หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นางจิตรา พลสุธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
3 นางปรานต์ชญาน์ กีรติสุนทรรัชต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
4 นางศิวิไล เงินแพทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
5 นางอุบล ทรัพย์อินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
6 นางสาวนฤมล ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
7 นางสาวไข่มุก ทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
8 นางสาวนันทิวา เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
9 นางสาวสิตา สุทธิพนไพศาล ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
10 นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
11 นางสุภาพ พุ่มสาขา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
12 นายสมศักดิ์ ศรีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคัน ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
13 นางน้ำทิพย์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
14 นางนพมาศ เปี่ยมรอด ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
15 นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
16 นางวรรณา ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
17 นางสายฝน แตงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
18 นางสาวหนึ่งนุช กาฬภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเปาะ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
19 นางวันทนา กาญจนพาที ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูเมือง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
20 นางขนิษฐา อินพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
21 นางสาวอัจฉรา สะเพียนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
22 นายปิยะ อัมพวา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
23 นายภมร พลสุธรรม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
24 นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
25 นายสวิด ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
26 นายปรีชา นูมหันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
27 นางถนอม ศรีโมรา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
28 นางกุลกันยา มะลิสา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
29 นางภักค์สินี นาคขำพันธ์ ครูโรงเรียนสวนป่าองค์พระ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
30 นางสาวพินทิพย์ ช่างเขียนดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
31 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชไม วงศ์จินดา ครูโรงเรียนบ้านรังงาม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
32 นางสาวสุธาทิพย์ เผ่าทหาร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
33 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
34 นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
35 นางสาวสมปอง สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
36 นางสาวรังสินี ใจมั่น ครูโรงเรียนบ้านหนองโก กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
37 นางรุ่งระวี สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
38 นางพรเพ็ญ พลเสน ครูโรงเรียนวัดหนองทราย กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
39 นางสาวสุกานดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
40 นางอภินันท์ ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
41 นายมงคล ภุชงค์อนันต์ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
42 นางสาวดุสิตา ป้อมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
43 นายมานพ พุ่มสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนประดู่ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
44 นายสมศักดิ์ ศรีบัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคัน ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
45 นายผจญวุฒิ อินโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสระ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
46 นางนฤนาท นรังสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัลลังก์ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
47 นางสาวเสาวณีย์ เทียนทองคำ ครูโรงเรียนวัดดอนประดู่ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
48 นางสาวอรอนงค์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนวัดวังคัน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
49 นางสาวกฤษณา วัสแสง ครูโรงเรียนวัดวังคัน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
50 นางนงลักษณ์ เสร็จกิจ ครูโรงเรียนวัดบ้านสระ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
51 นายณัฐวานนท์ เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
52 นางซิน อู่อรุณ ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
53 นางสาวอรธิชา สว่างศรี ครูโรงเรียนวัดโป่งแดง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
54 นายธาดา ธิกุลวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
55 นางสุภาณี ทองรอด ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
56 นางอรชภา เสือรอด ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
57 นายวิวัฒน์ พลายละหาร ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี  
58 นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาขานาฏศิลป์  
59 นางอัจฉรา แก้วเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร กรรมการกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาขานาฏศิลป์  
60 นางสาวดุสิตา ป้อมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาขานาฏศิลป์  
61 นางวชิรา แสนโกศิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาขาทัศนศิลป์  
62 นางดลพรรธน์ ศิริมาศพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาขาทัศนศิลป์  
63 นางสาวสนอง บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
64 นางสาวสาวิตรี แหนผัน ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
65 นายวัญรพ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
66 นางสาวกุลริศา กลิ่นน้ำหอม นักวิชาการศึกษา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
67 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
68 นายสายัน พิมพขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
69 นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
70 นายรัชพล วรกรรณ ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
71 นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
72 นางศิริพร พวงมาลี ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
73 นางสาวสุภาพร อ่อนสอาด ครูโรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
74 นายณัฐวัฒน์ เหลี่ยมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
75 นายเศกสรรค์ ใจดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
76 นายประเวช เมืองเชียงหวาน ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และหุ่นยนต์  
77 นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านช้าง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
78 นางสาวสุจิตรา ขาวโต ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
79 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
80 นายสุชาติ อินทรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ประธานกรรมการกิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน  
81 นายวันชัย ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา รองประธานกรรมการกิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน  
