สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสงกรานต์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายอภิชาติ  มณีศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงปรารถนา  รุ่งเจริญ
 
1. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีบรรพต
 
1. นางสาวอุทัย  แร่รู้ดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงภิญญาภัทร  แย้มสุข
 
1. นางกชพร  ทองธนศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงฐาณิดา   สีดี
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ่งผล
 
1. นางสำเนา  กมลสัจจะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงธนาพร  ข่าขันมะลี
 
1. นางจินดาวรรณ  นาคอ่วม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงธัญญาสิริ  สรวยล้ำ
 
1. นางประชุมพร  เสฏฐ์คณา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว
 
1. นางปัญจพร  ช้างเขียว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา   เล็กคุนา
 
1. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงนันฐชา  พันธ์สุข
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  อินทะนาม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงธัญชนก   แก่นจันทร์
 
1. นางจิรวัลย์  สุขวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงพรณิภา  ขันทองดี
 
1. นางณิชกานต์  สารทอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงคณัฐชา  สมานมิตร
 
1. นางสาวรัตติรส  เสาสุดใจ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายณฐวัฒน์  สว่างศรี
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงอิสสรา  เอมสมบูรณ์
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจเก่งดี
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางประนอม  เสือคำ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
 
1. นางปราณี  สุขสมบูรณ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกณิการ์  เรืองขจร
 
1. นางนริสา  พรมหมื่นไวย์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหล็ก
 
1. นางชื่นสุมล  พุทธิมัย
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุดเส็งพันธ์
 
1. นางน้ำทิพย์  เปียศิริ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฏฐิฌา  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีสงวน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัสพร  จันทร์เสียงเย็น
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงนฤมล  ราแพงดี
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงภัทรดา  ขันทองดี
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธุ์มาตย์
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พุฒซ้อน
 
1. นางสุชิน  สุขรักษ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง
 
1. นางยุพา  ศิริสุรพงศ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  จันทวาส
 
1. นางสาวธิติมา  ใหม่เอี่ยม
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สอิ้งทอง
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สาวดี
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณภัทร  พันธุจันทร์
 
1. นางณัชฌาน์  เที่ยงธรรม
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธิติยา  ใจทัศน์
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงจิรดา  แก้วมั่น
 
1. นางกาญจนา  อินทร์พลับ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  บูชา
 
1. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ตั๊น
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงอริสรา  ทนเถื่อน
 
1. นางธีร์มาภัสร์  สามงามแสน
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงอริสรา  นกใหญ่
 
1. นางสาวสำอาง  ปัตวิน
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไทยประเสริฐ
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงมีนา  เพชรแอ
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วตาสาม
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  วงษ์สกุลดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายศิวกร  นิ่มขันทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  รักอู่
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยมะสมิต
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วตาสาม
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นางสาวปาริชาต  ศักดิ์มงคลชัย
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  คนงานดี
 
1. นางผุสดี  เหลี่ยมดี
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงสโรชา  วัดปลั่ง
 
1. นางโศรดา  ดีระพัฒน์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกชกร  คล้ายคลึงดี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงดิษฐ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มฉาก
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงชุติมา  อุ่นใจดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ระเวกโฉม
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธัญญ์ญาณา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงนิติพร  แสงภู่
3. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล
 
1. นางฉันทนา  กานต์กัมพล
2. นางน้ำทิพย์  เปียศิริ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สามงามน้อย
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  คำเวบุญ
3. เด็กหญิงโสภิดา  ทองสูง
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  เกียรติคงนนท์
2. นางปราณีต  วันคลี่
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงคุณรัฎฐาธิปัตย์  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงวณิชยา  จุติพงษ์รักษา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวอิสาร
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางโสภา  นาคแก้ว
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นงรักษณ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เชื้องาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีทองทาบ
 
1. นางดวงเดือน   ชาวสวน
2. นางสาวโสภิดา  สายจำเริญ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแม้น
2. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ชูชื่น
3. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  ศรีสุข
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนินาถ  ม่วงแก้ว
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  พึ่งโภคา
 
1. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
2. นางประไพ  อุดมผล
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ์  สุภาพ
 
1. นางผุสดี  เหลี่ยมดี
2. นางณัชฌาน์  เที่ยงธรรม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงปุณณภา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ศิลาโรจน์
 
1. นางไพเราะ  ทัศนสุวรรณ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โคยะทา
2. เด็กหญิงปองขวัญ  ปิ่นเวหา
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพรนภา  ทุเครือ
2. เด็กหญิงสุวิภา  ใจกล้า
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงอัณธิกาญจน์  จิตรฉ่ำ
 
1. นางพเยาว์  ภักดีวงษ์
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จารุวรรณบำรุง
 
1. นางรจนา  รักน้อย
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายสุรดิษ  รัศมี
 
1. นางนุชนรี  สุขสำราญ
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ธูปวิโรจน์
 
1. นางจันทพร  พูลทรัพย์
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
 
1. นางละออ  ใจแสน
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงศรัญญา  โสวรรณี
 
1. นางณัฐศอร  มีเกียรติเดชาธร
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  หงษเวียงจันทร์
 
1. นางสาวดุษฎี  เกิดจันทร์ตรง
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พลเวียง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชวกร  บุษบา
 
1. นางอัมพร  แสงดี
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   จูมศรียา
2. เด็กหญิงพรพรรณ   ก้อนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอธิกา   โพธิ์พรม
 
1. นางสาวนภัสสร  ปัญรังษี
2. นางสาวลัดดา  กุลวงศ์
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจันทรา  อิ่มทอง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงวราลักษ์  พรหมมาสต์
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
2. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  หวังทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชยา  โมกกงจักร์
3. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิพันธุ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ซ้อนเสียงดัง
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปิ่นเวหา
2. เด็กหญิงกุลวดี  หงษ์ทองคำ
3. เด็กหญิงวริษฐา  โพธิ์เรียง
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางระเบียบ  โพธิ์พันธุ์
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนนาค
2. เด็กชายศรราม  เพชรศรีงาม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เทศนาม
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริทร  กลิ่นเกษร
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวาสนา  พ่วงฉิม
2. เด็กชายอภิรักษ์  น้ำเพชร
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ  อาจแย้มสรวล
 
1. นางประไพ  บุญอนันต์
2. นางสาวชลลดา  ปูรณโชติ
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรประกาย  ศรีโปดก
2. เด็กหญิงสิรินญา  ช่างเพ็ชร์ผล
3. เด็กหญิงอารียา  แสงหิรัญ
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นายพรชัย  ชูชื่น
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายฐิติวัชร์  วงษ์บุญเพ็ง
2. เด็กชายปิยะ  แสงวิชา
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายศักรินทร์  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงเพชรลดา  กองม่วง
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นายบุญเลิศ  แสงดี
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายธีรภ้ทร์  ขุนสอาดศรี
 
1. นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายเอกพล  สุขสำราญ
 
1. นางชบาร์  โพธิกุล
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนภัทร  สุขเกษมฤทัย
 
1. นางอัมพร  แสงดี
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ
2. เด็กหญิงรัตนวลี  สระทองจุติ
3. เด็กชายเตชิต   ตั้งธงชัยวิริยะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เทพธานี
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วเก่า
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายชาคริส  เคนประจง
2. เด็กหญิงธัญดา  เนื้อนิ่ม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ระบือพิณ
 
1. นางจรรยา  เจริญรัตน์
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ชรวงษ์
2. เด็กชายรุจรวิศร์  สุขสมพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ตู้แก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงสีดี
2. เด็กหญิงชิดชนก  เนาวะราช
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  สมานกุล
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พระชนะ
2. เด็กหญิงทิพาพร  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายนิมิตร  ศรีโปดก
2. เด็กหญิงสุทธิชา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายอนาวิน  พรมสันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมารี  มณีอินทร์
2. นางศิรินทร์ทิพย์  อินทะนาม
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงดาวดา  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงพัชรพร  ถีระแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจยง
 
