สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงปรารถนา  รุ่งเจริญ
 
1. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงนันฐชา  พันธ์สุข
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  อินทะนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางประนอม  เสือคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหล็ก
 
1. นางชื่นสุมล  พุทธิมัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี
 
1. นางรุ้งนภา  เที่ยงธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วประดิษฐ
 
1. นางรัตนา  เทียนสมบูรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงภัทรดา  ขันทองดี
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง
 
1. นางยุพา  ศิริสุรพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  บูชา
 
1. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงอริสรา  นกใหญ่
 
1. นางสาวสำอาง  ปัตวิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  คนงานดี
 
1. นางผุสดี  เหลี่ยมดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงนันทิตา  สร้างยืนยง
 
1. นางกาญจนา  อินทร์พลับ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กหญิงทิวากร  นิรันพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์รฎา  วรรณโก
3. เด็กหญิงสุนิชา  โรจน์บุญถึง
 
1. นางนฤมล  หมอยาดี
2. นางเกษร  เสสังงาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นงรักษณ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เชื้องาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีทองทาบ
 
1. นางดวงเดือน   ชาวสวน
2. นางสาวโสภิดา  สายจำเริญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกำแหง
2. เด็กหญิงยุวดี   ช่างเรือนกุล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่ไหล
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
2. นางสาวเจติยา  ดากระบุตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงปุณณภา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ศิลาโรจน์
 
1. นางไพเราะ  ทัศนสุวรรณ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ตุ้มนิลกาล
2. เด็กหญิงอรัญญา  จันทรา
 
1. นางสาวอิสสริยา  ภมรพล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  กลั่นใจดี
 
1. นางสาวอรอุมา  พิมพ์แก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
 
1. นางละออ  ใจแสน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงวัดท่า
 
1. นายจัตตุพล  ดลศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทันโคกกรวด
2. เด็กหญิงพีรดา   บัวเขียว
3. เด็กหญิงสวิตรี   สินธุรักษ์
 
1. นางนงลักษณ์  อ่วยสุข
2. นายรพี  ศรีวิเชียร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนนาค
2. เด็กชายศรราม  เพชรศรีงาม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เทศนาม
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริทร  กลิ่นเกษร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  โพธิ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงสุขวิมล  สุริรักษ์
 
1. นายปิยพล  คล้ายมี
2. นางสาวรสิตางค์  เรืองขจร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกำพล  ยศประเสริฐ
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปณิตา  กรส่งแก้ว
 
1. นางสาวศรีรัตน์  วงษ์บุญส่ง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  วงษ์บุญส่ง
 
1. นางสุทธิรัก  มหาเมฆ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกฤตชญา   เถาว์โท
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กานตะวร
3. เด็กชายอัครพงศ์  ดาวเรือง
 
1. นางพรรณจรุง  จินตนประเสริฐ
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปามุทา
2. เด็กชายวัชรินทร์  มาชิว
3. เด็กหญิงอริสรา  เบี้ยกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พระชนะ
2. เด็กหญิงทิพาพร  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรชนก  เริ่มรักษ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำมา
3. เด็กชายสุวรรณ  กาวเต๊ะ
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เส็งดอนไพร
2. เด็กชายธีรภัทร  ตันเจริญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายพีรดนย์  ศรีวันดี
2. เด็กหญิงมนฤดี  ศรีกุล
3. เด็กหญิงเนื้อทิพย์  ศรีสุข
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงญารินดา  กองศรี
2. เด็กชายธานี  สัมฤทธิ์
3. เด็กชายสราวุธฒ์   รัตนไชย
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กชายธนพศ  โพธิ์พันธุ์
2. เด็กชายศักดา  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นายมงคล  ไทยานันท์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายพงษ์พันธุ์  แก้วไซดวง
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  โพธิ์งาม
 
1. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายนฤภัทร  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  สีสะหัด
 
1. นางสาวอังคณา  นาคทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายบวรศักดิ์  คำสมัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ตันกสิกิจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายจักรภพ  หอมสมบัติ
2. เด็กชายโกศล  ยอดไม้ยอด
 
