สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พ่วงรอด
 
1. นางสาวกนกพร  มูลละออง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดธัญญวารี 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรสุริวงษ์
 
1. นายชาญ  สุขรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอิทธิพล  สูงปานขาว
 
1. นางน้ำทิพย์  เปียศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทมาตย์
 
1. นางวรนุช  อุปวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงเอมอัชฌา  อวนมิน
 
1. นางดวงเดือน  ชาวสวน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สำเนียงสูง
 
1. นางวันเพ็ญ  กลิ่นอ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายปริญญา  ขันตี
 
1. นางประนอม  เสือคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุนันทา  ชนะพาล
 
1. นางสาวพิศสมัย  กิจเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายสวิตต์  ศิวะประภา
 
1. นางสาวอิสสริยา  ภมรพล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นใจดี
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  รุ่งวาริน
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  เกียรติคงนน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45.4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ครุฑใจกล้า
 
1. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 40.4 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจบุญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  หงษาวดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 38.6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงปิ่นฤดี  ชวนชม
 
1. นางสาวธนาพร  ภู่ระหงษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46.8 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงนิตติยา  ใจมั่น
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46.2 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีบัวขาว
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญช่วย
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  อธิกเจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คุ้มตะสิน
3. เด็กชายรชตะ  มีถาวร
 
1. นางสาวสุวณี  สังขรัตน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายกัลยกร  จีนกระจัน
2. เด็กชายจัทราวุธ  ชูก้าน
3. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์ประสาท
 
1. นางสาวณิชฌาณัชญ์  เพียรทอง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กชายพรวิวัฒน์  กาลสมทบ
3. เด็กชายศราวุฒิ  เคนนา
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
2. นางสาวนิตยา  คำหอมกุล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงชันญานุช  จันดา
2. เด็กหญิงนันทมน  นาคสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวรรณกาล  เสาร์แสง
 
1. นางจำลองลักษณ์  สุวรรณถาวร
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านยมเบือ 1. เด็กชายศรันย์  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงศิรินทร์  ภูเวียง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ชูเลิศ
 
1. นางเบญจวรรณ  คำดี
2. นายอรรถพล  คำดี
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปาวีณา  สุกสี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานเพชร
3. เด็กหญิงลูกปลา  ศรีเมือง
 
1. นางบุษยารัตน์  มนตรี
2. นางอรวรรณ  พิบูลย์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงถาวรีย์  เผ่าพงษ์คล้าย
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ชนะพาล
 
1. นางสาวพิศสมัย  กิจเจริญ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายวสุรัตน์  บูชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แช่มชื่น
 
1. นายวิริยะ  ธรรมอริยวงศ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรมีดี
2. เด็กหญิงพรกมลวรรณ  อุ่นทิพย์เพชร
 
1. นางสาวนิศาชล  รัตนสุวรรณชัย
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายพงศ์ธร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงพจนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐธนพล  โพธิ์พระยา
 
1. นางสาวกรณิการ์  ทองเชื้อ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายภัสกรณ์  เชื้อเพชร
 
1. นางชื่นสุมล  พุทธิมัย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พ่อค้า
 
1. นายมนูญ  วงษ์วันดี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงบัวชมพู  วงศ์เอก
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  แซ่เตียว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงธัญวรินทร์  ยงพิศาลภพ
 
1. นายมนูญ  วงษ์วันดี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธันยมัย  แก้วทอง
 
1. นางสาวกรณิการ์  ทองเชื้อ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ฉิมวัย
 
1. นายครรชิต  ปานมุณี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 13 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายวิรุฬห์  จิตต์ใจฉ่ำ
 
1. นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  โพธิ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงสุขวิมล  สุริรักษ์
 
1. นายปิยพล  คล้ายมี
2. นางสาวรสิตางค์  เรืองขจร
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 1. เด็กหญิงชนกชล  คุ้มศักดิ์
2. เด็กชายพชร  บุญนำ
 
