หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายคำรณ เย็นใจครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คงสมกันครูโรงเรียนราษฏร์ศึกษากรรมการ
3. นางจรุณ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดหนองกีบม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางประชิน โทณลักษณ์ครูโรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นางสาวเปียทิพย์ โกนกระโทกครูโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษากรรมการ
3. นางสายสมร เค้ามูลครูโรงเรียนวัดมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอัชราพร กุหลาบโรงเรียนวัดหนองสีดาประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ เตโชโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
3. นางบุญชู ทรงเกียรติโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางกรรณิการ์ ชัยชาญธรรมครูโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ลิมปโกมลครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการ
3. นางสาวสุณีย์ สมตันเจ้าครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา รอดเดชาครูโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ทางดีครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางสาวสิริเกศ พลศักดิ์ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา รอดเดชาโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คงสมกันโรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางบังอร ทิพย์สุขโรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางบังอร ทิพย์สุขครูโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ศรีคชครูโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนชนก ชาญอาวุธครูโรงเรียนวัดโคเสลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร ทาเพชรโรงเรียนบ้านธารทองแดงประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด พันธุ์มาลีโรงเรียนธารเกษมกรรมการ
3. นางบุญเรือง คัมภิรานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นางสง่า ปิติคุณธรรมครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษากรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ธรรมวิมลครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ชาลีรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ศิริภูมิครูโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาววรณณเพ็ญ น้อยอ่างครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เฟื่องฟุ้งโรงเรียนวัดมะขามเรียงประธานกรรมการ
2. นางกนกพรรณ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการ
3. นางสุณิสา วิลัยรัตน์โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางศรีอัมพร พรเจริญครูโรงเรียนวัดป่าคาประธานกรรมการ
2. นางสายชล สงบจิตครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาววรรณภา เงินพุ่มครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางอัมพรทิพย์ จุลวรรณครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สุภาพรครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เชื้อผู้ดีครูโรงเรียนวัดแพะโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พึ่งงามโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนัชชา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสมบัติ จันทร์ฉายโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ นิธินพวรรณครูโรงเรียรวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ณ บางช้างครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
3. นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ นิธินพวรรณโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ สนเทศโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
3. นางนิจกานต์ พุ่มไสวโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจิรพรรณ รังสิประภัศรครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อินทวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)กรรมการ
3. นางนุชรี มั่นโพทองครูโรงเรียนอนุบาเสาไห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายภีมธาวัฒน์ ศรีประดับชาติครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บุญโนนแต้โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษากรรมการ
3. นางจิราภา ณ พัทลุงครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลย์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ ภิญโญอนันตพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา อัตตะเปโมโรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางนภาภรณ์ สุวรรณโภชน์โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจิรเดช มณีศิริครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงประธานกรรมการ
2. นายสนธยา พุ่มสุขครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวชนัญญา ประจงบัวครูโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ แก้วศรีครูโรงเรียนบ้านเขารวก(รวมมิตรพํมนา)กรรมการ
5. นางสุนันท์ สายสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พันราษฏร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายจิรเดช มณีศรีครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงประธานกรรมการ
2. นายสนธยา พุ่มสุขครูโรงเรียนวัดท้ายพิกุลกรรมการ
3. นางสาวชนัญญา ประจงบัวครูโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ แก้วศรีครูโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นางสุนันท์ สายสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาคร เพิ่มสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองสีดาประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายคำนึง แก้วชาติโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา สายพิมพ์ครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ด้วงกูลครูโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายชัยภัทร วทัญญูครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรี มั่นโพทองโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา รักอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
3. นางจันทิมา วงษ์จิโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิไล พรหมมาเองครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางพัชรา โตโสภณครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
3. นางสาววีรพร เจริญประดับศิลป์ครูโรงเรียนวัดห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา สุภาษรครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ทั่งทองมะดันครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ด่านพัฒนามงคลครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางทิภาวรรณ เลขวัฒนะโรงเรียนวัดหนองสุทธะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ฤทธิพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213กรรมการ
3. นายศิวพงศ์ วิโรจน์พงศ์พันธุ์โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา (ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุธาสินี เหลืองอร่ามครูโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยกร ธงชัยธนะกุลครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา จันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิดโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางชญาภา เหมือนสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
