รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงเมธาพร  เขาแก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พุ่มกระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ
 
1. นายเอกชน  มั่นปาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงวริศรา  สันวัง
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงปัณชญา  ทับทิม
 
1. นางสุภาพ  พุ่มสาขา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงอรกานต์  มิ่งแก้ว
 
1. นางสาวไข่มุก  ทองคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงธนัฐชา  ช่ำชอง
 
1. นางสาวกัลยา  รอดหนิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังคัน 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูฆัง
 
1. นางอรจันทร์  กันยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กหญิงนรินนิภา  ขุมทอง
 
1. นางวาริน  อนุสนธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงญาณิศา    ปทุมเมือง
 
1. นางสาวสิริกร  พิชิตธนปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทันสมัย
 
1. นางศิวิไล  เงินแพทย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงอาภัสรา   ศรีวันคำ
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกันยากร  จันทีเทศ
2. เด็กหญิงจิรฐิดา  กาฬภักดี
3. เด็กชายรชต  กลิ่นสาคร
 
1. นางสาวนฤมล   ฤทธิ์เดช
2. นางสุภาพ  พุ่มสาขา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงจิรัญญา  เพียรทอง
2. เด็กหญิงปัญจภา  ขาวขวัญ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายพิทักษ์  ปิยคุณากร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงกัญจ์นภัส  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กชายพุทธพงษ์  อู่อรุณ
3. เด็กชายภพ  กาฬภักดี
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงจิราภา  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงนริศรา  ทองโสภา
 
1. นางสาวศุภร  พวงมาลี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองภู
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ยาสุกแสง
 
1. นางสาวบุญชอบ  แตงโสภา
2. นางสาวศุภร  พวงมาลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กชายกันตะวิชญ์  วิเชียร
 
1. นางสุมาลี  ปลีทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กชายณัฏฐพงศ์  นาคสุข
 
1. นายนักสิบ  องครักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นางสาวพรรณประภา  น้อยชื่น
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  เกิดพร้อม
2. เด็กหญิงรัศมี  เกษประทุม
3. เด็กชายวีระศักดิ์  แส่สันเทียะ
 
1. นายประสงค์  ภูฆัง
2. นางสาวจรัสพร  ไชยเครื่อง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สกุลศรี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช
3. เด็กชายณัฐพล  จำปี
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2. นางศิรินทร์รัตน์  เพ็งสวย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วโพธิ์
2. เด็กหญิงรุจิอร  สระศรี
3. เด็กหญิงสุชาดา  อู่อรุณ
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
2. ดร.ปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ
2. เด็กหญิงศุภสราพร  สุทธิประภา
 
1. นางวันเพ็ญ  อ้นนา
2. นางศรีรุ่งเรือง  ตุลา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายธวัชชัย  มะนาวหวาน
2. เด็กชายปฐม  หมื่นเดช
 
1. นายทินกร  วิเศษสุข
2. นางสาวเบญญคุณา  แตงโสภา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสุขุมาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาคุณ
 
1. นางสุขุมาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงเนตรชนก  กัญญาประสิทธิ์
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงอนัญพร  มาวงษ์
2. เด็กชายอนุชา  ขุมทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นหอม
 
1. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
2. นางชาลินี  นรสิงห์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายชาคริต  ขุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  ม่วงงาม
3. เด็กชายวรเมธ  ติ่งคล้าย
 
1. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
2. นางชาลินี  นรสิงห์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจงงาม 1. เด็กหญิงปิยดา  ภูฆัง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ช่ออัญชัญ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชาวน์พัฒนพงศ์
 
1. นายสมพงค์  สริฟอง
2. นายชุมพร  บุราณเดช
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงณัฐมา  สว่างศรี
2. เด็กชายธีรพล  สว่างศรี
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
2. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายชวนากร  กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงนิชา  กาฬภักดี
3. เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  หมื่นสิน
 
1. นางสาวณัฐญา  สมบุญ
2. นางสาวกัญญา  รุ่งสว่าง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายกชกร  ฉวีกุลมหันต์
2. เด็กหญิงมนกานต์  คำภารัตน์
3. เด็กหญิงวพรรณี  อินนา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ขาวโต
2. นางสาววศินี  อ้อยตระกูล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  รักษี
2. เด็กหญิงรมย์รวินท์  กองศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  สะราคำ
 
1. นางสาวดวงดาว  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวดวงรัตน์  สว่างศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  เมืองวงษ์
2. เด็กชายปวเรศ  พลายละหาร
 
1. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กชายคมเดช  พรมหิงษา
2. เด็กชายธีธัชฌท์  มะนาวหวาน
 
