หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกวด/แข่งขัน กิจกรรมที่แสดงออกในรูปแบบของงานรื่นเริง ทุกรายการ ทุกระดับชั้น
ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
2 นายธันวา ดีช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายธันวา ดีช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายพิชัย ตุ้งประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูน รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
5 นางสาวสุกัลญา ไทยบริรักษ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
6 นายกฤตวิทย์ สุดชาขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) คณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
7 นางสาวทิพพาพร บรรพจน์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์) คณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
8 นางสาวณทชา สายสาคร ครู โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ คณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
9 นางสาวณัฐนันท์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) คณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
10 นางสาวจุฑาภักดิ์ ครองบุญ ครู โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) คณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
11 นางสาวมณีนุช ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านสระลำใย คณะกรรมการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
12 นางสาวพาณี ทองนิล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
13 นายสิรวิชญ์ กิ่งเกตุ พนักงานสนับสนุนทางเทคนิค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
14 นางสาวอัจฉรา สุลักษณะ ครู โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
15 นายมงคลฤกษ์ ขำละม้าย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพาณี ทองนิล โทร. 0871155616 E mail : panee1996@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ โทร. 0817560647 E mail : boonchoo2501@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]