82 นางสาวลำยอง ผิวเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดกกเต็น กรรมการกิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน  
83 นายเทวพร ภูฆัง ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการกิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน  
84 นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการกิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน  
85 นางสาวสริลักษณ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการกิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน  
86 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการกิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน  
87 นางวิลาวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น ประธานกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
88 นางสาวไข่มุก ทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) รองประธานกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
89 นางสาวนันทิวา เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๑ กรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
90 นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
91 นางสิตา สุทธิพนไพศาล ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
92 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นายอนุชา เงินแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
94 นายศิริชัย ศิลป์สาคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
95 นายมนัน อินสมตัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
96 นายสวิท แช่มช้อย ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
97 นายประเวช เมืองเชียงหวาน ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
98 นายธาดา ธิกุลวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
99 นายสุทธิพงษ์ สุขเวศม์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
100 นายกฤษณะ สุพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
101 นายมานะ มาเสมอ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
102 นางสาววราภรณ์ เดชแทน พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
103 นางสาวพุทธชาติ กาฬภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
104 นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คง ครูอัตรจ้างโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
105 นักการภารโรงทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตด่านช้าง นักการภารโรง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
106 นายนพพล คงทายาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
107 นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
108 นายมงคล ภุชงค์อนันต์ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
109 นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
110 นายชลาธิป เทียนเล็ก ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
111 นายอี้ยม แอบบัว ลูกจ้างโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
112 นายวัญรพ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
113 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
114 นางสาวมณฑา มะลิทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
115 นางนพวรรณ อารยกูล นักประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
116 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
117 นายพฤทธิ์ ทองทับ นักประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
118 นายอุดมศักดิ์ สมบัติหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่กิโล ๘ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
119 นางสาวบุศรา ทับทิมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
120 นางอรชภา เสือรอด ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
121 นางทับทิม เมืองวงษ์ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
122 นางสาวอรอุษา เทศเพ็ญ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
123 นางสาวปนัดดา พระสว่าง ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
124 นางวชิรา แสนโกศิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน กรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
125 นายมนัน อินสมตัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
126 นายศิริชัย ศิลป์สาคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ประธานกรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
127 นางลำดวน พสุธาสถิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
128 นางศรีรุ่งเรือง ตุลา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
129 นางจันทิมา อินสมตัว ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
130 นางนรีนันท์ วัดทอง ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
131 นางสมจิตร ศิลป์ประกอบ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
132 นางวราพร จันทร์ลอย ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
133 นางสาวสอิ้ง นาคใหม่ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
134 นางสาวศิวพร แช่มช้อย ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
135 นายวิวัฒน์ พลายละหาร ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
136 นางสาวปัทมา พรเบ็ญจา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
137 นางสาวนันทิยา นภาแสง ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
138 นางสาวจารุวรรณ พิมพขันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
139 นางธนัญญา เฉยดี ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
140 นางสาวณัฐญา สมบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
141 นางสาวปนิดา ไพโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
142 นางสาวจำนงค์ หอมยามเย็น ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
143 นางสาวภัสสร เมืองวงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
144 นางสาวสุภัทรา เมธีธรรมสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
145 นางสุกฤตา จงชาณสิทโธ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
146 นางบุญนำ สกุวัฒน ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
147 นางสาวปิยะนุช หมั่นบ่อแก ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
148 นายจิระศักดิ์ ทองมี ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายบริการ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
149 นางสาวจิราพร จันสิงคำ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการ โรงเรียนวัดด่านช้าง  
150 นายวิทยา ยางสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
151 นางเพ็ญผกา ป่าหลวง ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
152 นางเกศินี ปรึกษา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
153 เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลด่านช้าง เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
154 นางสายพิณ สุทธิประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
155 นายสุภร หุ่นดี ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนวัดด่านช้าง  
156 นางธัญญารัตน์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนวัดด่านช้าง  
157 นางสาวสายพิณ บัวบาน ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล โรงเรียนวัดด่านช้าง  
158 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
159 นายกฤษณะ สุพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
160 นายณรงค์ คุ้มดี นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
