สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงเมธาพร  เขาแก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พุ่มกระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กหญิงณัฐิดา  สอนทอง
 
1. นายสมชัย  รถสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ภูผา
 
1. นางแก้วพัศ  พันธะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณวิชนี
 
1. นางพรรณพร  ลูกฟัก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภัทร  ประจงการ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  อินทนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายณพรรณพ  บูชา
 
1. นางสาวพรทวี  ทองย้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงจินฑ์จุฑา  เทพบุตร
 
1. นางสาวศุภากร  สร้อยโสภณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงนภสร  กุญชรกิตติคุณ
 
1. นางสมศรี  พ่วงทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  น้ำทิพย์
 
1. นางยุพิน  สิทธิจินดา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 1. เด็กหญิงจรรนภา  ลึกวิลัย
 
1. นางสาวณัฐชนก  ปานเกตุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ
 
1. นายเอกชน  มั่นปาน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลีเอื้อ
 
1. นายคมกฤษ  เชี่ยวชาญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่โง้ว
 
1. นางพรรณพร  ลูกฟัก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงต้องตา  เล้าอรุณ
 
1. นางศรีรุ่งเรือง  ตุลา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  สุขวัฒนาพันธ์
 
1. นางจำเนียร  ชาวบางงาม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลิ่นน้ำหอม
 
1. นางสุภา  ศรีสุข
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ฉ่ำสดใส
 
1. นางทิพมร  สีทองสุก
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงรัชนก  แก้วไทรดวง
 
1. นางสาวดลลดา  ขันตี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  หมวดผา
 
1. นายไพฑูรย์  สังข์ทอง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงจิราภร  ศิริโสภณ
 
1. นายประจักษ์  ทรัพย์อินทร์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงวริศรา  สันวัง
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  หมื่นแก้ว
 
1. นางเตือนใจ  ประสงค์เงิน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงสุจิืตา  บุญโต
 
1. นางธัญญารัตน์   จันทร์เรือง
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.65 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงสุมาตรา  เพชรน้อย
 
1. นางสาวเรืองศิริ  ณ ลำปาง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.32 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปัณณิกา  เนียมรัศมี
 
1. นางสาวกัลยา  รอดหนิด
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายชัยณรงค์  มณีวงศ์
 
1. นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.32 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1. เด็กหญิงชนิกา  แก้วโกมล
 
1. นางณัฏฐ์ทิตา  ชัยศิริธนจินดา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.32 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กชายธีรพันธ์  อ้นฉ่ำ
 
1. นางวาริน  อนุสนธิ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.32 เงิน 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงรังสิมา  ขุนณรงค์
 
1. นางจิตตานันท์  อังกูรธนพัฒน์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.32 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  วิราช
 
1. นายสุเทพ  พันธ์ุฟัก
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงปัณชญา  ทับทิม
 
1. นางสุภาพ  พุ่มสาขา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  ใจดี
 
1. นางรัชวีกานต์  ดียิ่ง
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงภัสสรินทร์   รถมณี
 
1. นางวิภาวี  รถมณี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงสโรชา   พันธ์ุแตง
 
1. นางสาววีนัส  กาลรักษา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายธนากร  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวบุปผา  ช้างวงศ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงเมรี่ ธัญวรัตย์ชนก  โฮง
 
1. นางนพรัตน์  พลเสน
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายสิริภพ  กาฬษร
 
1. นายวัชร  ทองคำดี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  ศรีสังข์
 
1. นางสาวดารากร  จูมจันทร์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ประยูรเจริญ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ทิมธรรม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงอรกานต์  มิ่งแก้ว
 
1. นางสาวไข่มุก  ทองคำ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา 1. เด็กหญิงมุกอันดา  เรืองหิรัญวานิช
 
1. นางสาวกฤชญา  ศรีวิเชียร
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  กาญจนโกสุม
 
1. นางสาวสุภาพร  โถแพ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงศรัณยภัทร  สุวรรณธีรวงค์
 
1. นางพิศเพลิน  กู้เกียรติภูมิ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงธนัทอร  ศรีโมรา
 
1. นางสาวจิตวิมล  นนทลา
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา   นิธิกุลธนสิทธิ์
 
1. นางสาวนัตติยา  รุ่งเรือง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจัตุรพักตร์  บูรณะสุธีวงษ์
 
1. นางสาวสุมิตา  สอนสุด
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร
 
1. นางสุภาพ  พุ่มสาขา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กชายสาธิต  สำราญพันธ์
 
1. นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีปิ่น
 
1. นางสาวนันทิวา  เชี่ยวชาญ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงธนัฐชา  ช่ำชอง
 
1. นางสาวกัลยา  รอดหนิด
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวศุภร  พวงมาลี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญเหลือ
 
1. นางอรอนงค์  โพธิ์พันธ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายสุทธิราช  เข็มเงิน
 
1. นางยุพา  กองเป็ง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงปภัสสร  มั่นคงดี
 
1. นางพเยาว์  เทียมพล
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงอาริษา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายดุสิต  ศรีสุข
 
1. นางธัญญารัตน์   จันทร์เรือง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงวัชรา  อุ่นทรัพย์
 
1. นายสมบัติ  ศรีเอี่ยม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายหิรัญ  กองแก
 
1. นางสาวอ้อย  หงษ์เวียงจันทร์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กชายศุภณัฐ  สุระทศ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  น้ำจันทร์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังคัน 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูฆัง
 
1. นางอรจันทร์  กันยา
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงภัทรศยา  พูฒจันทร์
 
1. นางจันทร์ฉาย  พวงมาลี
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงเพ็ญกวิน  โตสารเดช
 
1. นางสุรีย์  แสงวิภาสนภาพร
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงวัลญา  พลายละหาร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชาวเขาดิน
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวณัฐณิชา  อินทร์สุข
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวภัทรวดี  หนูทอง
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดนางบวช 1. เด็กหญิงศิริวิภา  อินโต
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรถิรนาค
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงสุณิษา  เทพณรงค์
 
1. นางจันทนา  พลชัย
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายพิษณุ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวจิตวิมล  นนทลา
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขแสงศรี
 
1. นางสาวเบ็ญจา  มะลิทอง
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กหญิงนรินนิภา  ขุมทอง
 
1. นางวาริน  อนุสนธิ์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมมา
 
1. นายสุเทพ  พันธ์ุฟัก
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไทยประยูร
 
1. นางสาวภัทรวดี  หนูทอง
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงศุภใจ  กาฬภักดี
 
1. นายสมบัติ  ศรีเอี่ยม
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับแสงศรี
 
1. นางยุพา  กองเป็ง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงญาณิศา    ปทุมเมือง
 
1. นางสาวสิริกร  พิชิตธนปัญญา
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร
 
1. นายวรรณธัช  อินสว่าง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  อ่อนวิมล
 
1. นางสาคร  อ่อนวิมล
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวเขา 1. เด็กหญิงปภาดา  น้ำทิพย์
 
1. นางสุจิน  เฉยพินิจ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงนภัทรา  คงพึ่ง
 
1. นางสุภัค  ฉ่ำช้าง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  เลื่อยกระโทก
 
1. นางสาวธนพร  ดาวเรือง
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกชกร  ตันติจรูญโรจน์
 
1. นางสาวสุรีฉาย  ผ่องแผ้ว
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   แก้วกล้า
 
1. นางจิตอัมพร  โสทรจิตต์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กหญิงเสาวรส  ปานทสูตร
 
1. นายบำรุง  พิมพขันธ์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงกชอร  แสงสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  กลิ่นหอมหวล
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทันสมัย
 
1. นางศิวิไล  เงินแพทย์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงภควดี  วงษ์จันทร์
 
1. นายนิติภูมิ  ภูฆัง
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงยุภาภรณ์  ชาวปลายนา
 
1. นางณัฏฐี  ศิลปรัตน์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กันสังข์
 
1. นางสุภาพร   กล้าหาญ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์เกษม
 
1. นางเพ็ญตรา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กหญิงรวิดา  โพธิ์แฉล้ม
 
1. นางสาวอรุณี  แก้วเรือง
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทองจันทร์
 
1. นางพรทิพา  หอมฤทธิ์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สว่างแสง
 
1. นางสาวชมพูนุท  สาราคำ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายธนากร  โพธิ์ชัยโถ
 
1. นางจิตอัมพร  โสทรจิตต์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ยงไธสง
 
1. นางวาทินี  ยศศักดิ์ศรี
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงอาภัสรา   ศรีวันคำ
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายภาคภูมิ  เบ็ญจวรรณ
 
1. นายสุเทพ  พันธ์ุฟัก
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงอริสา  จันทร์พุ่ม
 
1. นางสาวศศิธร  พิมพขันธ์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สนธิศรี
 
1. นางยุพา  กองเป็ง
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงณัชชา  ใจตรง
 
1. นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกันยากร  จันทีเทศ
2. เด็กหญิงจิรฐิดา  กาฬภักดี
3. เด็กชายรชต  กลิ่นสาคร
 
1. นางสาวนฤมล   ฤทธิ์เดช
2. นางสุภาพ  พุ่มสาขา
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงปรารถนา  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงพีชญา  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุวรรณประทีป
 
1. นางสุพร  เหมือนแก้ว
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กหญิงชลนิชา  ชาวบ้านกร่าง
2. เด็กหญิงสุดาพร  เจริญสุข
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฤทธิ์ลาภ
 
1. นางสาวดารากร  จูมจันทร์
2. นางวราพร  พลเสน
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงจรัสศิริ  พวงทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนภิสา  โตยอ
 
1. นางภัทรชา  วัชราไทย
2. นางสาวประภามาศ  รอดเพชร
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชุติกานต์   แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  แตงโสภา
3. เด็กหญิงศิรินภา  ยังแดง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   พรหมจรรย์
2. นางสุชาดา  เชี่ยวชาญ
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายณภัทร  มาคำ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศิริมงคล
3. เด็กชายพงศวัศ  เจริญสุข
 
1. นางจารุณี  สุนทรพฤกษ์
2. นางพรทิพย์  แก้วเรือง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงจิรัญญา  เพียรทอง
2. เด็กหญิงปัญจภา  ขาวขวัญ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายพิทักษ์  ปิยคุณากร
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เจนทุมา
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  ช้างกล่อม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ์
2. นางสุภาพ  พุ่มสาขา
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ละมูลมี
3. เด็กชายอนันตชัย  พรมเพชร
 
1. นางสาวอภิณญา  เทพนานนท์
2. ดร.ปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงอภิชญา  เนียมิดี
3. เด็กหญิงอรพินทร์  อิสสะอาด
 
1. นายพัฒนา  โชติกันตะ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดเดิมบาง 1. เด็กชายกตัญญู  อรัญพันธ์
2. เด็กหญิงจิราภา  นุ่มดี
3. เด็กชายวรายุ  พูลเพิ่ม
 
1. นายไชยา  บุรีสุวรรณ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนินงาม
2. เด็กชายภมร  สุนทรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงสาริศา  ตีบนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  โถแพ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายตุลา  กองจำปา
2. เด็กชายธเนศ  ใหญ่ยิ่ง
3. เด็กชายเนวิล  โหงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางศิวิไล  เงินแพทย์
2. นางสาวลลิตา  สุขรักษ์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงกัญจ์นภัส  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กชายพุทธพงษ์  อู่อรุณ
3. เด็กชายภพ  กาฬภักดี
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงพูนศรี  พุทธแขก
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ม่วงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอัญชริกา   กันยา
 
1. นางสาวอภิณญา  เทพนานนท์
2. ดร.ปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงนันทพร  เขียวแก้ว
2. เด็กหญิงปณิตตรา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงสุมิตา  ชมชื่น
 
1. นางอรอนงค์  โพธิ์พันธ์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงรชนีกร  มะนาวหวาน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หร่องบุตสี
3. เด็กหญิงหิรัญญา  พลายระหาร
 
1. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
2. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงจิราภา  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงนริศรา  ทองโสภา
 
1. นางสาวศุภร  พวงมาลี
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงชลาลัย  อินเขาย้อย
2. เด็กหญิงแคทรียา  กาฬภักดี
 
1. นางศิวิไล  เงินแพทย์
2. นางสาวลลิตา  สุขรักษ์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูฆัง
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวดวงกมล  โพธิ์พันธุ์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กชายบวรทัต  มีอบ
2. เด็กชายพุทธิพันธ์  พระลักษณ์
 
1. นางจันทนา  พลชัย
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดคูเมือง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพ็ชรักษ์
2. เด็กชายธีรนัย  กล่อมอารมย์
 
1. นางสาวจิญญาห์  พูลสวัสดิ์
2. นางสมาพร  มาดี
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงพัชรีพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงดามิสา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  เข็มทอง
 
1. นางจันทร์ฉาย  พวงมาลี
2. นางวรรณพร  โตสัมฤทธิ์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอธิชา  คงศิริ
 
1. นายนิติภูมิ  ภูฆัง
2. นางสิตา  สุทธิพนไพศาล
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสังงาม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สมใจเพ็ง
 
1. นายแสงฉาย  ห่วงประโคน
2. นายนวชน  จุลโพธิ์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงศดานันท์  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงเปมนีย์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวจิตวิมล  นนทลา
2. นายดาราชาย  สุดโสม
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองภู
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ยาสุกแสง
 
1. นางสาวบุญชอบ  แตงโสภา
2. นางสาวศุภร  พวงมาลี
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ตันหงษ์
2. เด็กหญิงดรุณี  โฉมศรี
 
1. นายสุเทพ  พันธ์ุฟัก
2. นางสาวสุภาพร  โถแพ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงกุหลาบ  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไชยเสริม
 
1. นางสาวภัทรวดี  หนูทอง
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1. เด็กชายชูเกียรติ  กาฬภักดี
2. เด็กชายวายุ  ผลวัชนะ
 
1. นางณัฏฐ์ทิตา  ชัยศิริธนจินดา
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กชายกันตะวิชญ์  วิเชียร
 
1. นางสุมาลี  ปลีทอง
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายเมธัญกร  คงสนธิ
 
1. นางนงนุช  สังข์นัครา
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ผูนา
 
1. นางสาวจิรัญญา  เวสสุวรรณ
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 1. เด็กชายภาคิน  สว่างศรี
 
1. จ.ส.อ.พยนต์  ง่วนทอง
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายปฐพินทร์  ยางเบือก
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เสาร์อินทร์
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ท้าวลา
 
1. นายชัยยงค์  พงศ์เรืองฤทธิ์
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ปรีทอง
 
1. นางสาวศลิษา  แข็งธัญญกิจ
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดโคกพระ 1. เด็กชายจิระพงศ์  ดาวเรือง
 
1. นางสุภารัตน์  กาฬภักดี
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงพรธีรา  ศรีโมรา
 
1. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กชายศิริศิลป์  ศรีจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  วังอินต๊ะ
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กชายณัฏฐพงศ์  นาคสุข
 
1. นายนักสิบ  องครักษ์
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลธนสิทธิ์
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ภูฆัง
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวนา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  โกษาแสง
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงบุณยนุช  เขาแก้ว
 
1. นายไพรัช  ศีลาเจริญ
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงเข็มทอง  ราตรี
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 1. เด็กหญิงชุดาภรณ์  น้ำทิพย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญประเสริฐ
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อดิเรกลาภ
 
1. นางสาวกนกพร  รงทอง
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายคมศักดิ์  ทิวาเนียม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เสาร์อินทร์
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงศรัญพร  กาฬภักดี
 
1. ดร.ปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 1. เด็กชายวรัญญู  สายเสมา
 
1. นายศักดา  พุ่มประเสริฐ
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. นางสาวพรรณประภา  น้อยชื่น
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กชายพีรเทพ  รอดเจริญ
 
1. นายวิชัย  เพ็ชรวงษ์
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงผกา  ศกุนตนาค
 
1. นายศุภชัย  ทาคำ
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กาฬภักดี
 
1. นางสาวนิศาลักษณ์  สุบงกช
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายนิธิพงศ์  ชื่นชม
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  เกิดพร้อม
2. เด็กหญิงรัศมี  เกษประทุม
3. เด็กชายวีระศักดิ์  แส่สันเทียะ
 
1. นายประสงค์  ภูฆัง
2. นางสาวจรัสพร  ไชยเครื่อง
 
157 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายนพกร  เพ็งสวย
2. เด็กหญิงวรรณดี  ปั้นปล้อง
3. เด็กหญิงเเพรพันธ์ุทิพย์  นิยม
 
1. นายธาดา  ธิกุลวงษ์
2. นางศรีรุ่งเรือง  ตุลา
 
158 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกิจจา  สายรวิวรรณ
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุญตามา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เขาแก้ว
 
1. นางวัลภา  เสาวรส
2. นางสุดารัตน์  เขาแก้ว
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพวงผกา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงรักษ์สกุลคณาง  คำแผง
3. เด็กหญิงลลิตา  เจริญพูล
 
1. นางวรนุช  บุปผา
2. นางสมพร  ริตจันทร์
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมหงษา
2. เด็กหญิงญานิสา  สุริยะพงศ์อนันต์
3. เด็กชายวิวัฒน์  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พวงมาลี
2. นางสาวภาวนา  แป้นสุวรรณ
 
161 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สกุลศรี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช
3. เด็กชายณัฐพล  จำปี
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2. นางศิรินทร์รัตน์  เพ็งสวย
 
162 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงนันท์ธิญา  นามะนู
2. เด็กหญิงศิริจันทรา  รูปดีเหมาะ
3. เด็กชายอภิรักษ์  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริประภา  ขำปาน
2. นางสาวอรจิรา  พวงมาลัย
 
163 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. เด็กหญิงจิตาภา  มังคะลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  สถาปนะวัฒนะ
3. เด็กชายอานัส  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวปราณี  อยู่ประสิทธิ์
2. นางสาวธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ
 
164 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คำกลม
2. เด็กหญิงธิติมา  แป้นเขียว
3. เด็กหญิงปภาวินท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางบุญนาค  สังข์พะกรณ์
2. นางสุมาลี  อินทร์ประดับ
 
165 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กชายสุทธิชัย  กลมดี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กาฬภักดี
3. เด็กชายเนติธร  วิมูลชาติ
 
1. นางสาวจารุณี  ใจฉ่ำ
2. นางสาวจิรวรรณ  สุพรรณวิวัฒน์
 
166 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วโพธิ์
2. เด็กหญิงรุจิอร  สระศรี
3. เด็กหญิงสุชาดา  อู่อรุณ
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
2. ดร.ปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค
 
167 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มารยาท
2. เด็กหญิงสุภาพร   ชาววังฆ้อง
3. เด็กหญิงเขมิกา  พลายมี
 
1. นางบุญนาค  สังข์พะกรณ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวลุ่มบัว
 
168 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เชยจันทร์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  แดงจุ้ย
3. เด็กชายภาคภูมิ  น้ำทิพย์
 
1. นายณัฐวานนท์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวดวงนภา  มะลิทอง
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ
2. เด็กหญิงศุภสราพร  สุทธิประภา
 
1. นางวันเพ็ญ  อ้นนา
2. นางศรีรุ่งเรือง  ตุลา
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายธีรัตน์  จันทวาส
2. เด็กชายรังสิมันต์  นารี
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
2. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายพรชัย  พึ่งงาม
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ปิ่นทอง
 
1. นางทรรศมาภรณ์  ทองบุญเหลือ
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กชายพีรทัศน์  ปางพุฒิพงษ์
 
1. นางทัศนีย์  ไพรินทร์
2. นางสาวทองเจือ  มะนาวหวาน
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพัชรพันธ์  เอกอำพน
2. เด็กหญิงอัญชลีภา  คำตัน
 
1. นางวรนุช  บุปผา
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กชายธงชัย  ทองไพรวรรณ
2. เด็กหญิงใหม่  -
 
1. นายคมกฤษ  เชี่ยวชาญ
2. นางเดือนเพ็ญ  สุทธิพันธุ์
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กหญิงอติกานต์  ผิวพอใช้
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เล็กลับ
 
1. นายประสิทธิ์  วังอินต๊ะ
2. นายกฤษดา  เพ็ชรดำ
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายชนะฉาย  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงภัทรพร  จำปาเทศ
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีอุบล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกานดา  ศรีบุญธรรม
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายธีระพงษ์  ชัยรัมย์
2. เด็กชายอรรถพล  มีชะนะ
 
1. นางสาวจรัสศรี  ตาลทรัพย์
2. นางสาวภัทรวรรณ  ลำไยสุจิ
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงพิมวดี  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  แห้วเพชร
 
1. นางสาวศิริพร  ทองดอนน้อย
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายธวัชชัย  มะนาวหวาน
2. เด็กชายปฐม  หมื่นเดช
 
1. นายทินกร  วิเศษสุข
2. นางสาวเบญญคุณา  แตงโสภา
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงปาลิตา  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ขุมทอง
 
1. นางสาวนันธนี  ฝายจะโปะ
2. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงจริญญา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงธนพร  แป้นเขียว
 
1. นางปรีดาพร  หิรัญอุทก
2. นายสุนทร  หิรัญอุทก
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายพงษ์พิษณุ  สวนชูผล
2. เด็กหญิงศิริประภา  แสนเงิน
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีอุบล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกานดา  ศรีบุญธรรม
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กชายกิตติภพ  ดีสัตตัน
2. เด็กหญิงธนพร  บุญยะไวโรจน์
 
1. นายวิชัย  เพ็ชรวงษ์
2. นางสาวโพธิ์ทอง  สันต์สวัสดิ์
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กชายพลพล  สังข์สุวรรณ
2. เด็กชายวธัญญู  ด้วงสีม่วง
 
1. นางสาวศิริพร  ทองดอนน้อย
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสุขุมาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงณิชชา  เจตนะเสน
 
