สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์ละคร
 
1. นายมนูญ  แจ่มแจ้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงนฤมล  พลายละหาร
 
1. นางวันเพ็ญ  คชการ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงอรณิชา  โตสวน
 
1. นางสาวสำอาง  ปัตวิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงนันทพร  ผิวทองงาม
 
1. นางเรณู  คิดดีกิตติธรา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาวตาก้อง
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวชุม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงทิพาพร  จันทวาท
 
1. นางแพรวพรรณ์  ทองมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ข่มใจ
 
1. นางสุชิน  สุขรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงปวาริตา  มุราชวงษ์
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สาวดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซ้ายชูจีน
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงรติกร  เกตุคงแก้ว
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงศุพรรษา  ชาวเพชร
 
1. นางวันเพ็ญ  กลิ่นอ่อน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ซาสะปุ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์เงิน
 
1. นางสาวนิลุบล  รูปหมอก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ด้วงละม้าย
 
1. นางสาวธนพร  สิงห์โตอาจ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงพรนิพาดา  จิตนิยม
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  พวงวรินทร์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายนัฐพล  ทัศน์เอี่ยม
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กชายฟีล์ม  พม่า
 
1. นางสาวเพ็ญพิมล  พยอมศรี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงทรรศวรรณ  มีสมบูรณ์
 
1. นางรจนา  รักน้อย
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงปีใหม่  ทองพัฒน์
 
1. นางสาวรัตติรส  เสาสุดใจ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วประดิษฐ
 
1. นางรัตนา  เทียนสมบูรณ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี
 
1. นางรุ้งนภา  เที่ยงธรรม
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงศศิพร  ใจซื่อ
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  อินทะนาม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คล้ายชัง
 
1. นางสาวอมรา  พิกุลแกม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงอัญมณี  ใจเพ็ชร
 
1. นางจิราภา  ทองงาม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงมาลินี  ไหมเกตุ
 
1. นายนที  เทียนสมบูรณ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงอัณทิชา  พันธุ์เลขา
 
1. นางสาวนิศาชล  รัตนสุวรรณชัย
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนิชา  เส็งดอนไพร
 
1. นางมนทิรา  นาคลำภา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงธนาพร  ใจธรรม
 
1. นางสาวสุรียา  ศรีพูล
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงนภัสกร  ช้างเขียว
 
1. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสุนทร  แผนสมบูรณ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายนันฒวัฒน์  ใจหาญ
 
1. นางสาวอิสสริยา  ภมรพล
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ทะจักร์
 
1. นางกาญจนา  อินทร์พลับ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สถาปนพิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวแสงเดือน  หงษ์เวียงจันทร์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. สามเณรเมธาวัจน์  อัมรัตน์จิรากุล
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงดาราวลี  เพียงนั้น
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงชมพูทิพย์  พ่วงแผน
 
1. นางประนอม  เสือคำ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงอพัชชา  สีมา
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงศิริพร  พันธุ์รู้ดี
 
1. นางสาวนิศาชล  รัตนสุวรรณชัย
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงศิราณี  นิ่มนวล
 
1. นางโศรดา  ดีระพัฒน์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปาระปิน
 
1. นางอนงค์  ถ้ำวัตร
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มรัตน์
 
1. นางขวัญธนา  ศรีบุญเพ็ง
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงภัทราพร  พุทธา
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงทิพสุวรรณ  โสไกร
 
1. นางปิยะภรณ์  แสงสุข
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  โรจน์บุญถึง
 
1. นางนฤมล  หมอยาดี
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กชายวรโชติ  อาจคงหาญ
 
1. นางปัญจพร  ช้างเขียว
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.4 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ์  คำบัณฑิตย์
 
1. นางผกาวรรณ  ชูดี
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงนันทิตา  สร้างยืนยง
 
1. นางกาญจนา  อินทร์พลับ
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกันตา  เอี่ยมผิว
2. เด็กหญิงภัทรพร  แสงทอง
3. เด็กหญิงอัญมณี  ใจกล้า
 
1. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกรกมล  จิตใจมั่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจน์บุญถึง
3. เด็กหญิงลลิดา  จิตรบวรวงศ์
 
1. นางสาวสุพิศ  สายดำ
2. นางสาวปาริชาต  ศักดิ์มงคลชัย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดวงเนตรงาม
2. เด็กหญิงดวงพร  แสงทองดี
3. เด็กหญิงธิตินันท์  โพธิ์เรียง
 
