รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกวด/แข่งขัน กิจกรรมที่แสดงออกในรูปแบบของงานรื่นเริง ทุกรายการ ทุกระดับชั้น
ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพชรพร  ยงเพชร
 
1. นางวิไล  พรหมมาเอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 1. เด็กชายรัฐศักดิ์  ชัญถาวร
 
1. นางปูลิตา  นามขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชีวะธรรม
 
1. นางกนกพรรณ  รัตนอนันต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน
 
1. นางวิบูลย์  พูลสงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงน้อย 1. เด็กหญิงพีรยา  กิจศักดิ์
 
1. นางอัมพรทิพย์  จุลวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จูมิ
 
1. นางกาญจนา  รอดเดชา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ระยะ
 
1. นางอิสชญา  ชาญกิจชัญโญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุธิดา  นามโคตร
 
1. นางสาวนฤมล   เวทวงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สีม่วง
 
1. นางวัลยา  สายพิมพ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงนัฐยาภรณ์   มณีโรจน์
 
1. นางปราณี  บุญน้อม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กหญิงพรธิดา  ยืนยาว
 
1. นางวรันธร  ดีชาติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชญา  เยาว์เชื้อง
3. เด็กหญิงสิริจอมขวัญ  ชุลวงศ์
 
1. นางนงนุช  ทิพย์พิชัย
2. นางวิบูลย์  พูลสงค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนันทิชา  คมจิตร
2. เด็กหญิงลดาวรินทร์  อิทธิเหตุ
3. เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี
 
1. นางศรีนวล  บุนนาค
2. นางสมจิตร  วีระสัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. นายพีระพงษ์  ธนีเพียร
2. เด็กชายวศิน  เปี่ยมเงิน
3. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  กันคล้อย
 
1. นางวรันธร  ดีชาติ
2. นางวิยดา  จันทร์อวยชัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงรุจิรา  เนียมเผือก
2. เด็กชายอธิการ  ระมั่งทอง
 
1. นายวิทูล  สาสีมา
2. นางพัชรา  พันธ์งอก
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุพรรษา   กวยทอง
2. เด็กหญิงอภิกัญญา  คำเอก
 
1. นางสาวนฤมล   เวทวงค์
2. นางสุนันทา   ยุ่นสมาน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แจ้งมรคา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์
 
1. นายภีมธาวัฒน์  ศรีประดับชาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุดมประสิทธ์
2. เด็กชายชญานนท์  วีระเดช
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  ธนเจริญเบญญา
 
1. นางสาวกัลยาณี  สีม่วง
2. นางสาวนิตยา  แม้นพวก
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์  บุญมี
2. เด็กหญิงปัทมพร  มั่งจิตร
3. เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง
 
1. นางสาวนันทิศา  เกื้อกูล
2. นางสาวสุธีนา  แก้วผลึก
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงนลินี  กล่อมใจ
3. เด็กหญิงพัชนีกร  บุญมา
 
1. นางเพ็ญศรี  ใบบัว
2. นางรัญทม  ยศศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทร์ดอน
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม
 
1. นางจิรพรรณ  รังสิประภัศร
2. นางมนัสมนต์  เฉลิมวัฒน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงวนิดา  แพทย์มด
2. นางสาวไข่มุก  จันทร์ลอย
 
1. นางสาวพิริยา  สีสด
2. นางสาวจิราภรณ์  พวงมาลัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  วาศบุญมา
 
1. นายวัฒนา  สุภาษร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เกตุมงกุฎ
 
1. นายวัฒนา  สุภาษร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายรัชพล  แร่กาสินธ์
 
1. นางสาวพิริยา  สีสด
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกิตติธรา  ตั้งจิตธรรม
2. เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง
3. เด็กชายพงศกร  กองสกูล
 
1. นางกรวรรณ  คูณตาแสง
2. นางสาวกัลยากร  ธงชัยธนะกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ถนอมพันธ์
2. เด็กหญิงเกศกนก  แก้วพลอย
3. นางสาวเบญจวรรณ  ลอกระโทก
 
1. นางวรรณพร  แดนไธสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายกันตภูมิ  แก้วหมื่นไวย
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฟักเกตุ
3. เด็กหญิงสุรัญชนา  จึงพานิช
 
1. นางรจนา  อินทรวิเชียร
2. นางสาวสมปรารถนา  แจ่มถาวร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปัทมา  สุขีชิต
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ม่วงพันธ์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศรีวะวงศ์
 
1. นางวราภรณ์  เขียวแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  วงศ์แดง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายคีตภัทร  แดงโสภา
2. เด็กชายพิชัยชาญ  เชียงอินทร์
3. เด็กชายอนาวิล  ซื่อนิรันดร์
 
1. นายทวีป  มหาวิจิตร์
2. นางธิตราภรณ์  กุลวัฒชัยสีห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. นางสาวกัญญากร  ผึ้งเจริญ
2. เด็กหญิงพร  ลุงติ๊หม่า
3. นางสาวเกศกนก  ทาศิลป์
 
1. นายบัณฑิต  สอนสวัสดิ์
2. นางจิตตพรรณ  จั่นงาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก่นเพิ่ม
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หงษ์อุดร
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศศิมณฑลกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  เมี้ยนกำเนิด
2. นางสาวนันทิศา  เกื้อกูล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ร่มเพ็ชร
2. เด็กชายมนัส  พันโยศรี
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  เหลือนับ
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีโสภณ
2. นางวรสกมล  กีรติโรจน์วาณิชย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายคุณากร  สุดสวาท
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีเดช
 