161 นายบัญญัติ รุ่งโรจน์ คนงานโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
162 นายเสนาะ เสร็จกิจ ยามโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
163 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง กรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
164 นายสุทธิพงษ์ สุขเวศม์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
165 นายนิติภูมิ ภูฆัง ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดด่านช้าง  
166 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง กรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดด่านช้าง  
167 นายประภัทร ยอดมาลี ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดด่านช้าง  
168 นายประภัทร ยอดมาลี ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดด่านช้าง  
169 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
170 นายปรีชา นูมหันต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
171 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน  
172 นางณัฐธยาน์ เพ็ชรวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน  
173 นางพนารัตน์ กาฬษร นักวิชาการพัสดุ กรรมการฝ่ายการเงิน  
174 นางเสนอ นุชนารถ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน  
175 นางรุ่งนภา แก้วเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน  
176 นางศิริพร เรือนคง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน  
177 นางจุฬาพร เสร็จกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน  
178 นางชูศรี มั่นประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการฝ่ายการเงิน  
179 นางสาวจินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
180 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
181 นางชุติมา มีพฤกษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
182 นางสาวจินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
183 นางสาวมณฑา มะลิทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
184 นางสาวกัลยวัญญ์ ศรีภูมินทร์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
185 นางเสาวลักษณ์ ศรีสวย นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
186 นางรัตนาภรณ์ กลิ่นขวัญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
187 นางณัฐธยาน์ เพ็ชรวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
188 นางพนารัตน์ กาฬษร นักวิชาการพัสดุ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
189 นางเสนอ นุชนารถ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
190 นางรุ่งนภา แก้วเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
191 นางศิริพร เรือนคง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
192 นางจุฬาพร เสร็จกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
193 นางชูศรี มั่นประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
194 นางอนันตพร บุญมานำ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
195 นางสาวพรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
196 นายไกวัล พลายบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
197 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
198 นายดุสิต อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวัดด่านช้าง  
199 นางสาวสาวิตรี แหนผัน ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวัดด่านช้าง  
200 นางสาวกรกนก บัวอุไร ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวัดด่านช้าง  
201 นางเลณู ชะนะศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวัดด่านช้าง  
202 นางรุจิรัตน์ ทองเหลือรัตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวัดด่านช้าง  
203 นางจงรัก บริบูรณ์บันเทิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวัดด่านช้าง  
204 นางสาวกุญชญา กษมาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวัดด่านช้าง  
205 นางจันทิมา แก้วเรือง ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว โรงเรียนวัดด่านช้าง  
206 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
207 นายพูนศักดิ์ ศิวารัชกุณฑล์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
208 นางมัญชุพร ปงปัญญายืน นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
209 นายประชา ดนตรี นิติกร กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
210 นายภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี นิติกร กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
211 นางสาวจันทิรา คงกะเรียน นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
212 นายชินพงษ์ กะไชยวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
213 นางสาวอรพิน นูมหันต์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
214 นางสาวสุภาพร จิตรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
215 นางณิชาภา จันทร์วงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
216 นายเพิ่มศักดิ์ เจียมกันยา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
217 นายอำนวย ธัญญเจริญ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
218 นายวิเชียร ธัญญเจริญ ช่างไม้ ระดับ ช.๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
219 นายไพรัตน์ ไทยทวีหิรัญ ช่างไม้ ระดับ ช.๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
220 นายสายยนต์ น้ำแก้ว ช่างไม้ ระดับ ช.๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
221 นายบุญรอด แจ่มใส ช่างสี ระดับ ช.๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
222 นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณ ช่างไม้ ระดับ ช.๓ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
223 นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกน กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
224 นางมรรยาท แตงโม นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
225 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
226 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
227 นางสาวอัจฉรา แสงอินทร์ ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนวัดด่านช้าง  
228 นางวิลัยลักษณ์ อนุสรณ์ประชา ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนวัดด่านช้าง  
229 นายพิเชษฐ์ เจริญธรรม์ พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนวัดด่านช้าง  
230 นายสุพรรณ ก้อนทอง ยาม กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนวัดด่านช้าง  
231 นายณรงค์ชัย อินทรวิเชียร ยาม กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนวัดด่านช้าง  
232 นางลัดดา รอดเจริญพร แม่บ้าน กรรมการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนวัดด่านช้าง  
233 นางสิริรัตน์ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม โรงเรียนวัดด่านช้าง  
234 นางวารุณี กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระดี่ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
235 นางพาฝัน พวงงาม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
236 นางสาวพัชราภรณ์ คชอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
237 นายนิพนธ์ ลิ้มไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
238 นางสาวสุปวีณ์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
239 นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
240 นางสาวบังอร ศรีดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุลา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
241 นางจันทร์ฉาย พวงมาลี ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
242 นายรัชพล วรกรรณ์ ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