1. นายวัฒนา  บุงน้อย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.89 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายณรงค์กร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  สายสังข์
 
1. นางสาวอรนุช  นามปัญญา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.96 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายยุทธพิชัย  รอดผุย
2. นายออมทรัพย์  ไทรเมือง
 
1. นางนิตยา  ศาลยาชีวิน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดสว่าง
2. เด็กชายสุวพร  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวสุนทรี  นาคประเสริฐ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชมาส  บูชา
2. เด็กหญิงบุษกร  โพธิกุล
3. เด็กหญิงพลอยชนก  เจริญสวรรค์
4. เด็กหญิงศศินา  กรมนา
5. เด็กหญิงอาจารี  ชูสุวรรณ
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงซัลมา  โสะเบ็ญอาหลี
3. เด็กหญิงซัลมี  โสะเบ็ญอาหลี
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มะลิซ้อน
5. เด็กหญิงณิชากมล  เดชเขมวันต์
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดวงดาว  อยู่ยืนยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โตอุ่นทิพย์
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สอนมาก
3. เด็กหญิงธิดาพร  อัวคนซื่อ
4. เด็กหญิงนิฤมล  ศรีนคร
5. เด็กหญิงอรัชพร  อั๋นใจใหญ่
 
1. นางจิตรลดา  เกิดเรือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกชามาส  ชาติพุทธิพงศ์
2. เด็กชายกณวรรธน์  จันคมณี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ด่านปาน
4. เด็กหญิงวรรณพร  มูลยาพอ
5. เด็กหญิงเจนนภา  เกิดแย้ม
 
1. นางประไพ  อุดมผล
2. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิพจน์  วงษ์สกุลดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กชายณัฐพล  จิตอ้าย
 
1. นางสาวสมถวิล  เชียงโย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐนรีนาถ  เปียรักษา
 
1. นางสาวอุมารินทร์  น้อมบุญญา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ทองเหม
2. เด็กชายนิติพงษ์  รอดยอดสร้อย
 
1. นางสุดใจ  หมดทุกข์
2. นายณรงค์   หมดทุกข์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายศุภกิจ  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
 
1. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายจำนงค์   กุตพันธ์
2. เด็กหญิงอาริยา  กุลอักษ์
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงกมลชนก  เม่นหรุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ม่วงศรี
3. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีตองอ่อน
5. เด็กหญิงณัฐสุดา   แซ่เล้า
6. เด็กหญิงณิชารีณ์  ทองดี
7. เด็กหญิงประภา  ปีนะกา
8. เด็กหญิงปรางค์ชนก  สีใส
9. เด็กหญิงพนิดา  เล้าประพันธ์นุวงค์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองม่วง
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
2. นางสาวน้ำฝน  ประภาสมณเฑียร
3. นางสาวนพรัตน์  มิ่งมีสุข
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิรสุภา  ใจตรง
2. เด็กหญิงชลนิชา  ชูชื่น
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ประเคน
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขยืน
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  นิยม
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญช่วย
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัฒนศิริกุล
9. เด็กหญิงสมใจ  ประทาน
10. เด็กหญิงสุชัญญา  พรชัยภุชงค์
11. เด็กหญิงสุนิตา  แสงทอง
12. เด็กหญิงสุมัจฉา  เชิดฉาย
13. เด็กหญิงสุมิตรา  วิลัยฤทธิ์
14. เด็กหญิงอรทัย  ใจเก่งดี
15. เด็กหญิงแพรวพราว  ใจหนักแน่น
 
1. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
2. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
3. นายปัญญา  ทองสุกใส
4. นางสาวณิชนันทน์  แผนสมบูรณ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ปั้นโอ้
2. เด็กหญิงสุมิตตา  น้ำใจดี
 
1. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
2. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงมีนา  สุขโสม
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรวิลัย  คล่องแคล่ว
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสิรินธร  ศรีรอบรู้
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชนสูงเนิน
 
1. นายสมัคร  เทพสถิตย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพนิดา  ใจมั่น
 
1. นางภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เชื้อหนองปรง
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงพนิดา  ชะเอมทอง
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กหญิงบุญญานี  คำหารพล
2. เด็กชายสุเมธ  ศรีภุมมา
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็งสมยา
2. เด็กหญิงอินทิรา  สามทอง
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
2. นางอุษา  คำพล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงวราพร  สืบบุก
2. เด็กหญิงวัลลภา  แสงหิรัญ
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภาคภูมิ  รอดโรคา
2. เด็กหญิงเกล็ดนที  ระวังเป้า
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติศักดิ์กำธร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกุลนาถ  นงค์ทอง
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมพ่วง
2. เด็กชายวรเดช  ศรีโปฎก
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญยาใจ
 
1. นางสาวเกญมณี  การะเกตุ
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์อินทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ไกรรักษ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงสุวารี  สระศรีสม
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรแก้ว
2. เด็กชายภราดร  พรมยศ
3. เด็กชายศิริภัทร  มาลา
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายนัชชานนท์   ศรีมณฑา
 
1. นางชำเลือง  กลิ่นลำดวน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจซื่อ
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกันทิมา  ทองคำสุข
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองเหลือ
 
1. นางบังอร   พีรพรพิศาล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายอดิศร  ศรีภักดี
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายธีทัศน์  จันทร์เครือ
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นวลละออ
 
1. นางสาวอุษา  สายทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงวนิดา  พูลเกษม
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายสราวุฒิ  สมพันธุ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กชายพัชรพล  พันธู์รู้ดี
 
1. นางสาวศรีสุดา  แก้วบัวดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกันตพล  ชายสีอ่อน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงชนากานต์  น้อยชื่นพันธ์
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงปาณิศา  นพนงค์
 
1. นางสาวจารึก  สุขสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายวันชระ  กองม่วง
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภุมมา
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จำเมือง
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงญาณิกา  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วภมร
3. เด็กชายพรชัย  สุขชื่น
4. เด็กหญิงภัทราวดี  กระจายพันธ์
5. เด็กชายภัทราวุฒิ  มูลทสิทธิ์
6. เด็กชายศักดิ์รินทร์  มีชัย
7. เด็กชายสโรจน์พันธ์   ดวงตาแก้ว
8. เด็กหญิงอาทิติยา  มานาค
 
1. นางสาวนฤมล  บงพูเขียว
2. นางสาวทิพย์สุดา  พรศีลศรีอุทัย
3. นางสาวศศิวิมล  ตันหยงธัชชัย
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ก้อนทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  สุขอีสาน
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐาจิลา  วัฒน์ศิริกุล
2. เด็กหญิงณิชามาศ  เนียมแก้ว
3. เด็กหญิงธันยา  อู่คงคา
4. เด็กหญิงปภาวดี  ด้วงเหว่า
5. เด็กหญิงปัญจรีก์  เหมเวียงจันทร์
6. เด็กหญิงพรจีรา  ไทยเจริญกิจการ
 
1. นายบรรยง  มากสอน
2. นางกฤษณา  มากสอน
3. นางดารณี  แม้นเทวฤทธิ์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  รอดพล
2. เด็กชายสุพรรณกันตา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์   สว่างวงษ์
 
1. นางรุ่งเรือง  ตาดี
2. นางปราณีต  วันคลี่
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนท์เต
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณยา  บุญมี
 
1. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
2. นางสาวพันนิดา  แก้วสระแสน
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เจ้าเหล้า
2. เด็กหญิงธนันธร  วันอยู่
3. เด็กหญิงลลิดา  แซ่จึง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ใจซื่อ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
2. นายพิภาค  จอมพงษ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงเขมมิกา  สุขภิบาล
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชรพล  นฤนาทไมตรี
2. เด็กชายอภิรัก  ชาวบางงาม
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายธนวัฑฒ์  ชาวทะเล
2. เด็กชายอณัฐชา  รามจุล
 
1. นายสุวัฒน์  มะลินิน
2. นางสาวจันทิวา  มะลินิน
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  เหลืองวัฒนวิไล
2. เด็กหญิงปุยฝ้าย  วุยชัยภูมิ
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ยนต์วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่คู
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ละอองนวล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไขสะอาด
 
