หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 11 22 11
2 003 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 9 17 9
3 004 โรงเรียนบ้านกกเชียง 2 12 4
4 005 โรงเรียนบ้านกล้วย 4 10 8
5 008 โรงเรียนบ้านดงเชือก 9 17 11
6 009 โรงเรียนบ้านดงเสลา 7 12 11
7 010 โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 1 3 2
8 011 โรงเรียนบ้านทับละคร 1 1 1
9 012 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 7 26 11
10 013 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 25 49 28
11 014 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 2 1
12 015 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 6 13 7
13 016 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 5 8 5
14 017 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 5 10 6
15 018 โรงเรียนบ้านปากดง 4 7 5
16 021 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 32 79 42
17 022 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 10 22 17
18 023 โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 2 8 4
19 024 โรงเรียนบ้านรังงาม 5 15 9
20 025 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 0 0 0
21 026 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 28 56 37
22 027 โรงเรียนบ้านลาด 3 7 5
23 028 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1 5 2
24 029 โรงเรียนบ้านวังยาว 10 30 19
25 031 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 3 4 3
26 030 โรงเรียนบ้านสระเตย 22 44 35
27 032 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 9 27 11
28 033 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 12 26 19
29 035 โรงเรียนบ้านหนองขาม 10 23 16
30 037 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 5 6 5
31 038 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 10 28 16
32 039 โรงเรียนบ้านหนองนา 1 3 2
33 040 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 2 2
34 041 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 4 4
35 042 โรงเรียนบ้านหนองยาว 26 51 40
36 043 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 2 13 4
37 044 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 0 0 0
38 046 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
39 045 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 7 15 12
40 048 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 14 46 27
41 049 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 2 6 4
42 036 โรงเรียนบ้านหนองแขม 2 6 3
43 047 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 5 5
44 034 โรงเรียนบ้านหนองโก 5 13 9
45 050 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 3 9 6
46 006 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 1 1
47 007 โรงเรียนบ้านแจงงาม 2 6 4
48 051 โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 0 0 0
49 019 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 0 0 0
50 052 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 1 1 1
51 053 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 5 10 7
52 020 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 6 13 7
53 057 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 8 16 12
54 058 โรงเรียนวัดกกตาด 12 26 11
55 059 โรงเรียนวัดกกเต็น 11 22 14
56 060 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 5 7 5
57 061 โรงเรียนวัดกาบบัว 5 18 9
58 062 โรงเรียนวัดกำมะเชียร 0 0 0
59 063 โรงเรียนวัดกุ่มโคก 0 0 0
60 065 โรงเรียนวัดคลองขอม 3 8 4
61 066 โรงเรียนวัดคอกช้าง 4 9 7
62 067 โรงเรียนวัดคูเมือง 1 2 2
63 070 โรงเรียนวัดฉวาก 0 0 0
64 071 โรงเรียนวัดดงพิกุล 0 0 0
65 072 โรงเรียนวัดดอนตาล 4 9 7
66 073 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 4 9 6
67 075 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 9 19 9
68 074 โรงเรียนวัดดอนไร่ 8 23 11
69 076 โรงเรียนวัดด่านช้าง 18 71 37
70 078 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 3 6 3
71 082 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 2 2 2
72 083 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 5 27 11
73 080 โรงเรียนวัดท่าทอง 6 27 7
74 081 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 8 20 12
75 079 โรงเรียนวัดท่าเตียน 1 1 1
76 085 โรงเรียนวัดนางบวช 2 6 2
77 086 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 14 26 17
78 087 โรงเรียนวัดน้ำพุ 21 39 31
79 090 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 5 25 8
80 091 โรงเรียนวัดบางขวาก 26 50 36
81 089 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 10 13 12
82 092 โรงเรียนวัดบ้านทึง 4 17 8
83 093 โรงเรียนวัดบ้านสระ 7 21 11
84 094 โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 1 2 1
85 095 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 3 3 3
86 096 โรงเรียนวัดปากน้ำ 9 17 13
87 097 โรงเรียนวัดป่าสะแก 24 52 34
88 099 โรงเรียนวัดยางนอน 24 56 38
89 100 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 8 23 14
90 101 โรงเรียนวัดลำพันบอง 11 17 11
91 102 โรงเรียนวัดวังกุลา 2 4 2
92 103 โรงเรียนวัดวังคัน 3 24 4
93 104 โรงเรียนวัดวังจิก 9 27 16
94 105 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 5 5 5
95 106 โรงเรียนวัดวังหว้า 4 7 4
96 107 โรงเรียนวัดวังหิน 0 0 0
97 108 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 5 8 7
98 109 โรงเรียนวัดสามชุก 8 15 8
99 111 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1 3 1
100 110 โรงเรียนวัดสามเอก 7 28 11
101 112 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 4 8 6
102 113 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 3 2
103 114 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 0
104 115 โรงเรียนวัดหนองทราย 22 36 27
105 117 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 38 89 55
106 120 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 10 22 14
107 121 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 10 22 10
108 116 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 5 17 10
109 119 โรงเรียนวัดหนองโรง 4 11 6
110 118 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 4 7 5
111 123 โรงเรียนวัดหัวนา 2 2 2
112 122 โรงเรียนวัดหัวเขา 2 6 3
113 125 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 5 12 7
114 064 โรงเรียนวัดเขาพระ 0 0 0
115 077 โรงเรียนวัดเดิมบาง 3 9 3
116 088 โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 0 0 0
117 068 โรงเรียนวัดโคกพระ 5 8 5
118 069 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 3 12 5
119 098 โรงเรียนวัดโป่งแดง 3 36 9
120 124 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 4 9 7
121 084 โรงเรียนวัดไทร 9 15 10
122 128 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 6 12 9
123 130 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 32 77 54
124 136 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 33 102 53
125 137 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 23 84 38
126 131 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 48 131 72
127 001 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 11 34 18
128 054 โรงเรียนประทีปศึกษา 0 0 0
129 055 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ 0 0 0
130 056 โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 2 6 3
131 126 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 4 20 8
132 127 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 15 3
133 132 โรงเรียนอนุบาลปราณี 6 9 7
134 133 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา 4 18 4
135 134 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 7 18 9
136 135 โรงเรียนอนุบาลวชิรา 1 3 1
137 138 โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา 0 0 0
138 129 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ 1 10 2
รวม 989 2466 1432
3898

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]