1. นายประสาร  ดาวล้อม
2. นางสาวกัญญ์รสา  ทาชาด
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงนัธมล  ดวงผัด
 
1. นางสุนันท์  ประกอบทรัพย์
2. นางบุญเรือน  เดชาวิชิตเลิศ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ปักษากนก
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  สะอาดเอี่ยม
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอรชพร  อุตสาหวงษ์
 
1. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์
 
1. นางวิไลพร  เหมือนมี
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายนครินทร์  ปทุมสูติ
 
1. นางสาวอรอุมา  พิมพ์แก้ว
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1. เด็กหญิงศิริกร  ไพรสิทธิ์ฤทธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  ธัญญเจริญ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายเป็นเลิศ  เลิศสีดา
 
1. นายมานะ  ปัญสมคิด
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงพรรณปพร  เอี่ยมศรี
 
1. นางลัดดา  กุลวงศ์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกรกาญจน์  นิลโคตร
 
1. นางบุปผา  ช้อนใจ
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กชายณัชพล  กุฬา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงพรเลิศ
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายก้องภพ  พวงธรรม
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  สะอาดเอี่ยม
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปณิตา  กรส่งแก้ว
 
1. นางสาวศรีรัตน์  วงษ์บุญส่ง
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายสรสิช  ตันยาลักษณ์
 
1. นายมนัส  สว่างศรี
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 1. เด็กชายกิติวัฒ  แซ่ตัน
 
1. นายประสาร  ดาวล้อม
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญกล้า
 
1. นางนุชนรี  สุขสำราญ
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ผลเรืองวิไลแสง
 
1. นายนิรุตติ  รัตโนสถ
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีเหรา
 
1. นางสลิล  คำเรียง
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงวิไลพร  ผาสุขโอษฐ
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายอภิรักษ์  มนต์ประสิทธิชัย
 
1. นางสาววาสิณี  นักฟ้อน
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายกฤติธี  จงศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  สายเทียน
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงจุฑานันท์  ประทุมสูตร
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  แซ่เตียว
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวรัญญู  อุ่นจุ่น
 
1. นายอนุชิต  มะลิห้อย
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กหญิงจริยา  พูลน้อย
 
1. นางสาวพิลาวัลย์   ขาวสอาด
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวอลิชา  ภมรพล
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บุญเกิด
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาววัณณิตา  เรืองขจร
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายวรเทพ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางชุติมณฑน์  ลาแพงดี
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญมี
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชาวสวน
2. เด็กหญิงกาญจนา  ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บูรณะสุวรรณ
 
1. นางสาวนาตยา  จิวรรจนะโรดม
2. นางปณิธาน  หล่ำค้าขาย
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 1. เด็กหญิงชาลิณี  ดีดเปาะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  เลิศวุฒิวงษ์วัฒน์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทอง
 
1. นางสาวจันดี  จรเข้
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ผ่องคณะ
2. เด็กชายพงศ์ธวัช  ปทุมสูตร
3. เด็กชายวรัชญ์  สุดยอด
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สุโขทัย
2. นางพิกุล  ศิริวงค์
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ไทยเจริญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เกิดผสม
3. เด็กหญิงเกษร  กองม่วง
 
1. นายธเนศพล  คชการ
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กชายทินภัทร  บุตรดี
2. เด็กหญิงวรรณิสา  กลัดเฟื่อง
3. เด็กหญิงวลาวัลย์  หว่างสุขภาพ
 
1. นายธีรภาพ  เครื่องสาย
2. นางสุภา  ทัศนสุวรรณ
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพัทรพร  สุขสมพืช
2. เด็กหญิงรสกร  แสงสุริวงษ์
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายธนากร  ศรีสิงห์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  รูปขำดี
 
1. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กชายทิวากร  เพ็งพันธ์ฉ่ำ
2. เด็กชายภพทอง  นกน้อย
 