1. นางผุสดี  เหลี่ยมดี
2. นางณัชฌาน์  เที่ยงธรรม
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดวงศรี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงษ์วิรัตน์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พันที
 
1. นายไพโรจน์  ออระเอี่ยม
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงช่อแก้ว  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงพีระยา  เจือจันทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงดิษฐ์
2. นายกิตติธัช  เจริญใจ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใจเอื้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสียงสมใจ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อีดี
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นางสาวดาริณี  กลิ่นคำหอม
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงปริยากร  ยาสุกแสง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อานมณี
 
1. นางฉันทนา  กานต์กัมพล
2. นางรุ่งเรือง  ตาดี
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงธญญพร  แก้วศรี
2. เด็กชายพุทธิชาต  อ่อนละออ
 
1. นางสาวแสงเดือน  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวอุทัย  แร่รู้ดี
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ปานศรีนวล
2. เด็กหญิงพรชนก  เจริญสุข
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  วานิญจรูญเกียรติ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชนิดา  เส็งเจริญ
2. เด็กหญิงอริสา  ศรีโพธิ์
 
1. นายบรรเจิด  สมใจเพ็ง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเหมย
2. เด็กชายนิธิกร  ดอนจุ้ย
 
1. นายไพโรจน์  ออระเอี่ยม
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สายอุราช
2. เด็กชายศฤณตวีร์  ทวีศิลป์
 
1. นางสาวกมลชนก  อาจคงหาญ
2. นางสาวกมลชนก  อาจคงหาญ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายณัฐพล  ปรีเปรม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  วิจิตรปัญญา
 
1. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
2. นางสาวพันนิดา  แก้วสระแสน
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงนภัสสร  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วตา
 
1. นางสาวประภา  วิทยถาวรวงศ์
2. นางรุ้งนภา  เที่ยงธรรม
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ตุ้มนิลกาล
2. เด็กหญิงอรัญญา  จันทรา
 
1. นางสาวอิสสริยา  ภมรพล
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  กลั่นใจดี
 
1. นางสาวอรอุมา  พิมพ์แก้ว
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายอัครา  วัลมาลี
 
1. นางสาวศรีประภา  ปรางสร
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐธภรณ์  นุ่มกัลยา
 
1. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงณิชาดา  สงวนสิน
 
1. นางอำนวยพร  สอิ้งทอง
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปุริสา
 
1. นางลัดดา  กุลวงศ์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง
 
1. นางสาววาสิณี  นักฟ้อน
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กชายอธิพงษ์  จำปีเรือง
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงวัดท่า
 
1. นายจัตตุพล  ดลศรี
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไตรเมศ
2. เด็กหญิงวรรณรัชต์  รินทรึก
3. เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา
 
1. นายปิยพล  คล้ายมี
2. นางศศิธร  บุญชัยยะ
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ดอกยี่สุ่น
2. เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงอุษามณีย์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  อ่วยสุข
2. นางนุชนรี  สุขสำราญ
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจสุข
2. เด็กชายธนกฤต  ภูฆัง
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกำพล  ยศประเสริฐ
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงนริศรินทร์  พันธ์ุมี
 
1. นายจัตตุพล  ดลศรี
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  วงษ์บุญส่ง
 
1. นางสุทธิรัก  มหาเมฆ
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
2. เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
3. เด็กชายนครินทร์  ว่องไวพิพัฒน์
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกฤตชญา   เถาว์โท
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กานตะวร
3. เด็กชายอัครพงศ์  ดาวเรือง
 
1. นางพรรณจรุง  จินตนประเสริฐ
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี
2. เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วชมเชย
3. เด็กชายสิริศักดิ์  เชื้อโตหลวง
 
1. นางเยาวภา  ผิวขำทองดี
2. นางสาวกันธิชา  กลิ่นสกุล
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปามุทา
2. เด็กชายวัชรินทร์  มาชิว
3. เด็กหญิงอริสรา  เบี้ยกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กชายกิติกร   ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐิกานต์   พรหมงาม
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิลปานกัน
 
1. นางศิรินภา  เรือนทองดี
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  บัวคำป้อ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ภาษิต
3. เด็กชายอรัณย์  จันทร์ใจดี
 