1. นายทวีป  มหาวิจิตร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงมุกดา  พรมเพ็ชร์
2. เด็กหญิงแสงดาว  พิบูล
 
1. นางวรรณทนา  สิงห์โต
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 1. เด็กชายขวัญเมือง  คะเณสุข
2. เด็กชายสุธี  ศรีโชติ
 
1. นางสาวปริญาภรณ์  ลำบาล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายปฏิภาณ  เขียนแก้ว
2. เด็กชายวีรชัย  ยศนาง
 
1. นายศุภกร  สอนศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคล 1. เด็กชายปกรณ์  พุกน้อย
2. เด็กชายภัทราวุธ   ศรีนิล
 
1. นางกนกวรรณ  ฉิมกูล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กชายองอาจ  จามากุล
2. เด็กชายเอกชัย  ดวงสว่าง
 
1. นางชญาภา  พุทธา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ชัยสูงเนิน
2. เด็กชายเอกนรินทร์  เขียวครู่
 
1. นายอภินันท์  แพงสิม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุราศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีพรม
3. เด็กหญิงธัญชนก  สานิชวรรณ
4. เด็กหญิงอภิสรา  ก่ำบัว
5. เด็กหญิงเกศิณี  ศรีสันต์
 
1. นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี
2. นางเนตรชนก  ดวงจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  หนูแดง
2. เด็กหญิงภาวินี  จักษุธรรม
3. เด็กหญิงรุ้งไพริน  สว่างอารมณ์
4. เด็กหญิงสาวิกา  โสนาค
5. เด็กหญิงสุนิสา  แสงหัวช้าง
 
1. นางวัณนา  ไพฑูรย์วิรัชชัย
2. นางเฉลียว  วัดสง่า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมเสนาะ
2. เด็กหญิงชิตาภรณ์  พอกจัตุรัส
3. เด็กหญิงประภาพร  ศิริโสม
4. เด็กหญิงศิริพรรณษา  ด้วงพุก
5. เด็กหญิงสุธารัตน์  บุตรศิลา
 
1. นางกุหลาบ  น้าเจริญ
2. นางสาวหทัยรัตน์  บัวขจร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงธัญญาพร  แสนวิเศษ
3. เด็กหญิงพีราพร  พินไธสง
4. เด็กหญิงมาลีนนท์  นนท์ตุลา
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เมืองทอง
 
1. นางสาวชณัฏมาส  สมมานะ
2. นางสุชาดา  ผ่องใส
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  วัชรเสถียร
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ฤกษ์พูลทวีพร
4. เด็กชายสุริเยนทร์  ศรีพัฒนา
5. เด็กชายอาทิตย์  พจน์พิริยะ
 
1. นางมนัสศิริ  ศิริมนัสสกุล
2. นางสาวพัทธนันท์  จำปาขาว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองกล่ำ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ฟ้าแจ่ม
3. เด็กหญิงพนิดา  ดวงสมบัติ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองคำ
5. เด็กหญิงอังควรา  พันธุ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  บัวขจร
2. นางกุหลาบ  น้าเจริญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายณัฐนันท์  เจียมจิตวานิชย์
2. เด็กชายธนกร  หอประยูร
3. เด็กชายธนบูลย์  ยิ้มกล่ำ
4. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วุฒิโส
5. เด็กหญิงวนิสรา  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพ์ทอง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ด่านพัฒนามงคล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายฐิติพงศ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  แก้วรัตน์
3. เด็กหญิงลลิตา  พวงศิลป์
4. เด็กชายวรยุทธ  อินขาน
5. เด็กหญิงอดิศา  คัชกุล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  บัวขจร
2. นางกุหลาบ  น้าเจริญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สูงปานเขา
2. เด็กหญิงกัญวรา  ชาเสน
3. เด็กหญิงชนิกา  สังคะสุข
4. เด็กชายชยพล  เพิ่มพูล
5. เด็กหญิงฎีสิรีร์  วังคำ
6. เด็กชายณัชนลศ์  ค้าเจริญ
7. เด็กชายณัชพล  สุขสมบูรณ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกิด
9. เด็กหญิงณัฐพร  ร่มจำปา
10. เด็กหญิงธรรมธิดา  ธัญญะโชโต
11. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ดีขามนอก
12. เด็กชายพณวรรธน์  จึงรัศมีพานิช
13. เด็กชายพัสกร  ธงชัย
14. เด็กชายภูริพัฏฐ์  เลิศวิสุทธิกุล
15. เด็กหญิงมนัสวี  เรืองไกล
16. เด็กชายศรัณภัทร  บุตรไชยเจริญ
17. เด็กชายศุภณ  กลั่นพรม
18. เด็กหญิงสุชานรี  จงเนติวิศิษฐ์
19. เด็กชายอัสนีย์  สุ่นขัน
20. เด็กหญิงแพทชุรี  ตลุ่มทอง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทวีเปล่ง
2. นายอำนาจ  สาครแก้ว
3. นางสาววรุณยุภา  คะโยธา
4. นางสาวณัฐนันท์  ทองสุพรรณ์
5. นางกรุณา  แย้มจิตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงธีรนุช  ปิยะพันธ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พิมพิสาร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ทวีมวล
 
1. นางรัชดาภรณ์  สวนเข้ม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุวรรณา   พานเงิน
 
1. นางสุนันทา   ยุ่นสมาน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 1. เด็กหญิงพิชญานิน  คำขุนทด
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุวรรณ์
 
1. นางสาววิรางรัตน์  ปาโน
2. นางทิพวรรณ  วงศ์สุนันท์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีแสน
2. เด็กหญิงนิศาชล  เอมโอชะ
 