1. นางอัญชลี  มากระจัน
2. นางจุฑารัตน์  กลิ่นกำเนิด
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงธาริดา  ธงชัย
2. เด็กหญิงสุภัชญา  ไกรทองสุข
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งจะแย้ม
 
1. นางจิติภา  บุตรโท
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กชายปัญจพล    พูลน้อย
2. เด็กชายพีรพล   อินพลับ
3. เด็กชายสัตยา   รัตนานนท์
 
1. นางศิรินภา  เรือนทองดี
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายจิรายุ  ทองงาม
2. เด็กชายชวนากร  ชัยเกตุ
3. เด็กชายสุทัศน์  ดวงจันทร์
 
1. นางปารีณา  แสงฉาย
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรชนก  เริ่มรักษ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำมา
3. เด็กชายสุวรรณ  กาวเต๊ะ
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรียนจันทร์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  เถิ่งเฟื่อง
3. เด็กหญิงสิริพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจำลอง  พันธ์เจริญ
2. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนนาค
2. เด็กชายวิทวัส  ภูศรีริต
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  รักษาศิริ
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริทร  กลิ่นเกษร
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เส็งดอนไพร
2. เด็กชายธีรภัทร  ตันเจริญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงกชกร  พงศาวลีนุกูลกิจ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สังข์รอด
3. เด็กหญิงอรธีรา  งามเหมาะ
 
1. นายนฤพล  มณฑาถวิล
2. นางสาวเบญจวรรณ  เทพธานี
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายชาติชาย  ศิริเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมกูล
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจเก่งดี
 
1. นางสาวณัฏฐวี  อาจหาญ
2. นางสาวนุจรี  ศรีละไม้
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายจักรพงษ์  มอญขาม
2. เด็กชายฐิรวัฒน์  เนียมอินทร์
3. เด็กชายธนวัต  อาจคงหาญ
 
1. นางวาสนา  ศิษย์ฤาษี
2. นางประภัสสร  แจ้งโพธิ์
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติธัช  คงสมจิตร
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีทาหาร
3. เด็กชายสิริภพ  ใจเก่งดี
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกฤติยา  ต้อยติ่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปี้ยวนาลาว
3. เด็กหญิงพิชญานัน  สาสุข
 
1. นางเพชรา  เชื้อเพชร
2. นางอัญชลี  มากระจัน
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายพีรดนย์  ศรีวันดี
2. เด็กหญิงมนฤดี  ศรีกุล
3. เด็กหญิงเนื้อทิพย์  ศรีสุข
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงปัทมา  คนงานดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  คนงานดี
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ลมูลจิตต์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หลั่นเจริญ
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พิเพก
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
2. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณิชา  เทศทอง
2. เด็กหญิงวนัฐภรณ์  เทศทอง
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงคัคนานนท์  คงเจริญถิ่น
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สวยล้ำ
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายพงษ์พันธุ์  แก้วไซดวง
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  โพธิ์งาม
 
1. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กชายธนพศ  โพธิ์พันธุ์
2. เด็กชายศักดา  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นายมงคล  ไทยานันท์
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกิตติพนธ์  สวยล้ำ
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  มาลัยมาตร
 
1. นายชนาธิวัฒน์  สืบศักดิ์
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บูชา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สวนสมจิตร
 
1. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายนฤภัทร  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  สีสะหัด
 
1. นางสาวอังคณา  นาคทอง
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายบวรศักดิ์  คำสมัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ตันกสิกิจ
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายชยพล  ศรีสุข
2. เด็กชายเตชินท์  มนตรีวัฒน์
 
1. นายมานะ  ปัญสมคิด
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธีรภัทร  อุบลแย้ม
2. เด็กชายสุรเดช  สืบดา
 
1. นางสาววรวลัญช์  มูลละออง
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กุตพันธ์ุ
2. เด็กชายสมพร  คล้ายทอง
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  แจ้งดี
2. เด็กหญิงอธิชา  ผึ่งผาย
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายจักรภพ  หอมสมบัติ
2. เด็กชายโกศล  ยอดไม้ยอด
 
1. นายวัฒนา  บุงน้อย
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายหัตถยุทธ  เข็มทอง
2. เด็กชายเผชิญชัย  ปิ่นทอง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอภิรักษ์  ม่วงคุ้ม
2. เด็กชายโสภณ  ตันธนชัย
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วน้อย
2. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์ถม
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐิตาสิริ  สายจำเริญ
2. เด็กหญิงธัญญาริน  ฟักเงิน
3. เด็กหญิงรุจีพัชร  ศรีคำ
4. เด็กหญิงสุนันทา  พวงบุปผา
5. เด็กหญิงอภิรญา  พลเสน
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดวงดาว  อยู่ยืนยง
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงธนัชชา  จันทศร
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  สระทองอินทร์
3. เด็กหญิงปัฐมาวดี  วันอยู่
4. เด็กหญิงวณิดา  จันทร์นาลาว
5. เด็กหญิงวาสนา  น้ำใจดี
 
1. นางสาวอัญรัตน์  นุชกำบัง
2. นางสาวกุสุมารี  คชพงษ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชมาส  บูชา
2. เด็กหญิงบุษกร  โพธิกุล
3. เด็กหญิงพลอยชนก  เจริญสวรรค์
4. เด็กหญิงศศินา  กรมนา
5. เด็กหญิงอาจารี  ชูสุวรรณ
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงหิรัญ
3. เด็กชายธนชิต  ไทยอุทิศ
4. เด็กชายภาคิน  สำอางตา
5. เด็กหญิงสุภัทร์ธิดา  เปี่ยมสะอาด
 
1. นางสุดาลัด   ปั้นบุญมี
2. นางพัทธ์ธีรา  หงษ์ศรีจัน
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงปานวาส  กล่อมฤทัย
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  หัดจุมพล
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  ภูวะตานนท์
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สาวดี
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พลอยสุกใส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์พงษ์
3. เด็กหญิงวรรวิสา  สุวรรณดี
4. เด็กหญิงสิธดา  ศรีสังข์งาม
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีจ้อยวงษ์
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  โกลากุล
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชุติมา  สายศิลป์
2. เด็กหญิงปัทมา  ฉ่ำมา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  ทิตยวงษ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  น้ำหอม
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หนูอ้น
3. เด็กหญิงจุไรวรรณ  เสร็จกิจ
4. เด็กหญิงนลินี  เหลืองสดใส
5. เด็กหญิงอินทรา  ใจบุญ
 
1. นางสาวอัญรัตน์  นุชกำบัง
2. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แซ่ก๋วย
2. เด็กหญิงวันดี  ใจกล้า
3. เด็กหญิงศลินดา  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีจันทร์อ่อน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอกไม้แย้ม
 
1. นายวิชัย  ทิพย์พานทอง
2. นายธนาวัตร  ใจตรง
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โตอุ่นทิพย์
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สอนมาก
3. เด็กหญิงธิดาพร  อัวคนซื่อ
4. เด็กหญิงนิฤมล  ศรีนคร
5. เด็กหญิงอรัชพร  อั๋นใจใหญ่
 
1. นางจิตรลดา  เกิดเรือง
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  คุ้มมาคุ้ม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คำแก้ว
3. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บัวหลาด
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญนิ่ม
5. เด็กหญิงแพรวา  จันทา
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดารณี  แม้นเทวฤทธิ์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขุมขัง
2. เด็กหญิงพิมพ์พฤดา  มัควาล
3. เด็กชายภัทรพล  เทพพรรณณรงค์
4. เด็กหญิงภัทราพร  ยากลิ่นหอม
5. เด็กหญิงสุจิรา  สร้อยจิตร
 