1. นายวีระชัย  รอดหลง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายจักริน  บุญโต
2. เด็กชายณัฐพัชร   แสงขำ
 
1. นายคเณศ  คมขำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติธัช  กาฬษร
2. เด็กชายณภัทร  อยู่สถาพร
 
1. นายฉลองชัย  ข้องหลิม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฏิกานต์  ขุมทอง
2. เด็กชายนัทธพงค์  ศรีเผ่าพันธุ์
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายนิรุธ  อินโต
2. เด็กชายอรรถพล   ปิ่นศิริ
 
1. นายคเณศ  คมขำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  จิตแสนสวย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรหงษ์
3. เด็กหญิงพลอยประภัส  อัครวุฒิธัญภัทธิ์
4. เด็กหญิงมณีกาญจน์  ผลวัฒนะ
5. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนคำสี
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองมี
2. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอบรู้
3. เด็กหญิงวิภาฬิณี  กิจวาท
4. เด็กหญิงวิรชา  ลึกวิลัย
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สายทองเย็น
 
1. นางศรีเพ็ญ  ศรีทอง
2. นางกาญจน์ณัฏฐา  จำปาเงิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างเหลา
2. เด็กหญิงชฎาพร  งาหอม
3. เด็กหญิงพรรณรายณ์  ทรัพย์พรม
4. เด็กหญิงสุภใจ  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงเบญจมิน  ไกรวงค์ตุ้ม
 
1. นายอนุศิษฐ์  สุขชื่น
2. นางสาวสุทธิวรรณ   สุขโข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชิ้ววงษ์
2. เด็กหญิงจิตติมา  สะสีโสม
3. เด็กหญิงประภัสสร  อินตา
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สมบูรณ์นาวิน
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เมืองไพศาล
 
1. นางสาวกชพร  เกิดมณี
2. นางสาววโรชา  ไวยสุนีย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อู่ทอง
2. เด็กชายธงชัย  สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงธิติวรรณ  วังกรานต์
4. เด็กชายวงศธร  สุวรรณประทีป
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เข็มเพ็ชร
 
1. นางสุนีย์  สราคำ
2. นางมณฑา  แซ่ตัน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองแจ้ง
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เกษวงศ์
3. เด็กหญิงณิชา  ปกป้อง
4. เด็กหญิงภณัฐศิญา  ทาเอื้อ
5. เด็กหญิงมาริษา  เกษประทุม
 
1. นางกรองทิพย์  พึ่งสุข
2. นางสาวราตรี  ช่วยนุกูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  เมืองวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรา   ทิมเทศน์
3. เด็กหญิงวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปราศรี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กันสังข์
 
1. นางสาววารินทร์  เมฆฉาย
2. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายธีรพล  สว่างศรี
2. เด็กหญิงพรพรรณ   โพธิ์กร่าง
3. เด็กชายรชต  เตี้ยมฉายพันธ์
4. เด็กชายศิวรุจ  เล้าพานิชวัฒนา
5. เด็กชายเควิน  วอล์สตรอม
 
1. นายพัฒนา  โชติกันตะ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กชายกันตพงษ์  ขาวจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  หนูแย้ม
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  ยิ้มศรี
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แตงโสภา
5. เด็กชายธนาธิป  แหวนทองคำ
6. เด็กชายธนิจ  คงเมือง
7. เด็กชายธีรพันธ์  อ้นฉ่ำ
8. เด็กหญิงนรินนิภา  ขุมทอง
9. เด็กชายนัฐพงษ์  ใจเย็น
10. เด็กชายนิรุษ  ขาวจันทร์
11. เด็กหญิงบุญธิดา  ฉาดฉาน
12. เด็กหญิงพันริวา  นางแย้ม
13. เด็กชายวรากร  อุบลเหนือ
14. เด็กชายวินัย  คงดี
15. เด็กชายวิศรุต  นาเอก
16. เด็กชายศรุต  หนูแย้ม
17. เด็กหญิงสรินดา  รัตนเทพ
18. เด็กชายสุทธิพงศ์  คงทัต
19. เด็กหญิงอภิชญา  วัดจนา
20. เด็กหญิงเขมมิกา  นาเอก
 
1. นายสุธิศักดิ์  ใจยะสัน
2. นางวาริน  อนุสนธิ์
3. นางปรียาภรณ์  สงวนตัด
4. นางสาวมธุรส  เขาแก้ว
5. นางสาวมณฑิรา  มีนุ้ย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงอริสา  พูลเกษม
 
1. นางประกายมาศ  วรรักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาเทศ
 
1. นางนันตยา  บุญยัง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายจิรายุ  มะลิทอง
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายทรงพล  หวานชะเอม
2. เด็กหญิงศศิธร  โชคสกุล
 