1. นางสุมาลี  ปิยะพันธ์
2. นายมนตรี  มหิกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนโก๊ก
2. เด็กชายโม  พิชัยมูล
 
1. นายมนัส  พุทธรักษา
2. นางนรินทร์  วงษ์สุวรรณ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา   จูยืนยง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   รัตนตุมหิ
3. เด็กหญิงชาลิสา  เสนะวัต
4. เด็กหญิงบุตรษกร  สิงห์ด้วง
5. เด็กหญิงปนัสยา  อุ่นศรี
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  แน่นหนา
7. เด็กหญิงรุจิรา  มหาวรรณ
8. เด็กหญิงศิริวิมล  ชัยภูธร
9. เด็กหญิงสุภาวดี  พลอยดี
10. เด็กหญิงอู  -
 
1. นางจินตนา  เอี่ยมเจริญสุข
2. นายศุภกร  สอนศรี
3. นางสาวปุณรดา  รอดแย้ม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จันทร์แจ่มฟ้า
2. เด็กหญิงชมภูนุช  คำวีระ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจิมชัยภูมิ
4. เด็กชายธนากร  บัวบาน
5. เด็กหญิงนุชติกาญจน์  ปัตมะพรม
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ครองยุทธ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  จิตรเจริญ
8. เด็กหญิงพฤษภา  สุเสนา
9. เด็กหญิงพิพัฒชา  หิรัญชากร
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงประเสริฐ
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  ผาสุก
12. เด็กชายสิทธิโชติ  ฝ่ายวงศ์
13. เด็กหญิงสุชาวดี  ปาละวงษ์
14. เด็กหญิงหยกมณี  บุญเถื่อน
15. เด็กหญิงอรดา  ทาจู
 
1. นางสาวเกษร  นพคุณ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ
2. เด็กชายรชฏ  อิ่มมูล
 
1. นางสมจิตร  วีระสัย
2. นางอัจฉราวรรณ  กองสุข
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสีดา 1. เด็กหญิงภัทราพร  จิตรน้อม
2. เด็กหญิงเกตุวดี  จันทร์สว่าง
 
1. นางณาลินี  ทองอุ่ม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนิภาชร  สินปรีดี
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขลังธรรมเนียม
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงคัทรียานาฎ  สุวรรณเกิด
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงปวริศา  สินาคม
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นุ้ยเพียร
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายกฤศฎา  พรมสวัสดิ์
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  สุดดี
 
1. นางสาวกฤษณา  ไชยรัตน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงชนิดา  แพรจันทร์
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสือคนอง
2. เด็กหญิงสิตางคุ์  ถิระจันทรสินธุ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ทองเขียน
2. นางสาวชุติมา  สกุลพรพัฒน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐมล  ชื่นภิรมย์
2. เด็กหญิงรสริน  เตมียงค์
 
1. นายต่อศักดิ์  เทศแก่น
2. นางสาวศิริพร  เทศแก่น
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงชลิตา  เพิกประยูร
2. เด็กหญิงเดือนพรรษา  รายณะสุข
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
2. นางสาววินิตย์  ควบคุม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงวิณี  เนื่องอดุลย์ศักดิ์
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา
2. เด็กหญิงมินตรา  โสภณ
3. เด็กชายศุภกฤษฎ์  สมบรม
 
1. นางสาวรภัทรธรณ์  ศรีแก้ว
2. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชมสุวรรณ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เทพสกุล
 
1. นางสาวรภัทรธรณ์  ศรีแก้ว
2. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กองทอง
2. เด็กชายวาคิม  โตยิ่ง
3. เด็กหญิงแก้วดารา  ศรีม่วง
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
2. นางสาววินิตย์  ควบคุม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายธนธรณ์  ใจแก้ว
 
1. นางสมมาศ  ศิริวรรณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ตรีแก้ว
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนอก
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายศุภณัฐ  แพรญาติ
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีคะรัตน์
 
1. นางสำเภา  ณ บางช้าง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เนียมสำลี
 
1. นางสำเภา  ณ บางช้าง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญปภัส  วิมนมาลา
 
1. นายเอกพล  แผ่นสำริด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  วันดี
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 1. เด็กหญิงกันทิมา  พลอยดี
2. เด็กชายชนิดาภา  คุณเทพ
3. เด็กชายชวัลวิทย์  ป้องทา
4. เด็กหญิงทิพรดา  พรรณาเวียงจันทร์
5. เด็กหญิงนันทิยา  สาธุ
6. เด็กชายนิรุตร์  เนียมสกุล
7. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอ่อน
8. เด็กชายปรินดา  ภาษี
9. เด็กหญิงปิยพร  โสรส
10. เด็กหญิงภคพร  นามแสง
11. เด็กชายภูรินทร์  มาสันเที๊ยะ
12. เด็กหญิงวรรณภา  แสงจันทร์
13. เด็กหญิงศรีสุดา   พรหมมา
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังข์แย้ม
15. เด็กหญิงสุภาวิณี  ภูบัวลม
16. เด็กหญิงอนิตสา  บุตรพรม
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำสัตย์
18. เด็กชายอมร  ศรีจันทุม
19. เด็กหญิงอริศรา  ตาจันทร์
20. เด็กชายอากร  ศรีจันทุม
 
1. นางแสงเดือน  รัตน์ตยานุสรณ์
2. นางสาวสุขุมาล  เกตุสีระ
3. นางสาวกัญญารัตน์  นพคุณ
4. นางสาวมยุรี  บุญค่ำ
5. นางสุณิสา  บุญมาเลิศ
6. นายชนะ  ยาดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายธนพล  ชื่นอารมณ์
 