1. นายบริบูรณ์  ปานกล่ำ
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายณรงค์กร  เม้ามงคล
 
1. นายมานะ  มาเสมอ
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เพ็งอุ่น
 
1. นางสาวประไพพรรณ  จันทร์แสง
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายสุทธิภัทร์  หิรัญวงษ์
 
1. นางราณี  ศรีโมรา
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายนาด  เมืองมอญ
 
1. นางสาวนฤมล  คุ้มพม่า
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกรกช  ตันติจรูญโรจน์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เสาร์อินทร์
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายกรกฎ  คำหอม
 
1. นางสาวเบญญคุณา  แตงโสภา
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงวรัญญา  มารศรี
 
1. นางศศิธร  อินอร
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กชายอรรถพล  ผิวพอใช้
 
1. นายประสิทธิ์  วังอินต๊ะ
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาคุณ
 
1. นางสุขุมาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กชายธีรฉัตร  ศรีนครา
 
1. นางสาวจิรัญญา  เวสสุวรรณ
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ลาภวิบูลย์สุข
 
1. นายมานะ  มาเสมอ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กชายกฤษณ  สีสุข
 
1. นางสาวกรกนก  เสาร์สุวรรณ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กชายนครินทร์  อินหอม
 
1. นางสาวจิรวรรณ  สุพรรณวิวัฒน์
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดท่าเตียน 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  มาลุน
 
1. นายประดิษฐ์  พวงมาลี
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงอโนชา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวนิศาลักษณ์  สุบงกช
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายณัชพล  สุธีกุล
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายธนพงศ์  ทาเครือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกานดา  ศรีบุญธรรม
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กหญิงพัชลิดา  มะนาวหวาน
 
1. นายประสิทธิ์  วังอินต๊ะ
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงเนตรชนก  กัญญาประสิทธิ์
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายเกษม  คล้ายนาค
 
1. นางสาวนิศาลักษณ์  สุบงกช
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายณัฐพล  กาฬภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกานดา  ศรีบุญธรรม
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงบุษรา  น้ำทิพย์
 
1. นายศุภชัย  ทาคำ
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เพชรศรี
 
1. นางสาวศิริพร  ตั้งเรืองวิก
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์   แคะนาค
 
1. นางพรทิพย์  สิงห์สถิตย์
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายทรงพล  แร่เพชร
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงภัทรพร  ธัญญเจริญ
 
1. นายศราวุฒิ  ทองโสภา
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงอนัญพร  มาวงษ์
2. เด็กชายอนุชา  ขุมทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นหอม
 
1. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
2. นางชาลินี  นรสิงห์
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายนาธาน  สะราคำ
2. เด็กหญิงศิวพร  สุพงศ์
3. เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ
 
1. นางขนิษฐา  อินพรหม
2. นางสาวสุปวีณ์  ธัญญเจริญ
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แย้มไสว
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  แดงดำรงค์
3. เด็กหญิงศรีนรินทร์  ภูฆัง
 
1. นายสุริน  กุลรัตน์
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เขาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  สมตัว
3. เด็กชายอานนท์  แสงอำนาจ
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นางสาวสมฤดี  พวงมาลี
 
217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กหญิงชนาพร  ไพรี
2. เด็กชายธาวรรณ  พิณพงษ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  มีชะนะ
 
1. นายชลอ  มีชะนะ
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กหญิงชลชินี  นานูน
2. เด็กหญิงปียานุช  พลเสน
3. เด็กหญิงรัตติยา  สว่างศรี
 
1. นางสาวพัชริญา  พิมศร
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กชายรพีภัทร   คชคง
2. เด็กหญิงสุนิสา   โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงสุพิชชา   โพธิ์รังนก
 
1. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
2. นางสาวอำภา  จันทร์ตรี
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กหญิงณัชฌา  เชื้อสายสิทธิ์
2. เด็กชายสรยุทธ์  แซ่ซื้อ
3. เด็กหญิงอรณี  อินสว่าง
 
1. นางสาวจิรวดี  ชุติพงศ์
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีพวงมาลัย
3. เด็กชายอดิรุจ  ชูทอง
 
1. นางพรทิพา  พันธ์เนตร
2. นางสาวณัฐธิดา  สัญชานันท์
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดคอกช้าง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดอนคงมี
2. เด็กหญิงวรนุช  นาคทั่ง
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาววรรณา  ปัญจาสุธารส
2. นางสาวสุทิศา  งามยิ่่ง
 
223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายชาคริต  ขุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  ม่วงงาม
3. เด็กชายวรเมธ  ติ่งคล้าย
 
1. นายรังสิมันต์  จันทร์เรือง
2. นางชาลินี  นรสิงห์
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขุนณรงค์
2. เด็กชายนิพนธ์  เจริญกุล
3. เด็กชายพงศวัชร์  เรืองหิรัณยพร
 
1. นางสาวดวงดาว  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวดวงรัตน์  สว่างศรี
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ยิ้มศรี
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แตงโสภา
3. เด็กหญิงบุญธิดา  ฉาดฉาน
 
1. นางสาวมณฑิรา  มีนุ้ย
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายวิจักษ์  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงอริยา  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายเดชา  นุ่มจันทร์
 
1. นายจีรเดช  เทศพันธ์
2. นางสาวนฤมล  อินทร
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาทู
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  เข็มเพชร
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  เปี่ยมน้อย
 
1. นางสาวโพธิ์ทอง  สันต์สวัสดิ์
2. นายวิชัย  เพ็ชรวงษ์
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.75 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นิยมไวย์
2. เด็กหญิงธิญาดา  สกัญญา
3. เด็กหญิงนรีกานต์  เทพบุตร
 
1. นางสาวเมธาวดี  วันทอง
 
229 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจงงาม 1. เด็กหญิงปิยดา  ภูฆัง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ช่ออัญชัญ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชาวน์พัฒนพงศ์
 
1. นายสมพงค์  สริฟอง
2. นายชุมพร  บุราณเดช
 
230 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกอแก้ว  บุษบรรณ
2. เด็กหญิงนฤมล  รักวิเศษ
3. เด็กหญิงภาวิณี  จันทนา
 
1. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา   ท้วมยัง
 
231 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายพงศกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขสะอาด
3. เด็กหญิงสิริภา  แก่นแก้ว
 
1. นางพรทิพา  พันธ์เนตร
2. นางสาวนงนุช  อุดมเดชาภักดี
 
232 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองนา 1. เด็กหญิงปัทมพร  ภูฆัง
2. เด็กชายรัชภูมิ  ศรีศักดิ์ดา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  พลเสน
 
1. นางศรีสุพร  พุฒหยวก
2. นางชื่นใจ  เปรมปรีดิ์
 
233 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.8 เงิน 5 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กหญิงธนศรี  เลี้ยวไพบูลย์
2. เด็กหญิงภัทรา  ทิมเทศน์
3. เด็กหญิงศุทธดา  หอมไม่หาย
 
1. นางสาวสมปอง  สว่างศรี
2. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
234 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงณิชา  วังงาม
2. เด็กชายธีรภัทร์  บานเย็น
3. เด็กหญิงนิธิกาญจน์  เทพมณี
 
1. นางดลพรรธน์  ศิริมาศพิทักษ์
2. นางสาวอัจฉรา  สะเพียนทอง
 
235 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กหญิงชนาพร  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงทิพธัญญา  ขุนณรงค์
3. เด็กหญิงภณิดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางเพชรัตน์  ชมมะลิ
2. นางสาวหรรษา  หัวใจมั่น
 
236 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงณัฐมา  สว่างศรี
2. เด็กชายธีรพล  สว่างศรี
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
2. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
237 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขสมวงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
2. นายณัฐพงศ์  อนุสนธิ์
 
238 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายชวนากร  กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงนิชา  กาฬภักดี
3. เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  หมื่นสิน
 
1. นางสาวณัฐญา  สมบุญ
2. นางสาวกัญญา  รุ่งสว่าง
 
239 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กชายสัภยา  คงเกิด
2. เด็กชายอิโดอาโอ  สินธุ
3. เด็กหญิงเกสรา  โอรัก
 
1. นายณัฐวานนท์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวดวงนภา  มะลิทอง
 
240 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแจงงาม 1. เด็กชายกฎชนะ  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายชยางกูร  คงประเสริฐ
3. เด็กหญิงดอกเลน  สะวอน
 
1. นายสมพงค์  สริฟอง
2. นายชุมพร  บุราณเดช
 
241 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงกรณิศ  ขุนอินทร์
2. เด็กหญิงปทิตตา  ใจเฉย
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  วงศ์เวช
 
1. นางสาวปวีณ์รัศมิ์ชา  เปิ้นวงศ์
 
242 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กชายประวิทย์  เกิดศิริ
2. เด็กชายพีรดนย์  เทศนา
3. เด็กชายภัทรพล  มั่นคง
 
1. นางสาวนิรชรา  เคนวิเศษ
2. นางสาวศุภร  พวงมาลี
 
243 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองขอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงหงษา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อรุณภาส
 
1. นางสาวฉัตรฤทัย  พูลสวัสดิ์
 
244 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณวัฒ  ศรีเมือง
2. เด็กชายธนานุสรณ์  เทียนทอง
3. เด็กชายศนพล  ภูฆัง
 
1. นายสุภาพ  ธํญญะเจริญ
2. นางสาวอรฉัตร  ประสิทธิ์
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายกชกร  ฉวีกุลมหันต์
2. เด็กหญิงมนกานต์  คำภารัตน์
3. เด็กหญิงวพรรณี  อินนา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ขาวโต
2. นางสาววศินี  อ้อยตระกูล
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงกฤติยา  อินโต
2. เด็กชายภูวเนตร  ศรีอุดม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อ้วนสอาด
 
1. นายคเณศ  คมขำ
2. นางสาวกิตติยา  อินสว่าง
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงวริษา  แย้มวงษ์
2. เด็กหญิงอฐิติกานต์  โพธิกุล
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ภู่มาลา
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
2. นางสาวอัญชลี  บุญคำ
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงนุจิรา  ก้านเกษ
2. เด็กหญิงสิริวิมล   การภักดี
3. เด็กหญิงอภิญญา  จำปา
 
1. นางวารุณี  กาฬภักดี
2. นายวินัย  ทองสัมฤทธิ์
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เอี้ย
2. เด็กชายพัชรพล  พิมพขันธ์
3. เด็กหญิงลลิตา  เมฆบุตร
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขสำราญ
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. เด็กชายธนชาติ  พลวัฒน์
2. เด็กชายพงศกร  จันทร์งาม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีดี
 
1. นางสาวธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ
2. นายสำราญ  ระโหฐาน
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดวังกุลา 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  โพธิษา
2. เด็กชายสนธยา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงเกวลิน  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวปาณิศา  อยู่ยอด
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  รักษี
2. เด็กหญิงรมย์รวินท์  กองศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  สะราคำ
 
1. นางสาวดวงดาว  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวดวงรัตน์  สว่างศรี
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงกรกนก  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงพรศิริ  แช่มประสพ
3. เด็กหญิงสตางค์  สังขจร
 
1. นางสาวปิยะนารถ  ประดับมุข
2. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงตะวัน  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงนลิตา  สุริืวรรณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เมืองช้าง
 
1. นางสาวโพธิ์ทอง  สันต์สวัสดิ์
2. นายวิชัย  เพ็ชรวงษ์
 
255 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  เมืองวงษ์
2. เด็กชายปวเรศ  พลายละหาร
 
1. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
256 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 1. เด็กหญิงวริศรา  หอมบานเย็น
2. เด็กชายวีรพงศ์  ชัยชนะ
 
1. นายพิสิฐชัย  น้อยศรี
 
257 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 1. เด็กหญิงเกวลิน  สะราคำ
2. เด็กชายเศรษฐวุฒ  ตะกรุดทอง
 
1. นางแก้วพัศ  พันธะ
 
258 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายจิรภัทร  นิมินรัมย์
2. เด็กชายอนัตชา  ใกล้ชิด
 
1. นายเรืองมงคล  สุวรรณ
 
259 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กชายณัฐกานต์  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงศิริพร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวทัศยา  ธัญญเจริญ
 
260 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อุ่นนา
 
1. นางยุพิณ  กลัดล้อม
 
261 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ใจมั่น
2. เด็กชายศิวรุจ  เล้าพานิชวัฒนา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
262 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายชัยภัทร  น้อยคำลือ
2. เด็กชายพงศ์ธร  แก้วขาว
 
1. นางสาวเมธาวดี  วันทอง
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กชายคมเดช  พรมหิงษา
2. เด็กชายธีธัชฌท์  มะนาวหวาน
 
1. นายวีระชัย  รอดหลง
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายจิรภาส  ขาวจันทร์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  แก้วเขียวงาม
 
1. นายฉลองชัย  ข้องหลิม
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กชายกันติทัต  กันยา
2. เด็กชายธันวา  ปานทองคำ
 
1. นางสาวนันทิยา  บรรเทา
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ธัญญเจริญ
 
1. นายเอกชัย  ธัญญเจริญ
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กชายธราเทพ   บุญพันธ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   เกตุประทุม
 
1. นายบรรจง  คล้ายสุวรรณ
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กชายกัมปนาท   สว่างแจ้ง
2. เด็กชายพงศกร  รุ่งเรือง
 
1. นายพิสิษฐ์  ทวีวัฒน์
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  โสภา
2. เด็กชายเทพทัด  อ่อนนาหาด
 
1. นางสาวพิมพ์พา  จันทรฤกษ์
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิสุวรรณ
2. เด็กชายวรโชติ  ปานเพ็ชร
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายวายุ  อินทสด
2. เด็กชายอิชิ   (พม่า)
 
1. นายบุญทรงชัย  หิ้งประเสริฐ
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายจักริน  บุญโต
2. เด็กชายณัฐพัชร   แสงขำ
 
1. นายคเณศ  คมขำ
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายปฏิพล  ท้วมพงษ์
2. เด็กชายศิลายุ  กัสโป
 
1. นายบุญทรงชัย  หิ้งประเสริฐ
 
274 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.29 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติธัช  กาฬษร
2. เด็กชายธนากร  จักรมณี
 
1. นายฉลองชัย  ข้องหลิม
 
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.14 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวแก้ว
2. เด็กชายต้นกล้า  เชาว์อุบล
 
1. นางสาวภัคพร  พึ่งแย้ม
 
276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  รัตนาจารย์
2. เด็กชายสิทธิพร  เถื่อนแอ้น
 
1. นางสาวพิมพ์พา  จันทรฤกษ์
 
277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบ้านสระ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวปรอด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสังข์
 
1. นายประเสริฐ  สาระวงษ์สุทธิ์
 
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.86 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กชายกฤษฎา  สว่างศรี
2. เด็กชายตรัยรัตน์  เมฆคำ
 
1. นายเอกชัย  ธัญญเจริญ
 
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.86 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดคลองขอม 1. เด็กชายฆธา  สงสกุล
2. เด็กชายปวริศร  อริยะดิษฐ์
 
1. นางสาวฉัตรฤทัย  พูลสวัสดิ์
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.86 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายณัฐพล  พานิชชา
2. เด็กชายศรนรินทร์  หารเอี่ยม
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35.71 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ภูฆัง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทวีศรี
 
1. นายมงคล  ประกอบทรัพย์
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติธัช  กาฬษร
2. เด็กชายณภัทร  อยู่สถาพร
 
1. นายฉลองชัย  ข้องหลิม
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายจักรริน  ทองรอด
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  นกเล็ก
 
1. นายสุริยะ  ม่วงมูล
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กชายรัฐติภูมิ   เขตจักรวาล
2. เด็กชายลลิต  รอดทอง
 
1. นายเอกชัย  ธัญญเจริญ
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.95 เงิน 4 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เจริญศรี
2. เด็กชายธนบดี  โพธิคงคา
 
1. นายคเณศ  คมขำ
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.45 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุจริต
2. เด็กชายวิษณุ  เยี่ยงถุ่ง
 
1. นายวีระชัย  รอดหลง
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.88 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กชายปรศิลป์  อยู่นันต์
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  อินทนันท์
 
1. นายมงคล  ประกอบทรัพย์
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.95 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กชายชูเกียรติ  รอดทรัพย์
2. เด็กชายธัญวัฒน์  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  กาฬภักดี
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายปวีณ  พุ่มสงวน
2. เด็กชายวันชัย  ปิ่นฑะกูล
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายไวพจน์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวเสาวณีย์  เทียนทองคำ
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 19.64 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูผา
2. เด็กชายปวเมศ  สะราคำ
 
1. นายอัศวิน  ภูฆัง
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฏิกานต์  ขุมทอง
2. เด็กชายนัทธพงค์  ศรีเผ่าพันธุ์
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายอภิรักษ์  พึ่งเจริญ
2. เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนวิมล
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.88 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธาราสวัสดิ์ศิริ
2. เด็กชายพลชาย  งามยิ่ง
 
1. นายวิสันต์  หงษ์ทอง
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 18.64 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายมนตรี  อู่สุวรรณ
2. เด็กชายมนัส  ดอกเบ็ญจมาศ
 
1. นางสุชาดา  ภูฆัง
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12.7 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทักษิณ  ทองสุข
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สุพรรณ
 
1. นายอิทธิพล  เทียมทอง
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 9.14 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  พราหมเพชร
2. เด็กชายภานุรักษ์   หงษ์ทอง
 
1. นายคเณศ  คมขำ
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 5.1 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มภัยเพื่อน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปิ่นทับทิม
 
1. นายชัยรัตน์  โชติสิทธิเมธา
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 5.1 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายดนัย  มูลแก้ว
2. เด็กชายพรชัย  ชื่นชม
 
1. นายศิริชัย  อบแย้ม
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายนิรุธ  อินโต
2. เด็กชายอรรถพล   ปิ่นศิริ
 
1. นายคเณศ  คมขำ
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิยมทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิลา
 
1. นางสุชาดา  ภูฆัง
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายชนะชล  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายฐณะวัฒน์  รัตนเลิศรังสี
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.79 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายกิตตินันท์  น้ำทิพย์
2. เด็กชายวรพล  ผลดี
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 22.87 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายจุลจักร  จิตอ้าย
2. เด็กชายสมเจตน์  ทองเจริญ
 
1. นางสาวนฤมล  อินทร
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20.64 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายทะเลภู  เจนการขาย
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองโสภา
 
1. นางสาวปิยะนารถ  ประดับมุข
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 17.01 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายณัฐพร  อิ่มทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปิ่นทับทิม
 
1. นายชัยรัตน์  โชติสิทธิเมธา
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายชัชวาล  เอ่งเกียะ
2. เด็กชายสุรเดช  งามยิ่ง
 
1. นายวิสันต์  หงษ์ทอง
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  จิตแสนสวย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรหงษ์
3. เด็กหญิงพลอยประภัส  อัครวุฒิธัญภัทธิ์
4. เด็กหญิงมณีกาญจน์  ผลวัฒนะ
5. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนคำสี
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองมี
2. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเดิมบาง 1. เด็กหญิงคณัสกร  น่าชม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงจ้อย
3. เด็กหญิงปัตรวลี  นุ่มดี
4. เด็กหญิงมโนชา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองทอง
 
1. นางรัศมี  ม่วงไทย
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงขวัญภัสรา  มารุณ
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ดีชา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนณรงค์
5. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ทองนบ
 
1. นางพิศมัย  สาสะนะ
2. นางสาวสายทอง  ศิลปหัสดี
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กชายพงศธร  ละม้ายเมือง
2. เด็กหญิงรถจนา  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงศันศนีย์  พูลอนันต์
4. เด็กหญิงสิราลักษณ์  พุ่มไทรทอง
5. เด็กชายเรืองยศ  พลายละหาร
 
1. นางอภัสนันท์  กาฬภักดี
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านสระ 1. เด็กชายกิตติพล  โยธะกา
2. เด็กชายณฐพล  อร่ามรัศมี
3. เด็กชายธีรดนย์  อ่อนศรี
4. เด็กชายนภเกตน์  มีจั่นทอง
5. เด็กชายไกรสร  หอมละออ
 
1. นายสมภพ  สันตานนท์
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงณัฐภัทธ์  เขาเงิน
2. เด็กหญิงนฤพัชญ์  สีน้ำเงิน
3. เด็กหญิงพิชฎา  ทวีสุข
4. เด็กหญิงพีรดา  สว่างศรี
5. เด็กหญิงสุนันทรา  พันธ์เอก
 
1. นางสาววราภรณ์  อินทรปาน
2. นางสาวสุขฤทัย  ไชโย
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอบรู้
3. เด็กหญิงวิภาฬิณี  กิจวาท
4. เด็กหญิงวิรชา  ลึกวิลัย
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สายทองเย็น
 
1. นางศรีเพ็ญ  ศรีทอง
2. นางกาญจน์ณัฏฐา  จำปาเงิน
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จารุทิกร
2. เด็กหญิงทิพย์ลดา  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายธนภัส  เสือนิล
4. เด็กชายมงคล  วิพัฒนากลืน
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แย้มวงศ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองมี
2. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขุมทอง
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีนาค
3. เด็กหญิงมัถการ  ปรึกษา
4. เด็กหญิงอริสา  ขุมทอง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทนะ
 
1. นางสาวศศิวรรณ  โพธิ์ฤทธิ์
2. นางสาวนิสา  ศิลาเลิศ
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กหญิงนันทนา  เชื้ออ่อน
2. เด็กหญิงปณิตา  แสนชั่งทอง
3. เด็กชายสุนิชา  เข็มอ่อน
4. เด็กหญิงสุนิสา  นุชนารถ
5. เด็กหญิงเกตุมณี  เทศเขียว
 