1. นางนันทนา  คนสูงดี
2. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีวัชรพงศ์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายญาณภัทร  เกิดโภคา
2. เด็กหญิงธนพร  คำหอมกุล
3. เด็กหญิงธัญรดา  พยุงธรรม
4. เด็กหญิงพิชานันท์  จักรแก้ว
5. เด็กหญิงอดิศา  กองจะริตร์
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมก
3. เด็กหญิงภัทรจิรา  ภูมิอาวาส
4. เด็กหญิงรพีภัทร  ทรงศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงลดาภา  ทันโคกกรวด
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางกฤษณา  มากสอน
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายชยเศรพฐ์  ทรงปภาทรัพย์
2. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  เมฆอรุณ
3. เด็กหญิงภานุมาส  ฟ้าหวั่น
4. เด็กชายภูวดล  ปราบภัย
5. เด็กหญิงสกาวฟ้า  พูลผล
 
1. นายสุนัย  วงศ์ทอง
2. นายภุชงค์  พันธ์เพชร
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกชามาส  ชาติพุทธิพงศ์
2. เด็กชายกณวรรธน์  จันคมณี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ด่านปาน
4. เด็กหญิงวรรณพร  มูลยาพอ
5. เด็กหญิงเจนนภา  เกิดแย้ม
 
1. นางประไพ  อุดมผล
2. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อริกุล
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขมาก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใจหนักแน่น
4. เด็กหญิงอภิสรา  อริกุล
5. เด็กหญิงเปมิกา  หอมมาลี
 
1. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
2. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกรธิชา  ฤทธิกิจ
2. เด็กชายคิมหันต์  รอดเรื่อง
3. เด็กหญิงพรรณพนัช  วงษ์เสือ
4. เด็กหญิงอรัญญา  ไฝเพชร
5. เด็กชายอัษฏา  ชูสาย
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายประดิษฐ์  คำเรียง
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พันธุ์มาตร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญวิพัฒน์
3. เด็กชายพงศกร  อินทร์บุญ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จำปาเงิน
5. เด็กชายวีรพงษ์  บัวบังใบ
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล   บุญศรี
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงฐานิดา  โคตรวงค์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงมินตรา  คูณขาย
4. เด็กหญิงสุภาพร  พรานพงษ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มันมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นางสาวปิยะดา  อดทนดี
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปิยมิตรอำนวย
 
1. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงทักษพร  สระศรีสม
 
1. นางมาลี  ขวัญเมือง
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิพจน์  วงษ์สกุลดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันติโรจนาเมธ
 
1. นางศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงอารยา  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวอุุษณีย์  จริตพันธุ์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กหญิงอ้อยคำ  -
 
1. นางสาวกฤษณา  จ่าหมื่นปราบนคร
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ขาวลี
 
1. นางวันดี  มาตรวิจิตร
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กชายณัฐพล  จิตอ้าย
 
1. นางสาวสมถวิล  เชียงโย
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจันจิรา  ส่งแสงจันทร์
 
1. นางสาวเมวิกรณ์  ผิวพิมพ์นภา
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงเขมจิรา  หงษาวดี
 
1. นางอุทัยวรรณ  หงษาวดี
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนสุโข 1. เด็กหญิงต้นข้าว  เชิดชัยศรีพงค์
 
1. นางทินรกรณ์  ใจกล้า
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ทองแม้น
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. นายวัฒนชัย  บัวบาน
 
1. นางสาวเมวิกรณ์  ผิวพิมพ์นภา
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐนรีนาถ  เปียรักษา
 
1. นางสาวอุมารินทร์  น้อมบุญญา
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กชายอรัณย์  จันทร์ใจดี
 
1. นางจิตรลดา  เกิดเรือง
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1. เด็กชายกฤษฎา   ปาละพันธ์
2. เด็กหญิงจันทริกา  ดีแย้ม
 
1. นางนที  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวนารี  สมประมาณ
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เครือวัลย์
2. เด็กชายเอกรัตน์  บรรพตาธิ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ทองเหม
2. เด็กชายนิติพงษ์  รอดยอดสร้อย
 
1. นางสุดใจ  หมดทุกข์
2. นายณรงค์   หมดทุกข์
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กชายพีรภัทร  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นคำหอม
 
1. นางสิริพร  ศรีเหรา
2. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สินพูลผล
2. เด็กหญิงอริสา  เรืองสุขอุดม
 
1. นางสาลินี  พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงนาตยา  จีนไชยะ
2. เด็กชายวีรพงศ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกีรติญา  โพธิ์พันธุ์
2. เด็กชายชัชพงษ์  แสงภู่
 
1. นางสุรีพร  สุขช่วย
2. นางเรณู  รชตะบวรทัต
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงวรรณษา  ช้างเขียว
2. เด็กชายเมธี  อาจคงหาญ
 
1. นางถนอมจิต  อ่องเจริญ
2. นางสาวธนาพร  ภู่ระหงษ์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายทิตย์นที  นามเสนาะ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  สอนศรง
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
2. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  เอี่ยมชุมพล
2. เด็กชายศักรินทร์  นินมศิลป์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ศรีเหรา
2. นางสาวปิยธิดา  วงษ์ไสว
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายณัฐดนัย  กองจะริตร์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวอมรัตน์  ลัดดากุล
2. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  วงศ์ไพศาล
2. เด็กชายศวัสกร  อินทโชติ
 
1. นางนันทนา  นาคผง
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายรชานนท์  วิเชียรโพธิ์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ริยะป่า
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สินทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  สันตกิจ
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงช่อผะกา  เหมมารา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วเปียก
 
1. นางจิราพร  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายภัทรภณ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จำปีเรือง
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายศุภกิจ  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
 
1. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายอภิสิทธ์   สระทองซัง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เผือกขาวผ่อง
 
1. นางทัศนีย์  รอดโค
2. นางประยูร  รูปหมอก
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายยศวีร์  จันทวาท
 
1. นางสุรีพร  สุขช่วย
2. นางแน่งน้อย  หมื่นราม
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายเฉลิมรัตน์  อุดมโชคเจริญสุข
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นามบุตร
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ฉิมวัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสเพ็ชร์
 
1. นางสาลินี  พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายจำนงค์   กุตพันธ์
2. เด็กหญิงอาริยา  กุลอักษ์
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงปริฉัตร  กองเกตุใหญ่
2. เด็กชายภานุพงษ์  อิ่มลา
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
2. นางสาวนภาวรรณ  ปั้นทองสุข
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  เรืองสีเหมือน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสมแก้ว
 
1. นางรินณา  แจ้งสว่างศรี
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายพรชัย  เสือทอง
2. เด็กหญิงพินิตนันท์  ระฆัง
 
1. นางสาวเมวิกรณ์  ผิวพิมพ์นภา
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เกตุวงษ์
2. เด็กชายอานนท์  การะเกตุ
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธาริณี  ครุฑใจกล้า
2. เด็กหญิงธีรนันท์  ครุฑใจกล้า
3. เด็กหญิงปนัดดา  เหลื่อมสีจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  วันดี
5. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แดงประเสริฐ
6. เด็กหญิงวีรยา  เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุชานันท์  กันทะชัย
8. เด็กหญิงอัจจิมา  อรุณฉาย
9. เด็กหญิงแก้ว  ทับทิมทอง
10. เด็กหญิงแพรวา  แผลงศร
 
1. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
2. นางสาวณัฐกาญจน์   ชาวสวน
3. นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กหญิงกุศลสร้าง  แป้นเขียว
2. เด็กหญิงชาริณี  หินอ่อน
3. เด็กหญิงฐานรัตน์  ปิ่นกระจัน
4. เด็กหญิงฐานวรรณ  ปิ่นกระจัน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขสมพงษ์
6. เด็กหญิงนริศรา  ช่างเกวียนดี
7. เด็กหญิงนาตาชา  โพธิ์ศรีทอง
8. เด็กหญิงวาทินี  จงพิศาลพัฒนา
9. เด็กหญิงอริสา  ลีสุขสาม
10. เด็กหญิงอังคณา  นักเสียงดี
 