1. นายสุรพัน  ศรีแก่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. นายนริศ  มะโนสา
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 1. เด็กหญิงโชติรส  คงอยู่
 
1. นายวุฒิชัย  แทนเดช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงมริสา  จันทร์พิลา
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  พันธุ์ศรี
 
1. นางพีรญา  ชูแสง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงแพรววัสสา  มีตา
 
1. นางสุภาภรณ์  ชื่นตา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสีดา 1. เด็กหญิงพิมผกา  เมืองรัตน
 
1. นายสำราญ  กุหลาบ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กชายกฤษณ์  ศตพรวรากุล
 
1. นางสาวชลธิศา  โชติกาญจนกิจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณัฐภัทร  แกะปอภาร
 
1. นายคเชนทร์  แจ้งประดิษฐ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกริญา  อัมรามร
 
1. นางสาวกันต์ปวีร์  มงคลชัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. นางสาวชนกสุดา  แสงวิโรจน์
 
1. นายมงคล   ชัยมงคล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายสราวุฒิ  แสงอ่อน
 
1. นางวีรนุช  นะวันอ่อน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายอนุรักษ์  จั่นเพ็ชร์
 
1. นายพิชัย  กำลังหาญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริสลุง
 
1. นางสาวปริศนา  เกตุบุญมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมป้อม
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัลยา  สิงห์ประเสริฐ
2. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีคต
3. เด็กหญิงจุฑาธิป  อ่อนหวาน
4. เด็กหญิงชนกภัทร  โมราบุตร
5. เด็กชายชนะชัย  ม่วงศรี
6. เด็กชายชยพล  ผู้เจริญสุข
7. เด็กชายฐิติกร  อรุญวงษ์
8. เด็กหญิงฑิติยาภรณ์  สินธุ์เจริญ
9. เด็กชายณชพล  บังใบ
10. เด็กหญิงณัชชา  อ้นโสภา
11. เด็กหญิงนิภาพร  ตุ้มเมืองดล
12. เด็กหญิงปณิตา  จันทรโชติ
13. เด็กชายพรชัย  งามเจริญพุทธศรี
14. เด็กชายพฤฒินันท์  โต๊ะเงิน
15. เด็กหญิงพัชราพร  ช้างเนียม
16. เด็กหญิงพัชราภา  อนุโชติ
17. เด็กหญิงมนีวรรณ  พงษ์สุริยะวรรณ
18. เด็กชายรพีภัทร  เสมอจิตร
19. เด็กชายระพีพัช  สิรีไพโรจน์
20. เด็กหญิงวรินทร  แซ่เตีย
21. เด็กหญิงวริศรา  เสมอจิตร
22. เด็กชายวัชรพงศ์  จิตร์ประไพ
23. เด็กหญิงศศิภา  นนทวี
24. เด็กชายศักดิ์ชัย  กองแก้ว
25. เด็กชายสิทธิกร  น้อยศรี
26. เด็กชายสิทธิพร  กลิ่นนิ่มนวล
27. เด็กหญิงสุพรรณิกา  วรรณประสบ
28. เด็กชายสุพิชญา  เมืองวิหก
29. เด็กหญิงสุพิชญา  จันขจร
30. เด็กหญิงสุภรดา  นราภิยวัฒน์
31. เด็กชายส่งศักดิ์  วงษ์ละคร
32. เด็กหญิงอทิตา  โต๊ะเงิน
33. เด็กหญิงอลิษา  สังข์ศิริ
34. เด็กชายเฉลิมพล  เอี่ยมน้อย
 
1. นายพิพัฒน์  ช่างหล่อ
2. นางสาวกัญญ์ชิตา  แสงเกิด
3. นางสาวนวกชมน  หีบงา
4. นางสาววิริษฐา  อ่อนชลี
5. นางสาวจีระพันธ์  ราชสีห์
6. นายบัณฑิต  ขอวาดกลาง
7. นายสมศักดิ์  มุขแจ้ง
8. นายนพดล  เชาวนเมธา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษรี  พ่งเฟี้ยม
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  บุญล้น
3. เด็กชายณัฐกฤต  ขุนฤทธิ์
4. เด็กชายทรงพล  อยู่โต
5. เด็กหญิงนริศรา  ไวยโชติกา
6. เด็กชายปุริมปรัชญ์  สวัสดิ์พริ้ง
7. เด็กชายพิบูล  กลางกุลนารถ
8. เด็กหญิงพิมญาดา  โตสมบุญ
9. เด็กหญิงวริษฐา  ไวยากรณ์
10. เด็กชายอธิภู  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวภัทราวดี  เกษนาค
2. นางสาวณิชานันท์  จันทร์เกษม
3. นางอัจฉรา  เกษนาค
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เพื่อนร่วมจิตร
2. เด็กชายจักรกฤษ  บุญมี
3. เด็กหญิงญานา  สุนา
4. เด็กชายธนพัฒน์  มีอำนาจ
5. เด็กหญิงฟารีดา  จันทร์พิทักษ์
6. เด็กชายรัชชพล  แร่กาฬสินธ์
7. เด็กชายวสันต์  เศรษฐไชยศรี
8. เด็กชายศราวุธ  ทรงงาม
9. เด็กหญิงสศินา  สมประเสริฐ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ย้อยจิ้งหรีด
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางสาวบารนี  ณ บางช้าง
3. นางสาวกาญจนา  พวงมะลิ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนจันทร์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์ธรรม
3. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญทศ
4. เด็กหญิงภาษิตา  อุลิศ
5. เด็กหญิงมีนา  จิตรภักดี
6. เด็กหญิงศรุตา  ศรีเกษม
7. เด็กหญิงอารีพรรณ  จิตรานุกิจ
 