3. นางวรรณทนา สิงโตโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลศรี อ่อนแก้วครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร กองขุนชาติครูโรงเรียนวัดพุแคกรรมการ
3. นางมาลี แสงชาลีครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด (ดวงพัฒน์ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางชญาภา พุทธาโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3 )ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ยุกิจภูติโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชนีกร ยืนยาวครูโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉายประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสพร เฉลิมรงค์ครูโรงเรียนวัดห้วยหวายกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ฉิมกุลครูโรงเรียนวัดมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางชญาภา พุทธาโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3 )ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ยุกิจภูติโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสุตาภรณ์ ฉ่ำพึ่งโรงเรียนชุมชนหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวาริน สวยวิเศษครูโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางมาลัยพร รูปไธสงครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี พร้อมสินทรัพย์ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เขียวแก้วโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสายใหม อินทร์แก้วโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางทัชชภร อิ่มสอาดโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)ประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว บุญขยายครูโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)กรรมการ
3. นางสาววนิษรา รุ่งกำจัดครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ บุญทักษ์โรงเรียนบ้านธารทองแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญภัสส์ พุฒคำโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน ปาณะศรีโรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสุภาวิณีย์ แสงดวงมาศครูโรงเรียนวัดแพะโคกประธานกรรมการ
2. นายศุภกร สอนศรีครูโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายสุรชาติ ดาราโชติครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ สภาพสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดจันทบุรี กรรมการ
5. นายเสฎฐวุฒิ คัมภิรานนท์ครูโรงเรียนบ้านพุกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเกตุ ภักดีศุภผลครูโรงเรียนบ้านสระลำใยประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี พันธุนนท์ครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นางสมควร จันทร์เกตุครูโรงเรียนวัดช้างกรรมการ
4. นายอดิเรก วงษ์ทองดีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)กรรมการ
5. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทวีป มหาวิจิตร์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศาสตร์ วรสารครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ สรหงษ์ครูโรงเรียนวัดป๊อกแป๊กกรรมการ
4. นายปาพจน์ ศรีปานเงินครูโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษากรรมการ
5. นายอนันตชัย สะตะครูโรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยากรรมการ
6. นายชาญศึก รักษาพลครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร แดนไธสงครูโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ คงมั่นครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ มะกล่ำครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่งครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ชิตไพโรจน์ครูโรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเหลืองครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมพิศ นิธินพรรณครูโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางพัชนี สะดีวงศ์ครูโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการ
3. นางธัญพักตร์ ต้นโพธิ์อ่องครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประมาล ปาวิไลยครูโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายถนอม วังบรรณ์ครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฏิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ วงษ์แหยมครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ จันทร์ปรุงครูโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213กรรมการ
3. นายเพลิน บุญด้วนลานครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนภาพร เทียมลมครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางณภานันทน์ เดชพลครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดต้นตาล กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ นิธินพวรรณครูโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ จัรทร์ปรุงครูโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213กรรมการ
3. นางสาวชนัฎมาศ สมมานะครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ยุ่นสมานโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี สะดีวงศ์โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการ
3. นางทองหลั่น เวียนนอกโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวภาคย์ สิงห์ประสาทพรครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นางพัชนี สะดีวงศ์ครูโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ บัวขจรครูโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ เลิศสุวรรณโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อามเทศโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ บัวขจรโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายมนัส พุทธรักษาครูโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ ประสานสุขถาวรครูโรงเรียนวัดหนองยาวใต้กรรมการ
3. นางวิภาพร เลิศสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ มุขแจ้งครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ยอดเมืองครูโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์กรรมการ
3. นางเกศรา เรือนจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางไฉน เกิดสมบุญครูโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย รัศมียูงทองครูโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501)กรรมการ
3. นางสายสมร เค้ามูลครูโรงเรียนวัดมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรรษริน พูลแย้มครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อามเทศครูโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการ
3. นางสุริยา ยุทธปรีชานันต์ครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิภาพร เลิศสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นางลำดวน มีมากครูโรงเรียนวัดหนองทางบุญกรรมการ
3. นางปทิตตา กาวิละครูโรงเรียนวัดป๊อกแป๊กกรรมการ
4. นางไฉน เกิดสมบุญครูโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสุมาลี ปิยะพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมบุญ เลิศนิมิตรครูโรงเรียนวัดวังเลนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อิ่มเอมครูโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษากรรมการ
3. นางสาวสมใจ ประสานสุขถาวรครูโรงเรียนวัดหนองยาวใต้กรรมการ
4. นางสาวชนิกานต์ ไชยพิมพาครูโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวสมพิศ ยิ่งอินทร์์ครูโรงเรียยนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ปิยะพันธ์โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ประธานกรรมการ
2. นางคำผง บุญพิรุณโรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ธีระเวชชวงศ์โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางจินตนา เอี่ยมสุขเจริญครูโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน รัตต์ยานุสรณ์ครูโรงเรียนกุดนกเปล้ากรรมการ
3. นางธัญพักตร์ ต้นโพธิ์อ่องครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลย์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธานินย์ ทองสุขงามครูโรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ ปัญญาวัฒนศิริครูโรงเรียนวัดหนองทางบุญกรรมการ
3. นายภักดิพล ทศพรครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)กรรมการ
4. นายวีรยุทธ สมณะครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สุคันธวิภัติครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธานินย์ ทองสุขงามครูโรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ ปัญญาวัฒนศิริครูโรงเรียนวัดหนองทางบุญกรรมการ
3. นายภักดิพล ทศพรครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)กรรมการ
4. นายวีรยุทธ สมณะครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สุคันธวิภัติครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมบุญ ปัญญาวัฒนศิริครูโรงเรียนวัดหนองทางบุญประธานกรรมการ
2. สิบเอกสุวิทย์ ชมชะนัดครูโรงเรียนวัดพุแคกรรมการ
3. นางเสาวภา ละม้ายแขครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาววินิตย์ ควบคุมโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ขันธนิลโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสุรัตน์ จันทร์โยธาโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางประจักษ์ ภูมินาครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)ประธานกรรมการ
2. นางบุญยง มัสเจริญครูโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการ
3. นายสมคิด คำแท้ครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พันธ์นิมิตรครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการ
5. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางประจักษ์ ภูมินาครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)ประธานกรรมการ
2. นางบุญยง มัสเจริญครูโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการ
3. นายสมคิด คำแท้ครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พันธ์นิมิตรครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการ
5. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นานิลโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสายใจ โตโสภณโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นายศรายุทธ สารีคงโรงเรียนแสงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา พงษ์อยู่โรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัชรา ชัชวารีโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
7. นายพิชัย กำลังหาญโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางประจักษ์ ภูมินาครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)ประธานกรรมการ
2. นางบุญยง มัสเจริญครูโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการ
3. นายสมคิด คำแท้ครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พันธ์นิมิตรครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการ
5. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางประจักษ์ ภูมินาครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)ประธานกรรมการ
2. นางบุญยง มัสเจริญครูโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการ
3. นายสมคิด คำแท้ครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พันธ์นิมิตรครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการ
5. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นานิลโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสายใจ โตโสภณโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นายศรายุทธ สารีคงโรงเรียนแสงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา พงษ์อยู่โรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัชรา ชัชวารีโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
7. นายพิชัย กำลังหาญโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นานิลโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสายใจ โตโสภณโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นายศรายุทธ สารีคงโรงเรียนแสงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา พงษ์อยู่โรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัชรา ชัชวารีโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
7. นายพิชัย กำลังหาญโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นานิลโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสายใจ โตโสภณโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นายศรายุทธ สารีคงโรงเรียนแสงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา พงษ์อยู่โรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัชรา ชัชวารีโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
7. นายพิชัย กำลังหาญโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ห้วงศรีครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชัชวารีครูโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นานิลครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวภัทรธรณ์ ศรีแก้วครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ห้วงศรีครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชัชวารีครูโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นานิลครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวภัทรธรณ์ ศรีแก้วครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นานิลโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสายใจ โตโสภณโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นายศรายุทธ สารีคงโรงเรียนแสงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา พงษ์อยู่โรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัชรา ชัชวารีโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
7. นายพิชัย กำลังหาญโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นานิลโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสายใจ โตโสภณโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นายศรายุทธ สารีคงโรงเรียนแสงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา พงษ์อยู่โรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัชรา ชัชวารีโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