1. นางปัญญา  แก้วเขียว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสวรรณษา  เย็นใส
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงสโรชา  สว่างศรี
2. เด็กชายเอกพล  สว่างศรี
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นายพัฒนา  โชติกันตะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. เด็กหญิงกฤษณา  รัศมี
2. เด็กหญิงจณิสตา  ถวิลครบุรี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิวาวงษ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  บินไธสง
5. เด็กหญิงพิชญากร  เกาะกาใต้
6. เด็กหญิงมณฑิตา  เบ็ญจวรรณ
7. เด็กหญิงศรัณยา  ปั้นงาม
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พะไลรัมย์
9. เด็กหญิงสุขฤทัย  พลเสน
10. เด็กหญิงแพรวา  เรือนทอง
 
1. นางสาวปราณี  อยู่ประสิทธิ์
2. นางฉวีวรรณ  โมลีย์
3. นางสาวธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาโพธิ์
2. เด็กหญิงชลลดา  จำปาโพธิ์
3. เด็กชายณสวัสดิ์  ขวัญเมือง
4. เด็กหญิงปริศนา  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงพรนภา  กลิ่นหอม
6. เด็กหญิงลภัส  อู่อรุณ
7. เด็กหญิงลลิตา  ดวงจินดา
8. เด็กหญิงวรรณษา  ธัญญผล
9. เด็กหญิงวรรณิษา  สนธิกร
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมเดช
11. เด็กหญิงสุชาดา  เมืองช้าง
12. เด็กหญิงสุนิชา  น้ำแก้ว
13. เด็กหญิงอริชา  สมศรี
14. เด็กหญิงอริสา  สมศรี
15. เด็กหญิงเนตรทราย  ธัญญผล
 
1. นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง
2. นางสาวรัตนา  เล็กพันธ์
3. นางสาววงค์เดือน  ทองไพรวรรณ
4. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  แก่นพรม
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นรสิงห์
3. เด็กหญิงดวงหทัย  กาฬษร
4. เด็กหญิงนุชรินทร์  เพชรศรีชา
5. เด็กหญิงปาลินี  นิลทับ
6. เด็กหญิงพรนิภา  จันทร์เปลี่ยน
7. เด็กหญิงพรศิริ  ไทยอ่อน
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  กาฬภักดี
9. เด็กหญิงมนต์กานต์  ศรีชลวงศ์
10. เด็กหญิงยุพารัตน์  กาฬภักดี
11. เด็กหญิงสุภานัช  เอกอำพน
12. เด็กหญิงอัญชริญรัตน์  สีขุนฮาด
13. เด็กหญิงอัมฑิตา  อิ่มสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอินทิรา  สำเนาวงศ์
15. เด็กหญิงโชตินันท์  กาฬภักดี
 
1. นางสาวนัชชา  อธิโรจน์
2. นางจิรนันท์  เล็กขำ
3. นายจีรวัฒน์  พึ่งสุข
4. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กชายชานนท์  เปี่ยมสิน
2. เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก
 
1. นางสาวปวีณา  รุญคุณยงค์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายชนะชัย   พิลา
2. เด็กชายวโรดม   ธัญญเจริญ
 
1. นายถิ่นเล็ก  จันทร์มานะเจริญ
2. นางประทีป  ชัยแย้ม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงวราพรรธน์  สิทธิเวชชนาศิริ
 
1. นางธนินชม  ขาวจันทร์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธัญญเจริญ
 
1. นายมนตรี  รถมณี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายพิทักษ์  แก้วนิล
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับละคร 1. เด็กหญิงพินรษา  รอดเจริญ
 
1. นางสาวจงกล  ไชยรัตน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายภัทรนันท์  จันทร
 
1. นายประสพชัย  กาฬภักดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงณัฐถา  แฉล้มภักดิ์
 
1. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หอมกระจุย
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายอำพล  ทวีสุข
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  เปี่ยมสิน
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  แสนสุภา
 
1. นางสาวชนิกา  ถิรนันท์ชัย
2. นางพรเพ็ญ  แก้วบุญมา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ไป๋งาม
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  นิ่มทอง
 
1. นายธวุฒิ  มาลา
2. นางสาวจตุพร  อุดม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงนัทฌา  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มเพ็ชร
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วัจนลักษณ์
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เนื่องภิรมย์
2. เด็กหญิงปทิตตา  เพ็ชรักษ์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  จูคง
 
1. นางสาวพรทิพย์  มั่นคง
2. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายนนทกร  ชาตะพันธ์
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  ด้วงเอี่ยม
3. เด็กชายโชคชัย  เข็มเพ็ชร
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายธำรงศักด์  ภู่มาลา
2. เด็กชายนที  อินสว่าง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  อู่อรุณ
 