1. นางวรรณา  วะนุยารักษ์
2. นายบรรลือศักดิ์  สมานมาก
3. นางจิราภรณ์  ปานะถึก
4. นางรุจิรา  แจ้งแสงทอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา   บุตรตรา
2. เด็กหญิงณัฏภวรรพร  จิรเดชทวีพร
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรียานนท์
4. เด็กหญิงพัชฑิฌา   วงษ์เหล็ก
5. เด็กหญิงพิรดาพร  วงษ์ยอด
6. เด็กหญิงรดาณัฐ  จิตดี
7. เด็กหญิงรุจิรดา  เอกตระกูลชัย
8. เด็กหญิงวรวรรณ์   วิบูลย์
9. เด็กหญิงวรางคณา  ไวสุธี
10. เด็กหญิงวลีรัตน์  ยอดสำเภา
 
1. นายพรสัมฤทธิ์  เยาวรัตน์
2. นางสาวจิดาภา  แพงก้อน
3. นางสาวชุติมา  ปราณีตพลกรัง
4. นางสาวประคองศรี  สอประโคน
5. นางสาวภัทรชนก  หนูช่างสิงห์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ณ วิจิตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยแก้ว
3. เด็กหญิงกุลสตรี  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  จอกทอง
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงกะพันธ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  นิลรักษ์
7. เด็กหญิงณัฐการ  คานนท์
8. เด็กหญิงนริศรา  โสดา
9. เด็กหญิงบัวชมพู  พูลศรี
10. เด็กหญิงพัชรา  จงพินิจ
11. เด็กหญิงภานุมาศ  พงษ์ปาน
12. เด็กหญิงสุนิสา  สอาดสิทธิ์
13. เด็กหญิงสุวิมล  เดชบำรุง
14. เด็กหญิงอรอนงค์  เปรมปราโมช
15. เด็กหญิงอาภัสรา  นิลมาลา
16. เด็กหญิงอารีญา  ไทยฉาย
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางสาวบารนี  ณ บางช้าง
3. นางสาวประไพพร  สุริยปัญญา
4. นางจรัสศรี  แสงนวล
5. นางเพ็ชรัตน์  ยงค์สุรี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กชายจตุพร  เนียมเที่ยง
2. เด็กชายพงษกร  แก้วสาย
3. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ  พรมศรีชา
4. เด็กชายหาญณรงค์  หมื่นอินทร์
5. เด็กชายเจมส์มี่  กัลยาณพันธ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  ไชยคำ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานี
2. เด็กหญิงนลิน  ทัพศรีลา
 
1. นางสาวสุปราณี  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวสุภาวดี  เล็กวิญญาณ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กหญิงพสิกา  จันทร์ดี
 
1. นางอารีรัตน์  สวัสดี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชาลี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพัชนิชา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองประไพ
5. เด็กชายสือ  แซ่เล่า
6. เด็กหญิงโยอี  แซ่ว่าง
 
1. นางสุรัตน์  จันทร์โยธา
2. นายยงยุทธ  บุษบก
3. นางจำเนียร  ทาเพชร
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1. เด็กชายกิจประเสริฐ  นพคุณ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทรัพย์ชูชนะ
3. เด็กชายธนโชติ  หิมพานต์
4. เด็กชายนิทัศน์  เนตรสว่าง
5. เด็กหญิงนิรดา  ปั่นอ้าย
6. เด็กหญิงพรนภา  แป้นกาหลง
 
1. นายสากล  กลิ่นอบ
2. นางสาว นาตยา  เสมอภาค
3. นางเบญจวรรณ  ติยะพานิชย์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติกร  มณี
2. เด็กชายนพคุณ  เนาเนินทอง
3. เด็กหญิงสศิยา  มาลา
4. เด็กหญิงสุดา  แสงอ่ำ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุโคตร์
6. เด็กชายสุทธิพร  กลิ่นดารา
7. เด็กชายเกรียงไกร  เฉี่ยวกุล
8. เด็กชายเจษฎา  ไทยใจอุ่น
 
1. นายวีรยุทธ  สมณะ
2. นายอนิรุทธิ์  อุปจันทร์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ด้วงพุทธ
2. เด็กหญิงชญาดา  เขียวขำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขุนจักรสี
4. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คุยะนา
5. เด็กหญิงศุพรรณี  ทองเอม
6. เด็กหญิงหัทยา  โพธิ์คำ
7. เด็กหญิงอัญชิสา  กรุดเที่ยง
8. เด็กหญิงเปรมวิภา  สันจก
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
2. นายถนอม  วังบรรณ์
3. นายมานพ  พูลธนะ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  โชตินิตย์
2. เด็กหญิงธนภัคร  ธรรมาภรณ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  จตุปาริสุทธิ์
 
1. นางอรนุช  มหิกุล
2. นางศรีนวล  บุนนาค
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญมา
2. เด็กหญิงบุสสดี  อากาศโสภา
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ชิดรัมย์
 
1. นางวรันธร  ดีชาติ
2. นางวิยดา  จันทร์อวยชัย
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายกิตติกานต์  อร่ามรัศมี
2. เด็กหญิงภาวิณี  วิบูลย์พันธ์ุ
3. เด็กชายอติชาติ  รักอริยพงศ์
 
1. นางวัชรีพันธ์  เดชมนต์
2. นางเพ็ญประภา  แป้นทัศน์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนฤมล  คงขาว
2. เด็กหญิงปรียาพร  มีเงิน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จำปาด้อย
 
1. นางรัชฎาภรณ์  จันดาเบ้า
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กชายอภิวิชญ์  มะไฟ
2. เด็กชายเมธัส  บุญศรี
 