1. นายจรูญ  มาลาคำ
2. นางอมรา  วิลัยทอง
3. นางสาวเปรมินทร์  กล้าหาญ
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงกมลชนก  เม่นหรุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ม่วงศรี
3. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีตองอ่อน
5. เด็กหญิงณัฐสุดา   แซ่เล้า
6. เด็กหญิงณิชารีณ์  ทองดี
7. เด็กหญิงประภา  ปีนะกา
8. เด็กหญิงปรางค์ชนก  สีใส
9. เด็กหญิงพนิดา  เล้าประพันธ์นุวงค์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองม่วง
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
2. นางสาวน้ำฝน  ประภาสมณเฑียร
3. นางสาวนพรัตน์  มิ่งมีสุข
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  อารมณ์สวะ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  คงหอม
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ช้อนใจ
5. เด็กหญิงธัญยารัตน์  โชคพรอนันต์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงศิวภัทร  ชมพุฒ
8. เด็กหญิงศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ
9. เด็กหญิงอังวิภา  ผิวนวล
10. เด็กหญิงแพรวา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางสาววาสีณีย์  เหรียญทอง
3. นางสาวภัชชา  นาคประเสริฐ
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาจันทึก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงชลนิชา  อุดมฤทธิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ทับกริช
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  กินปี
6. เด็กหญิงนฤมล  ผิวอ่อนดี
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  เณรจ่าที
8. เด็กหญิงปนัทดา  ไชยต้นเทือก
9. เด็กหญิงพลอย  ตะวันเที่ยง
10. เด็กหญิงพินสุดา  เพ็งพารา
11. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นนท์ศิลา
12. เด็กหญิงศุภวรรณ  เกษาพันธ์
13. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
14. เด็กหญิงอรชุมา  รัตนเสถียร
15. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีบุญเป้า
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
4. นายณรงค์  บานไม่รู้โรย
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลลดา  คำมา
2. เด็กชายธัญธีร์  พิมพ์ประเสริฐ
3. เด็กชายธีรภัทร  ดาเจริญ
4. เด็กชายนครินทร์  กระดี่ทอง
5. เด็กหญิงนริสรา  ชาวบางงาม
6. เด็กชายนาวิน  คนงานดี
7. เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมผิว
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  คล้ายจินดา
9. เด็กหญิงศิริมา   ไทยเจริญ
10. เด็กชายสุพพัต  ประเคน
11. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสวัสดิ์
12. เด็กชายอนุพงษ์  จันทร์โชติ
13. เด็กชายอภิวัฒน์  คำดี
14. เด็กหญิงอรอุมา  ใจเก่งดี
15. เด็กชายเทพกาญจ์  สุวรรณศรี
 
1. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
2. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
3. นายปัญญา  ทองสุกใส
4. นางสาวณิชนันทน์  แผนสมบูรณ์
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายกฤษฏา  เบ้าบุญ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แห้วเพชร
4. เด็กหญิงนริศร  ปินะเต
5. เด็กหญิงนฤมล  ทองบ้านโข้ง
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงปานดาว  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กหญิงภานุชนาท  ทำจะดี
9. เด็กหญิงวัชรินทร์  ทับทองดี
10. เด็กหญิงวิชุดา  หงษ์เวียงจันทร์
11. เด็กหญิงศิรินาถ  เทียมจันทร์
12. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
13. เด็กหญิงสุธิตา  บุญรอด
14. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยะสม
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ผิวอ่อนดี
 
1. นายณรงค์  บานไม่รู้โรย
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาวหฤทัย  ดวงทิพย์
4. นางสาวอรนุช  นามปัญญา
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกิ่งผกามาศ  ญาติวงษ์
2. เด็กชายจตุพัฒน์  สว่างศรี
3. เด็กชายฐานันดร  สมงาม
4. เด็กชายณัฐพนท์  แก้วจิว
5. เด็กชายธนวันต์  ภูฆัง
6. เด็กชายธีรไนย   เพิกปุ้ย
7. เด็กชายนำโชค  ล้อมวงษ์
8. เด็กชายปิยะพัฒน์  อ่อนสำโรง
9. เด็กหญิงพรพิมล  สุขเสริม
10. เด็กหญิงพิชัยญา  ล้อมวงษ์
11. เด็กหญิงรัตนา  เรียนกสินธิ์
12. เด็กหญิงสุชาดา  อินสว่าง
13. เด็กชายสุเมธ  งามละม้าย
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีเกตุสุข
15. เด็กชายอโนซา  น้อมพุดซา
 
1. นายมงคล  จินตนประเสริฐ
2. นายณัฐวุฒิ  อุบล
3. นางบรรจง  แหยงกระโทก
4. นายประจิน  มากมาย
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิรสุภา  ใจตรง
2. เด็กหญิงชลนิชา  ชูชื่น
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ประเคน
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขยืน
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  นิยม
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญช่วย
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัฒนศิริกุล
9. เด็กหญิงสมใจ  ประทาน
10. เด็กหญิงสุชัญญา  พรชัยภุชงค์
11. เด็กหญิงสุนิตา  แสงทอง
12. เด็กหญิงสุมัจฉา  เชิดฉาย
13. เด็กหญิงสุมิตรา  วิลัยฤทธิ์
14. เด็กหญิงอรทัย  ใจเก่งดี
15. เด็กหญิงแพรวพราว  ใจหนักแน่น
 
1. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
2. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
3. นายปัญญา  ทองสุกใส
4. นางสาวณิชนันทน์  แผนสมบูรณ์
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เชียงทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมกุล
3. เด็กหญิงณัฐจรินทร์  ลุมเพชร
4. เด็กหญิงทยิตา  ศรีภุมมา
5. เด็กหญิงทิพากร  ศรีชาวนา
6. เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
7. เด็กหญิงนภัสสร  คนยงค์
8. เด็กหญิงบุญศิริ  สระทองเตี้ย
9. เด็กหญิงรสริน  ตระกูลพงษ์
10. เด็กหญิงวิชุดาภรณ์  บุญชู
11. เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณดำ
12. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์ชัย
13. เด็กหญิงอรนิสา  ตันสุวรรณรัตน์
14. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์ทองดี
15. เด็กหญิงเพชรัตน์  สาสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
2. นางสาวชลิตา  แก้วน้อย
3. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
4. นางสาวศิรินนาท  หวังเกตุ
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทสิงห์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์ตรี
3. เด็กชายคมชาญ  ยวงใย
4. เด็กหญิงญาดารัตน์  พินิจการ
5. เด็กหญิงณัฐวดี  กลิ่นธูป
6. เด็กหญิงนภัสสร  ลิมะตระกูล
7. เด็กหญิงนุชวรา  สระทองแง็ก
8. เด็กหญิงปรียานุช  มีจั่นเพชร
9. เด็กหญิงรฐาวรรณ  เรืองหิรัญวนิช
10. เด็กหญิงลลดารินทร์  บุญลือพันธ์
11. เด็กหญิงสุพรรษา  สมบูรณ์ดี
12. เด็กหญิงอันธิกา  เรืองหิรัญวนิช
13. เด็กหญิงอารียา  ศิริพล
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มิ่่งแก้ว
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เซียงฉี
 
1. นางปนัดดา  ศุภวรรณรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
3. นางระวิวรรณ  สดประเสริฐ
4. นางพเยาว์  วงศ์กล่อม
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วไทรโพธิ์
2. เด็กหญิงกุลดา  ปานอำพันธ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  มาลัยทอง
4. เด็กหญิงชญานันท์  ขุนสะอาดศรี
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธัญญะผล
6. เด็กหญิงธิดาพร  จันทมาลี
7. เด็กหญิงนวพรรณ  กุศลพิทักษ์แดน
8. เด็กชายภัทรดนัย  บุญวงษ์
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทาเหล็ก
10. เด็กหญิงสุธิมนต์  เสียงล้ำเลิศ
11. เด็กชายสุวิศิฏฐ์  กุศลพิทักษ์แดน
12. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นาคทองอินทร์
13. เด็กหญิงอรพิมล  แซ่คู
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ทอง
15. เด็กชายโสภณ  รักพันธ์
 
