หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางนิภาพรรณ ใจมั่นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางบวชประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตวิมล นนทลาครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
3. นางสถาพร เพ็งศิริครูโรงเรียนวัดวังกุลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางเสาวนิจ ศรีพูนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางศศิรัศมิ์ ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการ
3. นางสาวอภิณญา เทพนานนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ ภูฆังรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญธร ปาลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางอภัสนันท์ กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสุจิน เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดหัวเขาประธานกรรมการ
2. นางอุษา สารประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางสาวศุภร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ โพธิ์พันธ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล โพธิ์พันธุ์ครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก ทองคำครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายชัยยา บุรีสุวรรณครูโรงเรียนวัดเดิมบางประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมจิตร พงษ์รื่นครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
3. นางสาวกัลยา รอดหนิดครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย พวงมาลีครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา คุ้มพงษ์พันธ์ครูโรงเรียนวัดทับผึ้งน้อยกรรมการ
3. นางนพรัตน์ พลเสนครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ มงคลคูณครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ พันธุ์ฟักครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา อินทร์สุขครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศิวิไล เงินแพทย์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลาประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
3. นางกัญญา เอี่ยมสำอางรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางดวงพร แย้มบู่ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นางอุทัย ขาววงษ์ครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวขวัญนภา เจริญวัยครูโรงเรียนวัดหนองสังข์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุบล ทรัพย์อินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางนิตยา กลิ่นหอมหวลครูโรงเรียนวัดสุวรรณตะไลกรรมการ
3. นางขนิษฐา เมณเสนครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทนี คูณค้ำครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ แสงประจักษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกกรรมการ
3. นางสาวบุปผา ช้างวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางประทิน โสขุมาครูโรงเรียนวัดไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี หนูทองครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
3. นางขวัญเมือง สิงห์จุ้ยครูโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางจิตอัมพร โสทรจิตร์ครูโรงเรียนวัดไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตต์ฤดี ภูฆังครูโรงเรียนบ้านทัพตาแทนกรรมการ
3. นางสาวอัณณ์ญาดา พฤษสุภีครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สังข์ทองครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ แสงวิภาสนภาพรครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ทรัพย์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง ปัวเปียครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นางสาวดลลดา ขันตีครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวนวลจันทร์ ชำนาญศิลป์ครูโรงเรียนบ้านไผ่สีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ช่วยนุกูลครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ตั้งเรืองวิกครูโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวนฤมล คุ้มพม่าครูโรงเรียนวัดไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉันทนา สุนิธีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เจเถื่อนครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกกรรมการ
3. นางสาวนิศาลักษณ์ สุบงกชครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ วรรัตนกิจครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางสาวอำภา จันทร์ตรีครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต ฟักอินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย เพ็ชรวงษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
3. นางสาวเบญญคุณา แตงโสภาครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นายกฤษดา เพ็ชรดำครูโรงเรียนวัดท่ามะนาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางวัลภา เสาวรสครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ สงวนตัดครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นายแสงฉาย ห่วงประโคนครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีอุบลครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชคครูโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วังงามกุลนิษฐ์ครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายธาดา ธิกุลวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางน้ำผึ้ง ดวงแก้วครูโรงเรียนวัดกำมะเชียรกรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ ภูฆังครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชคครูโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วังงามกุลนิษฐ์ครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายธาดา ธิกุลวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางน้ำผึ้ง ดวงแก้วครูโรงเรียนวัดกำมะเชียรกรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ ภูฆังครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพิชัย ภูฆังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อุ่มครุฑครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายมานะ มาเสมอครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางสุกัญญา บูรณากาญจน์ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
5. นายทินกร วิเศษสุขครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ ภู่ประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทองดอนน้อยครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
4. นายสยาม กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นางสาวศลิษา แข็งธัญญกิจครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุขุมาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายจรัญ คงเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นายไกรสร ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางสาวสุรีมาศ กล้าหาญครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1กรรมการ
5. นางสาวนพมาศ เปี่ยมรอดครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวกุลวดี อำภาวงษ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญตา เกียวกุลครูโรงเรียนวัดสามชุกประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ หิรัญอุทกครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกกรรมการ
3. นางศุภวัลย์ ภู่ประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ มีประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรงกรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ คุ้ยอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดดอนไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาคำครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี จันทรครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา จันทร์เสวกครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางสาวกรกนก เสาร์สุวรรณครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
6. นางสาวประไพพรรณ จันทร์แสงครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา สุนันท์ชัยครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา มีนุ้ยครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
3. นางสาวนฤมล อินทรครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางสาวดวงดาว พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
5. นางสาวอสมาภรณ์ แย้มเยื้อนครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ช้างพาลีครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
7. นางสาวภัคธิมา หมู่ทองครูโรงเรียนวัดกกตาดกรรมการ
8. นางสาวโสภิดา วงษ์เนียมครูโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
9. นางสาวภคพร พึ่งแย้มครูโรงเรียนวัดบัลลังก์กรรมการ
10. นางสาวสรวีย์ เข็มเพ็ชรครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
11. นางสาวปิยะนาถ ประดับมุขครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
12. นางสาวศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัวครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สุนันท์ชัยครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิรา มีนุ้ยครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
3. นางสาวนฤมล อินทรครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางสาวดวงดาว พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
5. นางสาวอสมาภรณ์ แย้มเยื้อนครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ช้างพาลีครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
7. นางสาวภัคธิมา หมู่ทองครูโรงเรียนวัดกกตาดกรรมการ
8. นางสาวโสภิดา วงษ์เนียมครูโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
9. นางสาวภคพร พึ่งแย้มครูโรงเรียนวัดบัลลังก์กรรมการ
10. นางสาวสรวีย์ เข็มเพ็ชรครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
11. นางสาวปิยะนาถ ประดับมุขครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
12. นางสาวศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัวครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพรทิพา พันธ์เนตรครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางจริยา สังข์สิญจน์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นายดาราชาย สุดโสมครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
4. นางสาวทิพรัตน์ ดาหาครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
5. นางสุชาดา ภูฆังครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพา พันธ์เนตรครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางจริยา สังข์สิญจน์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นายดาราชาย สุดโสมครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
4. นางสาวทิพรัตน์ ดาหาครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
5. นางสุชาดา ภูฆังครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.พยนต์ ง่วนทองครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นายคเณศ คมขำครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางสาริกา อุยานันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการ
5. นางสาวณัฐสุรีย์ มณีอินทร์ครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสายฝน แตงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจารุมาศ นิ่มนุชครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ ประทุมทองครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ขาวโตครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสายฝน แตงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจารุมาศ นิ่มนุชครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ ประทุมทองครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ขาวโตครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวหนึ่งนุช กาฬภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเปาะประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาสิริ เฉื่อยฉ่ำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุลครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ สว่างศรีครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
5. นายบริบูรณ์ ปานกล่ำครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวหนึ่งนุช กาฬภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเปาะประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาสิริ เฉื่อยฉ่ำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นายณัฎฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุลครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ สว่างศรีครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
5. นายบริบูรณ์ ปานกล่ำครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนวัดกาบบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล โสขุมาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นายวิสันต์ หงษ์ทองครูโรงเรียนบ้านละว้าควายกรรมการ
4. นางสาวศุภาภัณฑ์ น้ำแก้วครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเฉลียว กล้าหาญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นายรังสิมันต์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นายจำเนียร แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
4. นายสุริน กุลรัตน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเฉลียว กล้าหาญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นายรังสิมันต์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นายจำเนียร แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
4. นายสุริน กุลรัตน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไมตรี จำปีครูโรงเรียนวัดกกเต็นประธานกรรมการ
2. นายบุญทรงชัย หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสมพงศ์ สริฟองครูโรงเรียนบ้านแจงงามกรรมการ
4. นางสาวช่อลดา ประไพครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไมตรี จำปีครูโรงเรียนวัดกกเต็นประธานกรรมการ
2. นายบุญทรงชัย หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสมพงศ์ สริฟองครูโรงเรียนบ้านแจงงามกรรมการ
4. นางสาวช่อลดา ประไพครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธงชัย ทองมาเองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชไม วงศ์จินดาครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
4. นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูลครูโรงเรียนวัดบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ทองมาเองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชไม วงศ์จินดาครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
4. นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูลครูโรงเรียนวัดบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ทองมาเองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชไม วงศ์จินดาครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
4. นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูลครูโรงเรียนวัดบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวหรรษา หัวใจมั่นครูโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขีประธานกรรมการ
2. นางลำดวน พสุธาสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวกรกมล สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านกกเชียงกรรมการ
4. นางสาวจิรัญญา เวสสุวรรณครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี จุดมีครูโรงเรียนบ้านทับกระดาษประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ปลีทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ เสือไพรครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
4. นางอุบล ทองดีครูโรงเรียนวัดเดิมบางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายคนิจ เรืองฉายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดี่ประธานกรรมการ
2. นางบุษยรัตน์ ดวงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ เชี่ยวชาญครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา แก้วพานิชย์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสันติ แสงสุกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาประธานกรรมการ
2. นายพฤทธิ์ ทองทับนักประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐญา สงสัยครูธุรการโรงเรียนวัดท่าเตียน, โรงเรียนวัดเดิมบางกรรมการ
4. นางพัชรา หงษ์โตครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสันติ แสงสุกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาประธานกรรมการ
2. นายพฤทธิ์ ทองทับนักประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐญา สงสัยครูธุรการโรงเรียนวัดท่าเตียน, โรงเรียนวัดเดิมบาง กรรมการ
4. นางพัชรา หงษ์โตครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายมานพ กาฬภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพตาแทนประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพร บุญสุขครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
3. นายวีระ ทองคำดีครูโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นายธวัชชัย โชติจรุงครูโรงเรียนวัดโคกพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทรงวิทย์ วัฒนาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ธรรมศรครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางภักค์สินี นาคขำพันธ์ครูโรงเรียนสวนป่าองค์พระกรรมการ
4. นางสาวทองเจือ มะนาวหวานครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพ็ชร์อารีย์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ นุ่มผลครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8กรรมการ
3. นางสาวพินทิพย์ ช่างเขียนดีครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
4. นางสาวกชพร เกิดมณีครูโรงเรียนบ้านทัพตาแทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ มุขทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระถินประธานกรรมการ
2. นายกฤษ กล้าเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เผ่าทหารครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
4. นางสาวสิริกานต์ จิตรพรมครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางประคอง รัศมีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางถนอม ศรีโมราครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางสุนัน ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมชาย นิ่มนุชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขอมประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา เจตนะเสนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
3. นางนัฏฐ์ทิตา ชัยศิริธนจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
4. นางปัญญา แก้วเขียวครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชนะ แสงวิภาสนภาพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางพิมพ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช เปรมทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
4. นางกุลกันยา มะลิสาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสมชาติ ศิริโรจน์มหาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาบบัวประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง โพธิ์เกตุครูโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ประจงการครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นายจิตรกร โสขุมาครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมงคล ภุชงค์อนันต์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เพ็งสวยครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นายวินัย เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นายประสงค์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านดงเชือกกรรมการ
5. นายถิ่นเล็ก จันทร์มานะเจริญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
6. นายนพกร พลเสนครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมงคล ภุชงค์อนันต์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เพ็งสวยครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นายวินัย เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นายประสงค์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านดงเชือกกรรมการ
5. นายถิ่นเล็ก จันทร์มานะเจริญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
6. นายนพกร พลเสนครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสมพร อินทรศักดิ์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง สว่างศรีครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการ
3. นางอรอุมา ภุชงค์อนันต์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางธนิตา รอดอ่อนครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายชลอ มีชะนะครูโรงเรียนวัดดอนไร่กรรมการ
