หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายจรัญ แจ่มจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา ปานขาวโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางสวีณา รื่นสุขโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
4. นางสาวอนัญญา สายรัตน์โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวพินิจ ทรงเจริญโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางน้อยนภา ช่วงสงค์โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี สุกใสโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายนิโรจน์ บุบผาชาติโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
4. นายพร้อมพงศ์ พรมไคร้โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นางสาวสุนิชญ์ชญา กันตะนาโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ พงษ์ภมรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา วรรณาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)กรรมการ
3. นางพิทยาภรณ์ อรชัยโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอนัญญลักษณ์ นิลพัฒน์โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร ธงศิลาโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ฉายเหมือนวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสาวละเอียด สุขเกษมโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี วาระกุลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางไพรัตน์ บรรทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ น้อยบ้านโง้งโรงเรียนบ้านซับพริกกรรมการ
3. นางนิภา ดวงเนตรโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ทับสารโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาววาสนา ใจชื่นโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรัดฎา ชินโคตรโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดนภา สลามโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล งามประเสริฐโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางณัฎฐา สมบัติศรีเจริญโรงเรียนวัดสร้างบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ โพธิ์ยาโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการ
3. นางเยาวเรศ คำภีร์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางลำยอง เรืองคำโรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)กรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววีรวรรณ คงปานโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรินทร์ มลคล้ำโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการ
3. นางสุพรรษา สุขสมบูรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบังอร อำไพโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางลัดดา รื่นไวโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นายสำเริง กันร้ายโรงเรียนวัดหนองปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เรืองเดชโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นายธเนส ปุลันรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เสือสุรีย์โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวเนติกาญจน์ ปักษาศรโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางนฤมล กากแก้วโรงเรียนวัดลำบัวประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ต้นแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี หอมอุบลโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางอำพร เอี่ยมแจ้งโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางธนารัตน์ สาลีโรงเรียนวัดมวกเหล็กในกรรมการ
3. นางเกสร คำมูลโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา แก้วสถิตย์โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสมบัติ พยัคฆพรหมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นางสาววริศรา ชอบธรรมโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศิริเกศ กองชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นอสูงเนินโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นายธนพงษ์ อินทนิจโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางวรัญญา ทิวาวงษ์โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นางสาวอรณิชชา เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางศิริเกศ กองชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นอสูงเนินโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นายธนพงษ์ อินทนิจโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางวรัญญา ทิวาวงษ์โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นางสาวอรณิชชา เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางประเสริฐ ล้อสุนิรันดร์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภา ไทยภักดีโรงเรียนบ้านบางกงกรรมการ
3. นางสมดวง อวยไชยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสุรี เปียสกุลโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา อินทร์มณีโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ นุชนาโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุธาลักษณ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นายสิทธิชัย สาหินกองโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
4. นางดารุณี ดาหล้าโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ รัตนดาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี รักญาติโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา โสดานิลโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ศิลากุลโรงเรียนบ้านท่าพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคมสัน แจ้งมรคาโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิมล ไวยโภคาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
3. นางรัศมี ฆ้อนทองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
5. นางเทวทินนา จงกลโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายฉกรรจ์ เสนาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายปรีชา เพ็งศรีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนินโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นางมธุรส ชาคำใสโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายคมสัน แจ้งมรคาโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิมล ไวยโภคาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
3. นางรัศมี ฆ้อนทองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
5. นางเทวทินนา จงกลโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ศรีจันทร์โรงเรียนอุนบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายฉกรรจ์ เสนาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายปรีชา เพ็งศรีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนินโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นางมธุรส ชาคำใสโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพัชรี หุ่นเจริญโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวชมัยพร รัตนมรรคคาโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวรินดา พงค์นะภาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา แจ้งมรคาโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นายสมัคร ชูจะหมื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการ
3. นางยุภาพร ด้วงโต๊ดโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวกชนิภา โชชื่นโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียนตา ทาเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายณรงค์ บุตรสิงห์โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวอนัญญา สายรัตน์โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาววรรณา แช่มพุทราโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการ
6. นางสาวปฏิญญา คำนวนชัยโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
7. นางสาววริศรา รัชวัฒน์โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกชกร รุ่งหัวไผ่โรงเรียนวัดสุนทริกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ลุนศรีโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางมยุรี ต้นแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางอาลิษา จงกลางโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
5. นายกิตติภพ เนตรแสงศรีโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ บุญส่งศรีโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
7. นางสาววันทนีย์ ส้มเกลี้ยงโรงเรียนบ้านซับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนิลินี ด้วงหนองบัวโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์พร ระสะครบุรีโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการ
3. นายพรชัย เรืองหิรัญโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
4. นางลักขณา ผงด้วงโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการ
5. นางสาวขวัญกมล วิวัฒน์วรธรรมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางวรุณรัตน์ สลุงอยู่ดาสิริโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา โครงกระโทกโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางระแวง พิกุลทองโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
5. นางสงกรานต์ เกตุบุญมีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล รักษาทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นายสมพร พานิชย์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ หารต๊ะโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ การัตน์โรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
5. นางสาวธัญญานุช สุดแท้โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ล้วนผาลึกโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรส เอกบุตรโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวรัตติยากร อ่อนตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ล้วนผาลึกโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรส เอกบุตรโรงเรียนวัดหนองบุญกรรมการ
3. นางสาวรัตติยากร อ่อนตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยปภัส จิรกุลเรืองนนท์โรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน์โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยปภัส จิรกุลเรืองนนท์โรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน์โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสารภี อากาศฤกษ์โรงเรียนวัดมวกเหล็กในประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย อินทะชาติโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการ
3. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชนม์ เพ็ชรภาคโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ นันทิกุลโรงเรียนวัดโคกกรุงกรรมการ
3. นางสาวอรนุช ฉิมปานโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา ชูสุขโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ขุนจ่าเมืองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ พันธ์ช่อทองโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา ชูสุขโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ขุนจ่าเมืองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ พันธ์ช่อทองโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผลโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรา สอนสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นางสมจิตร พานมะลิโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ นิลกระโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์กรรมการ
5. นางสุวคนธ์ โสดานิลโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ เปรื่องเดชโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ดวงสนามโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ภิรมราชโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นายพร้อมพงศ์ พรมไคร้โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นางฐิตติกานต์ ประสารวงษ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางวัชราพร พืชผลโรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี ศรีจานเหนือโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางกัญญา แต้มสาระโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายประจักษ์ แสนสุภาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ จันทรัตน์โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนวิชญ์ จิตรเที่ยงโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา บังเลาโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสาวขนางวัฒน์ เห็นถูกโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการ
4. นางสาวศิริประภา เรียบร้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นายณกรณ์ โกทันโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนโม เสนาะเสียงโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายภาณุกร อุปัชฌาย์โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวอภิสรา สุมัจฉาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นางสาวสุกานดา กวางทองโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวศุภกานต์ เบียดนอกโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศิริ เข็มพงษ์โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดโคกกรุงกรรมการ
4. นายสังเวียน สกุลอินทร์โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
5. นางพรชนิตฐา วันดีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศิริ เข็มพงษ์โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสาวสมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดโคกกรุงกรรมการ
4. นายสังเวียน สกุลอินทร์โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
5. นางพรชนิตฐา วันดีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศิริ เข็มพงษ์โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดโคกกรุงกรรมการ
4. นายสังเวียน สกุลอินทร์โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
5. นางพรชนิตฐา วันดีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทองพูน ศรีพรมมาตร์โรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภู่ภักดีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ บุญพรโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองพูน ศรีพรมมาตร์โรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภู่ภักดีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ บุญพรโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองพูน ศรีพรมมาตร์โรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภู่ภักดีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ บุญพรโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสำเภา สรหงษ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผี้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวรสริน สนธิกรณ์โรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสำเภา สรหงษ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวรสริน สนธิกรณ์โรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสำเภา สรหงษ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวรสริน สนธิกรณ์โรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสำเภา สรหงษ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวรสริน สนธิกรณ์โรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรางคณา บุญครอบโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย นิติพงษ์อนุพรโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางศรีสมบูรณ์ พงษ์ภมรโรงเรียนวัดโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ประดับมุขโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางภาวิณีย์ นนทชัยโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายสถิตย์ นาคเพชรโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา บุญครอบโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย นิติพงษ์อนุพรโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางศรีสมบูรณ์ พงษ์ภมรโรงเรียนวัดโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวาสนา สุขธนูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ เตโชโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางประนอม ธนูศรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางพรรณพร เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นางบังอร ปัญจมาศโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางพัชนี กองแสนโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ แสนสุขโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค (วันใหญ่วันนาเนตรอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางนันท์นภัส วงบศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร บุบผาชาติโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางอุบล ไตรทานโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห็์)กรรมการ
3. นางสวนิต จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางนพวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายชนะ คัมภิรานนท์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสวรรณ์โรงเรียนวัดคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสประธานกรรมการ
2. นางบุบผา ทองเปลวโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นายอุเทน ศรีสลุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
5. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสประธานกรรมการ
2. นางบุบผา ทองเปลวโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นายอุเทน ศรีสลุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
5. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แสงดวงมาศโรงเรียนวัดถ้ำเต่าประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ บุญรักษาโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ผิวแดงโรงเรียนอนุบาลวิชชากรกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ฉิมพลีพันธุ์โรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการ
5. นางสำเริง ถาวรทรัพย์โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธวัช บัวสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นายวีระ นิ่มตลุงโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
3. นายวิรุต หนองหงอกโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
4. นางศิริวรรณ กาญจนพิมายโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยกรรมการ
5. นางสาววันทนา ปานขาวโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ กระจงโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ กระจงโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ กระจงโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บารมีโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บารมีโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางสาวนารา นิลนันท์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
5. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางสาวนารา นิลนันท์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
5. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางสาวนารา นิลนันท์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
5. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บารมีโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายธนพงษ์ ิอินทนิจโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
5. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายธนพงษ์ อินทนิจโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
5. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายธนพงษ์ อินทนิจโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
5. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกุล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค ห่วงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกุล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค ห่วงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกุล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค ห่วงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกุล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค พวงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ยวงอักษรโรงเรียนวัดขอนหอมประธานกรรมการ
2. นายจเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
5. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ยวงอักษรโรงเรียนวัดขอนหอมประธานกรรมการ
2. นายจเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
5. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านสมพุงกรรมการ
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
5. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
5. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
5. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
4. นางสาวสมคิด นาคเม้าโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
5. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายคันชิต วงษ์บูชาโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นางชนัญญา เศวตศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
5. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายคันชิต วงษ์บูชาโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางชนัญญา เศวตศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายคันชิต วงษ์บูชาโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางชนัญญา เศวตศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายคันชิต วงษ์บูชาโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางชนัญญา เศวตศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
5. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย พันธุจินะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึงภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
5. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุลโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
5. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุลโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญกรรมการ
5. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางชนิดา จงกูลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสุนิศา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านบางกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางชนิดา จงกูลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสุนิศา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านบางกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางชนิดา จงกูลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสุนิศา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านบางกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางชนิดา จงกูลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสุนิศา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านบางกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางภัทราภรณ์ โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางชนธิกาญจน์ กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัทราภรณ์ โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางชนธิกาญจน์ กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ภู่ธงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะโรงเรียนฃุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเล็ก ชนะชัยโรงเรียนบ้านโป่งเกตุประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ นิลพงษ์โรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
3. นายพิทักษ์สัน บัวภาโรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางธนินี การปลูกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ขาวใบไม้โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางชมนาด แซ่ตั้งโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยกรรมการ
4. MissGUO YUNMEIโรงเรียนบำรุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ จันเตื่อยโรงเรียนอนุบาลวิชชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางธนินี การปลูกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ขาวใบไม้โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางชมนาด แซ่ตั้งโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยกรรมการ
4. MissGUO YUNMEIโรงเรียนบำรุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ จันเตื่อยโรงเรียนอนุบาลวิชชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. สิบเอกจักรกฤษ บรรจงศิลป์โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นายพิทักษ์สัน บัวภาโรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายปรีดา นามนาคประเสริฐโรงเรียนวัดหนองอ่างทองกรรมการ
5. นายอนันตชัย เมฆปั้นโรงเรียนอนุบาลวิแดงกรรมการ
6. นางดารณี วิลามาศโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์)กรรมการ
7. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร์ พิกุลทองโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือประธานกรรมการ
2. นายชยันต์ กันสีเวียงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายถวิล ผาโพธิ์โรงเรียนไพฑูรย์วิทยากรรมการ
4. นายจรัญ พิมพ์ศรโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทรโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือกรรมการ
6. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
7. นางเฉลิมรัตน์ หนูปานโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ กัณหาลีโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นายเจษฎา ลำลึกโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายชุมพร บุญน้อมโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางยุพา ช้างสีทาโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นางระเบียบ อุบลวัตร์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายพงศธร กลางหล้าโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์)กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ทองนพเก้าโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายชุมพร บุญน้อมโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางยุพา ช้างสีทาโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นางระเบียบ อุบลวัตร์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สุมาลย์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ทองนพเก้าโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางดัสสนี สังข์วงษ์โรงเรียนวัดห้วยทองหลางประธานกรรมการ