1. นางสุวะภา  พันธ์จันทร์
2. นางสาวศยามล  สุขเกษม
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  เธียรประณีต
2. เด็กชายธนาธิป   จำปาหอม
 
1. นางปรานอม  สุขเกษม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  แตงอ่อน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่อึ้ง
3. เด็กชายเจษฎากร  ทนเถื่อน
 
1. นายอนุชา  นักพรานบุญ
2. นางสาวขวัญแก้ว  ขำปู่
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาละวรรณ
2. เด็กหญิงดุสิตา  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ญาติวงค์
4. เด็กหญิงวีณา  หม่อง
5. เด็กหญิงสิทธิสินี  เพ็ชรปันกัน
6. เด็กหญิงอัจฉรา  สุดใจ
 
1. นางสาวดวงธิดา  ศรีภักดี
2. นางสาวพรนิชา  ฉายวงษ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ดาวทอง
2. เด็กหญิงวิรากานต์  ขำอิ่ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีนวล
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
2. นางสุกัญญา  เจนศิริวงษ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เอกบวรพรรณ
2. เด็กหญิงพัชรี  ประจำเมือง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เล็กกระจ่าง
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1. เด็กหญิงปุณณมาส  เรืองทองดี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนงาม
3. เด็กหญิงสุภัค  เสียงโสม
 
1. นายยุทธนา  พันธุเณร
2. นางสาวกาญจนา  หอมกุล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงชื่นนภา  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงน้อย  อุ่นจุ้ย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรวงษ์
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายศิริ  ไทยทวี
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงธิติพร  เกษมสุข
2. เด็กชายธีรนัย  ทองงาม
3. เด็กหญิงวรากร  นพนงค์
 
1. นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ์
2. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญเส็ง
2. เด็กหญิงนีรชา  ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุขสาคร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงกนกพร  แจ้งสันต์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  รักพันธ์
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุริย์แสง
2. เด็กหญิงศิรินภา  เชาว์ไวพจน์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มณีผ่อง
 
1. นางสาวศกรณมนทร์  นิลธร
2. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  แสงงาม
2. เด็กชายพัฒนะ  แสนชา
3. เด็กหญิงอรนุช  ยางก้อน
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระหลวง 1. เด็กชายผาภูมิ  ชนะอุดม
2. เด็กชายอภิรักษ์  ดอกเบญจมาศ
3. เด็กชายอริญชัย  สินทรา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พฤกษชาติ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงมุทิตา  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ราชเดโช
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ออมสมสวย
 
1. นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์
2. นางอรนุช  ยอดอ่อน
 
116 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สาแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายศุภกิจ  พูลทองคำ
 
1. นางสาวปัทมา  เกตุหลิม
2. นางสาวณัฐกฤตา  ทีปะลา
 
117 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ใจเพ็ชร
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุดสายตา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บานไม่รู้โรย
 
1. นางสาวโสภา  เกิดสมนึก
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กชายวุฒิชัย  บัวบาน
2. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวนิศา  ศรีจารุเมธาศักดิ์
2. นางสาวนันทกา  หาดี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทศทอง
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ด้วงขุย
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายเสน่ห์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใจบุญ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกีรติ  ดีร้อยสำราญ
2. เด็กชายนิพนธ์  ฉวีวรรณ
3. เด็กชายวศิน  อินทร์สุข
 
1. นางจันทิมา  ทองสุกใส
2. นางสาวแววตา  วิเศษสิงห์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แพพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  พรมมา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  กลั่นภักดี
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกระโจม 1. เด็กชายยศกร  หลีพัน
2. เด็กชายอภิศักดิ์    วัฒถากุล
 
1. นายสุรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวเพชรรัตน์  พิมพ์ทอง
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกระโจม 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สาระกูล
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชาวไร่
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กลับทอง
 
1. นางการเกตุ  เกิดสมบัติ
2. นางสาวเพชรรัตน์  พิมพ์ทอง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายจิรายุ  จิตต์ภิรมย์
3. เด็กหญิงเกษสุดา  มีนิลดี
 
1. นางสาวราตรี  อร่ามศรี
2. นางสาวกมลวรรณ  สุขเกษม