1. นางสาวประภา  วิทยถาวรวงศ์
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ชายสีอ่อน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจซื่อ
3. เด็กชายวิทวัส  เข็มทอง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
2. นายณรงค์ชัย  จันหลั่ง
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.6 เงิน 7 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มากระจัน
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  คอนหาญ
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  แคนเพชร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางบุษยรัตน์  มนตรี
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายพชรดนัย   เพ็งศร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ควรจาม
3. เด็กชายอภิศักดิ์  กุลเกตุ
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำรูญบวรรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสสร  มณีจันทร์
3. เด็กหญิงบันทิดา  ธีรภัทรวงค์
 
1. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ธนาศิริวัฒนกุล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คชอินทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มูลละออง
2. เด็กหญิงธนธรณ์  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายธีรภัทร  นวลดี
 
1. นางสาวศิริพร  วงค์ตา
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.34 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กชายทรงพล  สิงหกุล
2. เด็กชายพุฒิเมธ  บดีรัฐ
3. เด็กหญิงอรสิตา  ศรีคำน้อย
 
1. นายธีรภาพ  เครื่องสาย
2. นางสุภา  ทัศนสุวรรณ
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงญารินดา  กองศรี
2. เด็กชายธานี  สัมฤทธิ์
3. เด็กชายสราวุธฒ์   รัตนไชย
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.83 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายธนดล  วิบูลย์ศักดิ์
2. เด็กหญิงเซดิมอญ  -
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญลือ
 
1. นางสาวสุภาพร  ตันกสิกิจ
2. นางสาวพิชามญชุ์  พรมมา
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.17 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ใครเครือ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มหาดไทย
3. เด็กหญิงอรุณประภา  ใจกล้า
 
1. นางสาวพัชรี  นาคผง
2. นายนภดล  สามสาย
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กชายฎรินทร์  ทองเพ็ชร์
2. เด็กชายมงคลชัย  ศรีวิเชียร
 
1. นายเจริญ  ตาดี
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สายสอิ้ง
2. เด็กชายสัญญา  ช่างเพ็ชร์ผล
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายสายชล  อวยชัย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ปะโสทะกัง
 
1. นางวาสนา  ศิษย์ฤาษี
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.27 เงิน 4 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายติณณ์  ดอกไม้ศรีจันทร์
2. เด็กชายพลพิขัย  ศรทอง
 
1. นายธรรมสาร  พวงบุบผา
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.03 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายบุรินทร์  นักรบ
2. เด็กชายเครือ  มู
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เชวงภักดีเวทย์
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.79 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์โชติ
2. เด็กชายคณพศ  ยอดเพชร
 
1. นายธนิต  ปะริน
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงปารวี  ฤทธิไกรเดชา
2. เด็กหญิงภาวิดา  วิเศษสกุล
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทะเสน
4. เด็กหญิงศุกภาพร  ติเยาว์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  เลิศอนันต์
 
1. นางศิริมา  น้ำใจดี
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงซัลมา  โสะเบ็ญอาหลี
3. เด็กหญิงซัลมี  โสะเบ็ญอาหลี
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มะลิซ้อน
5. เด็กหญิงณิชากมล  เดชเขมวันต์
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดวงดาว  อยู่ยืนยง
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แตงดี
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ  ตลึงเพชร
3. เด็กหญิงรวิพร  ชูส่งกลิ่น
4. เด็กหญิงอิรสรา  เชียงกา
5. เด็กหญิงเพชรรดา  เฟื่องนคร
 
1. นายมีชัย  นาคชัยยะ
2. นางสาวสุวีณา  แก้วกระจ่าง
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ลุ่โพธิ์
2. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ประเดิมชัย
3. เด็กหญิงนลิตา  ทองไหลรวม
4. เด็กหญิงสุภาวดี  กำเนิด
5. เด็กหญิงอรวี  ใจเอื้อย
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สาวดี
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  แก้วยิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐชา  สระวงษ์
3. เด็กหญิงธนธร  วงษ์ไสว
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิงห์โต
5. เด็กชายสุธาทิพย์  ใจดี
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  นพคุณ
2. นางสาวนารินทร์  อ่ำโต
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กลิ่นอัปสร
2. เด็กหญิงมลธิกาญจน์  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงวิไลพร  เพิ่มนาม
4. เด็กหญิงสุธินันท์  ผลดี
5. เด็กหญิงสุธิมา  อ่ำเพชร
 