1. นางอภัสนันท์  กาฬภักดี
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายจิรวัฒ  สอนกล้า
2. เด็กชายทักศกร  แย้มยิ้ม
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สว่างศรี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมลี
5. เด็กหญิงวริศรา  เดือนฉาย
 
1. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
2. นางสาวอัญชลี  บุญคำ
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  นิลบุญ
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดาวรรณ  พิมพขันธ์
3. เด็กหญิงนฤภร  พิมพขันธ์
4. เด็กหญิงปรีญารัตย์    คาดบัว
5. เด็กชายวุฒินันท์  สรเพ็ชร
 
1. นางสาวบุษรา  บุญผัด
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดนางบวช 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ส่วนสมบุญ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์ฝา
3. เด็กหญิงธิญาดา  นิลน้อย
4. เด็กชายนครินทร์  ดาทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  นิลน้อย
 
1. นางสาวชลาพร  แตงทอง
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กหญิงนันทนา  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สิงห์ขอน
3. เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณศิริ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมมา
5. เด็กหญิงไหมแก้ว  ช่อดารา
 
1. นายบำรุง  พิมพขันธ์
2. นางสาวประภัสสร  กาฬภักดี
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงชนิตา  เกตุสุทธิ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สะราคำ
3. เด็กชายธีรธร  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพิ่มเกษตรวิทย์
5. เด็กชายมนัสวี  ลำปาน
 
1. นางพรรณี  สุภาพงษ์
2. นางสาวศิวพร  เอกผักนาก
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างเหลา
2. เด็กหญิงชฎาพร  งาหอม
3. เด็กหญิงพรรณรายณ์  ทรัพย์พรม
4. เด็กหญิงสุภใจ  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงเบญจมิน  ไกรวงค์ตุ้ม
 
1. นายอนุศิษฐ์  สุขชื่น
2. นางสาวสุทธิวรรณ   สุขโข
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกิติพร  ชาวบ้านสิงห์
2. เด็กหญิงชัญญา  ฉ่ำสดใส
3. เด็กหญิงณพรรณวษา  ชาวปลายนา
4. เด็กหญิงพิมนารินทร์  ศรีนาค
5. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์อิ่ม
 
1. นางประสาทพร  เพชรทอง
2. นางสาวพรพิรุณ  ศรีทองนาค
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขแพทย์
3. เด็กหญิงพัชริญา  อินทะ
4. เด็กหญิงวาสนา  เงินแพทย์
5. เด็กหญิงอภิชญา  จำปาก
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาธิ
2. เด็กหญิงพัชรพร  หอมชื่น
3. เด็กชายพีรดนย์  เทศนา
4. เด็กหญิงรดามณี  น้ำทิพย์
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  สว่างศรี
 
1. นางสาวภารุจีร์  อิ่มหมี
2. นางวารี  มะลิทอง
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชิ้ววงษ์
2. เด็กหญิงจิตติมา  สะสีโสม
3. เด็กหญิงประภัสสร  อินตา
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สมบูรณ์นาวิน
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เมืองไพศาล
 
1. นางสาวกชพร  เกิดมณี
2. นางสาววโรชา  ไวยสุนีย์
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเปาะ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อ่ำพัก
2. เด็กชายพันธวัช   เค้ากล้า
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมศร
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีสด
5. เด็กหญิงอริสรา  อำภวา
 
1. นายทวีศักดิ์  ชาญประโคน
2. นายศณัชทพล  อรุโณทอง
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อู่ทอง
2. เด็กชายธงชัย  สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงธิติวรรณ  วังกรานต์
4. เด็กชายวงศธร  สุวรรณประทีป
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เข็มเพ็ชร
 
1. นางสุนีย์  สราคำ
2. นางมณฑา  แซ่ตัน
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กชายจิรายุ  เขาแก้ว
2. เด็กหญิงชาลิสา  วงลคร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พลเสน
4. เด็กชายประกาสิทธิ์  สว่างศรี
5. เด็กหญิงมาลีวัญ  สว่างศรี
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  สารสุวรรณ
2. นางสาวนพรัตน์  รักอู่
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงปรัชญานันท์  อิ่มแตง
2. เด็กหญิงปานสา  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญพรหม
4. เด็กชายอนุรักษ์  ตุ้มหอม
5. เด็กชายอนุรัตน์  แก้วสำราญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สานุทิตย์
2. นายดิเรก  เจียนพูลสิน
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กชายนภัสกร  โค่สกุล
2. เด็กหญิงนิศามณี  คำภู
3. เด็กหญิงมนฤดี  วงษ์เสงี่ยม
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ผันแปล
5. เด็กหญิงอริสา  โสภา
 
1. นางสาวกชพร  เกิดมณี
2. นางปภัสสร  ศรีศิริเล็ก
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวเขา 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำหลอด
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สูงปานเขา
3. เด็กชายธนนันท์  อิ่มใจ
4. เด็กหญิงอัญชลีพร  บุญศรี
5. เด็กหญิงเบญจทรัพย์  พวงงาม
 
1. นายประสิทธิ์พร  วรรักษ์
2. นางสาวอรุณี  น้ำแก้ว
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมใจ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงอ่อน
3. เด็กหญิงคุนัญญา  เข็มคุณ
4. เด็กหญิงพรรวษา  กำพลรัตน์
5. เด็กหญิงเกศดี  นิ่มมะณี
 
1. นางอุษา  ประจงการ
2. นายบุญเลิศ  ศรีวิเชียร
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองแจ้ง
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เกษวงศ์
3. เด็กหญิงณิชา  ปกป้อง
4. เด็กหญิงภณัฐศิญา  ทาเอื้อ
5. เด็กหญิงมาริษา  เกษประทุม
 
1. นางกรองทิพย์  พึ่งสุข
2. นางสาวราตรี  ช่วยนุกูล
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขวัง
2. เด็กหญิงชุติมา  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงบงกช  ศรีทอง
4. เด็กหญิงวราพร  ทองคง
5. เด็กหญิงสุขนารี  โอไก้
 
1. นางนันตยา  บุญยัง
2. นางสาวอ้อย  ืหงษ์เวียงจันทร์
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  เมืองวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรา   ทิมเทศน์
3. เด็กหญิงวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปราศรี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กันสังข์
 
1. นางสาววารินทร์  เมฆฉาย
2. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงปฏิมา  เข็มกลัด
2. เด็กหญิงปริยกร  แววศรี
3. เด็กหญิงภรภัทร  ทัพพ์พนิต
4. เด็กหญิงศิริพร  แก่นลา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ลมผักแว่น
 
1. นางสาวประภาสินี  นิรมลพิศาล
2. นางสาวศิวนันท์  เรืองปิตินันทน์
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงกรพร  มีพิมพ์
2. เด็กชายภัทรพล  กำจาย
3. เด็กชายอนุศักดิ์  เพ็ชรไทย
4. เด็กชายอรรถชัย  ยิ้มจันทร์
5. เด็กชายเฉลิมพล  เณรแตง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สานุทิตย์
2. นายดิเรก  เจียนพูลสิน
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายธีรพล  สว่างศรี
2. เด็กหญิงพรพรรณ   โพธิ์กร่าง
3. เด็กชายรชต  เตี้ยมฉายพันธ์
4. เด็กชายศิวรุจ  เล้าพานิชวัฒนา
5. เด็กชายเควิน  วอล์สตรอม
 
1. นายพัฒนา  โชติกันตะ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เสลิ้ม
2. นายวชิรพล  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงวีรยา  แว่นแก้ว
4. นางสาวสุนันทา  มงคุณดำซาว
5. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ธรรมศา
 
1. นายธรรมรัตน์  ดิษฐ์สุธรรม
2. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงญาดา  ปทุมานนท์
2. เด็กหญิงนฤมล  สว่างศรี
3. เด็กหญิงภิราพร  เต็มใจ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธุรัตน์
5. เด็กหญิงสุทธิมา  แก้วสระแสน
 
1. นายสมหมาย  แพ่งสภา
2. นายนพกร  พลเสน
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กชายกันตพงษ์  ขาวจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  หนูแย้ม
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  ยิ้มศรี
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แตงโสภา
5. เด็กชายธนาธิป  แหวนทองคำ
6. เด็กชายธนิจ  คงเมือง
7. เด็กชายธีรพันธ์  อ้นฉ่ำ
8. เด็กหญิงนรินนิภา  ขุมทอง
9. เด็กชายนัฐพงษ์  ใจเย็น
10. เด็กชายนิรุษ  ขาวจันทร์
11. เด็กหญิงบุญธิดา  ฉาดฉาน
12. เด็กหญิงพันริวา  นางแย้ม
13. เด็กชายวรากร  อุบลเหนือ
14. เด็กชายวินัย  คงดี
15. เด็กชายวิศรุต  นาเอก
16. เด็กชายศรุต  หนูแย้ม
17. เด็กหญิงสรินดา  รัตนเทพ
18. เด็กชายสุทธิพงศ์  คงทัต
19. เด็กหญิงอภิชญา  วัดจนา
20. เด็กหญิงเขมมิกา  นาเอก
 
1. นายสุธิศักดิ์  ใจยะสัน
2. นางวาริน  อนุสนธิ์
3. นางปรียาภรณ์  สงวนตัด
4. นางสาวมธุรส  เขาแก้ว
5. นางสาวมณฑิรา  มีนุ้ย
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงอริสา  พูลเกษม
 
1. นางประกายมาศ  วรรักษ์
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 1. เด็กหญิงยลพัชร์  ทองจันทร์
 
1. นางรัติกาล  เหล่าต้น
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนเงิน
 
1. นางนันตยา  บุญยัง
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวปนัดดา  เกตุสำลี
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงภูริชญา  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง 6 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงดุษฎี  มะลิทอง
 
1. นางภัทรวดี  สุนะโท
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทวงษ์
 
1. นางสาวชนิกานต์  สุนทรลิขิต
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.25 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านสระ 1. เด็กหญิงอริสา  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นายสมภพ  สันตานนท์
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชาวฉลาด
 
1. นางสาวศรีแพร  บุญวัฒน์
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงนิตสินี  สีนวน
 
1. นายยงยุทธ  กุดาศรี
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาเทศ
 
1. นางนันตยา  บุญยัง
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 1. เด็กชายวงศธร  มงคลธารวัฒน
 
1. นายนาวี  พูลเพิ่ม
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  รังษีบุตร
 
1. นางสาวปิยะนุช  หมั่นบ่อแก
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ศิริพฤกษ์
 
1. นางเจริญขวัญ  พิกุลแก้ว
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สิงห์ทองวงษ์
 
1. นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 1. เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เรือง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  จันทร์เรือง
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพบุตร
 
1. นางสาวนิสา  ศีลาเลิศ
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายอนุวัฒน์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายสมหมาย  แพ่งสภา
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวทองใบ  เมธสาร
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายจิรายุ  มะลิทอง
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงนฤมล  สว่างศรี
 
1. นายสมหมาย  แพ่งสภา
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงวรนุช  น้ำพุ
 
1. นายศรีชัย  กอบกู้ไพบูลย์กิจ
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายทรงพล  หวานชะเอม
2. เด็กหญิงศศิธร  โชคสกุล
 
1. นางปัญญา  แก้วเขียว
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สายรักษ์
2. เด็กชายวชิระ  เจาตระกูล
 
1. นางถนอม  ศรีโมรา
2. นางอุบล  ทรัพย์อินทร์
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายธนพล  เชาว์โต
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พูลสวัสดิ์
 
1. นางศรีนวล    กล้าหาญ
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายนพกร  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงวรรณรดา  สุพรรณ
 
1. นางพรรณี  สุภาพงษ์
2. นางนิตยา  นุ่มดี
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณัทธร  จันทร์เสวก
2. เด็กหญิงศิริทิพย์  เทพคุณ
 
1. นางธิดา  อนันต์ธนสาร
2. นางทองเอื้อน  ชูเชื้อ
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญมี
2. เด็กชายอมรเทพ  ม้าทอง
 
1. นางสมาพร  บุญบรรดาล
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดโคกพระ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายณัฐดล  ธัญญเจริญ
 
1. นางนวพร  บุราณเดช
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ออมสิน
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  เทศต่วน
 
1. นางพิศมัย  สาสะนะ
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายณัฐดนย์  กองอิน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เยือกเย็น
 
1. นางสาวศรัญญา  ทองงาม
2. นายกฤษดา  อร่ามกูล
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายตรีภพ  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงนนทิดา  ภมรพล
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางคมคาย  แจ่มกระจะ
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสวรรณษา  เย็นใส
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สงคราม
2. เด็กชายภานุพงศ์  สว่างสุข
 
1. นางศรีนวล    กล้าหาญ
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กชายทรงพร  สินมา
2. เด็กหญิงภัชรพร  พิศวง
 
1. นางสุนัน  ก้องแดนไพร
2. นางอรพิน  ทองดี
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 1. เด็กชายกิตธิวงศ์  เมืองช้าง
2. เด็กหญิงอนุสรา  ใจแสน
 
1. นางสาวนัฐชภัสร์  คงคา
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงชุติมา  รุ่มรื่น
2. เด็กชายวรวิทย์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสมาพร  บุญบรรดาล
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  จันทวงษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อินสว่าง
 
1. นางธิดา  อนันต์ธนสาร
2. นางทองเอื้อน  ชูเชื้อ
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สังข์งาม
2. เด็กชายดนัยณัฐ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวศิวพร  เอกผักนาก
2. นางพรรณี  สุภาพงษ์
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดโคกพระ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูฆัง
 
1. นางนวพร  บุราณเดช
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กาฬภักดี
2. เด็กชายจีรวัฒน์  โสมพันธ์
 
1. นางสาวอ้อม  มาโนชภิรมย์
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กหญิงนิรามัย  สายคำกอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงอำไพ
 
1. นางเพชรัตน์  ชมมะลิ
2. นายสมชัย  รถสี
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงสโรชา  สว่างศรี
2. เด็กชายเอกพล  สว่างศรี
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นายพัฒนา  โชติกันตะ
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายณัฐพล   สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงถณัฐชา   สะราคำ
 
1. นางศรีนวล    กล้าหาญ
2. นางธัญญารัตน์  จันทร์เรือง
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงศุภกร  นาคทอง
2. นายอนุชา  แยกผิวผ่อง
 
1. นางสาวสุลัคนา  รอดเจริญพร
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทรงเจริญ
2. เด็กชายภาคภูมิ  มะลาศรี
 
1. นางฉันทนา  แย้มนิยม
2. นายวัฒนา  ศิริเลิศ
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายวรเชษฐ์  พิมพขันธ์
2. เด็กหญิงศศิตา  ช้างเขียว
 
1. นายรุ่งรดิศ  ธนาเมธากรณ์
2. นางสาวสรญา  สัจจาสุวรรณ
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผลดี
2. เด็กชายทักษิณ  จินดามาตย์
 
1. นางอารีย์วรรณ  เข็มเงิน
2. นางสาวเกตุวลี  ช้างดี
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงกานต์ใจ  พวงลำพู
2. เด็กชายธนภัทร  เทพสถิตย์
 
1. นางสาวรัตน์เกล้า  แก้วเรือง
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายนพดล  พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุบล
 
1. นางสาวปุณยนุช  ประทุม
2. นางสาวโสรดา  ศิริโพธิโสรัตร์
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายบูรพา  ยาสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  จันทร
 
1. นางบุษยรัตน์  ดวงจันทร์
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. เด็กหญิงกฤษณา  รัศมี
2. เด็กหญิงจณิสตา  ถวิลครบุรี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิวาวงษ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  บินไธสง
5. เด็กหญิงพิชญากร  เกาะกาใต้
6. เด็กหญิงมณฑิตา  เบ็ญจวรรณ
7. เด็กหญิงศรัณยา  ปั้นงาม
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พะไลรัมย์
9. เด็กหญิงสุขฤทัย  พลเสน
10. เด็กหญิงแพรวา  เรือนทอง
 
1. นางสาวปราณี  อยู่ประสิทธิ์
2. นางฉวีวรรณ  โมลีย์
3. นางสาวธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 1. เด็กหญิงกฤตยารัตน์  ทัศนะ
2. เด็กชายนวพล  เพ็งคุ่ย
3. เด็กหญิงนาฏนารี  ชาวเขาดิน
4. เด็กชายปิยะพงษ์  ภักดี
5. เด็กชายภานุ  หมวดจุ้ย
6. เด็กหญิงภูษิตา  พรมศรี
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ไชยเดช
8. เด็กหญิงละอองฝน  วงษา
9. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณวงษ์
10. เด็กหญิงไพลิน  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวอัจฉรา  แก้วเรือง
2. นายจำรัส  อุ่นใจ
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กหญิงณัฐแก้วทิพย์  โพธิ์โต
2. เด็กหญิงปภัสสิริ  พวงปัญญา
3. เด็กหญิงวรัญญา  รุ่งโรจน์สมบัติ
4. เด็กหญิงวัลภา  มีอาสา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  มังคะลา
6. เด็กหญิงสิริชนม์  ชาวโคราช
7. เด็กหญิงสุภา  อินทนะ
8. เด็กหญิงอรญา  สิงห์เมือง
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บุญชู
10. เด็กหญิงโชติกา  กาฬษร
 
1. นางผจงจิตต์  แก้วแสงใส
2. นางกนกพร  รุ่งเรือง
3. นางบุญเยี่ยม  ทับทอง
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกีรตยา  ชำนาญศิลป์
2. เด็กหญิงจิดาภา  สรรพศรี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  เพ็งสวย
4. เด็กหญิงจิรัชญา  อุดทา
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   ทองเจริญ
6. เด็กหญิงดาราทิพย์  เฟื่องฟุ้ง
7. เด็กหญิงธิดาพร  จันทนา
8. เด็กหญิงมาริษา  สนอุทา
9. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วเขียว
10. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนชู
 
1. นางสาวมัตติกา  แสนคำ
2. นางสาวรุจิเรข  เพชรเกลี้ยง
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงชนันชิดา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งอุ่น
3. เด็กชายนันทิกานต์  สุวรรณศิริ
4. เด็กหญิงพรสุรีย์  กลิ่นบานชื่น
5. เด็กหญิงวราภรณ์  อ่อนจันทร์
6. เด็กหญิงวันวิสา  จิตพิมพ์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  กาฬภักดี
8. เด็กหญิงสิริญญา  ทีปะลา
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำป้อง
10. เด็กหญิงอัญทิภา  กัญยา
 
1. นางจารุณี  สุขสมวัฒน์
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์พันโสม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  พุทธชงค์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  มณีอินทร์
4. เด็กหญิงรุจิลาภา  บุญรอด
5. เด็กหญิงศิรินภา  เข็มเพชร
6. เด็กหญิงศิริศร  นันทาแก้ว
7. เด็กหญิงสิริกาญจน์  มาลัยทอง
8. เด็กหญิงอาทิติยา  ธัญญเจริญ
9. เด็กหญิงอารดา  วัฒนะโภคา
10. เด็กหญิงเสาวณีย์  ภาวนา
 
1. นางสาวปิยะนุช  หมั่นบ่อแก
2. นางสาวกรกนก  บัวอุไร
3. นางบุญนำ  สกุลวัฒน
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชมภูแดง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปทุมานนท์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาดี
4. เด็กหญิงธิรดา  สุุจนากอบกุล
5. เด็กหญิงนันท์นภัส   พรมทอง
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เกษประทุม
7. เด็กหญิงประกายดาว  เมฆแดง
8. เด็กหญิงพรอุมา   แก้วเรือง
9. เด็กหญิงพิตาภรณ์  ทัดเกษร
10. เด็กหญิงศรีนภา  คล้ายพันธุ์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  แก้วพานิชย์
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  ภิญโญยิ่งทรัพย์
3. เด็กหญิงนัฐกาญจน์  ใจดี
4. เด็กหญิงพัชราพร  โพธิ์อ่ำ
5. เด็กหญิงมิรันตี  รุ่งเรือง
6. เด็กชายรัชชานนท์  น้ำจันทร์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองช้าง
8. เด็กชายอิทธิกร  กาฬภักดี
9. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แซ่คู
10. เด็กชายเจษฎา  การภักดี
 
1. นางพจนา  จูสิงห์
2. นางสาวนงนุช  อุดมเดชาภักดี
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กชายกรวิชญ์  สว่างศรี
2. เด็กชายกฤษฎา  มังกร
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ถึงพุ่ม
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำหล้าทราย
5. เด็กชายภาวัติ  ธิติชาญชัย
6. เด็กหญิงมธุรดา  สัตยวงค์
7. เด็กหญิงวฑิศญานันท์  เล็กพงษ์
8. เด็กชายศรายุท  พรมเสนา
9. เด็กชายอาซัน  -
10. เด็กชายเดชานันท์  อู่เงิน
 
1. นายบัญชา  รอดทอง
 
404 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาโพธิ์
2. เด็กหญิงชลลดา  จำปาโพธิ์
3. เด็กชายณสวัสดิ์  ขวัญเมือง
4. เด็กหญิงปริศนา  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงพรนภา  กลิ่นหอม
6. เด็กหญิงลภัส  อู่อรุณ
7. เด็กหญิงลลิตา  ดวงจินดา
8. เด็กหญิงวรรณษา  ธัญญผล
9. เด็กหญิงวรรณิษา  สนธิกร
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมเดช
11. เด็กหญิงสุชาดา  เมืองช้าง
12. เด็กหญิงสุนิชา  น้ำแก้ว
13. เด็กหญิงอริชา  สมศรี
14. เด็กหญิงอริสา  สมศรี
15. เด็กหญิงเนตรทราย  ธัญญผล
 
1. นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง
2. นางสาวรัตนา  เล็กพันธ์
3. นางสาววงค์เดือน  ทองไพรวรรณ
4. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
 