1. นางสาวอมลรดา   บัวสุนทร
2. นางรัชนี  เยาว์ไวย์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนพชัย  อยู่ประสิทธิ์
2. เด็กชายพิชชากร  อยู่สบาย
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   สุทธิพงศ์
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แสนศรี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงธณัชชา  ใสสุทธิ์
2. เด็กหญิงมุกตาภา  รามัญกิจ
 
1. นางดวงพร  โมราบุตร
2. นายดิเรก  วงษ์ทองดี
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนริศรา  พุแค
2. เด็กชายอนุสรณ์  ทองวร
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  นุชคำแหง
2. เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์
 
1. นายนพดล  หาญชนะ
2. นางณาชยา  ศรีสา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงฉันทนา  มหาคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  มุณีกาญจน์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงชลาลัย  บุญมี
2. เด็กชายพีรัชชัย  สุกไพ
 
1. นางสาวสมใจ  สังข์ทอง
2. นางวราภรณ์  ร่มโพธิ์สระ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 1. เด็กหญิงยลดา  นาชัยเพชร
2. เด็กหญิงรัตนสุดา  จิตรา
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นางสายสมร  สิงห์ดา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มีสนม
2. เด็กหญิงอัญชลี  ขันตี
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นางสายสมร  สิงห์ดา
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แผงงาม
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แก้วศรี
3. เด็กหญิงเมษญาวรรณ  คำไล้
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กชายธีรเมธ  ไชยวงค์
2. เด็กชายนิติภูมิ  โตไกรรักษ์
3. เด็กชายภาวิต  พิริยะตระกูล
 
1. นายปริญญา  สวัสดี
2. นางอารีรัตน์  สวัสดี
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายกิตติภพ  พูลพุฒ
2. เด็กชายภูวดล  คุ้มสิงห์สันต์
3. เด็กชายอธิป  บัวสำลี
 
1. นางมนฑิรา  ศรเกษตริน
2. นางเรวดี  ทองอุ่นเรือน
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนรรัตน์  ชูโอชา
2. เด็กชายวัชรินทร์  สีเดือน
3. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมกล้า
 
1. นายณัฐชา  ทัศนิยม
 
131 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ภูวสันติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่มพูล
3. เด็กชายศุภนัย  ยอดแก้ว
 
1. นายปริญญา  สวัสดี
2. นางอารีรัตน์  สวัสดี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพลัด 1. เด็กชายตรีรัตน์  เกตุหมื่นไว
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  อ่อนศรี
3. เด็กชายอธิษฐ์  ยาชมภู
 
1. นายถนอมศักดิ์  กระทุ่มนอก
2. นางวิลาวัลย์  เกิดโท้
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เหมือน
2. เด็กหญิงนิษฌาฎาค์  บัวสุข
3. เด็กหญิงสุขใจ  บัติทิม
 
1. นางสาวนิภาพร  อินเนียม
2. นางสาวสมพิศ  ยิ่งอินทร์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนากร  ศรีวงษ์
2. เด็กชายธรรมนูญ  วงษ์วิลัย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สระวงษ์
 
1. นางสาวรังสาด  จันทรวิสูตร์
2. นายประสาท  ภักศรีวงษ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนรินทร์  รื่นสำราญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ชมป้อม
3. เด็กชายพิเชษฐ์  แก้วหัสดี
 
1. นางพูลทรัพย์  ชะเอม
2. นางสาวญณิดา  นุ่มสำรวย
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงกรกพร  แสงทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  กระชั้นรัมย์
3. เด็กหญิงนิตยา  รื่นพากเพียร
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สอนสงวน
5. เด็กหญิงอนุสรา  อาศัยรัตน์
6. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ผ่องพูน
 
1. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา  ตรีชิต
3. นางพัชนี  สะดีวงศ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงพรชิตา  ฤกษ์พยับ
2. เด็กหญิงพรทิตา  วังขัน
3. เด็กหญิงพรสุดา  แก้วอรสาน
4. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ฤกษ์พยับ
5. เด็กหญิงมาลี  นงค์กระโทก
6. เด็กหญิงอารียา  ว่องกันนา
 
1. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา  ตรีชิต
3. นางพัชนี  สะดีวงศ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมภักดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มีสมวัฒน์
3. เด็กหญิงประภาศิริ  ทองคล้อย
 
1. นางเสาวภา  ละม้ายแข
2. นางสาวนิตยา  รัตนะ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   เอี่ยมเนตร์
2. เด็กหญิงกัลยาณี   แววพลอยงาม
3. เด็กหญิงนภัสราภรณ์   ชื่นสว่าง
 
1. นางสุภาวรรณ   ปาณเล็ก
2. นางศิริพร  สิริเจริญทรัพย์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1. เด็กชายรัตติกาล  แซ่เล่า
2. เด็กชายรือ  แซ่เล่า
3. เด็กชายไพฑูรย์  แซ่ว่าง
 
1. นายยงยุทธ  บุษบก
2. นางสาวอุทัยวรรณ  นุ่มฤทธิ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กชายวิโรจน์  ลาภประสพ
2. เด็กชายวีรเทพ  ศรสั่ง
3. เด็กชายแสงชัย  ไทรชมพู
 
1. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา  ตรีชิต
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายบารมี  มีแก้วเจริญ
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  กัณหะกาญจนะ
3. เด็กหญิงเมธาพร  แสงภักดี
 
1. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
2. นางสาวปัญณิกา  มูลดี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรพิมล  โตจันทึก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำจันทร์
3. เด็กชายพัฒนจักร  ยะธาตุ
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวอัจฉรา  สุลักษณะ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิภาดา  ปัถวี
2. เด็กหญิงอรจิรา  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงอัยลดา  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวรวิษฎา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวอรสา  จอมอุ่น
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1. เด็กหญิงช่อผกา  เขียวสอาด
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นุชเจริญ
3. เด็กชายเรืองเดช  ธรรมมะ
 