7. นายพิชัย กำลังหาญโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ห้วงศรีครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชัชวารีครูโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นานิลครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวภัทรธรณ์ ศรีแก้วครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ห้วงศรีครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชัชวารีครูโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นานิลครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นานิลโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสายใจ โตโสภณโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นายศรายุทธ สารีคงโรงเรียนแสงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา พงษ์อยู่โรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัชรา ชัชวารีโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
7. นายพิชัย กำลังหาญโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พุฒคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณ๊ครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครูโรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พุฒคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครูโรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พุฒคำข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครูโรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พุฒคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครูโรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พูฒคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครูโรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
7. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พุฒคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครุโรงเรียนวัดบ้านโคกโ(มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
7. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พุฒคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครูโรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พุฒคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครูโรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจรัญ พุฒคำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)กรรมการ
4. นางนิศา คำมั่นครูโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายนาก สร้างไร่ครูโรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
6. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศรีลักษณ์ แก้วศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายสำราญ กุหลาบครูโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการ
3. นางสุณิสา วิลัยรัตน์ครูโรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ ป้อมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง อ่อนอิ่มครูโรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่วงหล่อครอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศรีลักษณ์ แก้วศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายสำราญ กุหลาบครูโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการ
3. นางสุณิสา วิลัยรัตน์ครูโรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ ป้อมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง อ่อนอิ่มครูโรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่วงหล่อครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พิพัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ขันธนิลครูโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางวีรนุช นะวันอ่อนครูโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ ป้อมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง อ่อนอิ่มครูโรงเรียนวัดเขาวง (พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่วงหล่อครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พิพัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ขันธนิลครูโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางวีรนุช นะวันอ่อนครูโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ ป้อมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง อ่อนอิ่มครูโรงเรียนวัดเขาวง (พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่วงหล่อครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พิพัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ พึ่งน้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นายอัสกร คมขำครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุรพัน ศรีแก่นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พึ่งน้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นายอัสกร คมขำครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุรพัน ศรีแก่นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ พึ่งน้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นายอัสกร คมขำครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุรพัน ศรีแก่นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พึ่งน้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นายอัสกร คมขำครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุรพัน ศรีแก่นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ตุ้งประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาววิชชุดา แจ่มเสือครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
4. นางพาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ตุ้งประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาววิชชุดา แจ่มเสือครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
4. นางพาวนา เอี่ยมสุวรรร์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ตุ้งประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาววิชชุดา แจ่มเสือครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
4. นางพาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ตุ้งประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาววิชชุดา แจ่มเสือครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
4. นางพาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ตุ้งประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาววิชชุดา แจ่มเสือครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
4. นางพาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางคัชรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ พองพรหมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว บุญนิธิสมครูโรงเรียนวัดหนองกะธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางคัชรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ พองพรหมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว บุญนิธิสมครูโรงเรียนวัดหนองกะธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางคัชรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ พองพรหมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว บุญนิธืสมครูโรงเรียนวัดหนองกะธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ขันทธรรมครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ นพรัตน์ครูโรงเรียนวัดหนองกะธาตุกรรมการ
3. นางบารนี ปานแก้วครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวไลพร ลักษณะโภคินครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
2. นางพัชริดา เรืองศรีครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นางปรีณาภา สมัครค้าครูโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ 132)กรรมการ