405 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  แก่นพรม
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นรสิงห์
3. เด็กหญิงดวงหทัย  กาฬษร
4. เด็กหญิงนุชรินทร์  เพชรศรีชา
5. เด็กหญิงปาลินี  นิลทับ
6. เด็กหญิงพรนิภา  จันทร์เปลี่ยน
7. เด็กหญิงพรศิริ  ไทยอ่อน
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  กาฬภักดี
9. เด็กหญิงมนต์กานต์  ศรีชลวงศ์
10. เด็กหญิงยุพารัตน์  กาฬภักดี
11. เด็กหญิงสุภานัช  เอกอำพน
12. เด็กหญิงอัญชริญรัตน์  สีขุนฮาด
13. เด็กหญิงอัมฑิตา  อิ่มสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอินทิรา  สำเนาวงศ์
15. เด็กหญิงโชตินันท์  กาฬภักดี
 
1. นางสาวนัชชา  อธิโรจน์
2. นางจิรนันท์  เล็กขำ
3. นายจีรวัฒน์  พึ่งสุข
4. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรชยา  วิสิษฐ์ศาสตร์
2. เด็กหญิงชฎาพร  จำปาเงิน
3. เด็กหญิงชาลิตา  เงินประเสริฐ
4. เด็กหญิงฐิดาพร  บุญกล้า
5. เด็กหญิงธันยพร  ฮะสม
6. เด็กหญิงนิรุษยา  กลิ่นหอม
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปาละวงษ์
8. เด็กหญิงปราญชลี  แผ่นสุวรรณ
9. เด็กหญิงปลิตา  ปานพรม
10. เด็กหญิงปิยาพัชร  พลาน้อย
11. เด็กหญิงพิพลพรรณ  ธัญญเจริญ
12. เด็กหญิงภฤศวรรณ  จิตใจฉ่ำ
13. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีทอง
14. เด็กหญิงรนิดา  พลชิวา
15. เด็กหญิงอาริสา  ค้มคอน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พรสุรัตน์
2. MissJosephine  U.Recto
3. นางสุวิมล  บุญจันทร์
4. นางสาวอาเทตยา  กระชั้น
 
407 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงจิตตวรรณ  กล่อมจิตต์
3. เด็กหญิงจิตตวรรณ  เฟื่องฟู
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  คล้าหิรัญ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเมนาโพธิ์
6. เด็กหญิงธัญธิดา  ชยาวนิช
7. เด็กหญิงธิติกาญจน์  นิมิตสกุลวัฒน์
8. เด็กชายปรันตวัฒน์  จันทร์เรือง
9. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  จันทร์เรือง
10. เด็กชายพงษธร  กิจรัตนี
11. เด็กหญิงพิชชาศิการย์  สุพรรณโรจน์
12. เด็กชายวีรวัฒน์  ปล้องพฤกษา
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดสมบูรณ์
14. เด็กชายสันสร  เสนาะจิตร
15. เด็กหญิงสุภัสชา  ยินดีไทย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสงสุริยา
 
408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลุนบุดดา
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุณประวัติ
4. เด็กหญิงชฎาพร  แสงพรม
5. เด็กหญิงณภัทร  อุปพงค์
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูฆัง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  พลายละหาร
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะลิเลิศ
9. เด็กหญิงลักษิกา  สกุลรัมย์
10. เด็กหญิงวรรณวโรรส  พระลักษณ์
11. เด็กหญิงวิลาสินี  ขุนช่วย
12. เด็กหญิงศุลีพร  แซ่ลี่
13. เด็กหญิงสุพรรษา  แตงทอง
14. เด็กหญิงอรอุรินทร์  จันทร์ทโชติ
15. เด็กหญิงอริสา  นางาม
 
1. นายชนะโชติ  จันทร์ขาว
2. นางวารุณี  กาฬภักดี
 
409 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1. เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  อิ่มเอิบ
3. เด็กชายทองพันชั่ง  วงศ์ษาพาน
4. เด็กชายธนพล  พลอยสุกใส
5. เด็กหญิงนภชนก  พันธ์ชัย
6. เด็กหญิงปานฝัน  จันทรดี
7. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภูโอบ
8. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ภูโอบ
9. เด็กหญิงพัณณ์จุฑา  เต็มวิริยะนุกูล
10. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เอ็นดู
11. เด็กหญิงวรรณศณ  รอดสถิตย์
12. เด็กหญิงวิโณทัย  ปรีดีจิตร์
13. เด็กหญิงสิริมินตรา  เกษประทุม
14. เด็กหญิงอมลรดา  ธนะสารสมบรูณ์
15. เด็กหญิงเขมพัสตร์  ทวีสุข
 
1. นางสาวอุษณิษา  เกตุพงษ์
2. นางพรทิพย์  เอ็นดู
3. นางสาวธิดา  เล็กวงศ์ไพบูลย์
 
410 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 1. เด็กหญิงกฏชกร  เชื้อทิม
2. เด็กหญิงกังสดาร  ค้าขาย
3. เด็กชายธงชัย  ใยระย้า
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ไตรรัตน์
5. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  แพรเพชร
6. เด็กชายธีรภัทร  พลอยสุข
7. เด็กหญิงปิยธิดา  มอญเพชร
8. เด็กชายพงศธร  จันทร์วงษ์
9. เด็กหญิงพรไพลิน  สำแดงเดช
10. เด็กหญิงพัชราภา  สว่างศรี
11. เด็กหญิงพันธิตรา  สายสังข์
12. เด็กชายสราวุฒิ  แตงทอง
13. เด็กหญิงอรทัย  พลอยสุข
14. เด็กหญิงเกสรา  ชาวปลายนา
15. เด็กชายเริงรักษ์  สว่างศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดวงจินดา
2. นายสุทิวัส  จันทร์เรือง
3. นางสาวภคพร  พึ่งแย้ม
4. นางสาวพลอยนารี  ศรีหิรัญตระกูล
 
411 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดโป่งแดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะลิทอง
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  หยุยพันธ์ุ
3. เด็กหญิงกรวิกา  นิทรัพย์
4. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  หยุยพันธ์ุ
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  นิ่มประสานทรัพย์
6. เด็กหญิงนภัสสร  มะลิทอง
7. เด็กหญิงนันทวิภา  จินะสาม
8. เด็กหญิงพรทิพย์  สว่างศรี
9. เด็กหญิงวริศรา  มะลิทอง
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิริสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสุชัญญา  เกษประทุม
12. เด็กหญิงอนงค์พรรณ  แป้นสุวรรณ
13. เด็กหญิงอมราวดี  สว่างศรี
14. เด็กหญิงอมิตา  ปัดซัง
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีวัชรพงศ์
 
1. นางราตรี  อินสว่าง
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เส็งนา
3. นางสาวกนกวรรณ  ปิลา
 
412 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กชายชานนท์  เปี่ยมสิน
2. เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก
 
1. นางสาวปวีณา  รุญคุณยงค์
 
413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงกริณามาศ  บุญต่อ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเสริม
 
1. นายพิสิษฐ์  ทวีวัฒน์
2. นางสาวสมพร  อินทรศักดิ์
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กชายชนะพล  แตงทอง
2. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์เสวก
 
1. นางสาวปรรณพร  ธัญญเจริญ
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดโคกพระ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ทองคำ
2. เด็กชายเอกสิทธิ  แก้วเรือง
 
1. นางสาวรติพร  บุราณเดช
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงกนกพร  แต่งงาม
2. เด็กหญิงเพียงม่าน  ชันสิน
 
1. นายสนิท  เปรมทอง
 
417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ร่วมรักษ์
2. เด็กหญิงสุธาวี  นุ่มดี
 
1. นายนักสิบ  องครักษ์
 
418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กชายธราเทพ  พวงมาลี
2. เด็กหญิงภัคชุดา  พูลเพิ่ม
 
1. นายชลอ  มีชะนะ
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดคอกช้าง 1. เด็กหญิงวสิตา  แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเรืองคีรี
 
1. นางสาววาสนา  ปิ่นตุรงค์
2. นางสาวรจนา  หมวดผา
 
420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายชัยอนันต์  เกิดโภคา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พวงมาลี
 
1. นางฉันทนา  ทองคำ
2. นางธนิตา  รอดอ่อน
 
421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองดี
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บาลนคร
 
1. นายศิริชัย  อบแย้ม
2. นายอาราม  ขุนณรงค์
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายชนะชัย   พิลา
2. เด็กชายวโรดม   ธัญญเจริญ
 
1. นายถิ่นเล็ก  จันทร์มานะเจริญ
2. นางประทีป  ชัยแย้ม
 
423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกนกพร  แตงโสภา
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุษบรรณ
 
1. นายจเรย์  แย้มเนตร
 
424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเดช
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ศรีทอง
 
1. นางฉันทนา  ทองคำ
2. นางธนิตา  รอดอ่อน
 
425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คุ้มสกุลไทย
2. เด็กชายอภินันท์  กาฬภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโกมล  สุระมรรคา
2. นางสาววงค์เดือน  ทองไพรวรรณ
 
426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กชายณัฐกานต์  สุกเกษม
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญเมฆ
 
1. นางสาวลำยอง  ผิวเอี่ยม
 
427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายธนพล  แก้วไทรท้วม
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวอัจฉรา  วินยาคูณ
 
428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายณ๊ฐพงษ์  เพ็ชรัต
2. เด็กหญิงวรรณิศา  เต็งมิ่ง
 
1. นายสมชัย  ยืนยง
 
429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนิญฐา  พันธ์ดี
2. เด็กชายภานุมาศ  อินต๊ะ
 
1. นายนัฐวุฒิ  สะราคำ
 
430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงดารณี  ระวังภัย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไพศาลพันธุ์
 
1. นางสาวอัญชลี  บุญคำ
2. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงวราพรรธน์  สิทธิเวชชนาศิริ
 
1. นางธนินชม  ขาวจันทร์
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  คงอินทร์
 
1. นางจิราพร  วังบอน
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  จำปา
 
1. นางสาวปาริชาติ  นิลบุญ
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สว่างศรี
 
1. นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประถมทอง
 
1. นายธนนันท์  อ้นนา
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 1. เด็กหญิงพิชชาภา  มาเรือน
 
1. นางเจียก  ปิ่นทอง
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายตะวัน  ช้างเทศ
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายสาธิต  สถิรสมบูรณ์
 
1. นายศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวกนกพรรณ  แซ่จันทร์
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงสุชัญญา  คำเจริญ
 
1. นายมนตรี  รถมณี
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธัญญเจริญ
 
1. นายมนตรี  รถมณี
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ม้าทอง
 
1. นางธนินชม  ขาวจันทร์
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำหล้าทราย
 
1. นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายวชิรนนท์  ทัศสาคร
 
1. นายศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 1. เด็กชายทักษิณ  ละม้ายเมือง
 
1. นางจิราพร  วังบอน
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงปิณฑิรา  คำวัดไทร
 
1. นายธนนันท์  อ้นนา
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงภรณี  ฤกษ์ศิลปงาม
 
1. นายสวิทย์  เข็มเพ็ชร
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 1. เด็กหญิงศันสนีย์  เทพวงษ์
 
1. นางเสริมสุข  ธัญญเจริญ
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวกนกพรรณ  แซ่จันทร์
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กาฬษร
 
1. นางสาวนิภาพร  น้ำค้าง
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายพิทักษ์  แก้วนิล
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูเช่น
 
1. นางสาวกาญจนา  สุนันท์ชัย
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ปิติปฏิมารัตน์
 
1. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงธิดา  ทิมเทศ
 
1. นายสุรชัย  ชื่นด้วง
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับละคร 1. เด็กหญิงพินรษา  รอดเจริญ
 
1. นางสาวจงกล  ไชยรัตน์
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กชายนวพรรษ  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางนารีรัตน์  ขุนวงศ์มัน
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กชายนรวิชญ์  โภคินสกุล
 
1. นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 1. เด็กหญิงปุณยาพร   เหลืองวิเศษ
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  น้ำเพชร
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ปัทมนาวิน
 
1. นางสาวจิราพร  ธัญญเจริญ
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงณิชากร  เมฆหมอก
 
1. นางธนินชม  ขาวจันทร์
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินชะนะ
 
1. นายมงคล  ประกอบทรัพย์
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กหญิงภัทรศยา  สุขวิเศษ
 
1. นางลัดดาวัลย์  โตสวน
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สรหงษ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  มณีเลิศ
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เอื้อเฟื้อกลาง
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายภัทรนันท์  จันทร
 
1. นายประสพชัย  กาฬภักดี
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กชายธราดล  คำหล้าทราย
 
1. นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงปวริศา  เทพวงศ์
 
1. นายสวิทย์  เข็มเพ็ชร
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงณภัสรา  บูชา
 
1. นายมนตรี  รถมณี
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนจันทร์
 
1. นางธนินชม  ขาวจันทร์
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายกวิน  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายธนนันท์  อ้นนา
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงศิริพร  แตงโสภา
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายณัฐนิช  ชูก้าน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  มณีเลิศ
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงนันทนา  สงวนนามทรัพย์
 
1. นายนฤชล  บูญมา
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงราตรี  วงษ์ศรีจันทร์
 
1. นายคชาชีพ  ริตพวง
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงณัฐถา  แฉล้มภักดิ์
 
1. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายหัถชัย  ศรีโมรา
 
1. นางญาณิศา  ใจแสน
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุรชัย  ชื่นด้วง
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงศศิวิภา  สุทนต์
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วันสุข
 
1. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กชายกันตพงษ์  ขาวจันท์
 
1. นายพงศกร  เกตุสุวรรณ
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายศักดาวิชญ์  ผิวเผือก
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1. เด็กหญิงนันทชพร  น้ำทิพย์
 
1. นายสุรินทร์  กาฬภักดี
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หอมกระจุย
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวปาริชาติ  นิลบุญ
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ปรึกษา
 
1. นางวารี  โสขุมา
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ธัญญเจริญ
 
1. นายกฤษสุวรรณ  อินสว่าง
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายธิปไตย  ภูฆัง
 
1. นายวิศรุต  มุมานะวงศ์
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายอำพล  ทวีสุข
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงธนัชพร  กันสริ
 
1. นายสวัสดิ์  บุตรศรี
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงสุมาลี  เหมือนวงษ์ธรรม
 
1. นายวิศรุต  มุมานะวงศ์
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ถนอมกล่อม
 
1. นางสาววรสุดา  เพ็งสุข
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กชายดนุเดช  ทองโสภา
 
1. นางรุ่งระวี  สุทธิรัตน์
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุวรรณอ่อน
 
1. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  เปี่ยมสิน
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  แสนสุภา
 
1. นางสาวชนิกา  ถิรนันท์ชัย
2. นางพรเพ็ญ  แก้วบุญมา
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงพรรณธิวา  ด้วงเอี่ยม
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ดีบูชา
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกัญญภา  พูนพิภพ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ภูผา
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
2. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกล้วยไม้  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงลีลาวดี  งามยิ่ง
 
1. นางสาวอรวรรณ  แผนสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี  สะเพียนทอง
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 1. เด็กชายธานินทร์  เมืองช้าง
2. เด็กหญิงเจนนภา  เกี้ยงไทสง
 
1. นางสาวพรทิพย์  มั่นคง
2. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 1. เด็กหญิงผกามาศ  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายมงคลถนอม  สืบบุก
 
1. นางสาวอรุณี  ธัญญเจริญ
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 1. เด็กหญิงกาณต์มณี  นาแพง
2. เด็กชายธนม์ณธาร  แก้วอารัญ
 
1. นางรัตนา  อินทรกสิกร
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงภาสวร  เพ็ชรมีค่า
 
1. นางอุษา  ง่วนทอง
2. นางวุฒิพร  กล้าหาญ
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงวรกานต์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอรุชา  เมฆสำลี
 
1. นางสมใจ  เข็มเพ็ชร
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงบุญยเณจฉ์  คำแสน
2. เด็กหญิงแพรวา  ประทุมสูตร
 
1. นางจิตตานันท์  อังกูรธนพัฒน์
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ไป๋งาม
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  นิ่มทอง
 
1. นายธวุฒิ  มาลา
2. นางสาวจตุพร  อุดม
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงกชกร  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงอรสา  ปู่เจ้า
 
1. นางพรเพ็ญ  แก้วบุญมา
2. นางสาวชนิกา  ถิรนันท์ชัย
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงพัดชวาล   งามยิ่ง
2. เด็กหญิงศรีชนก  กะโพ้
 
1. นางสาวอรวรรณ  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวศศิธร  ตระกูลโชคดี
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงจิดาภา  สัญญมนต์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สูงปานเขา
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
2. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงเปรมกมล  โฉมยงค์
 
1. นางขวัญเมือง  สิงห์จุ้ย
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนูรศมี  ยามาอาโง
2. เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์จริยานนท์
 
1. นายสวิทย์  เข็มเพ็ชร
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงณัชชา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงนิกัลยา  มากบุญ
 
1. นางสาวศิวนันท์  เรืองปิตินันทน์
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงพิมลแข  โพธิ์พูล
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  วิพัฒน์ครุฑ
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จิ๋วเจริญ
2. เด็กหญิงไปรยา  ทองสุก
 
1. นางลัดดาวัลย์  โตสวน
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ธรรมดา
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  โฉมงาม
 
1. นายบำรุง  พิมพขันธ์
2. นายณัฐวัฒน์  เหลี่ยมเพ็ชร
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงนัทฌา  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มเพ็ชร
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกรวิภา  บัวกระสินธุ์
2. เด็กชายณัฐพล  ทรัพย์เฉลิม
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
2. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงสุนิสา  รังษีบุตร
 
1. นางสาวจารุณี  ดวงแก้ว
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ครองเมืองแสน
2. เด็กหญิงอัมพร  ทัพโชติ
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
2. นายนฤชล  บูญมา
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แจ้งมงคล
 
1. นางศรัณยา  โพธิ์ปาน
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงกนกพร  อู่อรุณ
2. เด็กหญิงช่อผกา  สะเสียงดี
 
1. นายสุรชัย  ชื่นด้วง
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  ดอกมะกล่ำ
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
2. นางสาวปิยะนารถ  ประดับมุข
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิ่วสงวน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีรักษา
 
1. นายประเวศ  บุญบรรดาล
2. นางวารี  โสขุมา
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วัจนลักษณ์
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วเรือง
 
1. นายพัชรพงศ์  เหลืองพุทธชาติ
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเหรา
 
1. นางวารีย์  เมืองเกษม
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายเอกชัย  กันภัย
 
1. นางวริยา  ศรีสวัสดิ์
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายอนุสรณ์  ทองศรี
 
1. นายสุรชัย  ชื่นด้วง
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์เครือยิ้ม
 
1. นางสาวปาริชาติ  นิลบุญ
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คำพร
 
1. นางสาววรสุดา  เพ็งสุข
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยาว    
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เนื่องภิรมย์
2. เด็กหญิงปทิตตา  เพ็ชรักษ์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  จูคง
 
1. นางสาวพรทิพย์  มั่นคง
2. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงจิณณพัต  วังกุ่ม
2. เด็กหญิงธีรดา  ทีปะลา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โออ้อมแก้ว
 
1. นางสาวสมคิด  ว่องกสิกิจ
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 1. เด็กหญิงนิลดา  อู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงเกวลิน  หลักบุญ
3. เด็กหญิงแคทรียา  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางจิราพร  วังบอน
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดวังคัน 1. เด็กหญิงจิตติภัทรา  เปรมปรีดา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อ่วมป่วน
3. เด็กหญิงดรุโณทัย  ขาวแก้ว
 
1. นางประภา  ศรีบัวบาน
2. นางประกายเนตร  กาฬภักดี
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์นุ่ม
3. เด็กชายสุธี  อุปสุข
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ศรีวรกุลวงศ์
 
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ปู่เจ้า
2. เด็กชายนลงค์กรณ์  ม่วงคำ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สิทธิ
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 1. เด็กชายจตุพร  อู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงญาดา  ดวงชัยภูมิ
3. เด็กชายณภัทร  นูมหันต์
 
1. นางอุษา  ง่วนทอง
2. นางวุฒิพร  กล้าหาญ
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เกตุปาน
3. เด็กหญิงธิติกานต์  ป้องหลง
 
1. นางญาณิศา  ใจแสน
2. นางสาวสิริกานต์  จิตรพรม
 
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สาพิมุต
2. เด็กหญิงวณิดา  เขียนหริ่ง
3. เด็กหญิงวนิชา  รุ่งเรือง
 
1. นางเพ็ญศรี  แสงจันทร์
2. นายอาราม  ขุนณรงค์
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายนนทกร  ชาตะพันธ์
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  ด้วงเอี่ยม
3. เด็กชายโชคชัย  เข็มเพ็ชร
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 1. เด็กชายณัฏฐชัย  จาดสดี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินสว่าง
 
1. นางอุษา  ง่วนทอง
2. นางวุฒิพร  กล้าหาญ
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูฆัง
2. เด็กชายภูริณัฐ  สุขสำราญ
3. เด็กชายศุภกิจ  มูลแก่น
 
1. นายศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม
2. นางสาวใจรัก  อินทร
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงพบพร  สุมามั่น
2. เด็กหญิงพรชนก  ตันหงษ์
3. เด็กชายภัคพล  แก้วเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ภูฆัง
2. นางบุษบา  ทองโสภา
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 1. เด็กชายฐากูร  สุทินรัมย์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  รุ่งโรจน์
3. นายอ๋อง  อ๋อง
 
1. นายวรรณชัย  เอ็นดู
2. นางสาวกิติยา  บุตสดี
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายกฤษฎาพร  หมวดผา
2. เด็กชายวิวรรธน์  แก่นโสภา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูขุนทด
 