1. นางรัชดาภรณ์  เรืองหิรัญวนิช
2. นางสาววรัญญา  ทิวาภรณ์
3. นางสาวกาญจนา   ธัญญะผล
4. นางสาวนันทนิจ  ศรีมณีกร
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายวรวิช  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อุดมพล
 
1. นายมีเชาว์  พุทธิวัย
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงจีรณัชชา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  มิไพฑูรย์
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวีงาม
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงมีนา  สุขโสม
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปิยพร  เสียงล้ำเลิศ
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  กองม่วง
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอสุวรรณ
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายนครินทร์  โสมภีร์
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรวิลัย  คล่องแคล่ว
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองไหลรวม
 
1. นางบังอร  อุดม
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วเขียว
 
1. นางปราณี  ปั้นไว
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายวงศกร  จันเสียงเย็น
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายรพีภัทร  รอดหงษ์ทอง
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโพธิ์
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญสุข
 
1. นางสาวอัญชลี  ปทุมานนท์
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 1. เด็กหญิงมาลัย  ใจแจ้ง
 
1. นางสาววรัญภร  ขยันคิด
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงรัตนาพร  แย้มพลายดี
 
1. นางบังอร  อุดม
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนัญชัย  ขัติมณี
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสิรินธร  ศรีรอบรู้
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐวลี  สำเนียงแจ่ม
 
1. นางสาวอัญชลี  ปทุมานนท์
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แร่เพชร
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญภัส  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปริญ  บุญมี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  พูลกำลัง
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชลนิชา  มูลระหัส
 
1. นายบรรเจิด  สมใจเพ็ง
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วบัวดี
 
1. นางบังอร  อุดม
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจริยา  แสงพันธุ์ตา
 
1. นางไพลิน  มั่งคั่ง
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  นวลเพ็ง
 
1. นางสาวศรินยา  ศรีจันทร์อ่อน
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ปิณฑะศิริ
 
1. นางนวลฉวี  นักฟ้อน
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงวนิดา  แป้นยิ้ม
 
1. นางนิสากร  คุณโท
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรมมาหอม
 
1. นางบังอร  อุดม
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชนสูงเนิน
 
1. นายสมัคร  เทพสถิตย์
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายไอซ์  ก้านบัว
 
1. นางสาวสุรภี  มโนธรรม
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีรชยา  พูลทรัพย์
 
1. นางสาววรัญภร  ขยันคิด
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงธิวาพร  ออมสิน
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ก่ำจา
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  พันธุ์แสน
 
1. นายราชันย์  เสมียนคง
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สนธิ
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงรัตนา  ใจเอื้อย
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1. เด็กหญิงวารุณี  เมืองแก
 
1. นายจำนงค์  พิมพขันธ์
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  ปั้นหยัด
 
1. นางสาวศรินยา  ศรีจันทร์อ่อน
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีรา
 
1. นายปัญญา  ศรีรอบรู้
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ใจตรง
 
1. นางสาววิภาพร  แก่นจันทร์
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงอัญมณี  ธรรมรังสี
 
1. นางบังอร  อุดม
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ศรีจันทร์ทับ
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพนิดา  ใจมั่น
 
1. นางภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงนลิน  ใจซื่อกุล
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายอุทัย  โตยะบุตร
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ใจเอื้อย
 
1. นางสุมาลี  อนันตสุข
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเขมิกา  วงษ์สกุลดี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คงมิยา
 
1. นางบังอร  อุดม
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายบรรณวัชร  ศรีจันทร์ทับ
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายจตุพงศ์  นาคดี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายนิพนธ์  โพธิ์ดา
 
1. นางสุมาลี  อนันตสุข
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  บุญปัญญา
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  บุญลักษณ์
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  หอมสุวรรณ
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายธนัชชา  นวลจันทร์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนกร  สุจจิตรจูล
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เชื้อหนองปรง
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินทร์ศร
2. เด็กหญิงแก้วตา  แก้วเทพ
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงปลายฝน  ใจหาญ
2. เด็กหญิงสุธิดา  นาคชูศรี
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงพนิดา  ชะเอมทอง
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ปาทุมา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่สงค์
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กหญิงดาเน  จำเริญ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  แสงหิรัญ
 
1. นางสุตตา  สุรินเปา
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงอินทุอร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวะรา  นะวะมะโรจน์
2. นายรัตนชาติ  ผิวงาม
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เพ็งพันธุ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลักขณาพินิจ
 
1. นางสาวเกญมณี  การะเกตุ
2. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คณะบุตร
2. เด็กหญิงบงกชพรรณ  วงษาวิเศษ
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กหญิงกฤตกานต์  พุ่มพันธ์
2. เด็กหญิงกุลพัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  แสงเพชรอ่อน
2. นางสาวนภิสชากร  อ่อนเพชร
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงใย
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมินิวาส
2. เด็กหญิงสรัญวิกา  น้อยเลิศ
 
1. นายบรรเจิด  สมใจเพ็ง
2. นางสาวสุรภี  มโนธรรม
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กหญิงบุญญานี  คำหารพล
2. เด็กชายสุเมธ  ศรีภุมมา
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็งสมยา
2. เด็กหญิงอินทิรา  สามทอง
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
2. นางอุษา  คำพล
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายปรีชา  จันทร์ฉาย
2. เด็กชายวรรณชัย  อินทนันต์
 
1. นางสาวพรรณนิภา  พรเลิศเกษมสุข
2. นางไพ  ช่วงชัย
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงกัลยาศิริ  คุ้ยอินทร์
 
1. นางอุบลรัศมี  วงษ์จันทร์
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กหญิงปวีณา  สมรูปดี
2. เด็กหญิงศรันยา  หงษืเวียงจันทร์
 
1. นางสุตตา  สุรินเปา
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  วรรณดี
2. เด็กหญิงอินทิรา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวกิติมา  ยิ้มน้อย
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  รู้รัก
2. เด็กหญิงสิริกร  เทพวงษ์
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สุกเกษม
2. เด็กหญิงโสภิตา  อินสว่าง
 
1. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
2. นางทับทิม  มาลาคำ
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงปวีณัฐ  หมวดผา
2. เด็กหญิงเกษมณี  สีแดงดี
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
2. นางอุษา  คำพล
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายศุภชัย  ใจน้ำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ท้าวบาง
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภาคภูมิ  รอดโรคา
2. เด็กหญิงเกล็ดนที  ระวังเป้า
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติศักดิ์กำธร
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงวราพร  สืบบุก
2. เด็กหญิงวัลลภา  แสงหิรัญ
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรุจิเรข  สีเขียว
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเหรา
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายวรินทร  เณรจาที
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกุลนาถ  นงค์ทอง
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายรัตน์ธกิจนุกูล  สาททอง
 
1. นางนิสากร  คุณโท
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ไทยศรี
 
1. นายไพบูลย์  สมบูรณ์ดี
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงขะใจ  -
 
1. นายสุพัฒน์  กลัดน้อย
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายประสิทธิชัย  กระโห้แก้ว
 
1. นางบังอร  อุดม
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายปณต  ชาวอบทม
2. เด็กหญิงผักกาด  จันทราทิพย์
3. เด็กชายสหัสวิช  ฉิมมา
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยางพล
2. เด็กหญิงนวพร  พรศรีฤทัย
3. เด็กหญิงปานตะวัน  ชูขวัญ
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมพ่วง
2. เด็กชายวรเดช  ศรีโปฎก
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญยาใจ
 
1. นางสาวเกญมณี  การะเกตุ
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์อินทร์
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  พึ่งนุสนธิ์
2. เด็กชายศิรวัฒน์  ประยูรวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์อุทัย
 
1. นางสาวศรินยา  ศรีจันทร์อ่อน
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  จำเมือง
2. เด็กชายภูริภัทร  มนตรี
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงหิรัญ
 
1. นางวาสนา  แร่เพชร
2. นางสาวณัฐมนต์  บุญครอง
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กชายปิยทัศน์  แย้มอาษา
2. เด็กหญิงพรรษชล  อินทร์อำนวย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ออระเอี่ยม
 