1. นางสาวนลินี  โพธิ์นุช
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายอลงกต  พูลโพธิ์ทอง
2. เด็กชายอิงคยุทธ  ทองดีพันธ์
 
1. นางสาวชไมพร  เกตุมาส
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธนภัทร  กลับใจดี
2. เด็กชายสุทธิพจน์  ตรีสง่า
 
1. นางสาวปวีณา  เสือเขียว
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กชายรัตนพล   หล่ำจรูญ
2. เด็กชายเฉลิมชัย   ม่วงอิ่ม
 
1. นายมนตรี   ลิ้มไพบูลย์ศิลย์
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธิเบศร์  รัตน
2. เด็กชายอัศนี  ผิวทองงาม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์   ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงแพรวา  ชีพเพ็ชร
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์อินทร์
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธันวา  วงษ์บุญเพ็ง
2. เด็กชายสุพจน์  แสงใหญ่
 
1. นางอุสุมา  เชิดฉาย
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประจำเมือง
2. เด็กชายธีรวัฒน  บุนนาค
 
1. นายยงยุทธ  พึ่งพานิช
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายพัชรพล  แก้วบัวดี
2. เด็กชายรณภัทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นายรัฐศรัณย์  ธรรมวิชิต
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กชายปิติภัทร  เทพปราณี
2. เด็กชายวิชิตชัย  ขนานใต้
 
1. นางสาวจรัสศรี  ตระกูลวัฒนา
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.39 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายแก้วกล้า  แขกนวม
2. เด็กชายโอฬาริก   เข็มเพชร
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.66 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ไชยฤทธิ์
2. เด็กชายวีรพัฒน์  พุ่มสลิด
 
1. นายชินพัฒน์  นาคผา
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 24.26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชัยยา  กลมแสง
2. เด็กชายปาณรวัฒน์  ปิ่นทอง
 
1. นายปัญญา  ทองสุกใส
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.09 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กชายธนดล  เศรษฐีรบุตร
2. เด็กชายนพรัตน์  อรุณฉาย
 
1. นางสาวแคทรียา  อภิเดช
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.89 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายณรงค์กร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  สายสังข์
 
1. นางสาวอรนุช  นามปัญญา
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.03 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คงสมจิตต์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองสุข
 
1. นางสาวสิรยากร  เปียดี
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 24.69 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กชายถกลเกียรติ  ดาวเรือง
2. เด็กชายนวพล  รูปมสม
 
1. นางสาวบุญชู  วงษ์ท่าข้าม
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 23.61 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กชายสกลกานต์  รื่นภาคบุตร
2. เด็กชายสิริกร  รุ่งเจริญ
 
1. นางอาภัสรา  เคนมา
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 20.12 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 1. เด็กชายชนินทร์  ชมเชย
2. เด็กชายนราธิป  โฉมฉิน
 
1. นางสาวรัชนีย์  เจนโชติสุวรรณ
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 20.07 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายพีรพงศ์  สถาปิตานนท์
2. เด็กชายอิทธิพล  สารสาริน
 
1. นางสาวชนากานต์  จิวรรจนะโรดม
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 19.83 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีอินทร์กิจ
2. เด็กชายเอกภพ  ปลั่งบุญมี
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.23 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อาจยุทธ
2. เด็กหญิงรัตติยา  คงขวัญเมือง
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กชายพงศธร   รอไกรเพชร
2. เด็กชายภูพิพัฒน์   เชื้อเพชร
 
1. นายมนตรี  ลิ้มไพบูลย์ศิลย์
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.2 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กชายกิจณพัสน์  ทรัพย์สิน
2. เด็กชายปรีชา  โชติพงษ์
 
1. นายมงคล  ไทยานันท์
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 11.09 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีเหรา
2. เด็กชายศราวุฒิ  นนท์ขุนทด
 
1. นายพชรวรรษ  มากระจัน
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.96 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายยุทธพิชัย  รอดผุย
2. นายออมทรัพย์  ไทรเมือง
 