1. นางเอื้อมดาว  รัตนประดิษฐ์
2. นางสาวณดา  อินทะจักร์
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลละออง
2. เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์
3. เด็กหญิงญดาพร  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงปภัสสร  ร่วมชาติ
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญธรรม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางสาวภัชชา  นาคประเสริฐ
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายรัฐพงษ์  แย้มพลายดี
 
1. นางสาวชัญญานุช  กันหา
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงโนราห์  จำปาสัก
 
1. นางวรรณา  อินทร์ในเอื้อ
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสระหลวง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขขำ
 
1. นางดวงแข  ภัทรารักษ์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายตนุธรรม  เทพศรี
2. เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ทรงปภาทรัพย์
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์  ลัดดากุล
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายภาคิม  บุญมี
2. เด็กหญิงรัตวรรณ  ธรรมกูล
 
1. นางสาลินี  พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรียอดแส
2. เด็กหญิงชุติมา  ท้อมทองดี
 
1. นางสุดใจ  หมดทุกข์
2. นายณรงค์   หมดทุกข์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อมระวี
2. เด็กชายศุภกร  ขันทองดี
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ก่ำจา
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายณฐพงศ์  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
2. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงณัฐกาญจ์  ผิวผัน
2. เด็กชายธนาธิป  อบมาสุ่ย
 
1. นางอรนุช  ยอดอ่อน
2. นางสาวอภิชญา  ลาแพงดี
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายจักรพันธ์  บรมทองชุ่ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พันธ์ศิริ
 
1. นางปรียนันท์  ศรีสุชาธีรา
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายชัชนัทร์  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  โกลากุล
 
1. นายกรัณภัก  กาฬภักดี
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจรรยา  แอบเพชร์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  จินดาศรี
 
1. นายสมนึก  แผนสมบูรณ์
2. นางสุทิน  แผนสมบูรณ์
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงอังคณา  แม้นกลิ่นเนียม
 
1. นายสมชาย  สระทองยอด
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายชนาธิป  กะมุทา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เกาสายะพันธ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สินทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  สันตกิจ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  นุ้ยโถง
2. เด็กชายธนสรณ์  เสียงสมใจ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขสกุลวัฒน์
4. เด็กหญิงนิศาชล  ใจเอื้อย
5. เด็กหญิงบุณยาพร  แร่มี
6. เด็กหญิงปภัสสร  สระทองอ้อย
7. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วตา
8. เด็กหญิงพิชาภรณ์  สงวนสิน
9. เด็กชายภมร  แซ่ล้อ
10. เด็กชายอานนท์  ชินะเกิด
 
1. นางสาวผกาวรรณ  พันธุ์พึ่ง
2. นางสาวนฤมล  เอกจิตร
3. นางสาวศุภนิดา  น่วมใจดี
 
123 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล
 
1. นายพรชัย  บุญไสว
2. นางสาววิลาวัณย์  พินิจโคกกรวด
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจักรพรรณ  ปรางศร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บูชา
 
1. นายอรรถ  สว่างใจธรรม
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงสุนี  ยอดเพชร
 
1. นายจรัญ  เงินดำรง
 
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75.5 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธันยพร  กสิกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทรัตน์
 
1. นายถวิล  ภูมิวิเศษ
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
127 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กชายสิขเรศ  ชัยณรงค์
2. เด็กชายอัครวินทร์  ศรีทองกูล
 
1. นางสิรินทิพย์  ภัทรกุลพิศุทธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์  อยู่เย็น
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายทวีชัย  ทองแท่งใหญ่
2. เด็กหญิงนัฐิกานต์  สายบุญ
 
1. นางสาวสุภาพร  ภิรมย์เมือง
2. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70.5 เงิน 8 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ศรีขาว
2. เด็กหญิงภูริชญา  กองแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  ใจเที่ยงกุล
2. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชามเมืองกรุง
2. เด็กหญิงอมราพร  หูแก้ว
 
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ปั้นโอ้
2. เด็กหญิงสุมิตตา  น้ำใจดี
 
1. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
2. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงมนต์ภัสสร  วิวัฒน์กสิกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บูชา
 