1. นายสุรชัย  ชื่นด้วง
2. นางสมใจ  เข็มเพ็ชร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายพงศกร  ธีระพันธ์ุ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กาฬภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ทองโสภา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายวันชนะ  โรจน์ประเสริฐพร
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงสุมัธฑา  เหมือนวงษ์ธรรม
 
1. นายสัญญา  ภูฆัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาลี
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงอัญฌญา  ม่วงอิ่ม
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
 
1. นางสุภัค  ฉ่ำช้าง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงจินตนา  สรหงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู
2. เด็กชายธนดล  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
4. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
5. เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วลา
6. เด็กชายภาณุวัตร  อินโต
7. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
8. เด็กหญิงอัญฌญา  ม่วงอิ่ม
9. เด็กชายเพไนย  ตันสกุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นางสาวชยาภรณ์  ชัยเจริญ
3. นางสาวรังสินี  คำเจริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงชญานันท์  พลเสน
4. เด็กชายณัฐรัชต์  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงนัษฐิดา  ภักดีสูงเนิน
6. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
7. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
8. เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วลา
9. เด็กหญิงปานตะวัน  อินสว่าง
10. เด็กชายพรพิพัฒน์  สว่างศรี
11. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
12. เด็กชายภาณุวัตร  อินโต
13. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
14. เด็กหญิงอัญฌญา  ม่วงอิ่ม
15. เด็กชายเพไนย  ตันสกุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นางสาวไพรัช  กองร้อยอยู่
3. นางนิศากร  เศรษฐเจริญสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติธัช  เกิดโต
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ
3. เด็กชายณัฐรัตน์  จิอู่๋
4. เด็กชายธนภัทร  รักสุข
5. เด็กหญิงนภัสรัตน์  สีสาย
6. เด็กชายนิธิกร  ชะนะวงษ์
7. เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาลี
8. เด็กชายพงศกร  ธิระพันธ์ุ
9. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
10. เด็กชายวันชนะ  โรจน์ประเสริฐพร
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
2. นางสาวกิ่งกมล  ปิยมาดากุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สกุลอินทร์
2. เด็กชายกิตติคุณ  เก่าแท้
3. เด็กหญิงกิตติมา  อ่อนสำราญ
4. เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นราษฎร์
5. เด็กหญิงชญานี  บัวอาจ
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  อยู่สบาย
7. เด็กหญิงณัฐชา  อินทร์แป้น
8. เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา
9. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  บำรุงวงษ์
10. เด็กหญิงปภัสรา  เกลี้ยงประเสริฐ
11. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสีงาม
12. เด็กชายภูวนัย  ประทุมทอง
13. เด็กหญิงภูษนิศากร  นิลน้ำคำ
14. เด็กหญิงศรัญญาวดี  เหมือนใจ
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีใส
16. เด็กหญิงสิรินดา  ปานสกุล
17. เด็กหญิงอรชพร  บำรุงวงษ์
18. เด็กชายอรรถพล  แน่นหนา
19. เด็กชายเอกรัตน์  ดิษฐ์คล้าย
20. เด็กชายโชติพงศ์  ประสารทรัพย์
 
1. นางสาวกุลิสรา  เสวกานันท์
2. นายสวัสดิ์   อินทรศักดิ์
3. นายบรรพต  ฟักอินทร์
4. นางสาวมัลลิกา  ศรีมุกดา
5. นางสาวณัฐวลี  เหล็กเขียว
6. นายวรวรรธน์  นวนศรีอ่อน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เห็มเงิน
2. เด็กหญิงกาญจนา  อุปแก้ว
3. เด็กหญิงณิชากร  ทองเจริญ
4. เด็กหญิงพัชรี  ชูเลิศ
5. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสมบูรณ์
6. เด็กชายเดชา  เรืองขจร
 
1. นายสาทิตย์  ครุฑจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สีตะระโส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  กาฬภักดี
 
1. นางสุภาณี  ทองรอด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายชิษณุพงศ์  จันทรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงอริยดา  คำมา
 
1. นายวัชระ  ลาดโพธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงสุนัลสพัส  คำแผง
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กชายณัฐพล  ขุนเทพ
 
1. นางเสาวนีย์  ภูฆัง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. นายสุวัฒน์  สะเพียนทอง
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เทาดี
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนนทิยา  ศรีภพ
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเข็ม
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายอุกฤษฎ์  แสนบัณฑิต
 
1. นางสาวอารยา  แก้วมณี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคอกช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมพ่วง
 