1. นางสาวเรณู   เซี่ยงเจ้ว
2. นางสาวนวลจันทร์  ชำนาญศิลป์
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายชาคริต  นาคพันธ์สังข์
2. เด็กชายนิธิพจน์  บัวลภัสสกุล
3. เด็กชายพายุ  รุมรณกาศ
 
1. นายนฤชล  บูญมา
2. นางสาวสรญา  สัจจาสุวรรณ
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สูงปานเขา
2. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงวาสินี  อินโต
 
1. นางสาวกิตติยา  อินสว่าง
2. นางสาวศรัญญา  ธนูแผลง
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายจิรายุ  คำดี
2. เด็กชายธราเทพ  ปรึกษา
3. เด็กชายรัชพล  อ่อนสะอาด
 
1. นายประเวศ  บุญบรรดาล
2. นางวารี  โสขุมา
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายธนพร  บำรุงเวช
2. เด็กชายธนพล  บำรุงเวช
3. เด็กชายภานุพงษ์  ป้องคำสิงค์
 
1. นางสาวนาวา  เสียงดีเพ็ง
2. นางประเทือง  อ่อนกล่ำผล
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายธำรงศักด์  ภู่มาลา
2. เด็กชายนที  อินสว่าง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  อู่อรุณ
 
1. นายสุรชัย  ชื่นด้วง
2. นางสมใจ  เข็มเพ็ชร
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายกรภัทร์  นาโสก
2. เด็กชายตะวัน  ชมภูนาค
3. เด็กชายศุภโชค  มุขศรี
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กาฬภักดี
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายณัฐพล  กัลยา
2. เด็กชายทศพร  ศรีโมรา
3. เด็กชายยศพน  ใยแจ่ม
 
1. นายประเวศ  บุญบรรดาล
2. นางวารี  โสขุมา
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กชายชายลมล  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  ป้อมฉิม
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ป้อมคำ
 
1. นายวิสันต์  หงษ์ทอง
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายพงศกร  ธีระพันธ์ุ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงสุจีรา  หวังวิมาน
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กาฬภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ทองโสภา
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายวันชนะ  โรจน์ประเสริฐพร
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายปานเทพ   บัวผึ้ง
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงสุมัธฑา  เหมือนวงษ์ธรรม
 
1. นายสัญญา  ภูฆัง
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาลี
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเดิมบาง 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  พิกุลสด
 
1. นางสุกัญญา  พิมพะรัตน์
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงสาริศา  บัวชื่น
 
1. นายสวัสดิ์  ขันทอง
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงณัฏฐากร  มาสมาน
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กลุ่มจินดา
 
1. นายสวัสดิ์  ขันทอง
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงอัญฌญา  ม่วงอิ่ม
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
 
1. นางสุภัค  ฉ่ำช้าง
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงเอมมิกา  ภุู่มาลา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา  พระภูมี
 
1. นายศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงปารีญา  พิมพะรัตน์
 
1. นางจันทร์ฉาย  พวงมาลี
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกพระ 1. เด็กชายปรัชญา  เถื่อนอารีย์รักษ์
 
1. นายธวัชชัย  โชติจรุง
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญไทย
 
1. นางสาวจันทพร  ทองอร่าม
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงจินตนา  สรหงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงณัฐมา  สว่างศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู
2. เด็กชายธนดล  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
4. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
5. เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วลา
6. เด็กชายภาณุวัตร  อินโต
7. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
8. เด็กหญิงอัญฌญา  ม่วงอิ่ม
9. เด็กชายเพไนย  ตันสกุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นางสาวชยาภรณ์  ชัยเจริญ
3. นางสาวรังสินี  คำเจริญ
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงชญานันท์  พลเสน
4. เด็กชายณัฐรัชต์  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงนัษฐิดา  ภักดีสูงเนิน
6. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
7. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
8. เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วลา
9. เด็กหญิงปานตะวัน  อินสว่าง
10. เด็กชายพรพิพัฒน์  สว่างศรี
11. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
12. เด็กชายภาณุวัตร  อินโต
13. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
14. เด็กหญิงอัญฌญา  ม่วงอิ่ม
15. เด็กชายเพไนย  ตันสกุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นางสาวไพรัช  กองร้อยอยู่
3. นางนิศากร  เศรษฐเจริญสุข
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติธัช  เกิดโต
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ
3. เด็กชายณัฐรัตน์  จิอู่๋
4. เด็กชายธนภัทร  รักสุข
5. เด็กหญิงนภัสรัตน์  สีสาย
6. เด็กชายนิธิกร  ชะนะวงษ์
7. เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาลี
8. เด็กชายพงศกร  ธิระพันธ์ุ
9. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
10. เด็กชายวันชนะ  โรจน์ประเสริฐพร
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
2. นางสาวกิ่งกมล  ปิยมาดากุล
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกฤติน  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง
3. เด็กชายณัฐรัชต์  ดีเสมอ
4. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
5. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
6. เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วลา
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  สว่างศรี
8. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
9. เด็กชายภาณุวัตร  อินโต
10. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
11. เด็กชายเพไนย  ตันสกุล
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
2. นายศรีพล  ปานเจริญ
3. นางส้มแก้ว  พลเสน
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สกุลอินทร์
2. เด็กชายกิตติคุณ  เก่าแท้
3. เด็กหญิงกิตติมา  อ่อนสำราญ
4. เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นราษฎร์
5. เด็กหญิงชญานี  บัวอาจ
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  อยู่สบาย
7. เด็กหญิงณัฐชา  อินทร์แป้น
8. เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา
9. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  บำรุงวงษ์
10. เด็กหญิงปภัสรา  เกลี้ยงประเสริฐ
11. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสีงาม
12. เด็กชายภูวนัย  ประทุมทอง
13. เด็กหญิงภูษนิศากร  นิลน้ำคำ
14. เด็กหญิงศรัญญาวดี  เหมือนใจ
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีใส
16. เด็กหญิงสิรินดา  ปานสกุล
17. เด็กหญิงอรชพร  บำรุงวงษ์
18. เด็กชายอรรถพล  แน่นหนา
19. เด็กชายเอกรัตน์  ดิษฐ์คล้าย
20. เด็กชายโชติพงศ์  ประสารทรัพย์
 
1. นางสาวกุลิสรา  เสวกานันท์
2. นายสวัสดิ์   อินทรศักดิ์
3. นายบรรพต  ฟักอินทร์
4. นางสาวมัลลิกา  ศรีมุกดา
5. นางสาวณัฐวลี  เหล็กเขียว
6. นายวรวรรธน์  นวนศรีอ่อน
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังคัน 1. เด็กชายกิติกร  โชติกเดชาณรงค์
2. เด็กหญิงจันทนา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงจารุพร  ทั่งรื่น
4. เด็กหญิงช่อทิพ  จันทา
5. เด็กหญิงณัฐชยาน์  นาคนอก
6. เด็กชายธนาธร  โชติกเดชาณรงค์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาฬภักดี
8. เด็กหญิงนัฐธิเนตร  ศรีเดช
9. เด็กชายพงศธร  ทีปะลา
10. เด็กชายพัชรพล  สีกา
11. เด็กหญิงมาลิสา  ขันนาค
12. เด็กชายรวีวัฒน์  รัตนวาริน
13. เด็กหญิงวนิดา  ทีปะลา
14. เด็กชายวรรชนะ  ทีปะลา
15. เด็กหญิงวรรณภา  ฉ่ำเจริญ
16. เด็กหญิงวิภาวดี  สายสว่าง
17. เด็กหญิงสาวิตตรี  ภูฆัง
18. เด็กชายสิทธิชัย  ทองรักษ์
19. เด็กชายอนันต์  จันทา
20. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรีพรมงาม
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีบัวบาน
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สว่างแสง
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผิวสุข
3. เด็กหญิงกรรวี  กัลยา
4. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีโมรา
5. เด็กชายชัยชนะ  ศรีวิเชียร
6. เด็กหญิงชุติมา  รุ่มรื่น
7. เด็กชายณภัทร  เกตุประทุม
8. เด็กชายณัฐวร  พลับวังกล่ำ
9. เด็กหญิงธนัชญา  โฉมเชิด
10. เด็กหญิงธนากร  ศรีศักดา
11. เด็กหญิงบุษกร  ทิพย์โรจน์
12. เด็กหญิงปิ่นมณี  น้ำจันทร์
13. เด็กชายภูริเดช  พานิช
14. เด็กชายรณชิต  ทิวาวงษ์
15. เด็กชายวรวิทย์  พูลเพิ่ม
16. เด็กชายสมภพ  ช้างวงษ์
17. เด็กหญิงสาวิกา  ศรีโมรา
18. เด็กหญิงสุพรรณษา  ขุมทอง
19. เด็กหญิงสุพรรณี  พันคงดี
20. เด็กหญิงโชติกา  ป้องฉิม
 
1. นายปรีชา  มุขทอง
2. นางสาวสุนีย์  สันทอง
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดโป่งแดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะลิทอง
2. เด็กหญิงชลิตา  เพ็ชรวงษ์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ชมแช่ม
4. เด็กหญิงญาณิศา  พิมสุวรรณ
5. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เรือง
6. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แป้นสุวรรณ
7. เด็กหญิงนันทวิภา  จินะสาม
8. เด็กชายพายุ  เกิดสมบุญ
9. เด็กหญิงภัศรา  สมัครกาล
10. เด็กหญิงวรรณลดา  รักดี
11. เด็กชายวิชย์ธวิน  เถื่อนสวัสดิ์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิริสวัสดิ์
13. เด็กชายศุภกร  มณีรัตน์
14. เด็กชายสหรัฐ  ชาวเขาเวียง
15. เด็กชายสาธิตา  จงรักษ์
16. เด็กหญิงสุภาพ  มาลัยทอง
17. เด็กชายอติชาต  มณีรัตน์
18. เด็กหญิงอนงค์พรรณ  แป้นสุวรรณ
19. เด็กหญิงอมิตา  ปัดซัง
20. เด็กชายเสกสรรค์  ฉุ่นอิ่ม
 
1. นายสวงค์  พุ่มพวง
2. นางราตรี  อินสว่าง
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เส็งนา
4. นางสาวกนกวรรณ  ปิลา
5. นางสาวอรธิชา  สว่างศรี
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เห็มเงิน
2. เด็กหญิงกาญจนา  อุปแก้ว
3. เด็กหญิงณิชากร  ทองเจริญ
4. เด็กหญิงพัชรี  ชูเลิศ
5. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสมบูรณ์
6. เด็กชายเดชา  เรืองขจร
 
1. นายสาทิตย์  ครุฑจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สีตะระโส
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  กาฬภักดี
 
1. นางสุภาณี  ทองรอด
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายวินัย  ทัพแสงศรี
 
1. นางบุญเกิด  รัตนโพธิ์
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเข็ม
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 1. เด็กชายจักรรินทร์  คำโสภา
 
1. นางพรทิพา  หอมฤทธิ์
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายคุณากรณ์  ช้างวงษ์
 
1. นายสุริยะ  ม่วงมูล
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดโป่งแดง 1. เด็กชายศุภกร  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอรธิชา  สว่างศรี
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายสมภพ  ช้างวงษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ขาวใส
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กชายจักรี  จันทร์เกตุ
 
1. นายเอกชัย  ธัญญเจริญ
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ดวงแก้ว
 
1. นางภักค์สินี  นาคขำพันธ์
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกกตาด    
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายชิษณุพงศ์  จันทรัตน์
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายอนุลักษณ์   เที่ยงตรง
 
1. นายถิ่นเล็ก  จันทร์มานะเจริญ
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายภาคภูมิ  เบ็ญจวรรณ
 
1. นายสุเทพ  พันธ์ุฟัก
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  มังคะลา
 
1. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายสถาพร  เผือกผ่อง
 
1. นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วขอนแก่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงอริยดา  คำมา
 
1. นายวัชระ  ลาดโพธิ์
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นางศิริรักษ์  จงวัฒนารักษ์
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กหญิงปรียาภา  อินทร์นอก
 
1. นายเทพนม  เกษมณี
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงศศิประภา  กาฬษร
 
1. นางอัญชิสา  ภูฆัง
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พรมจันทา
 
1. นายสมศักดิ์  จีนสุกแสง
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คมขำ
 
1. นายวีระ  คงกะเรียน
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงมานัสนันท์  พานิช
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กหญิงชนิดา  นนทีอุทก
 
1. นางปรียาภรณ์  สงวนตัด
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกกตาด    
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงสุนัลสพัส  คำแผง
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงอาภัสรา   ศรีวันคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนนธิญา  ศรีภพ
 
1. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงจินตนา  สรหงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงณัฐสินี  มโหฬาร
 
1. นายสมยศ  ธัญญเจริญ
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  โสขุมา
 
1. นางอรวรรณ  ช้างวงศ์
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงชุติมน  สังข์งาม
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสามเอก 1. เด็กหญิงนรินนิภา  ขุมทอง
 
1. นางปรียาภรณ์  สงวนตัด
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงวรรนัฐสรินทร์  กองเงิน
 
1. นายธีรวุฒิ  สิงหเลิศ
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กชายณัฐพล  ขุนเทพ
 
1. นางเสาวนีย์  ภูฆัง
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายสิปปกร   บัวเอี่ยม
 
1. นางเยาวพา  พานิชวงษ์
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายยศกร  ดียิ่ง
 
1. นางสาวจันทพร  ทองอร่าม
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กชายธาดา  ทับทิม
 
1. นางวาทินี  ยศศักดิ์ศรี
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายธนากร  แสนคำแอ
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 1. เด็กชายจักริน  จันทนา
 
1. นายธวัช  เกิดลาภ
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านสระ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สาระวงษ์
 
1. นางพวงรัตน์  เอติยัติ
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายวีระ  อู่ทอง
 
1. นายณัฎฐกานต์  อุ่นรัศมีวงศ์
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กชายรพีภัทร  กันทา
 
1. นางภักค์สินี  นาคขำพันธ์
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. นายสุวัฒน์  สะเพียนทอง
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายภพ  กาฬภักดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  นรสิงห์
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เทาดี
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงพิชมณฑ์  รุ่งเรือง
 
1. นายมานัส  ปรากฎผล
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  ชำนาญศิลป์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   อุ่มแสง
 
1. นางสาวสุพรรณษา   กาฬภักดี
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  จันทร์นุ่ม
 
1. นายเอกชน  มั่นปาน
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรืองวร
 
1. นางสาวโสภี  ปิยะดา
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวพิชยา  ศรีนาคสุข
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มะลิทอง
 
1. นายกมล  ทองมั่ง
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงนฤมล  เบ็ญจพรม
 
1. นางวาทินี  ยศศักดิ์ศรี
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 1. เด็กหญิงศรัญภัทร  อู่ทอง
 
1. นายธวัช  เกิดลาภ
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนนทิยา  ศรีภพ
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงปนัดดา   ลักษณงามเลิศ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกัญญา  ถุงแก้ว
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงนารี  ทองเจริญ
 
1. นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เสาวรส
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงณัฐชา  แซมโพธิ์
 
1. นายศิริชัย  อบแย้ม
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเข็ม
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายพิชิตชัย  แสนคำ
 
1. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีเมือง
 
1. นายพัฒนา  โชติกันตะ
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายปรางค์ราวิทย์  สีสงคราม
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กชายธนพัฒน์  แตงโสภา
 
1. Mr.Camilon  Christopher Delmoro
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายอุกฤษฎ์  แสนบัณฑิต
 
1. นางสาวอารยา  แก้วมณี
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายคมกฤช  เพ็ชรวงษ์
 
1. นางสาววิชชุดา  เขียวชะอุ่ม
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  วิลัยเรือง
 
1. นางสาวจีรานุช  ศรีวโรบล
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายป๊อปอาย  หมี่สวง
 
1. นางสาวมนตรา  สังข์สิญจน์
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สุขสำราญ
 
1. นางเรืองรัศมี  ทองทับ
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายอัครชัย  ขุมทอง
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ใจมั่น
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคอกช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมพ่วง
 
1. นางสาววรรณา  ปัญจาสุธารส
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์งาม
 
1. นายพัฒนา  โชติกันตะ
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  รุ่งรางแสง
 
1. นางผจงจิตต์  แก้วแสงใส
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. เด็กหญิงกัณฐิมา  บุญลือ
 
1. นางสาวอัญชลี  วงศ์เวโรจน์
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงวรนุช  พรมพิลา
 
1. นางสาวนภัสพร  แตงทอง
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอภาสสุริยัน
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงศิริพร  แก่นลา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  พิศดาร
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กหญิงเองเจล่า  ยาค๊อปบิ
 
1. Mr.Camilon  Christopher Delmoro
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงนลปรียา  ขุณณรงค์
 
1. นางสาวจีรานุช  ศรีวโรบล
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหัวนา 1. เด็กหญิงเสาวภา  ใจมั่น
 
1. นางกฤษณา  โกษาแสง
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมัณฑนา  บุตรดาวงษ์
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงบรรพตี  แตงหวาน
 
1. นางสาวอารยา  แก้วมณี
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงสุภัสรา  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวจีรานุช  ศรีวโรบล
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หอมสุวรรณ
 
1. นางสาววิชชุดา  เขียวชะอุ่ม
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์กร่าง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเข็ม
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายสิปปกร  บัวเอี่ยม
 
1. นางเยาวพา  พานิชวงษ์
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายธเนศวร  นรสิงห์
 
1. นายเรืองมงคล  สุวรรณ
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายเตวิทย์  เชื้อจาด
 
1. นางซิน  อู่อรุณ
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช้างสน
 
1. นางสมปอง  ชาลี
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายอธิพงศ์  วิวัฒนชัยพงษ์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กชายจักรี  จันทร์เกตุ
 
1. นายเอกชัย  ธัญญเจริญ
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กชายโกมินทร์  ธัญญเจริญ
 
1. นายบำรุง  พิมพขันธ์
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายณัฐพล  อินเขาย้อย
 
1. นางสาวปาริชาต  สิงหาด
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายสิทธิเดช  มาพันธ์ุ
 
1. นายสุเทพ  พันธ์ุฟัก
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายอำนาจ  วรรณวงษ์
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายปฏิภาน  ทองอ่อน
 
1. นางชาลินี  นรสิงห์
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ถนอมเอียด
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญไทย
 
1. นางสาวจันทพร  ทองอร่าม
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 1. เด็กหญิงอรณิชา  วงเวียน
 
1. นายรุ่งรวี  สกนธ์รวีนาท
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สมพร
 
1. นายณัฐวานนท์  เที่ยงธรรม
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ธัญญเจริญ
 
1. นายสุเทพ  พันธ์ุฟัก
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจรัสพร  ทองสายใจ
 
1. นางสาวนงค์รัก  โปยกัก
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงเพลงพิณจรัส  พานิชวงษ์
 
1. นางเยาวพา  พานิชวงษ์
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงวรรณพร  ลออเลิศ
 
1. นางซิน  อู่อรุณ
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงอมรา  พรอ้อภูมิ
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงสุนัลสพัส  คำแผง
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงวรรณพร  ไวฉลาด
 
1. นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สร้อยระย้า
 
1. นายชิษณุพงศ์  จันทรัตน์
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนฉ่ำ
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายกมล  ศรีอ่ำดี
2. เด็กชายกฤษณะ  หอมหวล
3. เด็กชายจักรภัทร  พรหมทอง
4. เด็กชายจิรกฤต  ธัญญเจริญ
5. เด็กชายรวิโรจน์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวราพร  โกสีย์
 
1. นายธาดา  ธิกุลวงษ์
2. นางสุภาณี  ทองรอด
3. นายณัฐวุฒิ   ธนพันธุ์คง
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงกรองรัตน์   เข็มเงิน
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วเรือง
3. เด็กชายกฤษฏิ์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอภาสสุริยัน
5. เด็กหญิงครองขวัญ  แก้วเข็ม
6. เด็กหญิงจิตราภรณ์  จันทวงษ์
7. เด็กหญิงจิราภา  ช้างเผือก
8. เด็กชายชนะเกียรติ    ชะเอมทอง
9. เด็กชายชยางกูล  แก้วเรือง
10. เด็กหญิงชรินรัตน์   เชื้อคำสอน
11. เด็กหญิงฑิมาพร  โฉมงาม
12. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นิลภักดิ์
13. เด็กหญิงณัฐกมล  จงอารยะปัญญา
14. เด็กหญิงณัฐชา  สราคำ
15. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเข็ม
16. เด็กชายณัฐยศ  ศุภศิลป์
17. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีน้อยเมือง
18. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปิ่นวิเศษ
19. เด็กหญิงนิดา  จันทร์เสวก
20. เด็กชายปฎิพัทธิ์  เดชสุริวงศ์
21. เด็กหญิงพัชราภา  สอาดเอี่ยม
22. เด็กหญิงพิชานันท์  ไร่หินถ่วง
23. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เทาดี
24. เด็กชายภัทรพล  หลีพันธุ์
25. เด็กหญิงภัทราวรรณ  พลเสน
26. เด็กชายมงคล  สรหงส์
27. เด็กหญิงมานัสนันท์  พานิช
28. เด็กหญิงรลิษา  วรรณวงษ์
29. เด็กหญิงวรัญญา  นุชนารถ
30. เด็กหญิงวรัญญา  ดอกยี่สุ่น
31. เด็กหญิงศศิ  ปานตระกูล
32. เด็กชายสิรวิญ  วันทอง
33. เด็กชายสุทธิพงศ์  เสาวรส
34. เด็กหญิงสุธาศิณี  ทองทอด
35. เด็กหญิงสุนิสา  เกษวงษ์
36. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ปานทสูตร
37. เด็กหญิงสุภนิดา   รังษี
38. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีเมือง
39. เด็กหญิงอนัญญา  วรรณวงษ์
40. เด็กหญิงอมราพร  อ้อภูมิ
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
2. นายณรงค์  เกตุสุริยงค์
3. นางธิดา  อนันต์ธนสาร
4. นางบุณยานุช  แก้วเรือง
5. นางฐิติมา  ถิรภัทรพันธ์
6. นางฐิติรัตน์  จุลโพธิ์
7. นางสาวนฤมล  ภูฆัง
8. นางสาวเกศสรินทร์  ศรีเงินงาม
 