1. นางเนาวรัตน์  ใจเที่ยงกุล
2. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ถาวรดี
2. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีเหรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายชนะพล  พยานกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ระเวกโฉม
2. นางสาวศริยา  ศรีหิรัญ
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายกฤษดา  ไชยพิมพ์
2. เด็กหญิงโสรยา  มายืนยง
 
1. นางกาญจนา  ม่วงลัพธ์
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงศศิชา  แจ่มบูชา
2. เด็กหญิงสุนิตา  ผสมทรัพย์
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายชัชวาลย์  มณีวงษ์
2. เด็กชายสมภพ  พรมช่วย
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
2. นางประนอม  เสือคำ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวรวุฒิ  น้ำดอกไม้
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพิศา  วงศ์คำรินทร์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงเขมิกา  คงจิ๋ว
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกฤติกาญ  เข็มเพชร
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขันติกาโร
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  รองงาม
 
1. นางปราณี  ปั้นไว
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงสิตานันท์  รักษาผล
 
1. นางอโณทัย  บริบูรณ์มี
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงทิชาดา  สีเงิน
 
1. นางสาวศศิธร  ปลอดภัย
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์แตง
 
1. นายสุรชัย  ชำนาญอักษร
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวีระชัย  ศรีตองอ่อน
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กหญิงปุญญภัทร  บุญยเกตุ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวสมร  กลิ่นพุฒซ้อน
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา
2. เด็กหญิงโสภณัฐ  ตั้งทีฆกูล
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
2. นางสาวสุภาพร  เขาแก้ว
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  น้อยไพบูลย์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  เรือนนาค
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจิตติมา  มุสิจะ
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  กองศรี
2. เด็กหญิงอรนุช  เลี่ยนเพชร
 
1. นางบุษยารัตน์  มนตรี
2. นางอรวรรณ  พิบูลย์
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงวารุณี  มะลิทอง
2. เด็กหญิงเพชรดา  กองม่วง
 
1. นางวะรา  นะวะมะโรจน์
2. นายรัตนชาติ  ผิวงาม
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริสุวรรณ  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงอัมพร  ศรีพนมวัน
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวีระยุทธ  ศรีตองอ่อน
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภาณุพงษ์  พันธ์สุข
 
1. นางสาวอัญชลี  ปทุมานนท์
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายธวัชชัย  ยศประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัณณ์ภัสสร  ลิ้มศุภรัตน์
3. เด็กชายอภิรักษ์  สุทธิสิทธิ์
 
1. นายเกียรติวงศ์  ศรีสุขา
2. นายอลงกรณ์  เถียรประภากุล
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กชายจรัลชัย  สีแดงเหลือง
2. เด็กชายน้ำพี้  ล่านาลาว
3. เด็กชายสิทธิชัย  อยู่หลาบ
 
1. นางสาวสมร  กลิ่นพุฒซ้อน
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายนภัสกร  สาลีผล
2. เด็กชายภัทรพงษ์  จันโอกุล
3. เด็กหญิงสุชานาถ  สันทัด
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  มูลละออง
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จงใจรัก
3. เด็กหญิงณัชชา  มาตรศรี
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
2. นางสาวสุภาพร  เขาแก้ว
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกลวัฒน์  เมืองที่รัก
2. เด็กชายศรากร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญประวัติ
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจิตติมา  มุสิจะ
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายกรวิชญ์  โพธิพันธุ์
2. เด็กชายภูชิต  บุญทอง
3. เด็กชายเชษฐา  สำเนียงงาม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ม่วงพรวน
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กชายสิรวิทย์  จันทร์ดาสุด
2. เด็กชายสุทธิชาติ  พวงไทย
3. เด็กชายอานนท์  เหลืองเสงี่ยม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายธนาเทพ  สร้อยที
 
1. นางอารีวัลย์  จำปานิล
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายวิศวะ  ใจหาญ
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 4 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพูนศักดิ์  หงวนตัด
 
1. นางสุริยา  ศรีชมภู
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน 5 โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายศุภกร  เหมือนแก้ว
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 11 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงมานิตา  อบเชย
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกันตพล  ชายสีอ่อน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.4 เงิน 8 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงแพรลดา  ทำอินทร
 
1. นางสาวชนิศา  ใจเก่งดี
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนท์ช้าง
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายนฤสรณ์  เบ้าคำ
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กชายธนาธร  กองร้อยอยู่
 