1. นางสาววรรณา  ปัญจาสุธารส
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมัณฑนา  บุตรดาวงษ์
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเข็ม
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายสิทธิเดช  มาพันธ์ุ
 
1. นายสุเทพ  พันธ์ุฟัก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ถนอมเอียด
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงสุนัลสพัส  คำแผง
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายกมล  ศรีอ่ำดี
2. เด็กชายกฤษณะ  หอมหวล
3. เด็กชายจักรภัทร  พรหมทอง
4. เด็กชายจิรกฤต  ธัญญเจริญ
5. เด็กชายรวิโรจน์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวราพร  โกสีย์
 
1. นายธาดา  ธิกุลวงษ์
2. นางสุภาณี  ทองรอด
3. นายณัฐวุฒิ   ธนพันธุ์คง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงกรองรัตน์   เข็มเงิน
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วเรือง
3. เด็กชายกฤษฏิ์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอภาสสุริยัน
5. เด็กหญิงครองขวัญ  แก้วเข็ม
6. เด็กหญิงจิตราภรณ์  จันทวงษ์
7. เด็กหญิงจิราภา  ช้างเผือก
8. เด็กชายชนะเกียรติ    ชะเอมทอง
9. เด็กชายชยางกูล  แก้วเรือง
10. เด็กหญิงชรินรัตน์   เชื้อคำสอน
11. เด็กหญิงฑิมาพร  โฉมงาม
12. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นิลภักดิ์
13. เด็กหญิงณัฐกมล  จงอารยะปัญญา
14. เด็กหญิงณัฐชา  สราคำ
15. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเข็ม
16. เด็กชายณัฐยศ  ศุภศิลป์
17. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีน้อยเมือง
18. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปิ่นวิเศษ
19. เด็กหญิงนิดา  จันทร์เสวก
20. เด็กชายปฎิพัทธิ์  เดชสุริวงศ์
21. เด็กหญิงพัชราภา  สอาดเอี่ยม
22. เด็กหญิงพิชานันท์  ไร่หินถ่วง
23. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เทาดี
24. เด็กชายภัทรพล  หลีพันธุ์
25. เด็กหญิงภัทราวรรณ  พลเสน
26. เด็กชายมงคล  สรหงส์
27. เด็กหญิงมานัสนันท์  พานิช
28. เด็กหญิงรลิษา  วรรณวงษ์
29. เด็กหญิงวรัญญา  นุชนารถ
30. เด็กหญิงวรัญญา  ดอกยี่สุ่น
31. เด็กหญิงศศิ  ปานตระกูล
32. เด็กชายสิรวิญ  วันทอง
33. เด็กชายสุทธิพงศ์  เสาวรส
34. เด็กหญิงสุธาศิณี  ทองทอด
35. เด็กหญิงสุนิสา  เกษวงษ์
36. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ปานทสูตร
37. เด็กหญิงสุภนิดา   รังษี
38. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีเมือง
39. เด็กหญิงอนัญญา  วรรณวงษ์
40. เด็กหญิงอมราพร  อ้อภูมิ
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
2. นายณรงค์  เกตุสุริยงค์
3. นางธิดา  อนันต์ธนสาร
4. นางบุณยานุช  แก้วเรือง
5. นางฐิติมา  ถิรภัทรพันธ์
6. นางฐิติรัตน์  จุลโพธิ์
7. นางสาวนฤมล  ภูฆัง
8. นางสาวเกศสรินทร์  ศรีเงินงาม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วการไร่
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรทอง
3. เด็กหญิงฐิติกา  อิทธิประเวศน์
4. เด็กหญิงฟ้าใส  อยู่วงษ์อั๋น
5. เด็กชายภูวสิทธิ์  เสือสกุล
6. เด็กชายมานะ  นิ่มอนันต์
7. เด็กชายวีรภาพ  ฟองสมบูรณ์
8. เด็กหญิงศศิธร  บริวาส
 
1. นางสาวดุสิตา  ป้อมทอง
2. นางสาวสุปวีณ์  ธัญญเจริญ
3. นางอรชภา  เสือรอด
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พรมหิงษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มณีอินทร์
4. เด็กหญิงภัทรนรินทร์  สว่างศรี
5. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงวีระวรรณ  อินทรมาศ
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ขาวพันธ์
8. เด็กหญิงเปรมิกา  แต้มเนียม
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางมยุรี    อินทรีย์
3. นางสาวสมฤดี  พวงมาลี
4. นางสาวณัฐกาญจน์  โพธิ์กลิ่น
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายชลทิศ  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงดวงนถา  ใจดี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ธัญญเจริญ
4. เด็กชายวิวรรธน์  กรรณแก้ว
5. เด็กชายเศกสิทธิ์  ปรึกษา
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายธนภัทร  มิ่งสมร
2. เด็กชายนภดล  ศรีทอง
 