243 นายวุฒิภูมิ ไทยทวีหิรัญ ครูธุรการโรงเรียนวัดป่าสะแก ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
244 นางสาวรุ่งนภา เยือกเย็น ครูธุรการโรงเรียนวัดยางนอน, วัดท่ามะนาว, วัดดงพิกุล ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
245 นางสาวปิยรัตน์ สุขเจริญ ครูธุรการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล, วัดกร่างสามยอด, วัดกาบบัว ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
246 นางสาวสุนันทินี ฉิมแป้น ครูธุรการโรงเรียนวัดสามชุก ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
247 นางสาวณัฐกาญจน์ โพธิ์กลิ่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
248 นางสาวถนอมนวล อ่อนวิมล ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองโรง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
249 นายสิทธิพงษ์ มงคลรัตนาสิทธิ์ ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองไผ่ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
250 นางศิริพร ทวีวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
251 นายสุรวุฒิ อินทร์สุข ครูธุรการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
252 นางสาววรางคณา กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ้านสระเตย ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
253 นางอัปสร คงสมพงษ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านสระเตย ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
254 นางสาวพรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
255 นางสาวกุลริศา กลิ่นน้ำหอม นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
256 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
257 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
258 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
259 นายวิทยา ยางสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
260 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
261 นายบุญรอด พลเสน ประธานสหวิทยาเขตชาวดอย กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
262 นายวัฒนา เปลี่ยนราศรี ประธานสหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียว กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
263 นายจินดา อ้อมทอง ประธานสหวิทยเขตด่านช้าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
264 นายเจริญ แก้วเรือง ประธานสหวิทยาเขตหนองหญ้าไซ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
265 นายประสงค์ เกษสมบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
266 นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขตเมืองสามชุก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
267 นางสาววรินธร กาญจนระวีกุล ประธานสหวิทยาเขตบึงฉวาก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
268 นายมนตรี สะราคำ ประธานสหวิทยาเขตบ่อกรุ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
269 นายประเสริฐ ชัยแย้ม ประธานสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
270 นายผจญวุฒิ อินโต ประธานสหวิทยาเขตสามชุก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
271 นางปราณี สุพรรณพงษ์ ประธานสหวิทยาเขตเอกชน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
272 นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
273 นายอนุชา เงินแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
274 นายศิริชัย ศิลป์สาคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
275 นายมนัส อินสมตัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
276 นายนพพล คงทายาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
277 นางชุติมา มีพฤกษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
278 นางสาวจินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
279 นายดุสิต อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
280 นายนุกูล พวงมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
281 นางสุชาดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
282 นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
283 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
284 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
285 นายปรีชา นูมหันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
286 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
287 นางวิรุฬห์ แก้วก่า ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
288 นายพัฒนา พวงมาลี ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
289 นางสาวจตุพร อุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
290 นางสาวปนิดา ไพโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
291 นางศิริภัทร กาฬภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
292 นางศศิอร ทัศเกษร ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
293 นางอภินันท์ ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
294 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
295 นายธนนันท์ อ้นนา ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
296 นางสุภาณี ทองรอด ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
297 นางเสาวลักษณ์ ศรีสวย นักจัดการงานทั่วไป กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
298 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
299 นางพรทิพย์ ยางสุด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
300 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
301 นางอภินันท์ ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
302 นางสาวพรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
303 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
304 นายประสงค์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
305 นายไกวัล พลายบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
306 นางสาวสุปวีณ์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
307 นางสาวสุจิตรา ขาวโต ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
308 นางสาวทวินันท์ แสนจำลา ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
309 นางสาวอัจฉรา ธรรมศร ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
310 นางสายชล ศิวารัชกุลฑล์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
311 นางสาวจิณัฐตา กาฬกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
312 นายนันท์ธรัช สดคมขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
313 นายวีรพงษ์ ปิ่นอำนาจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
314 นางสาวกรรณิการ์ ขวัญเกตุ เจ้าหน้าที่จุดบริการคุรุสภา กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
315 นางสาวเฉลิมขวัญ ดอกตาลยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
316 นางสาวกาญจนา ศรีโมรา เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
317 นางสาวปรียา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
318 นางสาวสริลักษณ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
319 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
320 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
321 นางสาวสุกานดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
322 นางสาวพรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
323 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
324 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
325 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
326 นางสาวกุลริศา กลิ่นน้ำหอม นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
327 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]