สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายอภิชาติ  มณีศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา   เล็กคุนา
 
1. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจเก่งดี
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกณิการ์  เรืองขจร
 
1. นางนริสา  พรมหมื่นไวย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงปีใหม่  ทองพัฒน์
 
1. นางสาวรัตติรส  เสาสุดใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงนฤมล  ราแพงดี
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พุฒซ้อน
 
1. นางสุชิน  สุขรักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงจิรดา  แก้วมั่น
 
1. นางกาญจนา  อินทร์พลับ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงอริสรา  ทนเถื่อน
 
1. นางธีร์มาภัสร์  สามงามแสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นางสาวปาริชาต  ศักดิ์มงคลชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงชุติมา  อุ่นใจดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ระเวกโฉม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกันตา  เอี่ยมผิว
2. เด็กหญิงภัทรพร  แสงทอง
3. เด็กหญิงอัญมณี  ใจกล้า
 
1. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงคุณรัฎฐาธิปัตย์  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงวณิชยา  จุติพงษ์รักษา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวอิสาร
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางโสภา  นาคแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใจเอื้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสียงสมใจ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อีดี
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นางสาวดาริณี  กลิ่นคำหอม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ์  สุภาพ
 
1. นางผุสดี  เหลี่ยมดี
2. นางณัชฌาน์  เที่ยงธรรม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพรนภา  ทุเครือ
2. เด็กหญิงสุวิภา  ใจกล้า
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จารุวรรณบำรุง
 
1. นางรจนา  รักน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ธูปวิโรจน์
 
1. นางจันทพร  พูลทรัพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชวกร  บุษบา
 
1. นางอัมพร  แสงดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไตรเมศ
2. เด็กหญิงวรรณรัชต์  รินทรึก
3. เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา
 
1. นายปิยพล  คล้ายมี
2. นางศศิธร  บุญชัยยะ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปิ่นเวหา
2. เด็กหญิงกุลวดี  หงษ์ทองคำ
3. เด็กหญิงวริษฐา  โพธิ์เรียง
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางระเบียบ  โพธิ์พันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรประกาย  ศรีโปดก
2. เด็กหญิงสิรินญา  ช่างเพ็ชร์ผล
3. เด็กหญิงอารียา  แสงหิรัญ
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นายพรชัย  ชูชื่น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจสุข
2. เด็กชายธนกฤต  ภูฆัง
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายก้องภพ  พวงธรรม
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  สะอาดเอี่ยม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงนริศรินทร์  พันธ์ุมี
 
1. นายจัตตุพล  ดลศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
2. เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
3. เด็กชายนครินทร์  ว่องไวพิพัฒน์
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายชาคริส  เคนประจง
2. เด็กหญิงธัญดา  เนื้อนิ่ม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ระบือพิณ
 
1. นางจรรยา  เจริญรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงสีดี
2. เด็กหญิงชิดชนก  เนาวะราช
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  สมานกุล
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายจิรายุ  ทองงาม
2. เด็กชายชวนากร  ชัยเกตุ
3. เด็กชายสุทัศน์  ดวงจันทร์
 
1. นางปารีณา  แสงฉาย
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนนาค
2. เด็กชายวิทวัส  ภูศรีริต
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  รักษาศิริ
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริทร  กลิ่นเกษร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกฤติยา  ต้อยติ่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปี้ยวนาลาว
3. เด็กหญิงพิชญานัน  สาสุข
 
1. นางเพชรา  เชื้อเพชร
2. นางอัญชลี  มากระจัน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ลมูลจิตต์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หลั่นเจริญ
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พิเพก
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
2. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงคัคนานนท์  คงเจริญถิ่น
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สวยล้ำ
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บูชา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สวนสมจิตร
 
1. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธีรภัทร  อุบลแย้ม
2. เด็กชายสุรเดช  สืบดา
 
1. นางสาววรวลัญช์  มูลละออง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  แจ้งดี
2. เด็กหญิงอธิชา  ผึ่งผาย
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.09 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กชายธนดล  เศรษฐีรบุตร
2. เด็กชายนพรัตน์  อรุณฉาย
 
1. นางสาวแคทรียา  อภิเดช
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.93 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายชนันธร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายสุริยเนตร  กาละภักดี
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วอิน
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  ยิ้มกลีบ
 