4. นางสาวบำรุง สุขแท้ครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวภาสรัตน์ โอภาสครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบำรุง สุขแท้ครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวไลพร ลักษณะโภคินครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางพัชริดา เรืองศรีครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
4. นางปรีณาภา สมัครค้าครูโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ 132)กรรมการ
5. นางสาวภาสรัตน์ โอภาสครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุพัน สวัสดิผลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ แจ่มจบครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสากล กลิ่นอบครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
4. นายมงคล ชัยมงคลครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฏร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายประสิทธิโชค เหมือยวงศ์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุพัน สวัสดิผลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ แจ่มจบครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสากล กลิ่นอบครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
4. นายมงคล ชัยมงคลครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฏร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายประสิทธิโชค เหมือยวงศ์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา บุญธรรมครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉิน หย่ง อู่ครูโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษากรรมการ
3. นางสาวชญานี ไทรสมุทรครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญทรง แสงระยับครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลย์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายเอนก ฤทธิบุตรครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางสาวเกษร นพคุณครูโรงเรียนวัดโคกหนามแท่งกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
5. นางทิพวรรณ วงศ์สุนันท์ครูโรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร อัธยาศัยครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ประธานกรรมการ
2. นายสากล กลิ่นอบครูโรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นายอเนก อยู่วัฒนาครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลย์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล ชัยมงคลครูโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ สมณะครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายสากล กลิ่นอบครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมนัส พุทธรักษาครูโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางธราภรณ์ ประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นางปนัดดา สมณะครูโรงเรียนวัดแพะโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายธนกร ชัยอาวุธโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ ไทยธานีโรงเรียนบ้านพุซางกรรมการ
3. นางปนัดดา สมณะโรงเรียนวัดแพะโคกกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปราณี เฉลิมวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ ตรีเนตร์ครูโรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ จันดาเบ้าครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบัญญัติ จำนงค์วัยครูโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)ประธานกรรมการ
2. นางสาวผาณิตา ไพรอดครูโรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล)กรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ จันดาเบ้าครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอรนุช มหิกุลครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทะเกษครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการ
3. นางสุมาลินี เตหลิ่มครูโรงเรียนบ้านพุซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายมนัส พุทธรักษาครูโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลินี เตหลิ่มครูโรงเรียนบ้านพุซางกรรมการ
3. นางบุญยง มัสเจริญครูโรงเรียนวัดหนองสีดากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางธันยะวีร์ ค้าขายครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สาครแก้วครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวปุณรดา รอดแย้มครูโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวน้อยคำพันธุ์ เทียนปัญญาโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐา สุขไมตรีโรงเรียนวัดห้วยลี่กรรมการ
3. นางสาวกมลพร แซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านเขาเลี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ น้าเจริญโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)ประธานกรรมการ
2. นางพัณณิตา เข็มกลัดโรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางขนิษฐา ปานผาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางดวงพร โมราบุตรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุพรรษา ประทับศักดิ์ครูโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤตนน กุศลส่งโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ติยะพานิชย์โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ แจ่มจบโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางณาชยา ศรีสาครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลิสรา เบ้าสุขครูโรงเรียนวัดม่วงฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวนลินี ทองสองสีครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐชา ทัศนิยมโรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน ทองคำโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการ
3. นางสาวชูศิลป์ หาญวงศ์โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชินกฤต พุ่มมากพนักงานราชการโรงเรียนวัดพุแคประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา โกธรรมครูโรงเรียนวัดส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา คารมครูโรงเรียนวัดป๊อกแป๊กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภารัตน์ ทองประโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์โรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ จำปาทองโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประยูร ผาสุขครูโรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แย้มประโคนครูโรงเรียนวัดแพะโคกกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อินเนียมครูโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต สอนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านพุซางประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนารถ อาแพงพันธ์โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายธันฐกรณ์ เฉลิมวัฒน์โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย มีแลบโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์กรรมการ
3. นางสาวจิรวรรณ จันทร์เพ็งโรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิครูโรงเรียนวัดป่าคากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี กิติโสภากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายอำนาจ สาครแก้วครูโรงเรียนบ้านซับชะอมกรรมการ