3. นายเทวพร ภูฆังครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสวิท แช่มช้อยครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายดำรัส ไพรินทร์ครููโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสวิท แช่มช้อยครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายดำรัส ไพรินทร์ครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสวิท แช่มช้อยครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายดำรัส ไพรินทร์ครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจิราพร วังบอนครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เกตุนวมครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ โตสวนครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร วังบอนครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เกตุนวมครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ โตสวนครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ กลิ่นมากครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสวิทย์ เข็มเพ็ชรครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางอัญชลี เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ กลิ่นมากครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสวิทย์ เข็มเพ็ชรครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางอัญชลี เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กลิ่นมากครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสวิทย์ เข็มเพ็ชรครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางอัญชลี เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางจิราพร วังบอนครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เกตุนวมครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ โตสวนครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางภูชิสา ธนเกษพิศาลครูโรงเรียนวัดเดิมบางประธานกรรมการ
2. นางธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายเจียก ปิ่นทองครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เล็กพันธุ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
5. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางภูชิสา ธนเกษพิศาลครูโรงเรียนวัดเดิมบางประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายเจียก ปิ่นทองครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เล็กพันธุ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
5. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางภูชิสา ธนเกษพิศาลครูโรงเรียนวัดเดิมบางประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายเจียก ปิ่นทองครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เล็กพันธุ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
5. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครููโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางนิศากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางนิศากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางนิศากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางนิศากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสร เมืองวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. MissJia Junjunครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เมธีธรรมสารครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่นศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสมพร อินทรศักดิ์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ พึ่งสุขครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการ
4. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นางสาวดรุพร วงษ์นาคเพ็ชร์ครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา เทศเพ็ญครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
7. นางปุณยรัตน์ หิรัญเลิศสันติครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
8. นางสาวศุภาภัณฑ์ น้ำแก้วครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ดำรงขาวโตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นายฉลองชัย ข้องหลิมครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นายวีระชัย รอดหลงครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการ
4. นายฉัตรชัย แก้วแสงใสครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
5. นายคชาชีพ ริตพวงครูโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นายธรรมนูญ น้อยเวชครูโรงเรียนวัดดอนประดู่กรรมการ
7. นายสมพงศ์ สริฟองครูโรงเรียนบ้านแจงงามกรรมการ
8. นายวิชัย อิ่มน้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
9. นางสาวอารีรัตน์ ทองชมครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
10. นายประทีป ปานเพ็ชรครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา มงคลคูณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวลำยอง ผิวเอี่ยมครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ อินทรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นายสกุณา ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาวณัฐชนก ปานเกตุครูโรงเรียนวัดกร่างสามยอดกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ทวีสุขครูโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุชาติ อินทรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นายสกุณา ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาวณัฐชนก ปานเกตุครูโรงเรียนวัดกร่างสามยอดกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ทวีสุขครูโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสารภี เก็บดีครูโรงเรียนวัดหนองเปาะประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐนันท์ กู้หลีครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางสาวนันทิวา เชี่ยวชาญครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญชอบ แตงโสภาครูโรงเรียนวัดหนองสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ชาลีครูโรงเรียนวัดกร่างสามยอดกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางโสภา บุรีสุวรรณครูโรงเรียนวัดนางบวชประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช พิทักษ์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่นกรรมการ
3. นางสาวนัชชา อธิโรจน์ครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี กระแสร์สินธุ์ครูโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา หัตถาภรณ์สกุลครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรัชพล วรกรรณ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ รัชนิพนธ์ครูโรงเรียนวัดสามชุกกรรมการ
3. นายอังคาร พิกุลแก้วครูโรงเรียนวัดสามชุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชาลินี นรสิงห์ครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ เจียตระกูลครูโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
3. นางฐิติพร ศรีแจ่มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา เมืองเชียงหวานครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
3. นายวัฒนา ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา เมืองเชียงหวานครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
3. นายวัฒนา ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ คงทายาทครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทาครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ คงทายาทครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทาครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัศม์ แตงทองครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ มาลัยครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวิสูทธิ์ โพโตครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายรุ่งวิทย์ ผิวเหลืองครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิสูทธิ์ โพโตครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายรุ่งวิทย์ ผิวเหลืองครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิสูทธิ์ โพโตครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายรุ่งวิทย์ ผิวเหลืองครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล วรกรรณ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา เมืองเชียงหวานครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