1. นางสาววรมณ  เจริญศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงธนัชชา  จันทศร
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  สระทองอินทร์
3. เด็กหญิงปัฐมาวดี  วันอยู่
4. เด็กหญิงวณิดา  จันทร์นาลาว
5. เด็กหญิงวาสนา  น้ำใจดี
 
1. นางสาวอัญรัตน์  นุชกำบัง
2. นางสาวกุสุมารี  คชพงษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงปารวี  ฤทธิไกรเดชา
2. เด็กหญิงภาวิดา  วิเศษสกุล
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทะเสน
4. เด็กหญิงศุกภาพร  ติเยาว์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  เลิศอนันต์
 
1. นางศิริมา  น้ำใจดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แซ่ก๋วย
2. เด็กหญิงวันดี  ใจกล้า
3. เด็กหญิงศลินดา  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีจันทร์อ่อน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอกไม้แย้ม
 
1. นายวิชัย  ทิพย์พานทอง
2. นายธนาวัตร  ใจตรง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขุมขัง
2. เด็กหญิงพิมพ์พฤดา  มัควาล
3. เด็กชายภัทรพล  เทพพรรณณรงค์
4. เด็กหญิงภัทราพร  ยากลิ่นหอม
5. เด็กหญิงสุจิรา  สร้อยจิตร
 
1. นางนันทนา  คนสูงดี
2. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีวัชรพงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายญาณภัทร  เกิดโภคา
2. เด็กหญิงธนพร  คำหอมกุล
3. เด็กหญิงธัญรดา  พยุงธรรม
4. เด็กหญิงพิชานันท์  จักรแก้ว
5. เด็กหญิงอดิศา  กองจะริตร์
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายชยเศรพฐ์  ทรงปภาทรัพย์
2. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  เมฆอรุณ
3. เด็กหญิงภานุมาส  ฟ้าหวั่น
4. เด็กชายภูวดล  ปราบภัย
5. เด็กหญิงสกาวฟ้า  พูลผล
 
1. นายสุนัย  วงศ์ทอง
2. นายภุชงค์  พันธ์เพชร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พันธุ์มาตร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญวิพัฒน์
3. เด็กชายพงศกร  อินทร์บุญ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จำปาเงิน
5. เด็กชายวีรพงษ์  บัวบังใบ
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล   บุญศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงทักษพร  สระศรีสม
 
1. นางมาลี  ขวัญเมือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ขาวลี
 
1. นางวันดี  มาตรวิจิตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. นายวัฒนชัย  บัวบาน
 
1. นางสาวเมวิกรณ์  ผิวพิมพ์นภา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เครือวัลย์
2. เด็กชายเอกรัตน์  บรรพตาธิ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายภัทรภณ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จำปีเรือง
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ฉิมวัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสเพ็ชร์
 
1. นางสาลินี  พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กหญิงกุศลสร้าง  แป้นเขียว
2. เด็กหญิงชาริณี  หินอ่อน
3. เด็กหญิงฐานรัตน์  ปิ่นกระจัน
4. เด็กหญิงฐานวรรณ  ปิ่นกระจัน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขสมพงษ์
6. เด็กหญิงนริศรา  ช่างเกวียนดี
7. เด็กหญิงนาตาชา  โพธิ์ศรีทอง
8. เด็กหญิงวาทินี  จงพิศาลพัฒนา
9. เด็กหญิงอริสา  ลีสุขสาม
10. เด็กหญิงอังคณา  นักเสียงดี
 
1. นายจรูญ  มาลาคำ
2. นางอมรา  วิลัยทอง
3. นางสาวเปรมินทร์  กล้าหาญ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลลดา  คำมา
2. เด็กชายธัญธีร์  พิมพ์ประเสริฐ
3. เด็กชายธีรภัทร  ดาเจริญ
4. เด็กชายนครินทร์  กระดี่ทอง
5. เด็กหญิงนริสรา  ชาวบางงาม
6. เด็กชายนาวิน  คนงานดี
7. เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมผิว
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  คล้ายจินดา
9. เด็กหญิงศิริมา   ไทยเจริญ
10. เด็กชายสุพพัต  ประเคน
11. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสวัสดิ์
12. เด็กชายอนุพงษ์  จันทร์โชติ
13. เด็กชายอภิวัฒน์  คำดี
14. เด็กหญิงอรอุมา  ใจเก่งดี
15. เด็กชายเทพกาญจ์  สุวรรณศรี
 
1. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
2. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
3. นายปัญญา  ทองสุกใส
4. นางสาวณิชนันทน์  แผนสมบูรณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกิ่งผกามาศ  ญาติวงษ์
2. เด็กชายจตุพัฒน์  สว่างศรี
3. เด็กชายฐานันดร  สมงาม
4. เด็กชายณัฐพนท์  แก้วจิว
5. เด็กชายธนวันต์  ภูฆัง
6. เด็กชายธีรไนย   เพิกปุ้ย
7. เด็กชายนำโชค  ล้อมวงษ์
8. เด็กชายปิยะพัฒน์  อ่อนสำโรง
9. เด็กหญิงพรพิมล  สุขเสริม
10. เด็กหญิงพิชัยญา  ล้อมวงษ์
11. เด็กหญิงรัตนา  เรียนกสินธิ์
12. เด็กหญิงสุชาดา  อินสว่าง
13. เด็กชายสุเมธ  งามละม้าย
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีเกตุสุข
15. เด็กชายอโนซา  น้อมพุดซา
 
1. นายมงคล  จินตนประเสริฐ
2. นายณัฐวุฒิ  อุบล
3. นางบรรจง  แหยงกระโทก
4. นายประจิน  มากมาย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจักรพรรณ  ปรางศร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บูชา
 
1. นายอรรถ  สว่างใจธรรม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล
 
1. นายพรชัย  บุญไสว
2. นางสาววิลาวัณย์  พินิจโคกกรวด
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชามเมืองกรุง
2. เด็กหญิงอมราพร  หูแก้ว
 
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวีงาม
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายนครินทร์  โสมภีร์
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนัญชัย  ขัติมณี
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญภัส  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปริญ  บุญมี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรมมาหอม
 
1. นางบังอร  อุดม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ศรีจันทร์ทับ
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายบรรณวัชร  ศรีจันทร์ทับ
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนกร  สุจจิตรจูล
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงปลายฝน  ใจหาญ
2. เด็กหญิงสุธิดา  นาคชูศรี
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมินิวาส
2. เด็กหญิงสรัญวิกา  น้อยเลิศ
 
1. นายบรรเจิด  สมใจเพ็ง
2. นางสาวสุรภี  มโนธรรม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายศุภชัย  ใจน้ำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ท้าวบาง
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายวรินทร  เณรจาที
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยางพล
2. เด็กหญิงนวพร  พรศรีฤทัย
3. เด็กหญิงปานตะวัน  ชูขวัญ
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายพูนศักดิ์  แซ่เบ้
2. เด็กหญิงวรันตรี  ทิมใจทัศน์
3. เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
2. นางสายฝน  จันทร์สระคู
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายจีรภัทร  เสือศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดาวเรือง
3. เด็กชายนครินทร์  ทองสกุลพันธ์
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1. เด็กชายนที  นักฟ้อน
 
1. นายชัยรัตน์  เนียมอินทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิวาพร  ทักขพานิชย์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายสุเมธ   นักใจธรรม
 
1. นางชำเลือง  กลิ่นลำดวน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงอุทุมพร  เอี่ยมพันธ์ฉิม
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุจารี  ปรีสงค์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงธนภร  เทียนแจ่ม
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงสุธิดา  ลานภูเขียว
 
1. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ลีสุขสาม
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกนกพล  ไกรทองสุข
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายตะวัน  ปิ่นแก้ว
 
1. นางปภาดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายวรรธนะสิน  โพธิ์ถนอม
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงพูล
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กชายอัธญา  ช้อยเชื้อดี
 
1. นายสมพร  สนน้อย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายนัฐพล  บุญกล่อม
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  ทนเถื่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์  สุขวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงมนรดา  เล็กมนตรา
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายปารนันท์   ศรียาวงศ์
 
1. นางสาวนลินี  ดวงเวียง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอลิชา  ชัยเกตุ
 
1. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ทิพยานนท์
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กชายศุภกร  ผิวบัวคำ
 
1. นางศุภิกา  ชูสินธราดล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายภัทรภพ  ยอดทอง
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เขียวหวาน
 