705 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วการไร่
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรทอง
3. เด็กหญิงฐิติกา  อิทธิประเวศน์
4. เด็กหญิงฟ้าใส  อยู่วงษ์อั๋น
5. เด็กชายภูวสิทธิ์  เสือสกุล
6. เด็กชายมานะ  นิ่มอนันต์
7. เด็กชายวีรภาพ  ฟองสมบูรณ์
8. เด็กหญิงศศิธร  บริวาส
 
1. นางสาวดุสิตา  ป้อมทอง
2. นางสาวสุปวีณ์  ธัญญเจริญ
3. นางอรชภา  เสือรอด
 
706 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงกชกร   คุ้มเขต
2. เด็กชายกิตติพัฒน์   ขาวโต
3. เด็กหญิงธัญพิชา   อ่อนดี
4. เด็กชายนันทวัฒน์   พึ่งกระจ่าง
5. เด็กหญิงปรายมาศ   พูลอนันต์
6. เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์   พาณิชย์วัฒนา
7. เด็กหญิงวริศรา   อินทรประภา
8. เด็กชายสรวิชญ์   มีทองคำ
9. เด็กหญิงอรทัย   แก้วดอนไทย
10. เด็กชายเจษฎา   สว่างแจ้ง
 
1. นางสมพร  อินทรศักดิ์
2. นายวรากร  น้ำเพชร
3. นางสาวอำภา  จันทร์ตรี
 
707 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเขาพระ 1. เด็กชายก้องภพ  แย้มฉวาก
2. เด็กชายญาณวุฒิ  น้ำเงิน
3. เด็กชายณัชพล  ทองรอด
4. เด็กหญิงดนิตา  จันทา
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีโชติหิรัญกิจ
6. เด็กหญิงลดา  ธัญญเจริญ
7. เด็กชายวรฤทธิ์  รูปกลม
8. เด็กหญิงสลิษา  เขาแก้ว
9. เด็กหญิงสโรชา  ชะนะวงษ์
10. เด็กชายอภิพัฒน์  สะราคำ
 
1. นางสาววรรณวิศา  ทองดี
2. นางสาวดวงรัตน์  เกตุแก้ว
 
708 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงชนัญญา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ดอกพุด
3. เด็กหญิงนุชรี  บุราณคุณ
4. เด็กชายพงศธร  กาฬษร
5. เด็กชายพิรภพ  ดีเสมอ
6. เด็กหญิงสายสุดา  ชูชี
7. เด็กชายอนัญ  อินทโชติ
8. เด็กหญิงอมราวดี  เขียววิราช
 
1. นางสาวจันทพร  ทองอร่าม
2. นางสาวธนัญญดา  ศรีโมรา
3. นางชมพูนิกข์  แตงโสภา
 
709 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข
2. เด็กชายทัศพร  ไกยะฝ่าย
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  อั้นสวัสดิ์
4. เด็กชายภัควัฒน์  แจ่มจันทร์
5. เด็กชายภัทรพงษ์  เบ็ญจวรรณ
6. เด็กหญิงวรกาญจน์  เบ็ญญจวรรณ
7. เด็กชายสิตานนท์  กลิ่นมณฑา
8. เด็กหญิงสุมิตา  อุ้ยปาอาจ
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงสมโภช
10. เด็กหญิงอภิสรา  ตุ้มคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  แก่นนา
2. นางสาวปิยะรัตน์  สว่างศรี
3. นางสาวรสสุคนธ์  กลิ่นประทุม
 
710 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พรมหิงษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มณีอินทร์
4. เด็กหญิงภัทรนรินทร์  สว่างศรี
5. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงวีระวรรณ  อินทรมาศ
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ขาวพันธ์
8. เด็กหญิงเปรมิกา  แต้มเนียม
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางมยุรี    อินทรีย์
3. นางสาวสมฤดี  พวงมาลี
4. นางสาวณัฐกาญจน์  โพธิ์กลิ่น
 
711 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  วรรธณเวโรจน์
4. เด็กหญิงพรพิมล  ยิ่งศักดาทรัพย์
5. เด็กหญิงรมัณยา  ปิ่นตระกูล
6. เด็กหญิงวราลี  เจริญกาลัญญูตา
7. เด็กหญิงอริสรา  สามี
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประทีป
 
1. นางสาวกิ่งกมล  ปิยมาดากุล
2. นางสาวดวงฤทัย  พิศดาร
3. นางสาวศิวนันท์  เรืองปิตินันทน์
 
712 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แตงหวาน
2. เด็กหญิงกิจจาพร  มักสิก
3. เด็กหญิงญาณิญท์  มาตรนอก
4. เด็กหญิงบุญญิสา  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงปัณณพร  แซ่พั้ง
6. เด็กหญิงพรนภา  พิมพ์โยธา
7. เด็กหญิงยุวธิดา  สุขยืน
8. เด็กหญิงศรสบันงา  สุขแสง
 
1. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
2. นายชลาธิป  เทียนเล็ก
3. นางสาวปนัดดา  พระสว่าง
4. นางสาวทวินันท์  แสนจำลา
 
713 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายชลทิศ  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงดวงนถา  ใจดี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ธัญญเจริญ
4. เด็กชายวิวรรธน์  กรรณแก้ว
5. เด็กชายเศกสิทธิ์  ปรึกษา
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
 
714 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  เทพสถิตย์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  หลวงวิเศษ
3. เด็กหญิงนันทิชา  สายชายเพ็ชร
4. เด็กหญิงรสรินทร์  ขาวเงิน
5. เด็กชายศุภเชฏฐ์  ยอดเท่ง
 
1. นายพัชรมัย  มารยาท
2. นางสุจิตรา  ขาวเหลือง
 
715 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขุมทอง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขอแก้ว
3. เด็กชายคเชนท์  ฉับฉาย
4. เด็กชายเสมอ  แสงจันทร์
 
1. นายสรวิชญ์  สินสวาท
2. นางสาวนัชชา  อธิโรจน์
 
716 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายธนพนธ์  ติระเกียรติพิศาล
2. เด็กชายธาวิน  บัวผ่อง
3. เด็กชายวีรากร  โสขุมา
4. เด็กชายสิทธิชัย  แดงเปีย
5. เด็กชายอดิเทพ  จันทร
 
1. นายจิตรกร  โสขุมา
 
717 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายธนภัทร  มิ่งสมร
2. เด็กชายนภดล  ศรีทอง
 
1. นายสุริยะ  ม่วงมูล
 
718 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิตา  ขำกา
 
1. นางสาวนัฏฐิกา  สำเร็จ
 
719 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงธันยพร  สุจริตธุระการ
 
1. นางสาวจตุพร  อุดม
 
720 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายชนิสร  รอดผึ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
3. เด็กชายปฏิภาณ  ตันสุวรรณ
4. เด็กชายพัสกร  มากวิก
5. เด็กชายวรรธนัย  กาฬภักดี
6. เด็กชายอภินันท์  บุญมายะพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  สุพงศ์
2. นายอนุชา  เงินเเพทย์
3. นางปุณยรัตน์  หิรัญเลิศสันติ
 
721 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายณฐพร  พูลนาม
2. เด็กชายมณฑล  จันทร
3. เด็กชายอนุรักษ์  ไหวฉลาด
4. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญญานุกูลกิจ
5. เด็กชายอัครพนธ์  จันทร์หอมกุล
6. เด็กชายอำนาจ  วรคำ
 
1. นางจารุณี  สุนทรพฤกษ์
2. นางพรทิพย์  แก้วเรือง
3. นางประกายมาศ  วรรักษ์
 
722 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายกิตติกร  พัฒนะเผ่าพันธุ์
2. เด็กชายจารุเดช  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายภูริภัทร  โนนทิง
4. เด็กชายมนตรี  อินโต
5. เด็กชายอติชาติ  อินโต
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วกำเนิด
 
1. นายสำเริง   กล้าหาญ
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองชุม
3. นายเรืองศรี  วันโพนทอง
 
723 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงวริศรา  ชิยางคบุตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แตงโสภา
3. เด็กชายสุรบดินทร์  เคลือบกระโทก
4. เด็กหญิงอภิญญา  ปกทอง
5. เด็กหญิงอโนชา  ปกทอง
6. เด็กชายเจษฎา  ม่วงศิริ
 
1. นางสาวภัสส์ธีมา  ไกรเตชสังข์
2. นายสุริยา  มงคลรัตนาสิทธิ์
3. นางสาวสิวิกา  โพธิ์ชุ่ม
 
724 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงณัฐชา  สีทับทิม
2. เด็กหญิงดวงใจ  จำปาเงิน
3. เด็กชายธนบูรณ์  ปานทอง
4. เด็กชายธนภัทร  ประสพ
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  สายทองเย็น
6. เด็กชายสุทธิกานต์  ศิริปุ
 
1. นางสาวนฤมล  เกิดวงศ์
2. นางสาวเปมิกา  หัตถาภรณ์สกุล
3. นางศิริรัตน์   สวนดอกไม้
 
725 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เคาศรี
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายณภัทร  เอียดทองคำ
4. เด็กชายธนโชติ  งิ้วงาม
5. เด็กชายภานุเดช  โตทอง
6. เด็กชายสุธิชาญ  นรสิงห์
 
1. นายอุดม  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวประภามาศ  รอดเพชร
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ขันทอง
 
726 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เผ่าภู
2. เด็กชายธนพัฒน์  นรสิงห์
3. เด็กชายรัฐวิน  นุชนารถ
4. เด็กชายวันวิน  เกิดณรงค์
5. เด็กชายศุภลักษณ์  แสนโกสิก
6. เด็กชายเลปกร  แย้มสมัย
 
1. นางวิภาวี  รถมณี
2. นายอานนท์  พุ่มมาลา
 
727 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กชายธนโชติ  แก้วระย้า
2. เด็กชายนันทกร  สร้อยระย้า
3. เด็กชายพงศกร  รอนสันเทียะ
4. เด็กชายวริทธฺ์ธร  พรมทัด
5. เด็กชายศุภณัฐ  พึ่งงาม
6. เด็กชายศุภธัช  พึ่งงาม
 
1. นายสมัคร  พวงมาลี
 
728 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกกเชียง 1. เด็กหญิงณัฐฐานัน  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แพงสี
3. เด็กชายวชิระ  แสนเงิน
4. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วพลู
5. เด็กชายสุนทร  แสนเงิน
6. เด็กชายเปรมินทร์  สาวรีย์
 
1. นายสมกิจ  น้อยคำมูล
2. นางสาวเพ็ญนภา  ศิลปหัสดี
 
729 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายจิรายุ  สระทองแซว
2. เด็กชายถิระ  ขุนณรงค์
3. เด็กชายทินภัทร  สอนคำจันทร์
4. เด็กชายธนวัฒน์  สะใบบาง
5. เด็กชายยุทธพล  เจริญชัย
6. เด็กชายรัตนศักดิ์  เงินมา
 
1. นายจรัญ  อุ่นเรือน
2. นายธงชัย  นาคมังสัง
3. นางสาวจินตนา  อุ่มครุฑ
 
730 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กิ่งจำปา
2. เด็กหญิงดลพร  คำหอม
3. เด็กหญิงนัธพร  เล้าประชา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปาทอง
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สว่างศรี
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุสุขเสียง
 
1. นางสาวสมฤทัย  โทนศิริ
2. นายสิริชัย  ชูดี
3. นางสุวพิญธ์  ชมชื่น
 
731 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ดวงจันทร์๋
2. เด็กชายชนวีว์  อาจคงหาญ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ราชวงค์
4. เด็กชายณัฐภัทร  ซื่อคง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  บ่ายสกุล
6. เด็กหญิงสุนิสา  เคนดี
 
1. นายประพบ  เตียบฉายพันธ์
 
732 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ก้านอินทร์
2. เด็กชายธีรเดช  คงสุวรรณ
3. เด็กชายปรเมศ  เที่ยงธรรม
4. เด็กชายปิยวัฒน์  สว่างศรี
5. เด็กชายวิวัฒน์  อุทัศน์
6. เด็กชายเนรมิต  สว่างศรี
 
1. นายพัฒนา  โชติกันตะ
2. นายอนุสรณ์  ช่ออังชัญ
 
733 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกกเชียง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แพงสี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจเย็น
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนณรงค์
4. เด็กชายศุภกร  เสาวรีย์
5. เด็กชายอนุชา  ขุนณรงค์
6. เด็กหญิงอรสา  แพงสี
 
1. นายสมกิจ  น้อยคำมูล
2. นางสาวเพ็ญนภา  ศิลปหัสดี
 
734 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74.8 เงิน 5 โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายปกรณ์  บวรวุฒิพงศ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  บัวบาง
3. เด็กชายภูมรินทร์  พุ่มจันทร์
4. เด็กชายอธิคม  คงมั่น
5. เด็กชายอภิวิชญ์  อินโต
6. เด็กชายโยธิน  เข็มเพ็ชร
 
1. นายอุทัย  ศรีทอง
 
735 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายจักรวาล  พรสุริวงษ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  หอมจันทร์
3. เด็กชายฑิยธรรม  โพธิ์ชะนัง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมศร
5. เด็กชายภานุวัฒน์  มาลัย
6. เด็กชายภานุเดช  ไกรญาติ
 
1. นายนัฐวุฒิ  สะราคำ
2. นายปิยเชษฐ์  สิทธิเขตรกรณ์
 
736 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 72.4 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงจิตตวัฒนา  ขันทอง
2. เด็กหญิงณัฐฌา  ข้องหลิม
3. เด็กหญิงณัฐพร  สร้างนา
4. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่ำทอง
5. เด็กหญิงวรรณภา  แตงโสภา
6. เด็กหญิงสุวิชาดา  ฤากำลัง
 
1. นายฉลองชัย  ข้องหลิม
 
737 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์
2. เด็กชายนิติภาสน์  วงศ์เสงี่ยม
3. เด็กชายบุญยวัฒน์  ทองรอด
4. เด็กชายปรัชญา  ตันสุวรรณ
5. เด็กชายภาคภูมิ  คิ้วเที่ยง
6. เด็กชายภูริพัฒน์  ขาวเงิน
 
1. นายอนุชา  เงินเเพทย์
2. นายกฤษณะ  สุพงศ์
3. นางปุณยรัตน์  หิรัญเลิศสันติ
 
738 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาโพธิ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทับทอง
3. เด็กหญิงเกตนิภา  อินโต
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วนำเนิด
5. เด็กหญิงเอมฤดี  อุบลรัศมี
6. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ปิ่นสิริ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ทองชุม
2. นายสำเริง   กล้าหาญ
3. นายเรืองศรี  วันโพนทอง
 
739 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายชนะชล  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายฐณะวัฒน์  รัตนเลิศรังสี
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ใจมั่น
4. เด็กชายบรรหาร  จันทร์ตรี
5. เด็กชายวีรพล  สว่างศรี
6. เด็กชายอติราช  แย้มวงษ์
7. เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนวิมล
8. เด็กชายอภิรักษ์  พึ่งเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
2. นายอนุสรณ์  ช่ออังชัญ
3. นายพัฒนา  โชติกันตะ
 
740 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กชายกฤต  แก้วเจริญศรีทอง
2. เด็กชายกฤตภาส  โอหิรัญกุล
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัทวี
4. เด็กหญิงธัญดา  ดิษฐกระจัน
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน
7. เด็กชายศรวิษฐ์  ภูฆัง
8. เด็กหญิงศุภิสรา  สุขดี
9. เด็กหญิงอชิรญา  เชียงสิน
10. เด็กหญิงอชิรญา  ดวงแก้ว
 
1. นายวิฑูรย์  ทวีสุข
2. นายประวิทย์  มั่นปาน
3. นายเอกชน  มั่นปาน
 
741 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชนกภัทร  โพธิ์โชติ
2. เด็กหญิงชินาภรณ์  ชูตระกูลทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐทิชา  พุทธวาลย์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดใจดี
5. เด็กหญิงนันทิดา  ทองชันลุก
6. เด็กหญิงฟ้าใส  บรรจงศุภมิตร
7. เด็กชายวีรภัทร  รัศมีแก้ว
8. เด็กหญิงหฤทัย  ศิริไทย
9. เด็กชายเจษฎากร  สุขสัมผัส
10. เด็กหญิงเพ็ญพรรณศิริ  ศิริสอ
 
1. นางวัลภา  เสาวรส
2. นางสุดารัตน์  เขาแก้ว
3. นางสาวประภาพรรณ  อิงควระ
 
742 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงกัญจ์นภัส  สิงห์สุวรรณ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์กร่าง
4. เด็กหญิงพรรณประภา  น้อยชื่น
5. เด็กชายภพ  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงวิศรา  สันวัง
7. เด็กหญิงอาภัสรา   ศรีวันคำ
8. เด็กชายเควิน  วอล์สตรอม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
2. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
3. นางจงกล  นุชนารถ
 
743 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กชายจิรพัชร  ขิงหอม
2. เด็กชายนำชัย  ปรึกษา
3. เด็กหญิงอริสรา  อ่อนสัมพันธ์
 
1. นางอุษา  ประจงการ
2. นางเยาวพา  สูงปานเขา
 
744 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงจิราพร  สุ่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุนทรี  แดงจุ้ย
3. เด็กหญิงอรนุช  น้ำจันทร์
 
1. นางสร้อยมาศ  สมตัว
2. นางสาวอมรรัตน์  น้ำจันทร์
 
745 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลีเอื้อ
2. เด็กหญิงมาริสา  นรสิงห์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ทองจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  กระแสร์สินธุ์
2. นางสาวสุชาดา  ตันติจิตจารุ
 
746 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านสระ 1. เด็กหญิงชณิตา  อู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงศศิภา  อ่อนวิมล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ทวนทอง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สว่างพักตร์
2. นายณัฐชานนท์  ฐิติภัทราภรณ์
 
747 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กหญิงกมลชนก  โตทอง
2. เด็กหญิงประทุม  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นรการ
 
1. นางสาวจิตต์ฤดี  ภูฆัง
2. นางสาวจิรวดี  ชุติพงศ์
 
748 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงดารุณี  หมวดผา
2. เด็กหญิงปานชนก  กาฬษร
3. เด็กหญิงอลิสรา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวนิภาพร  น้ำค้าง
2. นางสาวเนตรชนก  งามยิ่ง
 
749 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นามวาท
2. เด็กหญิงจิราพัชร  มาลัย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ปิ่นสกุล
 
1. นางสาวอรฉัตร  ประสิทธิ์
 
750 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ทับทิม
2. เด็กหญิงวรรณิกา  จันทร
3. เด็กชายวิภวาณี   ชูจันทร์
 
1. นางสาวศิวกาญจน์  กาลรักษา
 
751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงคีตกานต์  อยู่ปราง
2. เด็กชายพงษ์พัทธ์  คิดงาม
3. เด็กหญิงสุพรรณี  สุขนิล
 
1. นางยุพิณ  กลัดล้อม
 
752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชิดชนก  ภัทรวิธานกุล
2. เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์กิจ
3. เด็กหญิงอรปรียา  เจริญพรสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   พรหมจรรย์
2. นางสุชาดา  เชี่ยวชาญ
 
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะโหฬาร
2. เด็กหญิงนันทิยา  ร่มแสง
3. เด็กหญิงวาสนา  ธัญเจริญ
 
1. นางขนิษฐา  เมณเสน
2. นางพิชญาพร   บุญเกิด
 
754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1. เด็กหญิงดวงสมร  สูงทรง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อู่สุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรามล  กลิ่นมณฑา
 
1. นางสาวบุญชอบ  แตงโสภา
2. นางสาวนิรชรา  เคนวิเศษ
 
755 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วฉำ่
2. เด็กหญิงฐิติมา  พรมเพชร
3. เด็กหญิงทิติยา  คนหลัก
 
1. นางสาวอภิณญา  เทพนานนท์
2. ดร.ปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายธนากร  ทองคำ
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ทองคำ
3. เด็กหญิงรุ้งฤดี  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวดวงกมล  โพธิ์พันธุ์
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  กันยายน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  โคตรวงษา
3. เด็กหญิงสุวพัชร  มะยมตัน
 
1. นางสาวกัลยา  รอดหนิด
2. นางสาวกุลวดี  อำภาวงษ์
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงข้าวหอม  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงภรภัทร  ทัพพ์พนิต
3. เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวไข่มุก  ทองคำ
2. นางสาวบุปผา  ช้างวงศ์
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เลี่ยมพัตรา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุบล
 
1. นางสาวนันทลี  วงษ์นาคเพ็ชร์
2. นางสาวภาวนา  แป้นสุวรรณ
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงฉัตรญา  ดีนุช
2. เด็กหญิงพุธิตา  ปิ่นทอง
3. เด็กชายรวิกร  พัฒนะผ่องแผ้ว
 
1. นางนพรัตน์  พลเสน
2. นางสาวจิราพร  ปานสุวรรณ
 
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงดาหวัน  นาคใหม่
2. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์แบน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรรณเสรี
 
1. นางยุพิณ  กลัดล้อม
2. นางสาวจตุพร  อุดม
 
762 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงสนธิ์
2. เด็กหญิงวรินทร  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ์
2. นางสุกฤตา  จงชาณสิทโธ
 
763 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายพัชรพล  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายอรุณ  แสงใส
 