1. นางสาวเปรมิณทร์  กล้าหาญ
2. นายจรูญ  มาลาคำ
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายพูนศักดิ์  แซ่เบ้
2. เด็กหญิงวรันตรี  ทิมใจทัศน์
3. เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
2. นางสายฝน  จันทร์สระคู
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ไกรรักษ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงสุวารี  สระศรีสม
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งโสภา
2. เด็กชายทินภัทร  วันอยู่
3. เด็กชายอภิรักษ์  การเพียร
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
2. นายจิตติมา  มุสิจะ
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ภาพสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ดาวเรือง
3. เด็กชายวีรภัทร  จำปานิล
 
1. นางอุบลรัศมี  วงษ์จันทร์
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายสมชัย  ช้อยระย้า
2. เด็กชายเค  หม่อง
3. เด็กชายไปร์ท  หม่อง
 
1. นายปัญญา  ศรีรอบรู้
2. นางอุทัยวรรณ  หงษาวดี
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปาราเมศ  ราชสิงห์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คนงานดี
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  เวชกุล
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายชัยพล  จารุภูมิ
2. เด็กชายธนพนธ์  มาลัยทอง
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุษบา
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ยกบุญญาธิการ
2. เด็กชายวรายุทธ์  แก้วบัวดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  ยกบุญญาธิการ
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายจีรภัทร  เสือศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดาวเรือง
3. เด็กชายนครินทร์  ทองสกุลพันธ์
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรแก้ว
2. เด็กชายภราดร  พรมยศ
3. เด็กชายศิริภัทร  มาลา
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1. เด็กชายนที  นักฟ้อน
 
1. นายชัยรัตน์  เนียมอินทร์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายนัชชานนท์   ศรีมณฑา
 
1. นางชำเลือง  กลิ่นลำดวน
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจซื่อ
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงจินทภา  ผู้มีทรัพย์
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายสุเมธ   นักใจธรรม
 
1. นางชำเลือง  กลิ่นลำดวน
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิวาพร  ทักขพานิชย์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  มากระจันทร์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงเด่นนภา  อู่อรุณ
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงอุทุมพร  เอี่ยมพันธ์ฉิม
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เจดีย์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงยลดา  ราแพงดี
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุจารี  ปรีสงค์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลิ้มมั่ง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงธนภร  เทียนแจ่ม
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พิลาวุฒิ
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เฉี่ยวงษ์ทอง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอิศเรศ  ตรีศักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงสุธิดา  ลานภูเขียว
 
1. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกันทิมา  ทองคำสุข
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กชายวรากร  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ลีสุขสาม
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายณัฐพล  หอมสุข
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อรามัญ
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกนกพล  ไกรทองสุข
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  กลมเกลียวญาติ
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซ้ายชูจีน
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  พุ่มมาลา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุ่นใจดี
4. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ภูฆัง
5. เด็กหญิงธัญเรศ  ทองบ้านโข้ง
6. เด็กชายธีรศักดิ์  บรรดาศักดิ์
7. เด็กหญิงนิภาพร  คงพรม
8. เด็กหญิงผกามาศ  งวษ์พันตรี
9. เด็กชายพุทธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
10. เด็กชายยสินธร  พรมชนะ
11. เด็กชายวันชนะ  นาควงษ์
12. เด็กหญิงวิจิตตรา  หะระพัน
13. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่นใจดี
14. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีบุญเพ็ง
15. เด็กหญิงสราญจิตร  ฮวบศรี
16. เด็กหญิงสุวิมล  ทองมีทรัพย์
17. เด็กหญิงอรอุษา  อ่อนดี
18. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์เหมือน
19. เด็กชายเชาวรัตน์  ทองคงอ่วม
20. เด็กหญิงโสภิณนภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นางสิริกัญญา  บุตรขจร
3. นางถนอม  จิตไว
4. นางโสภา  มาพลาย
5. นางสาวพรพิมล  ดอนหงษ์ไผ่
6. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายกิตติภัทร  ซาอุรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  พยายม
3. เด็กชายธนวัตร  น้อยจันทรา
4. เด็กชายนพพร  ปานนุช
5. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผิวพิมพ์ดี
7. เด็กชายภากร  ใจซื่อ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พยายม
9. เด็กชายวรุฒน์  น้อยหา
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พรมชนะ
11. เด็กหญิงศรันยา  ใจกล้า
12. เด็กหญิงศศิธร  ลมูลศิลป์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์พรม
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองบ้านโข้ง
15. เด็กชายสุเมธา  หะระพัน
16. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีราธิราช
17. เด็กหญิงเกศินี  สุขเจริญ
18. เด็กหญิงเนตรนภา  จุมพรม
19. เด็กหญิงเพชรดา  ท้าวลา
20. เด็กหญิงโสรยา  จักขุจันทร์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นายเสนาะ  บุตรขจร
3. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
4. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
5. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
6. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายศตวรรษ  อุ่นใจดี
 
1. นางทับทิม  สมาลาวงษ์
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายตะวัน  ปิ่นแก้ว
 
1. นางปภาดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายอดิศร  ศรีภักดี
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองเหลือ
 
1. นางบังอร   พีรพรพิศาล
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กชายธิติศักดิ์  แก้ววงษา
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สุขเกษฒ
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายราชศักดิ์  ต่วนเครือ
 
1. นายพีระพัฒน์  อนุรักษ์
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายวรรธนะสิน  โพธิ์ถนอม
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายธีทัศน์  จันทร์เครือ
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หอมไม่หาย
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงพูล
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นวลละออ
 
1. นางสาวอุษา  สายทอง
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์กิติสิน
 
1. นายสุจินต์  รอดโรคา
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมฆอุดม
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1. เด็กหญิงเกศกานดา  ฉิมเดช
 
1. นางวันเพ็ญ  ใจทหาร
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงกณิศา  จุ้ยใจเหิม
 
1. นางปภาดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวชัชชญา  นิ่งน้อย
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงยิหวา  จิตอ้าย
 
1. นางนันทนา  อริยะสัจจะธรรม
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 10 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วเมฆ
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรรณพร  แสงใส
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเมือง
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงวนิดา  พูลเกษม
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงกนกพร  เหง้าน้อย
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชนากานต์  คงอ่อน
 
1. นายวินัย  ดีปานแก้ว
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงปาณริเนตร  ไหวไว
 
1. นางสาวเภกะนันท์  พุกะนัดด์
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงพรดิษยา  จิตนิยม
 
1. นางสาวสุชารัตน์  ล้อมมหาดไทย
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จุมพรม
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงพรนภา  ซ้อนเสียงดัง
 
1. นางสาวศรีสุดา  แก้วบัวดี
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายเอกพล  สุขสำราญ
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กชายอัธญา  ช้อยเชื้อดี
 
1. นายสมพร  สนน้อย
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายสราวุฒิ  สมพันธุ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายนัฐพล  บุญกล่อม
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กชายพัชรพล  พันธู์รู้ดี
 
1. นางสาวศรีสุดา  แก้วบัวดี
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1. เด็กหญิงณัฐพร  มีใจมั่น
 
1. นางวันเพ็ญ  ใจทหาร
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  ทนเถื่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์  สุขวงศ์
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงอลิสา  ศรีเมือง
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงภัควดี  นนทรี
 
1. นางสุริยา  ศรีชมภู
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหลื่อมศรีจันทร์
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์กิติสิน
 
1. นายสุจินต์  รอดโรคา
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กหญิงอโนฌา  ช่างเกวียนดี
 
1. นางอมรา  วิลัยทอง
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กหญิงมลทการ์น  ชาวนายก
 
1. นายสมพร  สนน้อย
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสาริดา  ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผลงศร
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงมนรดา  เล็กมนตรา
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นางสาวศรีสุดา  แก้วบัวดี
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วภมร
 
1. นายนคร  คำพล
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กล่อมวิจิตร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงจันทิดา  โพธิ์พันธุ์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวจิราภรณ์  บุตรพรหม
 