1. นางชะเอม  รัตนะ
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายเตชัส  ภาษิต
 
1. นางปทิตตา  ธรรมพิทักษ์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขันทองดี
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน 7 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงปาริษา  คงจรเข้
 
1. นายมงคล  ผิวอ่อนดี
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  หูแก้ว
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.9 เงิน 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงเป็นตา  ช่างปลื้ม
 
1. นายอุดม  คำเรียง
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงจรัสแสง  สมหวัง
 
1. นางธันยนันท์  ธัญพิริยภัทร์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงวัลลภา  กุลเลิศ
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1. เด็กหญิงชาลิณี  จำปานิล
 
1. นางวันเพ็ญ  ใจทหาร
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงยลดา  หงส์พัฒนชัย
 
1. นางสาวฐปนี  สำเนียงล้ำ
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.16 เงิน 7 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงภาวิณี  พ่วงเสือ
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงญาณิกา  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วภมร
3. เด็กชายพรชัย  สุขชื่น
4. เด็กหญิงภัทราวดี  กระจายพันธ์
5. เด็กชายภัทราวุฒิ  มูลทสิทธิ์
6. เด็กชายศักดิ์รินทร์  มีชัย
7. เด็กชายสโรจน์พันธ์   ดวงตาแก้ว
8. เด็กหญิงอาทิติยา  มานาค
 
1. นางสาวนฤมล  บงพูเขียว
2. นางสาวทิพย์สุดา  พรศีลศรีอุทัย
3. นางสาวศศิวิมล  ตันหยงธัชชัย
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายภูวนาท  ประจวบวัน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
2. นางโสภา  มาพลาย
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีสม
2. เด็กชายธนกฤช  สารสุวรรณ
3. เด็กชายนพดล  หนูอ้น
4. เด็กชายปิยราช  เขียวสอาด
5. เด็กชายผไทเทพ  ชาวบ้านใหม่
6. เด็กชายภูวดล  เขียวสอาด
 
1. นายจงรัก  เย็นใจดี
2. นายสมาน  ขาวจันทร์แย้ม
3. นางสาวกชพร  ชาติเมืองปัก
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกันทร์ณัฐ  บุญอิ่ม
2. เด็กชายจักรภัทร  ผิวอ่อนดี
3. เด็กหญิงปณัสนัญ  กุศลพิทักษ์แดน
4. เด็กชายปรัศนัย  เกษมวงค์
5. เด็กชายศุภโชค  บุราคร
6. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้ววงษา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
2. นางบุษยา  คำเรียง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกชกร   เสือเมือง
2. เด็กหญิงณัฐชาฤดี  พูนนำเภา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แรกเรียง
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  แย้มสุนทรา
5. เด็กหญิงเกศรินทร์   แสงใส
6. เด็กหญิงโสรญา  เพ็ชรแบน
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายมนพัทธ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายสรวิศ  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวอัฉฉรา  พวงศุภวิวัฒน์
2. นางสาวศรีนงค์  ศรีท้าว
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  รอดพล
2. เด็กชายสุพรรณกันตา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์   สว่างวงษ์
 
1. นางรุ่งเรือง  ตาดี
2. นางปราณีต  วันคลี่
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนท์เต
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณยา  บุญมี
 
1. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
2. นางสาวพันนิดา  แก้วสระแสน
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  โพธิ์ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณะ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  พรวิศนุกูล
 
1. นางสาวปาริชาต  ศักดิ์มงคลชัย
2. นางสาวแสงเดือน  หงษ์เวียงจันทร์
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงขวัญตา  ทองมูล
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สามพ่วงบุญ
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขุนไม้งาม
 
1. นางประไพ  อุดมผล
2. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เจ้าเหล้า
2. เด็กหญิงธนันธร  วันอยู่
3. เด็กหญิงลลิดา  แซ่จึง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เมธีวรรณกุล
2. เด็กหญิงชญานิศ  สืบกลัด
 
1. นางสาววัลลภา  บำรุงเวช
 
195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงซู  -
2. เด็กชายโซ่  -
 
1. นางสาวปรยา  เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี  พรเลิศเกษมสุข
 
196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  หงษ์ศรีจัน
2. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ดายใหม่
 
1. นายประดิษฐ์  คำเรียง
2. นายชูพงศ์  ศุภนิมิตกุล
 
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายจารุพงษ์  เอมแบน
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ยาทิพย์
 