1. นายสุริยะ  ม่วงมูล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิตา  ขำกา
 
1. นางสาวนัฏฐิกา  สำเร็จ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายชนิสร  รอดผึ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
3. เด็กชายปฏิภาณ  ตันสุวรรณ
4. เด็กชายพัสกร  มากวิก
5. เด็กชายวรรธนัย  กาฬภักดี
6. เด็กชายอภินันท์  บุญมายะพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  สุพงศ์
2. นายอนุชา  เงินเเพทย์
3. นางปุณยรัตน์  หิรัญเลิศสันติ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กิ่งจำปา
2. เด็กหญิงดลพร  คำหอม
3. เด็กหญิงนัธพร  เล้าประชา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปาทอง
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สว่างศรี
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุสุขเสียง
 
1. นางสาวสมฤทัย  โทนศิริ
2. นายสิริชัย  ชูดี
3. นางสุวพิญธ์  ชมชื่น
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายชนะชล  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายฐณะวัฒน์  รัตนเลิศรังสี
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ใจมั่น
4. เด็กชายบรรหาร  จันทร์ตรี
5. เด็กชายวีรพล  สว่างศรี
6. เด็กชายอติราช  แย้มวงษ์
7. เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนวิมล
8. เด็กชายอภิรักษ์  พึ่งเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
2. นายอนุสรณ์  ช่ออังชัญ
3. นายพัฒนา  โชติกันตะ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กชายกฤต  แก้วเจริญศรีทอง
2. เด็กชายกฤตภาส  โอหิรัญกุล
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัทวี
4. เด็กหญิงธัญดา  ดิษฐกระจัน
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน
7. เด็กชายศรวิษฐ์  ภูฆัง
8. เด็กหญิงศุภิสรา  สุขดี
9. เด็กหญิงอชิรญา  เชียงสิน
10. เด็กหญิงอชิรญา  ดวงแก้ว
 
1. นายวิฑูรย์  ทวีสุข
2. นายประวิทย์  มั่นปาน
3. นายเอกชน  มั่นปาน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงกัญจ์นภัส  สิงห์สุวรรณ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์กร่าง
4. เด็กหญิงพรรณประภา  น้อยชื่น
5. เด็กชายภพ  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงวิศรา  สันวัง
7. เด็กหญิงอาภัสรา   ศรีวันคำ
8. เด็กชายเควิน  วอล์สตรอม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
2. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
3. นางจงกล  นุชนารถ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กชายจิรพัชร  ขิงหอม
2. เด็กชายนำชัย  ปรึกษา
3. เด็กหญิงอริสรา  อ่อนสัมพันธ์
 
1. นางอุษา  ประจงการ
2. นางเยาวพา  สูงปานเขา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะโหฬาร
2. เด็กหญิงนันทิยา  ร่มแสง
3. เด็กหญิงวาสนา  ธัญเจริญ
 
1. นางขนิษฐา  เมณเสน
2. นางพิชญาพร   บุญเกิด
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงข้าวหอม  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงภรภัทร  ทัพพ์พนิต
3. เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวไข่มุก  ทองคำ
2. นางสาวบุปผา  ช้างวงศ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายพัชรพล  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายอรุณ  แสงใส
 
1. นายภัทชระ  เทพเวที
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงสุนิสา  น้ำพุรุ่งเรือง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนเรียะ
 
1. นางสาวศิวพร  ประสิทธฺ์นอก
2. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายภีรพัฒน์  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายสิทธินันท์  กาฬภักดี
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายนพณัฐ  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายอธิรัตน์  อิ่มสวัสดิ์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองรอด
2. เด็กชายเอกราช  ขาวพันธ์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นายสรวิชญ์  สินสวาท
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงฐิติพร  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงปลายฝน  ภูผา
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายคมกฤษ  วังหิน
2. เด็กชายธนธัต  เคหะนาค
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงจิระนันท์  พันธ์เตี้ย
2. เด็กชายภควัฒน์  ระโหฐาน
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายเอกวิทย์  ลาภยิ่ง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงดลยา  ภูฆัง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จีนจุกแสง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปุญญิสา  พููลนาม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงจินดา
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายณัฐรินทร์  มังคะลา
2. เด็กหญิงปราถนา  คล้ายหิรัญ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ปั้นงาม
 
1. นายชัยรัตน์  โชติสิทธิเมธา
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายณัฐนนท์   ดาเจริญ
2. เด็กหญิงผุสชา  โฉมงาม
3. เด็กหญิงพัฒนาวดี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสาวรังสินี  ใจมั่น
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขุมทอง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขอแก้ว
3. เด็กชายเสมอ  แสงจันท์
 