1. นางสาวอุษา  สายทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุจารี  ปรีสงค์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายกิจรุ่งโรจน์    นันทาธิราช
2. เด็กหญิงจันทิมา   ลาแพงดี
3. เด็กชายชัยณรงค์   หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กชายฐากร   หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กชายปัณณวิชญ์   ว่องเจริญพร
6. เด็กหญิงพรรษา   มีศิริ
7. เด็กหญิงรวิสรา   แซมมณี
8. เด็กหญิงอารียา   ผิวอ่อนดี
 
1. นางสุนทร  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวหัทยา  สุดยอด
3. นางสาวสุรภา  เหล็งหวาน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงกนกพร  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงนาตยา  เจริญจันท์
3. เด็กหญิงพรลภัส  ผิงอ่อนดี
4. เด็กหญิงพรวิลัย  ผิวผัน
5. เด็กชายภาสพร  ถนอมรัตน์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  กำลังดี
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  หงษ์โต
8. เด็กชายอัศกรณ์  สีเสือ
 
1. นางสาวฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายภวมินทร์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายอลงกรณ์  เถียรประภากุล
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายกำพล  เจริญดี
2. เด็กชายกิตติภูมิ  สุมังคะ
3. เด็กชายทรงชัย  จันทร์น้อย
4. เด็กชายปิยะชัย  จำปาไคร้
5. เด็กชายยอด  -
6. เด็กชายฮัว  เกม
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายศิริ  ไทยทวี
3. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงณฐิตา  นูมหันต์
2. เด็กหญิงธิติมา  บุตรน้ำเพ็ช
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หอมไม่หาย
4. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มรัตน์
5. เด็กหญิงสุมินตรา  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายอิสรภาพ  จริรัมย์
 
1. นางวิมลภา  ไขแสงทอง
2. นางสาวเบ็ญจา  ด้วงอินทร์พงษ์
3. นายนำพล  มากสอน
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกรรชัย  ผิวเผือก
2. เด็กชายพัชรพล  สามงามยา
3. เด็กชายวิชิต  ชินะเกิด
4. เด็กชายศิวัฒน์  สวยล้ำ
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  ปิยภัณฑ์
6. เด็กชายอรรธิเดช  ทับอินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  โมรา
2. นางสาวสุภาพร  แย้มอาสงษา
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายมนพัทธ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายสรวิศ  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวอัฉฉรา  พวงศุภวิวัฒน์
2. นางสาวศรีนงค์  ศรีท้าว
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงช่อผกา  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  หกพี่น้อง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เจริญผล
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นางสาวดาริณ๊  กลิ่นคำหอม
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1. เด็กหญิงชญานิน  มิตยะสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พลอยสุกใส
2. นางสาววรัทย์ริษา  อัครภาณุภัทร
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักริน   มากะนัตย์
2. เด็กชายฉัตรชัย  ใจดีเฉย
 
1. นายชูศักดิ์  โชติพันธุ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ขำทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  นฤหาย
 
1. นางสาวบาหยัน  จามะรี
2. นายสมบูรณ์  ขุนเศรษฐี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ใจรู้รอบ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจกล้า
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ชินพัณณ์
2. เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์
 
1. นางสาวศยามล  สุขเกษม
2. นางสุวะภา  พันธ์จันทร์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงปนัดดา  รูปคมสัน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  สิโรมา
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ผิวทองงาม
2. เด็กหญิงยุวรรณดา  เรืองศิลป์
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งเจริญ
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเนลอย
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล  บุญศรี
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  บ้านหนอง
2. เด็กหญิงศุภสุตา  จุ่มเปี้ย
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายจริวัฒน์  ศรีภุมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายพลพรรค  ปัญสมคิด
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายชูพงษ์  ศุภนิมิตรกุล
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  แสงหิรัญ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงหิรัญ
3. เด็กชายนภัทร  เตียะเพชร
 