1. นายภัทชระ  เทพเวที
 
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมพขันธ์
2. เด็กหญิงเอเชีย  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวภัทราพร  เอี่ยมสอาด
2. นายไกวัล  พลายบุญ
 
765 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงคุณัญญา  วิทยาจิตรเกษม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อุปรา
 
1. นางสาวดวงกมล  นาคทอง
2. นางสาวศิวนันท์  เรืองปิตินันทน์
 
766 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เทียนทอง
2. เด็กชายศรัณยู  เมฆขลา
 
1. นางสาวเกศสรินทร์  ศรีเงินงาม
 
767 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  พูลทวี
 
1. นางสาวลูกน้ำ  เพชรเจริญ
 
768 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  รถมณี
2. เด็กหญิงพัชรวลัย  ขจร
 
1. นางสาวนาฏยา   โกษาแสง
2. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
769 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กชายวราวุธ  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายอดิศร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  คงทายาท
 
770 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายนรงค์ริทธิ์  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงเกตกานดา  ธัญญเจริญ
 
1. นายสุริยา  มงคลรัตนาสิทธิ์
2. นายวีรวัฒน์  ชมละม้าย
 
771 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงพรหมพร  ภู่ทวี
2. เด็กหญิงวรัญญา  หะระพัน
 
1. นายชยาวัฒน์  เพชรดำดี
 
772 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 1. เด็กชายทวีศักดิ์  บริเวณ
2. เด็กชายศรัณยู  ชูดอก
 
1. นางสาวพนิดา  ชูขุนนำ
 
773 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงสุนิสา  น้ำพุรุ่งเรือง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนเรียะ
 
1. นางสาวศิวพร  ประสิทธฺ์นอก
2. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
 
774 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขอแก้ว
2. เด็กหญิงอุษา  สีแตงสุข
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
775 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายภีรพัฒน์  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายสิทธินันท์  กาฬภักดี
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
776 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายปริญญา  รอดประเสริฐ
2. เด็กชายเทวา  ราชบุรี
 
1. นางสาวธนิตา  เหมือนใจ
 
777 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงดาว  งามยิ่ง
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  งามยิ่ง
 
1. นางสาวศิวพร  ประสิทธฺ์นอก
2. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
 
778 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายทศพร  บุตรดา
2. เด็กชายนันทปรีชา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนฤชล  บูญมา
2. นางสาวอโณทัย  โคตรวงษ์จันทร์
 
779 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายภากรณ์  อู่สุวรรณ
2. เด็กชายวีระพงษ์  อินทร์จ้อย
 
1. นายวีรวัฒน์  ชมละม้าย
2. นายสุริยา  มงคลรัตนาสิทธิ์
 
780 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายนพณัฐ  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายอธิรัตน์  อิ่มสวัสดิ์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
781 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายทัศน์พล  ยอดไพอินทร์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  กุณชรกิตติคุณ
 
1. นายวัญรพ  ฉิมพาลี
2. นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์
 
782 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สังใจสม
2. เด็กชายอิศริยะ  พลอยชื่น
 
1. นายอังคาร  พิกุลแก้ว
 
783 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายกันตพล  คำสมนึก
2. เด็กหญิงวณิชา  แก้วเรือง
 
1. นายสสมภพ  ตั้งเสรี
2. นางดวงพร  ตั้งเสรี
 
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายณัฐนันท์  เมฆฉาย
2. เด็กชายภูริสิริ  นาสมโภชน์
 
1. นางสาวประภาสินี  นิรมลพิศาล
 
785 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองรอด
2. เด็กชายเอกราช  ขาวพันธ์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นายสรวิชญ์  สินสวาท
 
786 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายธัชพล  ทัศพังคะ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  เต็งมิ่ง
 
1. นายสสมภพ  ตั้งเสรี
2. นางดวงพร  ตั้งเสรี
 
787 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มภัยเพื่อน
2. เด็กชายวิชิต  คงแสงงาม
 
1. นายชัยรัตน์  โชติสิทธิเมธา
 
788 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงฐิติพร  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงปลายฝน  ภูผา
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
789 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายทินเดช  หอมกระจุย
2. เด็กชายวรเศรษฐ์  พิริยภวรักษ์
 
1. นายภัทชระ  เทพเวที
 
790 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงชญานิน  สิริกรธนวัฒน์
2. เด็กหญิงสุธินี  บุญบรรดาล
 
1. นายอนุสรณ์  ช่ออังชัญ
 
791 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายบวรทัต  เชียงทอง
 
1. นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์
2. นายวัญรพ  ฉิมพาลี
 
792 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายสินธุ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ช่างเหลา
 
1. นางพาฝัน  พวงงาม
 
793 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงวิยะดา  ขุมทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  สาริกา
 
1. นายอัฐสิน  ชูช่าง
 
794 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  เขาแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขุมทอง
 
1. นางสาวศิวนันท์  เรืองปิตินันทน์
2. นางสาวผุสรัตน์  ภู่มาลา
 
795 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  แย้มบู่
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เมฆคง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ผิวโต
 
796 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงนัชนน  ทรัพย์พันธ์
2. เด็กหญิงนิยุตา  ตาลเพชร
 
1. นายรุ่งวิทย์  ผิวเหลือง
2. นางสาวปาริชาต  สิงหาด
 
797 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กชายธนธัช  สุทธิตังกวิเชียร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉิมพาลี
 
1. นายมนตรี  รถมณี
 
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายคมกฤษ  วังหิน
2. เด็กชายธนธัต  เคหะนาค
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
799 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายคริสเตียน  วอล์สตรอม
2. เด็กชายเควิน  วอล์สตรอม
 
1. นายอนุสรณ์  ช่ออังชัญ
 
800 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายภูมรินทร์  เล้าพานิชวัฒนา
2. เด็กชายวัชรพล  สังข์สุวรรณ
 
1. นายนฤชล  บูญมา
2. นางสาวอโณทัย  โคตรวงษ์จันทร์
 
801 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธชภรณ์  สามสาลี
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  อุดมกิจกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สีตะระโส
 
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายจิรายุ  สะราคำ
2. เด็กชายจิรายุส  เกิดสีพันธ์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
803 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กชายคามิน  สุขหอม
2. เด็กชายนิติเทพ  แดงจุ้ย
 
1. นายประพันธ์  หอมยามเย็น
 
804 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วเรือง
2. เด็กชายเจษฎา  ท่าผา
 
1. นายอัฐสิน  ชูช่าง
 
805 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงจิระนันท์  พันธ์เตี้ย
2. เด็กชายภควัฒน์  ระโหฐาน
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
806 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลเสน
2. เด็กหญิงปกาสัย  เหมือนแก้ว
 
1. นางสาวเปมิกา  หัตถาภรณ์สกุล
2. นางอรพิน  ทองดี
 
807 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงพรรณปพร  อัมพร
2. เด็กหญิงอริสา  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์
2. นายวัญรพ  ฉิมพาลี
 
808 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงกิรณา  สะราคำ
2. เด็กหญิงเอวิตรา  แย้มไสว
 
1. นายสุริยา  มงคลรัตนาสิทธิ์
2. นายวีรวัฒน์  ชมละม้าย
 
809 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายศิขรินทร์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสมิทธิ์  กาฬภักดี
 
1. นายนฤชล  บูญมา
2. นางสาวอโณทัย  โคตรวงษ์จันทร์
 
810 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันธุ์สว่าง
2. เด็กหญิงรินลดา  แก้วโกมล
 
1. นายอนุสรณ์  ช่ออังชัญ
 
811 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายจีระพัฒณ์   พิศวงศ์
2. เด็กชายสุชานันท์   สวนดอกไม้
 
1. นางสาวสายชล  สุกแตง
2. นางสาวรุ่งนภา  เยือกเย็น
 
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 1. เด็กชายภัทรพล  มะนาวหวาน
2. เด็กชายเพทาย  กาฬภักดี
 
1. นายวิฑูรย์  ทวีสุข
 
813 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูผา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   ตะกรุดทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  อ่อนสอาด
2. นางแก้วพัศ  พันธะ
 
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงภทรภร  ฟักแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณกร  กำแหงคุมพล
 
1. นายรุ่งวิทย์  ผิวเหลือง
2. นางสาวจิราวรรณ  เสือไพร
 
815 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายเอกวิทย์  ลาภยิ่ง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงดลยา  ภูฆัง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จีนจุกแสง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
817 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  มณีอินทร์
 
1. นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์
2. นายวัญรพ  ฉิมพาลี
 
818 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงสุชาดา  สายพิมพา
2. เด็กหญิงเกษมณี  สุทัศน์
 
1. นางสาวเปมิกา  หัตถาภรณ์สกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  จำปาเงิน
 
819 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงสุพันวดี  พลเสน
 
1. นางสาวสมฤทัย  โทนศิริ
 
820 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงกรพินท์  เมธสาร
2. เด็กหญิงวรัญญา  ร้อยแก้ว
 
1. นางสาวนาวินทร์  ชะโร
2. นายจรัญ  คงเจริญ
 
821 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองสุก
2. เด็กหญิงศศิประภา  ปรึกษา
 
1. นางสาวประภาสินี  นิรมลพิศาล
 
822 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปุญญิสา  พููลนาม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงจินดา
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
823 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงสาธิตา  พลเสน
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ทัพทะมาตย์
 
1. นายสุริยา  มงคลรัตนาสิทธิ์
2. นายวีรวัฒน์  ชมละม้าย
 
824 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจา
2. นางสาวชลธิชา  สว่างศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สีตะระโส
 
825 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายณัฐรินทร์  มังคะลา
2. เด็กหญิงปราถนา  คล้ายหิรัญ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ปั้นงาม
 
1. นายชัยรัตน์  โชติสิทธิเมธา
 
826 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายณัฐนนท์   ดาเจริญ
2. เด็กหญิงผุสชา  โฉมงาม
3. เด็กหญิงพัฒนาวดี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสาวรังสินี  ใจมั่น
 
827 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขุมทอง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขอแก้ว
3. เด็กชายเสมอ  แสงจันท์
 
1. นายสรวิชญ์  สินสวาท
2. นายวันชัย  ปวกหาร
 
828 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายชินวัตร  โสภา
2. เด็กหญิงอริษา  ประไพ
3. เด็กชายอิทธิวุฒิ  สว่างศรี
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสมนึก  ทัศนสุวรรณ
 
829 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายกันตพงศ์  กาฬภักดี
2. เด็กชายชยากร  จันทรรัศมี
3. เด็กชายธนภัทร  นิ่มเนียม
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
830 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธรรมรักษ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์กล่อม
3. เด็กชายวิทวัส  แตงโสภา
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
831 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  นาฎเรือง
2. เด็กชายศิวดล  สุขดี
3. เด็กชายเอกชัย  เค้าพิมาย
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
832 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายกิตติกร  ฟักสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงเสาวณี  พลายมี
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
833 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กนกหงส์
2. เด็กชายภวียศ  สุกใส
3. เด็กชายยอดชาย  แก้วสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสาวช่อลดา  ประไพ
 
834 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายพีระยุทธ  บัวบังใบ
3. เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์  แก่นรุ่งเรือง
 
1. นายสมศักดิ์  เพ็ชรรักษ์
2. นางสาวสมรักษ์  บรรจงพินิจ
 
835 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธนา  เปรมทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ  อ่วมมั่น
3. เด็กชายวรชัย  คำกลม
 
1. นายสายัน  พิมพขันธ์
2. นายอิทธิพล  เทียมพล
 
836 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  ปิ่นสุภา
2. เด็กหญิงวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปราศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  อู่อรุณ
2. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อู่อรุณ
2. เด็กหญิงชนิษฐา  วันทอง
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  สุขเมือง
 
1. นางสาวกชพร  เกิดมณี
2. นางปภัสสร  ศรีศิริเล็ก
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายธนวัตร  กองแก
2. เด็กชายปวัตร  งามยิ่ง
3. เด็กชายวรรชัย  พรมมา
 
1. นายวุฒิชัย  เชื้อดี
2. นายสุวิทย์  ขุนณรงค์
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงจามรี  สุขเงิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  สาโสภา
3. เด็กชายไกรสร  นาคกร
 
1. นายณรงค์  ข้องหลิม
2. นางสาวสันทนีย์  บุญรัตน์
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายฐิติกร  ขุมทอง
2. เด็กชายยศกร  เอียดทองคำ
3. เด็กชายวรเมธ  คล้ายนาค
 
1. นายอุดม  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวประภามาศ  รอดเพ็ชร
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  พรมทัต
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองคำ
3. เด็กหญิงศุภนุช  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวนันทลี  วงษ์นาคเพ็ชร์
2. นางสาวภาวนา  แป้นสุวรรณ
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 1. เด็กชายณรงค์ฤทธ์  สุวรรณวงษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงไพลิน  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พรมศรี
2. นางสาวณัฐภรณ์  แก้วเรือง
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงรุริญา  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เมืองสีสุก
 
1. นางนภาพร  เขียวแก้ว
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
3. เด็กชายภูตะวัน  กาฬภักดี
 
1. นางจินตนา  รอดวิเศษ
2. นายทนงศักดิ์  รอดวิเศษ
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  สินรุ่งพัฒนศิริ
2. เด็กหญิงวริศา  บัวบาน
3. เด็กชายสุริยา  นกเล็ก
 
1. นางชญานัน  ช้างโต
2. นางสาวญาดา  วนิชสิทธางกูร
 
846 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปินโก
2. เด็กชายอภิวุฒน์  หมวดผา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ลาภบังเกิด
 
1. นางสาววรางคณา  เวสสุวรรณ
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายดุษฎี  พุกพันธ์
2. เด็กชายธนพล  โพธิ์พิจิตร
3. เด็กชายสราวุธ  เวชติวงค์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายมงคล  ทัศเกษร
2. นายสถาพร  นิลเพ็ชร
3. เด็กชายโชคชัย  เชิดฉาย
 
1. นางปภาวรินทร์  บุตรศรี
2. นางเพชรา  พุทธมิตร
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณชื่น
2. เด็กชายสลัญรัตน์  วังงาม
3. เด็กชายไพศาล  เถื่อนนุ้ย
 
1. นายดำรัส  ไพรินทร์
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงชนกวรรณ  นิยมไทย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยศศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อินทรเกษตร
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเรืองรัศมี  ทองทับ
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กชายคงกฤช  พุ่มเกิด
2. เด็กหญิงทิพมล  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายอภิรักษ์  พูลทอง
 
1. นางศิริรัตน์  เกิดศิริ
2. นางสาวน้ำอ้อย  แตงโสภา
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรใส
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  งามยิ่ง
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวปรียาภรณ์  พวงทัย
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายกฤษฏิ์  แสงจันทร์
2. เด็กชายชนะเกียรติ  ชะเอมทอง
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  เสาวรส
 
1. นายธงชัย  คงประเสริฐ
2. นางฐิติรัตน์  จุลโพธิ์
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายกบิล  อู่ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ภูธร
3. เด็กชายอนันต์  แก้วตา
 
1. นายนวชน  จุลโพธิ์
2. นางสาวจรัสศรี  ตาลทรัพย์
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เข็มเพชร
2. เด็กชายพชร  สำรวมจิต
3. เด็กชายอนุชิต  สุขคง
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกิตติพันธ์  หงษ์ทอง
2. เด็กชายธีรพันธ์  ทัพโชติ
3. เด็กชายอัมรินทร์  พุ่มเปลี่ยน
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
2. นายจีรเดช  เทศพันธ์
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แตงอิน
2. เด็กหญิงฐิติมา  จันทนา
3. เด็กหญิงธนวรรณ  มโหฬาร
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ซื่อสัตย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุณพงษ์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ปรึกษา
 
1. นางเพ็ญตรา   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางวิภา  อุบล
3. นางสาวฐานิตา  อุบล
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสระ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงจิดาภา  หอมละออ
4. เด็กชายภัทรภูมิ  เริ่มรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาวิดา  ระวิวรรณ
6. เด็กหญิงสุรัสวดี  ดอกไม้
 
1. นางพวงรัตน์  เอติยัติ
2. นางสาวดารัตน์  งามเจริญ
3. นางนงลักษณ์  เสร็จกิจ
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงจุฑาเพชร  เมืองวงษ์
2. เด็กหญิงดาวจรัสแสง  จำเมือง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงงาม
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  งามยิ่ง
5. เด็กหญิงอุษา  คงสิน
6. เด็กหญิงเตชินี  เงินมา
 
1. นางสาวนิภาพร  น้ำค้าง
2. นางสาวเนตรชนก  งามยิ่ง
3. นางสาวขวัญชนก   ฉิมวัย
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงกนกอร  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงกิตติมา  สิงห์บุตร
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรพันธ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  โฉมศรี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองผ่อง
6. เด็กหญิงเกตุสราภรณ์  ฉายอรุณ
 
1. นายธงชัย  คงประเสริฐ
2. นางฐิติรัตน์  จุลโพธิ์
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงณัฐลินี  พูนเกษ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อัตโถ
3. เด็กหญิงพัชราภา  พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงภูริชญา  หนูนุรัตน์
5. เด็กชายรชต  เตีี้ยมฉายพันธ์
6. เด็กหญิงเมธาพร  เกตุวงศ์เสือ
 
1. นางจงกล  นุชนารถ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
3. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ  สายทอง
2. เด็กหญิงปลายฝน  พันธ์แตง
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ศรีพุก
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีเมือง
2. นางสาวสุภานัน  คำนิล
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงขวัญชนก   นุชนารถ
2. เด็กหญิงธัญชนก   สมจิตร์
3. เด็กหญิงพิชชญาดา  จันทสานนท์
 
1. นางสาวรัฐนันท์  กู้หลี
2. นางวาสนา  ฐิตะวรรณ
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเชือก 1. เด็กหญิงกมลวิช  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จั่นคำ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ธัญญเจริญ
 
1. นายประสงค์  ภูฆัง
2. นางสาวจรัสพร  ไชยเครื่อง
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เณรแตง
2. เด็กหญิงพรชิตา  จันหา
3. เด็กหญิงภริดา  ศรีสุข
 
1. นายสมพงษ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวปรานต์ชญาน์  วัฒนะศิริเมธี
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงชาลิสา  แตงทอง
2. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  สุขเจริญ
 
1. นางพรทิพา  พันธ์เนตร
2. นางสาวประภาสินี  นิรมลพิศาล
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 1. เด็กชายธนโชติ  คิดถูก
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีดอกคำ
3. เด็กหญิงอัญญาณี  รื่นสำลี
 
1. นายชุมสันต์  จันทร์พ่วง
2. นายศณัชทพล  อรุโณทอง
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกัญธิมา  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงนัทนรินทร์  ไข่ม่วง
 
1. นางศิริรัตน์  เกิดศิริ
2. นางสาววิไลวรรณ  นาคสังข์
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตตะ
3. เด็กชายอติวิชญ์  วังกรานต์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจริญญา  ก่ำแก้ว
2. เด็กหญิงธีราพร  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงปรียา  บุญมานุช
 
1. นายณัฏฐ์ดนัย  รุ่งกลิ่นขจรกุล
2. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายวรชัย  คำกลม
2. เด็กชายเกวลิน  อรรถประจง
3. เด็กหญิงโสภณัฐ  พันธ์ุแตง
 
1. นางพเยาว์  เทียมพล
2. นางสาววีนัส  กาลรักษา
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สังวาลย์ล้ำเลิศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิดธิการ
3. เด็กหญิงวิมรรัตน์  ฉายารัตน์
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
2. ดร.ปพนวัจน์  ลภัสภิญโญโชค
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงปนัสดา   กาฬภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์   กาฬภักดี
 
1. นายวิชัย  อิ่มน้อย
2. นางสาวจารุณี  ใจฉ่ำ
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคอกช้าง 1. เด็กชายปณชัย  มีคุ้ม
2. เด็กหญิงพวงชมพู  พึ่งเครือ
3. เด็กชายไวภพ  พ่วงสมจิตร
 
1. นางสาววาสนา  โพธิ์อ่อง
2. นายปรีชา  ทองจิตติ
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์งาม
3. เด็กชายเอกวิน  แป้นพ่วง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  สำลีด่านกลาง
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายกิจจา  วิพัฒน์ครุฑ
2. เด็กชายธนเอก  ทองสุข
3. เด็กชายศิริชัย  ระย้าทอง
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นายสมชัย  ยืนยง
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายชนาธร  บานไม่รู้โรย
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เพ็ชรผล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พลายละหาร
 
1. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
2. นายจักรพันธ์  ทองพลาย
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังจิก 1. เด็กหญิงนรินทร  ก้านจันทึก
2. เด็กหญิงวนิดา  มังคะลา
3. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์โกฏ
 
1. นางสาวเปมิกา  หัตถาภรณ์สกุล
2. นางสาวนฤมล  เกิดวงศ์
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กชายกฤษฎา  คำมัน
2. เด็กหญิงณิชากร  จันทิมา
3. เด็กหญิงดวงใจ  อ่อนคำสี
 
1. นายมงคล  ประกอบทรัพย์
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 1. เด็กชายกฤตเมธ   เกษหอม
2. เด็กชายกิตติพศ  ดวงจินดา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูฆัง
 
1. นางสาวสุภาพร  อ่อนสอาด
2. นางแก้วพัศ  พันธะ
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พิมพ์ขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เรือนภู่
3. เด็กหญิงโชติกา  รุ่งสว่าง
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นายสมชัย  ยืนยง
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายนิพัทร์  สิมมา
2. เด็กหญิงศิริสรณ์  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายสุภากร  อินทร์อ่อน
 