1. นางนิตยา  ศาลยาชีวิน
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายชัยโย  รักภูมิ
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.82 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายก้องหล้า  เรือนใจหลัก
2. เด็กชายมินทร์ดา  สามงามขาว
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 9.78 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสหรัฐ  สร้อยสำราญ
2. เด็กชายสุดเขต  ชาวบางงาม
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายชนะชาญ  คงศรีพุทธ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  แสนนาม
 
1. นางสาวอังคณา  นาคทอง
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายชานนท์  เสนานุช
2. เด็กชายภราดร  ใหมเกิด
 
1. นางสาวสุนทรี  นาคประเสริฐ
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดสว่าง
2. เด็กชายสุวพร  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวสุนทรี  นาคประเสริฐ
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.74 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัติฐิชัย  ไฝเพชร
2. เด็กชายปฏิภาณ  สังแสง
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26.07 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กชายศุภกิจ  มั่นมะโน
2. เด็กชายสุขสันต์  จริยสุธรรมกุล
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. นายอวิรุทธิ์  นุชดอนไพร
2. นายเมธัส  ด้วงไทย
 
1. นางนิตยา  ศาลยาชีวิน
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 21.3 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยอดเพ็ชร
2. เด็กชายสิทธิโชค  ใจทำดี
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายประกายเพชร  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กชายเทพนม  กลั่นจรัส
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชวลิต  ทองบุญนาค
2. เด็กชายสัตจาวุฒิ  ทาระพิมพ์
 
1. นางสาวมนสิชา  ตรีธัญญา
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กหญิงพุฒิประภา   คงสิบ
 
1. นางปริษา  หวลไหม
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกรกรต  ผิวสุข
2. เด็กชายกฤษฎา  นิ่มอนงค์
3. เด็กชายขจรศักดิ์  สมโรง
4. เด็กชายภาคภูมิ  หล้าทุม
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  วิเศษขลา
6. เด็กชายอุ้มบุญ  เสนาะน้อย
 
1. นายประภาส  หลักเพชร
2. นางสุนันทา  บุญมาก
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา   น้ำทอง
2. เด็กหญิงทิพย์วิภา  หงษ์ทองดี
3. เด็กหญิงวันวษา   ฤทธิ์ศิริ
4. เด็กชายศิริชัย   มาพันธ์
5. เด็กชายออง  -
6. เด็กชายอาณาจักร  ศรีสังข์งาม
 
1. นางประนอม  ใจยั่งยืน
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายจิรชัย  สระทองจุติ
2. เด็กชายปฐวี  โสไกร
3. เด็กชายปรัชญา  บุญมาก
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวผ่อง
5. เด็กชายภาคิน  แซ่ตัน
6. เด็กชายศิระวัฒน์  แก้วบัวดี
 
1. นายสาโรจน์  ยอยรู้รอบ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ภูศรี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อุบลแย้ม
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพิ่มสุวรรณ
4. เด็กชายศักดินันท์   สมประมาณ
5. เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายไพสิฐ  กองม่วง
 
1. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
2. นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช
3. นางสาวชนากานต์  จิวรรจนะโรดม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กชายคณาธิป  กัณพัทธระ
2. เด็กชายชวนากร  รอดหงษทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  จันทาทอง
4. เด็กชายภัทรภูมิ  ล้วนเส้ง
5. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทาทอง
6. เด็กหญิงอรัญญา  เสือพันเจริญ
 
1. นางประยูร  ขำเมธา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  จำปาทอง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสถียรอินทร์
3. เด็กหญิงนวพร  สระศรีสม
 
1. นางสาววิกาญดา  ปทุมสูติ
2. นางสาวสิรยากร  เปียดี
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดดอนสุโข 1. เด็กหญิงดวงฤดี  มีชัย
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  สุระพัด
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  ศรีสุข
 
1. นางอรสา  นาคไชยะ
2. นางสาวสิริพร  พันธุ์สุข