5. นายปริญญา สวัสดีครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
6. นางลาวัณย์ แสงภักดีครูโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยากรรมการ
7. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิครูโรงเรียนวัดป่าคากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี กิติโสภากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายอำนาจ สาครแก้วครูโรงเรียนบ้านซับชะอมกรรมการ
5. นายปริญญา สวัสดีครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
6. นางลาวัณย์ แสงภักดีครูโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยากรรมการ
7. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิครูโรงเรียนวัดป่าคากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี กิติโสภากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายอำนาจ สาครแก้วครูโรงเรียนบ้านซับชะอมกรรมการ
5. นายปริญญา สวัสดีครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
6. นางลาวัณย์ แสงภักดีครูโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยากรรมการ
7. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิครูโรงเรียนวัดป่าคากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี กิติโสภากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายอำนาจ สาครแก้วครูโรงเรียนบ้านซับชะอมกรรมการ
5. นายปริญญา สวัสดีครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีกรรมการ
6. นางลาวัณย์ แสงภักดีครูโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยากรรมการ
7. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โทณลักษณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก ดวงจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยากรรมการ
3. นางฉันทนา ดีมงคลครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพูนศรี มนตรีพาณิชย์โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายณรงค์วิทย์ นากสุกโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทช้างไทยจำกัดส&กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุชีลา ทศพรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอรษา รอดสารีครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ศรีสอาดครูโรงเรียนวัดวังเลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเจตน์สฤษฎ์ เครือสินธุโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี พลศิลป์โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุนทรประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ แสงทวีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบังอร รื่นเริงครูโรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ เคนทวายครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางดารณี ด้วงสีแก้วโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา ใจคุณโรงเรียนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางมาลี ภู่ทองโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางทติมา เกิดผลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป๊อกแป๊กประธานกรรมการ
2. นางสาวสายวสันต์ เข็มทองคำครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางระรวย โรจนัดครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณาภรณ์ เกษตรไพศาลโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)ประธานกรรมการ
2. นายภาวิต ทุมรัตน์โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ ชะเอมโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพสิษฐ์ พิชญ์พสิษฐ์ครูโรงเรียนวัดลาดเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ นิลขำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุริยา ยุทธปรีชานันต์ครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ศิลปาภรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพจนา จันทรจามรโรงเรียนวัดโคกเสลากรรมการ
3. นางรังสรรค์ วงษ์แหยมโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรจิรา อ่อนสะอาดครูโรงเรียนวัดศรีจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา จันทร์นาคครูโรงเรียนวัดมงคลกรรมการ
3. นางสาวภัสรา อินทรักษ์ครูโรงเรียนวัดห้วยลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุณิสา บุญมาเลิศโรงเรียนวัดกุดนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ทนงสุทธิ์โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการ
3. นางพัชราวลัย จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านพุซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสายทอง ยุติธรรมครูโรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา เกิดแก้วครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ความสุขครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฏ หาญนอกโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา สุปันนีโรงเรียนบ้านพุซางกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ สังฆโสภณโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางทับทิม ฉายเหมือนวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางฑิตยากร เจริญพันธุวงศ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรภัสสรณ์ ช้างจั่นโรงเรียนวัดเขาวงประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ขำยิ่งเกิดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
3. นางปิยพร ภาวมิ่งมงคลโรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอารีรัตน์ สาชาติครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี พ้องพงษ์ศรีครูโรงเรียนวัดเขาพลัดกรรมการ
3. นางหัทยา เหล็กเพชรครูโรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้งโรงเรียนบ้านพุซางประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ พวงมาลัยโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวรังสาด จันทร์วิสูตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตวีร์ ตันติมาลาครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางพาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางปภิณทิพย์ ฟันเฟื่องฟูครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางอรทัย หงษ์วิจิตรครูโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ลีปาครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
7. นางวิไลพร อินทเคหะครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอกโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา ฉัตรบุษผาโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)กรรมการ
3. นางวัชรี ไตรทองโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางดวงดาว ศุภรัตน์โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสุนันต์ทา บุญอยู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยากรรมการ
6. นางวนิดา สวัสดิผลโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)กรรมการ