3. นางสาววนิดา จันสิงคำครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ชมละม้ายครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ชมละม้ายครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ชมละม้ายครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ชมละม้ายครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ชมละม้ายครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ชมละม้ายครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ชมละม้ายครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)ประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางเสริมสุข ธัญญเจริญครูโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)ประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางเสริมสุข ธัญญเจริญครูโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรุณี น้ำแก้วครูโรงเรียนวัดหัวเขาประธานกรรมการ
2. นางอัมพรพรรณ ปั้นจินดาครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เลิศล้ำครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี น้ำแก้วครูโรงเรียนวัดหัวเขาประธานกรรมการ
2. นางอัมพรพรรณ ปั้นจินดาครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เลิศล้ำครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ แสงบัวเผื่อนครูโรงเรียนบ้านหนองอุโลกประธานกรรมการ
2. นางอุษา ประจงการครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
3. นางวาสนา ฐิตะวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ แสงบัวเผื่อนครูโรงเรียนบ้านหนองอุโลกประธานกรรมการ
2. นางอุษา ประจงการครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
3. นางวาสนา ฐิตะวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิชัย อิ่มน้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางสาวอรฉัตร ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย อิ่มน้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางสาวอรฉัตร ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวราพร พลเสนครูโรงเรียนสวนป่าองค์พระประธานกรรมการ
2. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการ
3. นางพวงรัตน์ เอติยัติครูโรงเรียนวัดบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวราพร พลเสนครูโรงเรียนสวนป่าองค์พระประธานกรรมการ
2. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการ
3. นางพวงรัตน์ เอติยัติครูโรงเรียนวัดบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัติกาล เหล่าต้นครูโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวธารวิมล เจริญจามีกรครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มั่นคงครูโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรัติกาล เหล่าต้นครูโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวธารวิมล เจริญจามีกรครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มั่นคงครูโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวปุณย์ณภา ศรีเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวปุณย์ณภา ศรีเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทองแท้ วงศ์เสนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวนาวา เสียงดีเพ็งครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางณันพัชญ์ มนตรีครูโรงเรียนวัดดอนประดู่กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร บุญงามครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8กรรมการ
5. นางสาวประไพ ขวัญกุลครูโรงเรียนวัดสามชุกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวบังอร ศรีดำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุลาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน สายชายเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ กู้เกียรติกำธรครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
4. นางดวงแข สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
5. นางดวงพร รอดวิเศษครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ชรอารีย์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ นุ่มผลครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8กรรมการ
3. นางสาวพินทิพย์ ช่างเขียนดีครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
4. นางสาวกชพร เกิดมณีครูโรงเรียนบ้านทัพตาแทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ชรอารีย์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ นุ่มผลครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8กรรมการ
3. นางสาวพินทิพย์ ช่างเขียนดีครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
4. นางสาวกชพร เกิดมณีครูโรงเรียนบ้านทัพตาแทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสารภี เก็บดีครูโรงเรียนวัดหนองเปาะประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐนันท์ กู้หลีครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางสาวนันทิวา เชี่ยวชาญครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย นิ่มนุชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขอมประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา เจตนะเสนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
3. นางนัฎฐ์ทิตา ชัยศิริธนจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
4. นางปัญญา แก้วเขียวครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชนะ แสงวิภาสนภาพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางพิมพ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช เปรมทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
4. นางกุลกันยา มะลิสาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทึงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางทับทืิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้มครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)ประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางเสริมสุข ธัญญเจริญครูโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)ประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางเสริมสุข ธัญญเจริญครูโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววงศ์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี กระแสร์สินธุ์ครูโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา หัตถาภรณ์สกุลครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววงศ์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี กระแสร์สินธุ์ครูโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา หัตถาภรณ์สกุลครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย อิ่มน้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางสาวอรฉัตร ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย อิ่มน้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางสาวอรฉัตร ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางนิศากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธุ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]