทอง 9 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 13 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
85 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
86 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 12 3 25% 0 0% 5 41.67% 4 33.33% 12
88 โรงเรียนวัดหนองปลิง 17 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
89 โรงเรียนวัดหนองผักชี 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดนาบุญ 15 2 13.33% 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 15
92 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 18 2 13.33% 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 15
93 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ 12 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
94 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 9 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
95 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
96 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 15 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 14
97 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 15 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
98 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนวัดขอนหอม 14 2 16.67% 2 16.67% 7 58.33% 1 8.33% 12
100 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
101 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
102 โรงเรียนวัดคลองห้า 17 2 11.76% 1 5.88% 7 41.18% 7 41.18% 17
103 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 12 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 12
104 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 8 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านช่อง 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนวัดปากน้ำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 8 2 25% 0 0% 4 50% 2 25% 8
109 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
110 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านคลองไทร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 15 1 7.14% 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 14
113 โรงเรียนวัดชำผักแพว 14 1 7.14% 4 28.57% 7 50% 2 14.29% 14
114 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 17 1 6.67% 4 26.67% 6 40% 4 26.67% 15
115 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 12 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 12
116 โรงเรียนวัดลำบัว 17 1 5.88% 3 17.65% 10 58.82% 3 17.65% 17
117 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 12 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
118 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 9 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
121 โรงเรียนวัดคำพราน 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
122 โรงเรียนวัดหนองครก 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
123 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 10 1 10% 1 10% 4 40% 4 40% 10
124 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 9 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนบ้านซับพริก 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
126 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
127 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 6 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 14 0 0% 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 12
131 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 10 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
132 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 7 0 0% 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 7
133 โรงเรียนวัดบ้านจาน 8 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
134 โรงเรียนวัดบ้านดง 9 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 9
135 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 7 0 0% 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 7
136 โรงเรียนวัดบ่อโศรก 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
137 โรงเรียนวัดท่าคล้อ 8 0 0% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 8
138 โรงเรียนวัดโป่งมงคล 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
139 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 6 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
140 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 11 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
141 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดหนองไทร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนวัดหนองปลากระดี่ 13 0 0% 0 0% 5 38.46% 8 61.54% 13
145 โรงเรียนบ้านซับบอน 5 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 4 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
148 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
149 โรงเรียนวัดวังยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.098-2747244,081-7806787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]