1. นายสรวิชญ์  สินสวาท
2. นายวันชัย  ปวกหาร
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายชินวัตร  โสภา
2. เด็กหญิงอริษา  ประไพ
3. เด็กชายอิทธิวุฒิ  สว่างศรี
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสมนึก  ทัศนสุวรรณ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธรรมรักษ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์กล่อม
3. เด็กชายวิทวัส  แตงโสภา
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  นาฎเรือง
2. เด็กชายศิวดล  สุขดี
3. เด็กชายเอกชัย  เค้าพิมาย
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  ปิ่นสุภา
2. เด็กหญิงวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปราศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  อู่อรุณ
2. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อู่อรุณ
2. เด็กหญิงชนิษฐา  วันทอง
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  สุขเมือง
 
1. นางสาวกชพร  เกิดมณี
2. นางปภัสสร  ศรีศิริเล็ก
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายดุษฎี  พุกพันธ์
2. เด็กชายธนพล  โพธิ์พิจิตร
3. เด็กชายสราวุธ  เวชติวงค์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงชนกวรรณ  นิยมไทย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยศศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อินทรเกษตร
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเรืองรัศมี  ทองทับ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เข็มเพชร
2. เด็กชายพชร  สำรวมจิต
3. เด็กชายอนุชิต  สุขคง
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แตงอิน
2. เด็กหญิงฐิติมา  จันทนา
3. เด็กหญิงธนวรรณ  มโหฬาร
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ซื่อสัตย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุณพงษ์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ปรึกษา
 
1. นางเพ็ญตรา   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางวิภา  อุบล
3. นางสาวฐานิตา  อุบล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงณัฐลินี  พูนเกษ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อัตโถ
3. เด็กหญิงพัชราภา  พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงภูริชญา  หนูนุรัตน์
5. เด็กชายรชต  เตีี้ยมฉายพันธ์
6. เด็กหญิงเมธาพร  เกตุวงศ์เสือ
 
1. นางจงกล  นุชนารถ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
3. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ  สายทอง
2. เด็กหญิงปลายฝน  พันธ์แตง
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ศรีพุก
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีเมือง
2. นางสาวสุภานัน  คำนิล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตตะ
3. เด็กชายอติวิชญ์  วังกรานต์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงปนัสดา   กาฬภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์   กาฬภักดี
 
1. นายวิชัย  อิ่มน้อย
2. นางสาวจารุณี  ใจฉ่ำ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พิมพ์ขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เรือนภู่
3. เด็กหญิงโชติกา  รุ่งสว่าง
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นายสมชัย  ยืนยง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แย้มพิกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา  ม่วงทอง
3. เด็กหญิงอภิชา  ศรีพุทโท
 
1. นางวราพร  พลเสน
2. นายสมควร  ช่างสลัก
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดิษฐรักษ์
2. เด็กหญิงมีสุข  สุมามั่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางวรนุช  จิตรสะอาด
2. นางสาวมณฑา  มากมี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงศิรัณย่า  โคหา
 
1. นางสาวนัตติยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวกมลลักษณ์  ภูฆัง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินศรีสม
2. เด็กหญิงดุจษิตรา  มาลัย
3. เด็กหญิงนันทนี  เทพบุตร
 
1. นางสาววิชชุดา  เขียวชะอุ่ม
2. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงรัชนก  แป้นเอี่ยม
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองไพรวรรณ
3. เด็กชายอานนท์  นรสิงห์
 
1. นางสาวสุภาวดี  กระแสร์สินธุ์
2. นางเดือนเพ็ญ  สุทธิพันธุ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  มามาตร
3. เด็กหญิงอัจฉรา  น้ำทิพย์
 
1. นางกรองทิพย์  พึ่งสุข
2. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กหญิงปภาดา  สะราคำ
2. เด็กชายอิทธิมนต์  ขาวเงิน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมหิรัญ
 
1. นางละอองรัตน์  ฤทธิ์รักษา
2. นางสาวสมพร  อู่ทอง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. นางสาวนิดานุช  โพธิ์คัง
2. นางสาวพรชิตา  จันทร์คูเมือง
3. นางสาวศศิมา  นาคโหน
 
1. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
2. นายณัฏฐ์ดนัย  รุ่งกลิ่นขจรกุล
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายนนทกร  มากเทพวงษ์
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  บุญมี
3. เด็กชายพันธวัช  -
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พลเสน
2. นางกาญจนา  เหียนขุนทด
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทาสุดใจ
2. เด็กหญิงธนิตา  ทัดทอง
3. เด็กหญิงสุภานิชา  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  อิสโล
2. นางสาวกุสุมา  คำแสน
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายสุธน  ฉายอรุณ
 