1. นางสาวนิภาพร  อินเนียม
2. นางชลลดา  สุนาวี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปรีดาชม
2. เด็กหญิงอณัฐชา  ท้าวประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีสังข์
 
1. นางอนิสรา  ไม้จีน
2. นางชนิกานต์  ไชยพิมพา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงนฤมาศ  พันธุโรจน์
2. เด็กหญิงพอแอ  ศิลา
3. เด็กหญิงอุมาพร  เรืองกสิกรณ์
 
1. นางกฤษณาภรณ์   เกษตรไพศาล
2. นางผุสดี  บุญตา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามนาค
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  หลักฟ้า
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ฤทธิขันธ์
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  เคนทวาย
2. นางปราณี  สหกโร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กชายศุภกร  บุณวิจิตร
2. เด็กหญิงสุนันธินี  แสนพันธ์
3. เด็กชายอธิป  เชื้อจันทึก
 
1. นางนรินทร์  วงษ์สุวรรณ์
2. นางสาวจารินี  โยธะกา
 
150 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 1. เด็กชายนพรุจ  ปิ่นงาม
2. เด็กชายภูรพี  ภูทอง
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หนูเต๊ะ
 
1. นางสาวอ้อย  ชิเขียว
2. นางสาวโสภา  พรมมา
 
151 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กหญิงชลดา  จ่าสอาด
2. เด็กหญิงภัทิยา  ทองหญิง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ระยะ
 
1. นางศิริพร  ซื่อสัตย์
2. นายบรรลือศักดิ์  สมานมาก
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  ม่วงเทศ
 
1. นายนพดล  โชติกพานิชย์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทองสุภาพ
 
1. นางสาวสวนีย์  คงสม
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยวิบล
 
1. นางสาวกุลิสรา  เบ้าสุข
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายสุรเดช  หงษ์สุด
 
1. นางสาวปิยวดี  ตุรงค์เรือง
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยนันท์   แดงทองดี
 
1. นายสุริยา  ใสกระจ่าง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายอชิระ  เลิศจิรราตง
 
1. นางสาวสวนีย์  คงสม
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิลาพร  ตั้งทอง
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธรรมวิมล
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายไวษณพ  มาตรคำมี
 
1. นายนพดล  โชติกพานิชย์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายปัณณฑัต   ทวินันท์
 
1. นางสาวจงวิสุทธิ์  ยุทธชนะ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กชายทวี  แก้ววิภา
2. เด็กชายรัชภูมิ  เรียงศรี
3. เด็กชายสรภีภัตร  อ่อนประทุม
 
1. นางสาววลีรัก  คำพญา
2. นางสาวอรอนงค์  พวงทอง
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายคมกฤช   สาบุดดา
2. เด็กชายวรเชฏฐ์   ศรีนาค
3. เด็กหญิงอัปสร  นิมิสาร
 
1. นางสาวนฤมล   เวทวงค์
2. นางสุนันทา   ยุ่นสมาน
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สง่าเม่น
2. เด็กชายนัฎ  รัตนวิจารณ์
 
1. นายนพดล  โชติกพานิชย์
2. นางภิรมภรณ์  ม่วงกลิ่น
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  รางวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเมือง
 
1. นางปภินพิทย์  ฟันเฟื่องฟู
2. นางสาววรรณภา  แสงอมร
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สง่าเม่น
 
1. นายนพดล  โชติกพานิชย์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 1. เด็กชายศรัณย์  งามเมือง
 
1. นางระพีพร  พร้อมเพรียง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด
 
1. นายสมคิด  คำแท้
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สูงเดช
 
1. นางอำพร  ไชยอิน
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจรันกร  มีทอง
 
1. นางจันทิมา  วงษ์จิ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสัญชนัน  โกษากุล
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. นายกฤตพัฒน์  งามมีศรี
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวนิดา  ใจมะเริง
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรพล  พานเชียงสี
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  ลิ่มแก้ว
 
1. นางนิลพันธ์ุ  เถื่อนวงษ์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  วงศ์กระจ่าง
 
1. นางกาญจนา  รอดเดชา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวรเทพ  คำเพ็ง
 
1. นางกิตติมา  คชรินทร์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายรณภพ  ชัยชะนะ
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกวินภพ   มูลโพนงาม
2. เด็กชายจีรพงศ์   โสวัณณะ
3. เด็กชายณัฐพงษ์   สุขโข
4. เด็กชายทัศนัย  บุตรสะสม
5. เด็กชายธันวา  วราโภ
6. เด็กชายรุ่งอรุณ  กมลช่วง
7. เด็กชายวิศว  จักษุพรรณ
 
1. นางวิจิตตรา  หอมรองบน
2. นางสาวจินตนา  กระจกทอง
3. นางสาวกษมา   แม้นบุตร
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงญัฐสุดาพร  จั่นถมยา
2. เด็กหญิงทิพยวรรณ  สายดิ่ง
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  ทาบโลหะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุลักษณะ
2. นางสาวสวนีย์  คงสม
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  เหลืองอรุณวิไล
2. เด็กชายธีรเมธ  สีมา
3. เด็กชายยศวริศ  บุญถาวร
 
1. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
2. นางสาวปัญณิกา  มูลดี
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มสะอาด
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คุ้มสะอาด
3. เด็กชายวันชาติ  พุทธิกูล
 