1. นางสาวธาริณี  ผูกอยู้
2. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เกตสุวงษ์
2. เด็กชายวศิน  คำธัญญา
 
1. นางสาวกาญจนา  ดอกกะถิน
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจหลัก
2. เด็กหญิงรัตธิญา  สังวาลย์ไพร
 
1. นางสาวจันทิวา  มะลินิน
 
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กชายนครินทร์  หมอยาดี
2. เด็กชายเจษฎา   สุทธิสิทธิ์
 
1. นายสุรเดช  พลนำ
2. นายธนิต  ปะริน
 
201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายธนวัฑฒ์  ชาวทะเล
2. เด็กชายอณัฐชา  รามจุล
 
1. นายสุวัฒน์  มะลินิน
2. นางสาวจันทิวา  มะลินิน
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จิตนิยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คชรุ่ง
 
1. นางสาวปรยา  เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี  พรเลิศเกษมสุข
 
203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงปทุมพร  พุ่มจำรัส
2. เด็กหญิงอภิริสา   แซ่อึ๊ง
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จิตรอ้าย
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บัวคำ
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
 
205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายติณนภพ  พยุงธรรม
2. เด็กหญิงมินตรา  พูดเพราะ
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
2. นางสาวอำพร  วุฒิฐิโก
 
206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นโฉม
2. เด็กชายอัฐชัย  ปักษี
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล  บุญศรี
 
207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายนัชชาวัลย์  แทนเพชร
2. เด็กชายยงวิทย์  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวศุภร  ศรีบัวทอง
 
208 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายภูริทัต  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิริกมล  ปทุทสูติ
 
1. นายประดิษฐ์  คำเรียง
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจินดา
 
209 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงตองนวล  ช่างคง
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  ปางรัศมี
 
1. นางสาวบาหยัน  จามะรี
2. นายสมบูรณ์  ขุนเศรษฐี
 
210 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายธนพล  เชาวนนท์
2. เด็กชายธีรภัทร์  หลักเพชร
 
1. นางสาวนฤมล  เสือเมือง
2. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
211 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายยุทธนากร  โคกมณี
2. เด็กชายสมหวัง  พงษ์วิรัช
 
1. นางสาวสิรินดา  แจ่มแจ้ง
2. นายทัตภูมิ  คงวิเชียร
 
212 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงปัทมา  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงรัชติยา  น้ำทิพย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เฟื่องทิพย์
 
213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายธีรเดช  เดชรุ่ง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสนสุข
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
214 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายสิรภพ  สำเร็จทรัพย์
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  นาคสีเมฆ
 
1. นางประภา  รักษ์เคหา
 
215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุษบา
2. เด็กชายอาทินันท์  ศักดิ์โรจนวาณิช
 
1. นางสาวศกรณมนทร์  นิลธร
 
216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ใจเอื้อย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรชะนะ
 
217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจันจิรา  แย้มชู
2. เด็กหญิงรินลดา  สรวยล้ำ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
2. นางสาวสุดารัตน์  เสริมศรี
 
218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ทองศรี
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ่อนละออ
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
 
219 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายจีระพงษ์  บุษสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศุภร  ศรีบัวทอง
 
220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  ใจซื่อ
2. เด็กชายวรวิช  สารีกุล
 
1. นายศิขริน  อินทรชู
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดคอกวัว 1. เด็กชายชินวัตร  แสงนิกร
2. เด็กหญิงเสาวภา  แก้ววรรณา
 
1. นายอานุภาพ  สถลนันทน์
2. นายวิเชียร   เหมลี
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายภีระภัทร  สุชัยคณารักษ์
2. เด็กชายศุภนัฐ  มากระจัน
 
1. นางสาวนฤมล  เสือเมือง
2. นางสุวรรณา  มากระจัน
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กชายกิตติภณ  สระโจมทอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อุบลแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นางสาวระวิวรรณ  สดประเสริฐ
 
224 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายจริวัฒน์  ศรีภุมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายพลพรรค  ปัญสมคิด
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายชูพงษ์  ศุภนิมิตรกุล
 