1. นางพิชญาพร  บุญเกิด
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงเขมจิรา  หนูเกลี้ยง
 
1. นางสาวปุณย์ณภา  ศรีเอี่ยม
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวัชรนนศิริ
 
1. นางวริยา  ศรีสวัสดิ์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  พราหมณโชติ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ศิลานิล
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขำสุวรรณ
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นางกาญจนา  สิริรัตนชัยกุล
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
2. เด็กหญิงรินรดา  ยอดศิริ
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายณัฐพล   เที่ยงพุก
2. เด็กหญิงรุ่งติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
1. นางศรีนวล    กล้าหาญ
2. นางธัญญารัตน์   จันทร์เรือง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  มูลละออง
 
1. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายสัญญา  คล้ายนาค
 
1. นายธรรมนูญ  น้อยเวช
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงอโนทัย  ทองพรม
 
1. นางสาวภัคธิมา  หมู่ทอง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 1. เด็กชายวรฉัตร  พลอยสุกใส
 
1. นางพรรณราย  วังทอง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ชมงาม
 
1. นางสาวนิรมล  เอี่ยมสำอางค์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายจิรพัทธ์  วัชรโกมลพันธุ์
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นางมยุรี  อินทร๊ย์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายนิธิพล  สุธา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงพรพิมญช์  เวชสิท
 
1. นางสุภาณี  ทองรอด
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายภัทรดนัย  เพิ่มพูน
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเปาะ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีดอกคำ
2. เด็กชายภาคภูมิ  พระมาลา
3. เด็กชายวิบสณุ  พระมาลา
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  กาฬภักดี
2. นางสาวศิริพร  ท้าวแก้ว
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรแสง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สมใจเพ็ง
3. เด็กชายสรณ์ศิริ  ยิ้มจันทร์
 
1. นางสาวปุณย์ณภา  ศรีเอี่ยม
2. นางสาวธนวรรณ  บุญสุข
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กชายยุทธนา  นุขนวล
3. เด็กชายสาธิน  เปียกระโทก
 
1. นางสาววราภรณ์  อู่อรุณ
2. นายจักรพันธ์  ทองพลาย
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายจิรายุ  วงษ์เซ็น
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  พลอยกระจ่าง
 
1. นางสาวภัทราพร  เอี่ยมสอาด
2. นายไกวัล  พลายบุญ
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายการุณย์  จงเทพ
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญพยุง
3. เด็กชายอนุชา  ทองดอนน้อย
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวสุธิดา  อิงคะวะระ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงณัชธิชา  ทีปะลา
2. เด็กชายธนกร  ราชสิทธิ์ทรัพย์
3. เด็กชายสุชาติ  คำมี
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวนิลเนตร  ท้วมพงษ์
 
185 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แตงหวาน
2. เด็กหญิงกิจจาพร  มักสิก
3. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงญาณิญท์  มาตรนอก
5. เด็กชายธีรภัทร  ราชวงศ์
6. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์เสวก
7. เด็กหญิงนวพรรณ  ช่างไม้งาม
8. เด็กชายนวพันธ์  เชิดฉัน
9. เด็กชายนัฐภูมิ  ธัญญเจริญ
10. เด็กหญิงบุญญิสา  สุขสำราญ
11. เด็กหญิงปัณณพร  แซ่พัง
12. เด็กชายพงศกร  บุญมาก
13. เด็กหญิงพรนภา  พิมพ์โยธา
14. เด็กชายพุทธิพงศ์  ขุนณรงค์
15. เด็กหญิงยุวธิดา  สุขยืน
16. เด็กชายวรพล  ทองดี
17. เด็กหญิงศรสบันงา  สุขแสง
18. เด็กชายศิวะกร  ชั้นเจริญศรี
19. เด็กชายสิรภัทร  ภัทร์ภาพันธ์
20. เด็กชายสุธีกานต์  คงศิริ
21. เด็กหญิงสุรักาญจรฺ  เรือนธำรงโชค
22. เด็กชายอครเดช  คณะศรี
23. เด็กชายโปรแจ็ค  แจ่มศรี
 
1. นายวัชรพงษ์  มั่นเกตุวิทย์
2. นายชลาธิป  เทียนเล็ก
3. นางสาวสุจิตรา  ขาวโต
4. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
5. นางสาวปนัดดา  พระสว่าง
6. นางอรอุมา  ภุชงค์อนันต์
7. นายมงคล  ภุชงค์อนันต์