1. นางสาวศิวพร  เอกผักนาก
2. นางพรรณี  สุภาพงษ์
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงพนิดา  ทองรอด
2. เด็กหญิงพรชิตา  สมใจเพ็ง
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  สุวรรณศิริ
 
1. นางสาวนิภา  คู้เจริญ
2. นางสาวณัฐนิชา  เมืองเชียงหวาน
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 1. เด็กหญิงทิพยวรรณ  ปานบุญลือ
2. เด็กหญิงธิดา  งามยิ่ง
3. เด็กหญิงปาหนัน  มั่นคำ
 
1. นายนิพนธ์  ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาววนิดา  จันสิงคำ
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แย้มพิกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา  ม่วงทอง
3. เด็กหญิงอภิชา  ศรีพุทโท
 
1. นางวราพร  พลเสน
2. นายสมควร  ช่างสลัก
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นิยมเกิด
2. เด็กหญิงวรัญญา  พานิช
3. เด็กหญิงเกษมณี  คุ้มทอง
 
1. นางวรนุช  จิตรสะอาด
2. นางสาวมณฑา  มากมี
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองขอม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สะราคำ
2. เด็กหญิงอาภาภัทร  เอกบุตร
3. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วลอยฟ้า
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวณาริศรา  เหลืองทะนารักษ์
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงกรวิกา  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงชยิสรา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ศรีสังข์
 
1. นางพรทิพา  พันธ์เนตร
2. นางวันทนา  นิติสิริ
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 1. เด็กชายพลภัทร์  ทองประสม
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  สังสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพัสสรา  ใจกล้า
 
1. นางสาวกิติยา  บุตสดี
2. นางสาวจิตรวดี  อานมณี
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ดอนวัดไพร
2. เด็กหญิงวันวิสา  พริ้งพวงแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  ปานวิเชียร
 
1. นางสาวสุชาดา  ภูฆัง
2. นางสาวกนกพร  อุปการะ
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดิษฐรักษ์
2. เด็กหญิงมีสุข  สุมามั่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางวรนุช  จิตรสะอาด
2. นางสาวมณฑา  มากมี
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงศิรัณย่า  โคหา
 
1. นางสาวนัตติยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวกมลลักษณ์  ภูฆัง
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงจิดาภา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงจิรดี  บัวผัน
3. เด็กหญิงสุวรรณวิสา  แตงอ่อน
 
1. นางวันทนา  นิติสิริ
2. นางสาววัฒนา  ศีลาเจริญ
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงลัลนา  สวัสดิ์กระสินธุ์
2. เด็กหญิงอรพิน  บุกลอ
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  กรึงไกร
 
1. นางสาวพรนิภา  เณรเมือง
2. นางสาวนุชนาท  ทาเอื้อ
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พิมพขันธ์
2. เด็กหญิงปาจิระนันท์  จำปี
3. เด็กหญิงแพรวา  สิงห์แก้ว
 
1. นางพิมพ์ชญา  ลลิตกวินศิลป์
2. นายชุมสันต์  จันทร์พ่วง
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กหญิงพิมพกา  ดิษสุ่ม
2. เด็กหญิงรัชนก  สิงห์ทองวงษ์
3. เด็กหญิงศสิฌา  แสนฉลาด
 
1. นางสาวประภา  อิ่มสมบัติ
 
897 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โลมา
2. เด็กหญิงพรพณา  อู่ทอง
3. เด็กหญิงเมย์วดี  พูลทรัพย์
 
1. นางไพฑูรย์  ม่วงเทศ
2. นางสาวนฤมล  อินสว่าง
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงพันธิสา  โสขุมา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ชุมพล
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  พรรณภักดิ์
 
1. นางสาวบรรจง   จันทร์เงิน
2. นางอัมพรพรรณ   ปั้นจินดา
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  คุลาลักษณ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  จำปาเทศ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อาจศัตรู
 
1. นางวิมนมาศ  กลิ่นเกษร
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินศรีสม
2. เด็กหญิงดุจษิตรา  มาลัย
3. เด็กหญิงนันทนี  เทพบุตร
 
1. นางสาววิชชุดา  เขียวชะอุ่ม
2. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงวิร์สุดา  สุขครุฑ
2. เด็กหญิงอรนุช  งามยิ่ง
3. เด็กหญิงแก้วตา  สว่างศรี
 
1. นางสาวปวีณ์รัศมิ์ชา  เปิ้นวงศ์
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทับทิม
2. เด็กหญิงอรกมล  สีสมุทร
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทำมะเก
 
1. นางสาวนิภา  คู้เจริญ
2. นางสาวศิริพร  ทองดอนน้อย
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สถานานนท์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  น้ำเพชร
3. เด็กหญิงพิชญา  ใจโปร่ง
 
1. นางดวงกมล  บุญประกอบ
2. นางสาวพรพรรณ  พูลเพิ่ม
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายจิรายุ   มะนาวหวาน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คล้ายขำ
 
1. นางสาวบรรจง   จันทร์เงิน
2. นางอัมพรพรรณ   ปั้นจินดา
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงรัชนก  แป้นเอี่ยม
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองไพรวรรณ
3. เด็กชายอานนท์  นรสิงห์
 
1. นางสาวสุภาวดี  กระแสร์สินธุ์
2. นางเดือนเพ็ญ  สุทธิพันธุ์
 
906 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เชียงพา
2. เด็กหญิงวันวิสา  เข็มเพชร
3. เด็กหญิงอรุณี  นิลเพ็ชร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ช่างบรรจง
2. นางขนิษฐา  เมณเสน
 
907 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิมพ์แสง
3. เด็กหญิงสิราภร  พันธุ์เผือก
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  สารสุวรรณ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงวราวรรณ  ผิวอ่อนดี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวนุชนาท  ทาเอื้อ
2. นางสาวพรนิภา  เณรเมือง
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำมี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปรีชาจารย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เทพจิตร
 
1. นางประภาศรี  จุดมี
2. นางสาววันเพ็ญ  แตงทอง
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 1. เด็กชายภูมิภัทร  พันสีลา
2. เด็กชายรพีภัทร์  เหม็งพันธุ์
3. เด็กชายรัชภูมิ  ยินดีชาติ
 
1. นางสาวสารภี  เก็บดี
2. นางสาวศิริพร   ท้าวแก้ว
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์พันตรี
2. เด็กหญิงปิ่นมณีย์วรรณ  น้ำทิพย์
3. เด็กหญิงพสุชา  อ่อนดี
 
1. นางพรทิพา  พันธ์เนตร
2. นางวันทนา  นิติสิริ
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  จำลองศิล
2. เด็กหญิงปารณี  จงชาญสิทโธ
3. เด็กหญิงวรรณิสา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวบรรจง   จันทร์เงิน
2. นางอัมพรพรรณ   ปั้นจินดา
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงกานติมา  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงบุษรา  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวศศิภา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางธัญญพัฒน์  วิไลรัตน์
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  น้ำทิพย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  มามาตร
3. เด็กหญิงอัจฉรา  น้ำทิพย์
 
1. นางกรองทิพย์  พึ่งสุข
2. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
915 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นนท์ช้าง
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  ไฝเพชร
3. เด็กหญิงนุสบา  แย้มดีเลิศ
 
1. นางบุษยรัตน์  ดวงจันทร์
 
916 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันธเสน
3. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แช่มประสพ
 
1. นางสาวศศิภา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางธัญญพัฒน์  วิไลรัตน์
 
917 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กหญิงปภาดา  สะราคำ
2. เด็กชายอิทธิมนต์  ขาวเงิน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมหิรัญ
 
1. นางละอองรัตน์  ฤทธิ์รักษา
2. นางสาวสมพร  อู่ทอง
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายพลวัตร  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปิติปฏิมารัตน์
3. เด็กหญิงวริศรา  หล่อเนาวรัตน์
 
1. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
2. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
919 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายณัฐกานต์  จันทร์นุ่ม
2. เด็กหญิงปุณยพร  อู่ทอง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วตา
 
1. นางสมพร  กุดาศรี
2. นางสาวพวงผกา  ธัญญเจริญ
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงณัชชา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธิติสุดา  พิกุล
3. เด็กหญิงวรสิริ  พานิชวงษ์
 
1. นางพรทิพา  พันธ์เนตร
2. นางจินตนา  วิมลรัตนชัยศิริ
 
921 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. นางสาวนิดานุช  โพธิ์คัง
2. นางสาวพรชิตา  จันทร์คูเมือง
3. นางสาวศศิมา  นาคโหน
 
1. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
2. นายณัฏฐ์ดนัย  รุ่งกลิ่นขจรกุล
 
922 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายนนทกร  มากเทพวงษ์
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  บุญมี
3. เด็กชายพันธวัช  -
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พลเสน
2. นางกาญจนา  เหียนขุนทด
 
923 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงชุติมนฑ์  ใยเกตุ
2. เด็กหญิงฟ้าประกาย  ยอดหงษ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  หลักเพชร
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ยะนิล
2. นางสาวกานดา  งามยิ่ง
 
924 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กชายธนาตุล  มาลมพันธ์ุ
2. เด็กชายสรวิศ  ลิ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงอังศนา  เรือนทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  แก่นโกมล
2. นางสมบุญ  เติมเศรษฐเจริญ
 
925 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1. เด็กหญิงภูณิชา  วรรณยิ่ง
2. เด็กหญิงวีรยา  จันทร์ตระกูล
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ศรีบุญสม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  พร้าหิรัญ
2. นางสาวมธุรส  ดอกกุหลาบ
 
926 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ทองไพรวรรณ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ยังหุ่น
3. เด็กชายธนกฤต  กาฬษร
 
1. นางสาวศัณสนีย์  วันทอง
2. นางสาวขวัญสุดา  อ่วมสะอาด
 
927 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายรชต  ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงศิริกานต์  เหนี่ยวรั้งใจ
3. เด็กชายเกียรติคุณ  มหาพล
 
1. นางสาวสิวิกา  โพธิ์ชุ่ม
2. นางสำเภา  เต่ากล่ำ
 
928 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เวียงคำ
2. เด็กหญิงภัทรกัญญา  เทศสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  เอี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวหทัยทัด   กาฬภักดี
 
929 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วรเนตร
2. เด็กหญิงธนารี  สรหงษ์
3. เด็กชายพาดา  พิศวงษ์
 
1. นางสาวปราณี  รุ่งรัตน์กสิกิจ
2. นางสาววาสนา  ทองปรีชา
 
930 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร
2. เด็กชายศรัณญู  เกาะแก้ว
3. เด็กชายสิรภัทร  ทองศรี
 
1. นางสาวนันทิดา  ใจมั่น
2. นางสาวบุหงา  ศรีเดช
 
931 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบ้านสระ 1. เด็กชายวีรพล  ศรีทอง
2. เด็กชายอินทร์เกษม  พลายละหาร
3. เด็กหญิงโสภิดา  ภู่ประเสริฐ
 
1. นางสุนทรี  ผดุงรุ่งเรืองกิจ
2. นางสาวสิริวิมล  นาคพิทักษ์
 
932 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทาสุดใจ
2. เด็กหญิงธนิตา  ทัดทอง
3. เด็กหญิงสุภานิชา  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  อิสโล
2. นางสาวกุสุมา  คำแสน
 
933 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันฉาย
3. เด็กหญิงศศิธร  ชุมพล
 
1. นางสาวสมใจ  พวงมาลี
2. นางอรวรรณ  ช้างวงศ์
 
934 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายณัชชนน  แก้วขาว
2. เด็กหญิงนันทชพร  เหมือนเงิน
3. เด็กหญิงสิรี  พวงมาลี
 
1. นางหรรษา  ข้องหลิม
2. นางสาวเด่นนภา  พวงมาลี
 
935 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สนธิศรี
2. เด็กหญิงชุติมา  เปรมปรี
3. เด็กหญิงอริสา  มะลิทอง
 
1. นางนุชนารถ  บริสุทธิ์
2. นางศิริรัตน์  พรสุรัตน์
 
936 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวชิรา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ม่วงศิริ
3. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีหิรัญตระกูล
 
1. นางสาวนงค์รักษ์  ลับภู
 
937 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขพุ่ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีนาถ
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ดอกระกำ
 
1. นางสุมาลี  พลเสน
 
938 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา   วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปานสุวรรณ
3. เด็กหญิงไปรยา  สุขวัฒนาพันธ์
 
1. นางบุญเหลือ  ทองมั่ง
2. นางสมจิต  บุญรอด
 
939 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายกฤษณะ  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงนัทธมน  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายพัสกร  ตั้งธงชัย
 
1. นางสาวสมสมร  บุญมี
2. นางภิรมย์  จันทร์พ่วง
 
940 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงณภัทร  เมฆฉาย
2. เด็กหญิงพัฒน์ลดา  ป่วนหลำ
3. เด็กหญิงวิธาดา  สุขมาก
 
1. นางสำเภา  เต่ากล่ำ
2. นางสาวสิวิกา  โพธิ์ชุ่ม
 
941 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงบุษยา  วงษ์พลาวัสถ์
2. เด็กชายพัทธพล  ปะการะโพธิ์
3. เด็กหญิงภรภัฏ  เพิ่มสมบัติ
 
1. นางสาวบุหงา  ศรีเดช
2. นางสาวนันทิดา  ใจมั่น
 
942 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายสุธน  ฉายอรุณ
 
1. นางพิชญาพร  บุญเกิด
 
943 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กหญิงเขมจิรา  หนูเกลี้ยง
 
1. นางสาวปุณย์ณภา  ศรีเอี่ยม
 
944 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวัชรนนศิริ
 
1. นางวริยา  ศรีสวัสดิ์
 
945 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  พราหมณโชติ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ศิลานิล
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขำสุวรรณ
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นางกาญจนา  สิริรัตนชัยกุล
 
946 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปั้นปล้อง
2. เด็กชายปุณฑรี  แก้วกล้า
3. เด็กชายวนัส  ปั้นปล้อง
 
1. นางสาวนิภาพร  น้ำค้าง
2. นางสาวเนตรชนก  งามยิ่ง
 
947 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
2. เด็กหญิงรินรดา  ยอดศิริ
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
 
948 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางนอน 1. เด็กชายณัฐพล   เที่ยงพุก
2. เด็กหญิงรุ่งติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
1. นางศรีนวล    กล้าหาญ
2. นางธัญญารัตน์   จันทร์เรือง
 
949 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงทยิดา  สิงห์ทอง
2. เด็กชายสิทธิโชค  แสงขำ
 
1. นางแสงจันทร์  ข้องหลิม
2. นางสาวนันทิดา  มะกรูดอินทร์
 
950 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กหญิงชุติภัทร  สังข์สุวรรณ
2. เด็กชายวุฒิกร  ปิ่นเพ็ชร
 
1. นางเพชรัตน์  ชมมะลิ
2. นางสาวประภัสสร  กาฬภักดี
 
951 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  มูลละออง
 
1. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
952 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายนวพล  ข้องม่วง
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุขเสริม
 
953 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายนรภัทร  เอมสมบูรณ์
 
1. นายธนนันท์  อ้นนา
 
954 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายสัญญา  คล้ายนาค
 
1. นายธรรมนูญ  น้อยเวช
 
955 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  แสงพรหม
 
1. นางวารุณี  กาพภักดี
 
956 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงอโนทัย  ทองพรม
 
1. นางสาวภัคธิมา  หมู่ทอง
 
957 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 1. เด็กชายวรฉัตร  พลอยสุกใส
 
1. นางพรรณราย  วังทอง
 
958 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงสุนีย์  ชาวป่า
 
1. นางสาวนิภาพร  น้ำค้าง
 
959 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุขเสริม
 
960 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายณัฐชวพงษ์  กุญชรกิตติคุณ
 
1. นายประสงค์  ธัญญเจริญ
 
961 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายทินกร  เดชเดชา
 
1. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
962 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดวังกุลา 1. เด็กชายยุทธนา  เปี่ยมสินธุ์
 
1. นางสุจิตรา  นุ่มดี
 
963 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่จึง
 
1. นางสาวภัคธิมา  หมู่ทอง
 
964 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ชมงาม
 
1. นางสาวนิรมล  เอี่ยมสำอางค์
 
965 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายจิรพัทธ์  วัชรโกมลพันธุ์
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
966 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นางมยุรี  อินทร๊ย์
 
967 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายนิธิพล  สุธา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
968 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงพรพิมญช์  เวชสิท
 
1. นางสุภาณี  ทองรอด
 
969 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงมาริณีย์  บุญธรรม
 
1. นางวาทินี  ยศศักดิ์ศรี
 
970 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 1. เด็กชายชัยวัต  ทองนวล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เนตรสังข์
 
971 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงปาลิตา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนิรมล  เอี่ยมสำอางค์
 
972 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายภัทรดนัย  เพิ่มพูน
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
973 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเปาะ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีดอกคำ
2. เด็กชายภาคภูมิ  พระมาลา
3. เด็กชายวิบสณุ  พระมาลา
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  กาฬภักดี
2. นางสาวศิริพร  ท้าวแก้ว
 
974 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ณวงค์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  นันทา
3. เด็กชายธีรภัทร  บุกรอ
 
1. นางสาวกัลยากร  จำปาดำ
2. นางสาวดวงพร  พิมพขันธ์
 
975 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรแสง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สมใจเพ็ง
3. เด็กชายสรณ์ศิริ  ยิ้มจันทร์
 
1. นางสาวปุณย์ณภา  ศรีเอี่ยม
2. นางสาวธนวรรณ  บุญสุข
 
976 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กชายยุทธนา  นุขนวล
3. เด็กชายสาธิน  เปียกระโทก
 
1. นางสาววราภรณ์  อู่อรุณ
2. นายจักรพันธ์  ทองพลาย
 
977 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบัลลังก์ 1. เด็กชายภาคิน  สถิระ
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  จันธนะวรรธนะ
3. เด็กหญิงสุวิภา  ถนอมจิต
 
1. นางสาวภคพร  พึ่งแย้ม
 
978 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงปราณี   ยิ้มวิไล
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศาลางาม
3. เด็กชายสิทธิโชค   กลัดเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  ฐิตะวรรณ
 
979 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กหญิงมาริณีย์  บุญธรรม
2. เด็กชายสนธิ  สอนสุวรรณ
3. เด็กชายสุรพัฒน์  ผ่องบุรุษ
 
1. นายสุรพร  วิเศษศิริ
 
980 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายณัฐวุธ  คงอิ่ม
2. เด็กชายสุขสันต์  ภูผา
3. เด็กชายเจตดิลก  บัวคลี่
 
1. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
981 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กชายยุทธนา  สุขนวล
3. เด็กชายสาธิน  เปียกระโทก
 
1. นางสาววราภรณ์  อู่อรุณ
2. นางสาวนรีพร  จารุภูมิ
 
982 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายจิรายุ  วงษ์เซ็น
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  พลอยกระจ่าง
 
1. นายธาดา  ธิกุลวงษ์
2. นางสาวภัทราพร  เอี่ยมสอาด
 
983 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายจิรายุ  วงษ์เซ็น
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  พลอยกระจ่าง
 
1. นางสาวภัทราพร  เอี่ยมสอาด
2. นายไกวัล  พลายบุญ
 
984 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1. เด็กชายกฤษดา  มณฑา
2. เด็กชายสตางค์  นพคุณ
 
1. นางสาวสุวรรณา  สว่างศรี
2. นางอารีย์รัตน์  ช่างบรรจง
 
985 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 1. เด็กชายสุทธิราช  เสละภูมิ
2. เด็กชายเจริญ  สีดา
 
1. นายณัฐวัฒน์  เหลี่ยมเพ็ชร
2. นายบำรุง  พิมพขันธ์
 
986 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 1. เด็กชายก้องภพ  ลอมาเละ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  แก้วระย้า
 
1. นายยุทธ  อินสว่าง
 
987 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายการุณย์  จงเทพ
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญพยุง
3. เด็กชายอนุชา  ทองดอนน้อย
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวสุธิดา  อิงคะวะระ
 
988 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงณัชธิชา  ทีปะลา
2. เด็กชายธนกร  ราชสิทธิ์ทรัพย์
3. เด็กชายสุชาติ  คำมี
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวนิลเนตร  ท้วมพงษ์
 
989 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แตงหวาน
2. เด็กหญิงกิจจาพร  มักสิก
3. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงญาณิญท์  มาตรนอก
5. เด็กชายธีรภัทร  ราชวงศ์
6. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์เสวก
7. เด็กหญิงนวพรรณ  ช่างไม้งาม
8. เด็กชายนวพันธ์  เชิดฉัน
9. เด็กชายนัฐภูมิ  ธัญญเจริญ
10. เด็กหญิงบุญญิสา  สุขสำราญ
11. เด็กหญิงปัณณพร  แซ่พัง
12. เด็กชายพงศกร  บุญมาก
13. เด็กหญิงพรนภา  พิมพ์โยธา
14. เด็กชายพุทธิพงศ์  ขุนณรงค์
15. เด็กหญิงยุวธิดา  สุขยืน
16. เด็กชายวรพล  ทองดี
17. เด็กหญิงศรสบันงา  สุขแสง
18. เด็กชายศิวะกร  ชั้นเจริญศรี
19. เด็กชายสิรภัทร  ภัทร์ภาพันธ์
20. เด็กชายสุธีกานต์  คงศิริ
21. เด็กหญิงสุรักาญจรฺ  เรือนธำรงโชค
22. เด็กชายอครเดช  คณะศรี
23. เด็กชายโปรแจ็ค  แจ่มศรี
 
1. นายวัชรพงษ์  มั่นเกตุวิทย์
2. นายชลาธิป  เทียนเล็ก
3. นางสาวสุจิตรา  ขาวโต
4. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
5. นางสาวปนัดดา  พระสว่าง
6. นางอรอุมา  ภุชงค์อนันต์
7. นายมงคล  ภุชงค์อนันต์