1. นางสาวเภกะนันท์  พุกะนันด์
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์เจริญ
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กชายพาณิชย์  ใจหาญ
 
1. นางสาวจารึก  สุขสวัสดิ์
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายปารนันท์   ศรียาวงศ์
 
1. นางสาวนลินี  ดวงเวียง
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงนภัษ  แผ้วสุวรรณ
 
1. นางปทิตตา  ธรรมพิทักษ์
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอลิชา  ชัยเกตุ
 
1. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงชนากานต์  น้อยชื่นพันธ์
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รามัญอุดม
 
1. นางปภาดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงนันทิยา  ศรีสมบัติ
 
1. นางศานันท์ฐินี  ศิลาดี
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงศิริมา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปุญญิสา  สุทธิสิทธิ์
 
1. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิลาโรจน์
 
1. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ทิพยานนท์
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงปาณิศา  นพนงค์
 
1. นางสาวจารึก  สุขสวัสดิ์
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงสุธิตา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวอังคณา  ปราบสกุล
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตาลเพชร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หอมขจร
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หารพรม
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายภูริภัทร์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กชายศุภกร  ผิวบัวคำ
 
1. นางศุภิกา  ชูสินธราดล
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายวันชระ  กองม่วง
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 1. เด็กชายธีรภพ  สิงห์สกุล
 
1. นายอนุชา  ผ้าขาว
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายภัทรภพ  ยอดทอง
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เขียวหวาน
 
1. นางสาวอุษา  สายทอง
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภุมมา
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงขจารินทร์  สว่างศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงธนพร  สังขวรรณ
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. นางสาวอาริตา   อุ่นโสดา
 
1. นายสมควร  ยอยรู้รอบ
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุจารี  ปรีสงค์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จำเมือง
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.16 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลณิชา  วงษ์กฏ
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณิศาอร  อู่อรุณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วงษ์ปรีดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายธนโชติ  ภู่ระหงษ์
4. เด็กหญิงธันยาภรณ์   ศรีสังข์งาม
5. เด็กชายธานุภาพ  พัฒนะ
6. เด็กหญิงนรมน  หงษ์โต
7. เด็กหญิงนิรชา  หมอยาดี
8. เด็กชายมารุต  บุญสกุล
 
1. นางสาวแคทรียา  อภิเดช
2. นางสาวสุรนารี  ศึกหาญ
3. นางสาวยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายกิจรุ่งโรจน์    นันทาธิราช
2. เด็กหญิงจันทิมา   ลาแพงดี
3. เด็กชายชัยณรงค์   หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กชายฐากร   หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กชายปัณณวิชญ์   ว่องเจริญพร
6. เด็กหญิงพรรษา   มีศิริ
7. เด็กหญิงรวิสรา   แซมมณี
8. เด็กหญิงอารียา   ผิวอ่อนดี
 
1. นางสุนทร  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวหัทยา  สุดยอด
3. นางสาวสุรภา  เหล็งหวาน
 
420 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายนิวัตน์  หมโมรี
2. เด็กหญิงปิยดา  โตหลวง
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  โกมลสิงห์
4. เด็กหญิงพรชนก  คงคาหลวง
5. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญช่วย
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์งาม
7. เด็กชายอภิชาติ  พัดโต
8. เด็กชายไพศาล  กลิ่นสอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เปี่ยมสุภาพ
2. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
 
421 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนนันท์  คำหอม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญรอด
3. เด็กหญิงยมลภัทร  ลัยวงษ์
4. เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา
5. เด็กหญิงสโรชา  หอมหวล
6. เด็กหญิงหิรัญญา  ไกรทองสุข
 
1. นายสมัคร  เทพสถิตย์
2. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
3. นางสาวเมทินี  มากสอน
4. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
422 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนาพร  บุญทองสุข
2. เด็กหญิงนันฐสา  บุญโสม
3. เด็กหญิงภัทรศรี  แสงธรรมนาถ
4. เด็กหญิงมธุชา  บุตรนิน
5. เด็กหญิงวิยดา  หงษ์ศรีเมือง
6. เด็กหญิงอนันธิดา  ท้าวกัลยา
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางสาวพัชรี  นาคผง
3. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
4. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
423 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรภัทร  อินสว่าง
2. เด็กชายธนพัฒน์  โพธิพงษ์
3. เด็กชายอชิรวิช  เอี่ยมสกุล
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวเมือง
5. เด็กชายแสงสุรีย์  เกิดหนุนวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โกลากุล
2. นายอายุทธ  เพ็งพันธุ์
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงพรพิชชา  จงรัตนานนท์
 
1. นางสาวรสิตางค์  เรืองขจร
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายภวมินทร์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายอลงกรณ์  เถียรประภากุล
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ก้อนทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  สุขอีสาน
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระหลวง 1. เด็กหญิงจิราพร  สนธิเณร
 
1. นางสาวศนิกานต์  มากมาย
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สงบวาจา
 
1. นายกฤษกร  กุศลมา
 
429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ดีดก
2. เด็กชายณัฐพร  บุญศรีวงศ์
3. เด็กชายภควรรษ  ไกรทองสุข
4. เด็กชายศิริมงคล  จันทร์ส่องแสง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เศษสุวรรณ
6. เด็กชายเจษฏากร  ฉิมวงษ์
 
1. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
 
430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายกำพล  เจริญดี
2. เด็กชายกิตติภูมิ  สุมังคะ
3. เด็กชายทรงชัย  จันทร์น้อย
4. เด็กชายปิยะชัย  จำปาไคร้
5. เด็กชายยอด  -
6. เด็กชายฮัว  เกม
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายศิริ  ไทยทวี
3. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงณฐิตา  นูมหันต์
2. เด็กหญิงธิติมา  บุตรน้ำเพ็ช
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หอมไม่หาย
4. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มรัตน์
5. เด็กหญิงสุมินตรา  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายอิสรภาพ  จริรัมย์
 
1. นางวิมลภา  ไขแสงทอง
2. นางสาวเบ็ญจา  ด้วงอินทร์พงษ์
3. นายนำพล  มากสอน
 
432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประกอบทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศวิชัย
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญแสง
4. เด็กหญิงนุจรี  โพธิ์พรม
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
6. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนสมกิจ
 
1. นายอุดม  คำเรียง
2. นางบุษยา  คำเรียง
 
433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกรรชัย  ผิวเผือก
2. เด็กชายพัชรพล  สามงามยา
3. เด็กชายวิชิต  ชินะเกิด
4. เด็กชายศิวัฒน์  สวยล้ำ
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  ปิยภัณฑ์
6. เด็กชายอรรธิเดช  ทับอินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  โมรา
2. นางสาวสุภาพร  แย้มอาสงษา
 
434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐาจิลา  วัฒน์ศิริกุล
2. เด็กหญิงณิชามาศ  เนียมแก้ว
3. เด็กหญิงธันยา  อู่คงคา
4. เด็กหญิงปภาวดี  ด้วงเหว่า
5. เด็กหญิงปัญจรีก์  เหมเวียงจันทร์
6. เด็กหญิงพรจีรา  ไทยเจริญกิจการ
 