2. นางนางเกษร คำมูลโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการ
3. นางไพรรัตน์ บรรทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ศิริมะณีโรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางนุศรา โมราบุตรโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจำปี เฟื่องวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางบังอร อำไพโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวเพชรไพริณ ตรีโสภณากรโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี วาระกุลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางอัมพร เอี่ยมแจ้งโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพูนศรี โพธิ์ประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาคร ธงศิลาโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมนัสสิยา แจ้งใจบุญโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางอัมพร เอี่ยมแจ้งโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพูนศรี โพธิ์ประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวจามจุรี วาระกุลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวมนัสสิยา แจ้งใจบุญโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพศาล รุกขชาติโรงเรียนบ้านโป่งเก้งประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ไพบูลย์วัฒนผลโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นางสาววงจันทร์ คำพาผงโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวเรวดี รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
5. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรีโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ส่างเสาร์โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรีโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ส่างเสาร์โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ คำพุ่มโรงเรียนบ้าหนองผักหนอกประธานกรรมการ
2. นายยศภูมิ ศุขพันธ์ุโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายทิณกร เชื้อพันธุ์ลานโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกประธานกรรมการ
2. นายยศภูมิ ศุขพันธุ์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายทิณกร เชื้อพันธุ์ลานโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล ม่วงกล่ำโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ปิ่นปั้นโรงเรียนบ้านป่าวังกวางกรรมการ
5. นางสาวลัคนา สมนวนตาดโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย สมสอาดโรงเรียนวัดมวกเหล็กในประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไลย รัตนพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ผาน้อยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัยโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรีโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวมุทิตา คงสมปราชญ์โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวมุทิตา คงสมปราชญ์โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา มงคลเกตุโรงเรียนวัดบึงไม้กรรมการ
3. นางสาวอรชา ประสาทชัยโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห็์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สุทนต์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชาโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เฉลยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เฉลยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิชิต ราญฎรโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางกำไลทิพย์ รักษารมย์โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ราญฎรโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางกำไลทิพย์ รักษารมย์โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริ กลับสงวนโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อั้งเจริญโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสุนันท์ พราวศรีโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา บุญด้วยลานโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุเมธา ติยะบุตรโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
3. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธา ติยะบุตรโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
3. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณัชชา ผ่องเจริญโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณัชชา ผ่องเจริญโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางชวนพิศ พลธรรมโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอุมา เมาฬีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชินวรโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางนฤมล กากแก้วโรงเรียนวัดลำบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ พลธรรมโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอุมา เมาฬีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชินวรโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางนฤมล กากแก้วโรงเรียนวัดลำบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ม่วงทิมโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ม่วงทิมโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดีโรงเรียนวัดป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จ่ายพอควรโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดีโรงเรียนวัดป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จ่ายพอควรโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศรีเรียง พานทองโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสุมาลี รัชวัตร์โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวรมย์ธีรา เทพารสโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนกรรมการ
6. นางกนกวรรณ นิลพงษ์โรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
7. นางวิมล พึ่งภพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)กรรมการ
8. นางยุภารันต์ สหัสสรังสีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
9. นางณัฐชา ศิรินันท์โรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรุ่งทิพย์ กิจสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางกองคำ หารคุโนโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุพรรณี โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางสาวศิริพร บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
5. นางอภิสรา วงศ์สถิตจิรกาลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
6. นางศุจินธรา ไพรเขียวโรงเรียนบ้านซับพริกกรรมการ
7. นางประทุม สาฤทธีโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาดกรรมการ
8. นางปิยะมาศ ช้อนทองโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
9. นางราหุล รัตนวงศ์แขโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ แสนสุขโรงเรียนชุมชนวัดคอลไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ แสนสุขโรงเรียนชุมชนวัดคอลไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นายวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ คัมภีระโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางกชกร รุ่งหัวไผ่โรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการ
3. นางเฉลิมรัตน์ หนูปานโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางกชกร รุ่งหัวไผ่โรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการ
3. นางเฉลิมรัตน์ หนูปานโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา เฉลยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา เฉลยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูกรรมการ
3. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา เฉลยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา เฉลยทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธา ติยะบุตรโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสเมธา ติยะบุตรโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุภัค พวงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
4. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฏร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.098-2747244,081-7806787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]