1. นายธีรยุทธ  ปันอินต๊ะ
2. นางสาวสุนิสา  ฤทธิพันธ์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชญาดา  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงวรนุช  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัฎตรา  สีแสง
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางจันทิมา  วงษ์จิ
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หันจางสิทธิ์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชมป้อม
3. เด็กชายสุธิศักดิ์  จิตกระสัน
 
1. นางสาวกาญจนา  ครุฑมณี
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงนาเรียง
2. เด็กชายภาณุ  เกือบคำ
3. เด็กชายอติชาต  พิมลรัตนอาภา
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 1. เด็กชายปรวัศ   ญาทันกาศ
2. เด็กชายภูธนา  สีคันทา
3. เด็กชายรพีภัทร  คำทอง
 
1. นางศศิวิมล  ท้าวคำลือ
2. นางศิวิไล  ยอดฉิม
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แปชา
2. เด็กชายดุลยพล  แพงหอม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 1. เด็กหญิงนิติรัตน์  เชิดพงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายศุภโชค  เกษสุริยงค์
 
1. นางระพีพร  พร้อมเพรียง
2. นายนาวา  ชมภูทีป
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปันเงิน
2. เด็กชายดรัณภพ  บุญรอด
3. เด็กชายบุชกร  แจ่มฤทัย
 
1. นายสนั่น  สุวรรณรงค์
2. นายภักดิพล  ทศพร
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคล 1. เด็กชายรตน  มหาดไทย
2. เด็กชายวรวิทย์  ใจซื่อ
3. เด็กชายอนุกูล  แก้วโสภา
 
1. นางกนกวรรณ  ฉิมกูล
2. นางสาวกัญชลิกา   สิงห์ทื่อ
 
190 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงกชพร  รอดแป้น
3. เด็กชายกันตยศ  แซ่ยิงจา
4. เด็กหญิงกาญจนาภา  ตริตรอง
5. เด็กชายจตุรภัทร  คำตัน
6. เด็กชายจักรพล  ฮกยี่
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประพริก
8. เด็กหญิงชลดา  โพงขุนทด
9. เด็กชายชัยธวัช  ประยูรหงษ์
10. เด็กหญิงฐิติมา  ดลสมบูรณ์
11. เด็กชายณัชพล  ฐีตะธรรมานนท์
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงวิป
13. เด็กชายดนุสรณ์  พานาสาโก
14. เด็กหญิงนิลนิภา  เนตรประพันธ์
15. เด็กหญิงพิมพิกา  โพธิชาเนตร
16. เด็กชายภาณุมาศ  ยอดพูน
17. เด็กชายมานนท์  โพงขุนทด
18. เด็กชายรังสรรค์  เนื่องอุทัย
19. เด็กหญิงรุจิรา  คัมภิรานนท์
20. เด็กหญิงวริศรา  พันกลาง
21. เด็กชายวุฒิพงษ์  อุ่นที
22. เด็กชายสุธี  เนตรสุวรรณ์
23. เด็กหญิงอาทิตยา  มีสวัสดิ์
24. เด็กชายเอกกมล  พิบูล
25. เด็กชายเอกรินทร์  เรือนมา
26. เด็กชายเอกลักษณ์  ภาษี
27. เด็กชายเอกอมร  จันทร์ทร
 
1. นางวรวรรณ  เตโช
2. นางสาวกวิสรา  ศิริอ่อน
3. นางบุญเรือง  คัมภิรานนท์
4. นางสาวปิยวดี  ตุรงค์เรือง
5. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ประสิทธิ์
6. นางบำเพ็ญ  อำมรพรต
7. นางสมทรง  อภิญญาวานิชย์กุล
 
191 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายก้องภพ  อาบชาติ
2. เด็กชายจิรสิน  ดำกลิ่น
3. นางสาวจิราภา  จันต๊ะเรือง
4. นายณัฐกานต์  ดีจันทึก
5. เด็กชายณัฐชา  ศิริมงคล
6. เด็กชายณัฐพล  อาจอาษา
7. เด็กชายดนุพัฒน์  ยอดสุทธิ์
8. เด็กชายธงชัย  วงษาขันธ์
9. นางสาวนุชนารถ  วรรณสิงห์
10. เด็กหญิงปิยะนุช  บุดดี
11. เด็กชายพิชิตชัย  คล้ายเผือก
12. เด็กชายพีรพงษ์  ใจเร็ว
13. นางสาวพีรภรณ์  เนตรสุวรรณ์
14. เด็กชายภูธเนศ  เสวตนันท์
15. นายมงคล  ดวงแก้ว
16. เด็กชายมินทดา  ขันบุญ
17. นายรชานนท์  เครื่องแตงอยู่
18. เด็กหญิงลลิตา  ปัญญา
19. เด็กหญิงวรรณนิภา  พ่วงโพธิ์ทอง
20. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปานสุรินทร์
21. เด็กหญิงวราภรณ์  เหล่าอำ
22. นายวัชรินทร์  ใจตา
23. นางสาววาสนา  วงษ์ประดิษฐ์
24. เด็กหญิงวิภาดา  โสภาทิพย์
25. เด็กหญิงสุภัสสร  เดชพล
26. เด็กชายสุเมธ  เนตรสุวรรณ์
27. นายอภิสิทธิ์  แก้วกล้า
 
1. นางวรวรรณ  เตโช
2. นางมลิวัลย์  ภิญโญอนันตพงษ์
3. นางเพ็ญแสง  มูลมณี
4. นางสาวสุขศรี  เต้าแก้ว
5. นางสาวนวพร  บุญศิลป์
6. นางสุภาภรณ์  ฉ่ำพึ่ง
7. นางจุฑามาศ  ขำยิ่งเกิด