7. นางพจีรัตน์ จันทร์มาโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ สมบัติวงศ์ครูโรงเรียนวัดห้วยลี่กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ อำมรพรตครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ สมบัติวงศ์ครูโรงเรียนวัดห้วยลี่กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ อำมรพรตครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ สมบัติวงศ์ครูโรงเรียนวัดห้วยลี่กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ อำมรพรตครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ สมบัติวงศ์ครูโรงเรียนวัดห้วยลี่กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ อำมรพรตครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ สมบัติวงศ์ครูโรงเรียนวัดห้วยลี่กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ อำมรพรตครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโดนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาวดี เทิรเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาวดี เทิรเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาวดี เทิรเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาวดี เทิรเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาวดี เทิรเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาวดี เทิรเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภาวดี เทิรเมฆครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเกศริน อ่อนโคกสูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
6. นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวทวีทรัพย์ จันทร์ทิพย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ทองเปลวครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ นครศรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทวีทรัพย์ จันทร์ทืพย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ทองเปลวครูโรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ นครศรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุภูงาครูโรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นายชยพล คชขันธ์ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)กรรมการ
4. นายนาวา ชมภูทีปครูโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุภูงาครูโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นายชยพล คชขันธ์ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)กรรมการ
4. นายนาวา ชมภูทีปครูโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุภูงาครูโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นายชยพล คชขันธ์ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)กรรมการ
4. นายนาวา ชมภูทีปครูโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุภูงาครูโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นายชยพล คชขันธ์ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)กรรมการ
4. นายนาวา ชมภูทีปครูโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุภูงาครูโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นายชยพล คชขันธ์ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)กรรมการ
4. นายนาวา ชมภูทีปครูโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ้เกตุภูงาครูโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นายชยพล คชขันธ์ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)กรรมการ
4. นายนาวา ชมภูทีปครูโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชยพล คชขันธ์ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุภูงาครูโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์)กรรมการ
4. นายนาวา ชมภูทีปครูโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนาวา ชมภูทีปครูโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ เกตุภูงาครูโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์)กรรมการ
4. นายชยพล คชขันธ์ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นางพยอม จินานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิศา บุบผาอินทร์ครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
5. นางสาวชุติมา นิสังกาศครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นางพยอม จินานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
4. นางสาวชุติมา นิสังกาศครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิศา บุบผาอินทร์ครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นางพยอม จินานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิศา บุบผาอินทร์ครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
5. นางสาวชุติมา นิสังกาศครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิศา บุบผาอินทร์ครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
4. นางพยอม จินานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
5. นางสาวชุติมา นิสังกาศครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิศา บุบผาอินทร์ครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
4. นางพยอม จินานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
5. นางสาวชุติมา นิสังกาศครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิศา บุบผาอินทร์ครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
4. นางพยอม จินานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
5. นางสาวชุติมา นิสังกาศครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พิศา บุบผาอินทร์ครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
3. นางพยอม จินานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาวชุติมา นิสังกาศครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวเพลินพิศ ปัดสาคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
8. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้่างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนบ้านสร้างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวเพลินพิศ ปัดสาคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
8. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย มิตรสูงเนินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยอดชมพูครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ขุนทองครูโรงเรียนวัดบ้านยางกรรมการ
4. นายนาวิน สยะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางเพ็ญแสง มูลมณีครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
6. นางมัณฑนา พิทักษ์สฤษดิ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ดีพิมายครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสมชาย จำชาติครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงประธานกรรมการ
2. นายประภาส ระมัดตนครูโรงเรียนวัดส้มป่อยกรรมการ
3. นางสมบัติ จันทร์ฉายครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นางจินตนา แสงระยับครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายสุพจน์ มั่งคั่งครูโรงเรียนท้ายพืกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายสมชาย จำชาติครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงประธานกรรมการ
2. นายประภาส ระมัดตนครูโรงเรียนวัดส้มป่อยกรรมการ
3. นางสมบัติ จันทร์ฉายครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
4. นางจินตนา แสงระยับครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
5. นายสุพจน์ มั่งคั่งครูโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพาณี ทองนิล โทร. 0871155616 E mail : panee1996@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ โทร. 0817560647 E mail : boonchoo2501@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]