1. นายสุรเดช  พลนำ
2. นายธนิต  ปะริน
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายคณิติน  อุ่นใจ
2. เด็กชายวรวุฒิ  จิตอาพร
3. เด็กชายศุภกิจ  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายหัสพงศ์  รักวงษ์ไทย
2. นางสุวิมล  สุตโต
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 62.45 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ดาราวงษ์
2. เด็กชายสุริยา  อินทรสุนทร
3. เด็กชายอานันท์  มหาดเล็ก
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกมณี  เพ็งคล้าย
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินทรักษา
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  รูปสม
4. เด็กหญิงจรรยา  ขุนทอง
5. เด็กหญิงนภัส  ปิ่นศิริน
6. เด็กหญิงพิชญาภา  หงวนตัด
 
1. นางเพ็ญศรี  จำปีเรือง
2. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
3. นางสาวเมทินี  มากสอน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญสุมา  บองเพชร
2. เด็กหญิงปวีณา  เหมือนสังข์ดี
3. เด็กหญิงพัชราวดี  แสงทับทิม
4. เด็กหญิงลลิตา  วิวิทแก้ว
5. เด็กหญิงเกสร  สมดี
6. เด็กหญิงเขมิยา  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
2. นางสาวสาลินี  พละเลิศ
3. นางอุสุมา  เชิดฉาย
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมขันติสุข
2. เด็กหญิงนภสร  บูชา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพรหม
 
1. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
2. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงประณิตา  เรืองทองดี
2. เด็กหญิงวิมล  กุตจิระ
3. เด็กหญิงสโรชา  นุชชาวนา
 
1. นายสมศักดิ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาววรมณ  เจริญศรี
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุวรรณชัย
2. เด็กหญิงสโรชา  สุพรรณคง
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางนภาพร  จ้อยศรีเกตุ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เพชรคนชม
2. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายสุบรรณ
3. เด็กชายธีราวุธ  เพชรคนชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจตรง
2. เด็กหญิงณัชชา  วัชวงซ์
3. เด็กหญิงมณธิญา  ใยบุญมี
 
1. นางสาวศรัญญา  สุนทโรจน์
2. นางสาวเนตรนภา  ฝัดค้า
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินทรเทศ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสกลสุภา  อ่อนกล่อม
 
1. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงชนกานต์  รูปสม
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  วงษ์พานิช
3. เด็กหญิงอาภัสสรา  อ่อนจันทร์
 
1. นางอุไร  ศรีเหรา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญวุฒิธรรม
3. เด็กหญิงอรัญญา  แจ้งดอนไพร
 
1. นางสาวพัชรี  นาคผง
2. นายธนาวัตร  ใจตรง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงขจรพรรณ  หุ่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนพร  เรืองทอง
3. เด็กหญิงเมริษา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์
2. นายกิตปกรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สระทองอินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองเกตุใหญ่
3. เด็กหญิงพรนภา  สุกรีวนัฏ
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พันธ์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  อิ่มแผ้ว
3. เด็กหญิงอรณิชา  มาลัย
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จูเอียม
2. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงนาตยา  นิลเปิ่ยม
 
1. นางสาวพิชา  อรุณแสงศิลป์
2. นางสายัณห์  ใจซื่อ
 
135 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ระเวกโสม
2. เด็กหญิงรัตนากร  เกิดสมนึก
3. เด็กชายวัลลภ  วัชระพิมลมิตร
 
1. นางดวงตา  บัวเอี่ยม
2. นางสาวนันทิยา  พันธุ์มาตร
 
136 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทั้งตระกูล
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  เดชวรรณ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หงษ์โต
 
1. นางมาลี  วิเชียรศรี
2. นางฝันฟ้า  ปัตลา
 
137 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อรุณฉาย
 
1. นางสาวสันธณีย์  เนียมเพราะ
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แตงอิ่ม
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจันทชัย  จันทมาลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมณี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายณัชพล  โพธิ์เจริญ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อัมพรรัตน์
3. เด็กชายพันธ์ธวัช  อัมพรรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  สนธิเณร
2. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒซ้อน
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงรัตตมณี  เลื่อนลอย
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เสริมศรี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายชนมภูมิ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายปราโมทย์  เกิดโภคา
3. เด็กหญิงสุจินดา  พูดเพราะ
 
1. นางสาวกานต์รุจิสา  ภากรคุณากร
2. นางสาวผกามาศ  แยกผิวผ่อง
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กหญิงประภาศิริ  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงราตรี  นิยมพลอย
3. เด็กชายอัมรินทร์   ใจตรง
 
1. นางสาวพลอยอัมพัน  มาพิจาร