225 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74.4 เงิน 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวรรณรวี  เกตุสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ธรรมแพทย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  มีเสถียร
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
226 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาละวรรณ
2. เด็กหญิงดุสิตา  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ญาติวงค์
4. เด็กหญิงวีณา  หม่อง
5. เด็กหญิงสิทธิสินี  เพ็ชรปันกัน
6. เด็กหญิงอัจฉรา  สุดใจ
 
1. นางสาวดวงธิดา  ศรีภักดี
2. นางสาวพรนิชา  ฉายวงษ์
 
227 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภัสสร  ติเยาว์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  โพธิ์ประสาท
4. เด็กหญิงมาริตา  ทองเชื้อ
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  พงษ์นา
6. เด็กหญิงสาธิตา  แสงหิรัญ
 
1. นางอุสุมา  เชิดฉาย
2. นางสาวชญาณ์นินท์  แสนโดด
3. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
228 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กหญิงญาณิน  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พันธ์แตง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองสีราช
4. เด็กหญิงมนทกานต์  เสือสกุล
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขอำพร
6. เด็กหญิงสโรชา  ล้ำสุขดี
 
1. นางสุภา  แจ่มวิมล
 
229 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสังข์งาม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงชญานิศ  แก้วสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  รักพันธ์
5. เด็กหญิงธนพร  สุพรรณชาติ
6. เด็กหญิงพรชิตา  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวณิชกุล  ใจเบิกบาน
2. นางสาวนีรนุช  โหนดเกรียง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีสุดา  คงชาตรี
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญสุมา  บองเพชร
2. เด็กหญิงปวีณา  เหมือนสังข์ดี
3. เด็กหญิงพัชราวดี  แสงทับทิม
4. เด็กหญิงลลิตา  วิวิทแก้ว
5. เด็กหญิงเกสร  สมดี
6. เด็กหญิงเขมิยา  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
2. นางสาวสาลินี  พละเลิศ
3. นางอุสุมา  เชิดฉาย
 
231 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  แย้มวงษ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชูดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองคำดี
 
1. นางจันทร์จิรา  ใจหนักดี
2. นางกาญจนา  สีสำลี
 
232 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ข้องม่วง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริอรุณรัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  ชำนาญกุล
 
1. นางสาวฌาณุดา  ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  พฤกษาศิลป์
 
233 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 1. เด็กหญิงณฐพร   แย้มสี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ตันกสิกิจ
3. เด็กหญิงองค์อร   ชายสีอ่อน
 
1. นางรินรดา  น้ำใจสุข
2. นายปัญญา  น้ำใจสุข
 
234 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ขุนไม้งาม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  นาใจคง
3. เด็กหญิงวันดี  พม่า
 
1. นางสุภา  ทัศนสุวรรณ
 
235 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชมชื่น
2. เด็กชายชิตพงศ์  ใจคำแหง
3. เด็กหญิงมีนตรา  อาจเทศ
 
1. นางสาวอภิรมภ์  ช่างเกวียนดี
2. นางสาวเปรมิณทร์  กล้าหาญ
 
236 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายชญานนท์  ปลื้มไสว
2. เด็กชายพิชิตพล  ดิษฐ์กระจัน
3. เด็กหญิงภวันรัตน์  อ่อนกลั่น
 
1. นางสาวบาหยัน  กลิ่นพุฒซ้อน
2. นางสาวเทียมจิตต์๋  เรืองอุไร
 
237 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกัลย์ฐณานนท์  เขียวหวาน
2. เด็กชายอรุณรุ่ง  พิทักษ์ภูไพร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุ้มรีรัง
 
1. นางอภิญญา  รักเพียร
 
238 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จุมพรม
2. เด็กหญิงปวริศา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงภัครมัย  จีนขี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คำปล้อง
2. นางสาวเสาวณิต  สังข์ทอง
 
239 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงขวัญลดา  เชาวนนท์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงนภสร  กระทุ่มทอง
 
1. นางนวลศรี  งามทรัพย์
2. นางพิมพ์นารา  มงคลวุฒิวงษ์
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  มณีวงศ์
 
1. นางสาววรรณนิษา  กาบแก้ว
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่จัน
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายมานะ  ทับเกตุ
2. เด็กชายมาโปรด  ปรางแฉ่ง
3. เด็กชายอภิรักษ์  อุดมโชคเจริญสุข
 
1. นางสาวณิชกุล  ใจเบิกบาน
2. นางสาวนีรนุช  โหนดเกรียง