1. นายบรรยง  มากสอน
2. นางกฤษณา  มากสอน
3. นางดารณี  แม้นเทวฤทธิ์
 
435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายกรวิทย์  มีเตอ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บูชา
3. เด็กชายธนภัทร์   สายทรัพย์
4. เด็กชายนพพร  วัดมาลี
5. เด็กชายวัลลภ  เชยชื่นทรวง
6. เด็กชายสาธิต  บูชา
7. เด็กชายอนุรักษ์  สอนกลิ่น
8. เด็กชายอนุรักษ์  ใจตรง
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รูปสม
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรุณแสงศิลป์
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  ดิษฐวัด
4. เด็กหญิงบุษกร  สุขจิต
5. เด็กหญิงริชาภัทร  ศักดิ์มงคลชัย
6. เด็กชายอิสราภรณ์  เจนประเสริฐไกร
7. เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางสาวภัชชา  นาคประเสริฐ
3. นางศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บูชา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บูชา
3. เด็กชายทศพล  สอนลี
4. เด็กหญิงมนต์ภัสสร  วิวัฒน์กสิกิจ
5. เด็กหญิงรัตนวลี  สายทรัพย์
6. เด็กหญิงลลิตา  บูชา
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บูชา
8. เด็กหญิงสายฝน  สีน้อยเมือง
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
2. นายสัมฤทธิ์  ผิวบัวคำ
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพรหมสถิตย์  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงสรัญวิกา  น้อยเลิศ
3. เด็กหญิงอารียา  ชะสีรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์  ลัดดากุล
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กลั่นจันทร์
3. เด็กชายภานุพงศ์  กองม่วง
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นายอดิศร  เนตรพระ
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงช่อผกา  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  หกพี่น้อง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เจริญผล
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นางสาวดาริณ๊  กลิ่นคำหอม
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1. เด็กชายดนวัต  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงผกาวัลย์  ฉิมวัย
3. เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์อุทัย
 
1. นางสาวจินดา  ประชุมพันธุ์
2. นางปทิตตา  ธัญญเจริญ
 
442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอกปัดชา
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สายบัว
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1. เด็กหญิงชญานิน  มิตยะสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พลอยสุกใส
2. นางสาววรัทย์ริษา  อัครภาณุภัทร
 
444 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ใจซื่อ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
2. นายพิภาค  จอมพงษ์
 
445 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายจิรภัทร  วรรณถิรหงส์
2. เด็กหญิงวริศรา  ไพรวัน
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
446 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  อินบำรุง
2. เด็กหญิงปวีณา  คล้ายสีทอง
 
1. นางสาวฐิติยา  รัตนายน
2. นางสาวฐิติยา  รัตนายน
 
447 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญวิเชียรฉาย
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แสงหิรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
448 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักริน   มากะนัตย์
2. เด็กชายฉัตรชัย  ใจดีเฉย
 
1. นายชูศักดิ์  โชติพันธุ์
 
449 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงเขมมิกา  สุขภิบาล
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
450 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวชนิกา  สุนธิวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มณฑาทัด
 
1. นายณัฐพงษ์  เทศทอง
2. นางสาวกาญจนพรรณ  ทองไหลรวม
 
451 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ขำทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  นฤหาย
 
1. นางสาวบาหยัน  จามะรี
2. นายสมบูรณ์  ขุนเศรษฐี
 
452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชรพล  นฤนาทไมตรี
2. เด็กชายอภิรัก  ชาวบางงาม
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
453 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายคุณาศักดิ์  นุกูลคราม
2. เด็กชายวัฒนา  พิสุทธิ์สกุลรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
454 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กชายชาติชาย  ชาวโพธิ์สระ
2. เด็กหญิงศร  บุตรหนองกร่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นางพเยาว์  วงศ์กล่อม
 
455 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ใจรู้รอบ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจกล้า
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
456 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงฟ้าไพลิน  ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุขประมาณ
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
457 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ชินพัณณ์
2. เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์
 
1. นางสาวศยามล  สุขเกษม
2. นางสุวะภา  พันธ์จันทร์
 
458 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  เหลืองวัฒนวิไล
2. เด็กหญิงปุยฝ้าย  วุยชัยภูมิ
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
459 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงศิริกานต์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นางสาวปรยา  เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี  พรเลิศเกษมสุข
 
460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงปนัดดา  รูปคมสัน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  สิโรมา
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ยนต์วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่คู
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
 
462 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพิยดา  เฆ่ดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สามงามต่าย
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
463 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงภัทรกมล  น้ำทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  ปานอำพัน
 
1. นายชูศักดิ์  โชติพันธุ์
 
464 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายธีธัช  กิจศุภไพศาล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะณี
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
465 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ผิวทองงาม
2. เด็กหญิงยุวรรณดา  เรืองศิลป์
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
466 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ละอองนวล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไขสะอาด
 
1. นางสุวะภา  พันธ์จันทร์
2. นางสาวศยามล  สุขเกษม
 
467 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรประภา  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ตุ้มนิลกาล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรชะนะ
 
468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิติพร  เพ็ชรอ่ำ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  เหรา
 
1. นางสาวชญานี  อ่อนใจดี
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชนะ  หนองเพียน
2. เด็กชายอธิภัทร  ศูนย์สิทธิ์
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล   บุญศรี
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กหญิงหทัยชนก   รอดเพชร
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวธัญญา  วงษ์ทองคำ
2. เด็กชายวายุพรรดิ์  ภัควันต์
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รื่นดอนไพร
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แย้มสำรวล
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนตา  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงอาริยา  รูปคมสัน
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  บ้านหนอง
2. เด็กหญิงศุภสุตา  จุ่มเปี้ย
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
475 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองเหมือน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สูงดี
3. เด็กหญิงปิยนันท์  อาจแย้มสรวล
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
476 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กชายชัยมงคล   ถิ่นเซโปน
2. เด็กชายพงศกร  บุญมี
3. เด็กชายศุภกร  ปานผิวแก้ว
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
 
477 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนิชาภา  ใจเอื้อย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำหอมกุล
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
478 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนากร  หมู่ศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ใจกล้า
3. เด็กชายพีรวิชญ์  เดชจิตต์
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
479 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองรุ่งทิพย์
2. เด็กชายนันทกร  เทศาราช
3. เด็กชายศราวุฒิ  โชว์พานิช
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจินดา
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กชายจิรวิทย์  โพธิ์พระรส
2. เด็กชายธนะวัฒน์  ประกอบธรรม
3. เด็กชายวันชัย  ยา
 
1. นายจำเริญ  จิตบรรจง
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายคณิติน  อุ่นใจ
2. เด็กชายวรวุฒิ  จิตอาพร
3. เด็กชายศุภกิจ  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายหัสพงศ์  รักวงษ์ไทย
2. นางสุวิมล  สุตโต
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  แตงอ่อน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่อึ้ง
3. เด็กชายเจษฎากร  ทนเถื่อน
 
1. นายอนุชา  นักพรานบุญ
2. นางสาวขวัญแก้ว  ขำปู่
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกันทิมา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงนนทพร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กลั่นเจริญ
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน
2. เด็กหญิงประภัสรา  เจริญรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงรพีพร  กระต่ายทอง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงณัฐพร  รักน้อย
2. เด็กหญิงมัณฑณา  แก้วเลาขวัญ
3. เด็กหญิงวริยา  วันเพ็ญ
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทรัพย์สมบรูณ์ชัย
2. เด็กหญิงฐิตาพัฒน์  ชายสีอ่อน
3. เด็กหญิงพรชิตา  สมเหมาะ
4. เด็กหญิงพัชราภา  เอกปัชชา
5. เด็กหญิงสุนิตา  ยอดเพ็ชร
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุข
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางภาชุณี  ใจกล้า
3. นางวิมลรัตน์  วงษ์กัณหา
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกมณี  เพ็งคล้าย
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินทรักษา
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  รูปสม
4. เด็กหญิงจรรยา  ขุนทอง
5. เด็กหญิงนภัส  ปิ่นศิริน
6. เด็กหญิงพิชญาภา  หงวนตัด
 
1. นางเพ็ญศรี  จำปีเรือง
2. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
3. นางสาวเมทินี  มากสอน
 
488 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  โชติสาย
2. เด็กหญิงนภัสสร  สมเหมาะ
3. เด็กหญิงนฤมล  แย้มอาสา
4. เด็กหญิงพิยดา  เชาวนนท์
5. เด็กหญิงสิรินทรา  โสวัตร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จอมเมฆ
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางละเอียด  สอิ้งทอง
3. นางสาวพัชรี  นาคผง
 
489 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  สุขเกษม
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายสุบัน
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมขันติสุข
2. เด็กหญิงนภสร  บูชา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพรหม
 
1. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
2. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ดาวทอง
2. เด็กหญิงวิรากานต์  ขำอิ่ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีนวล
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
2. นางสุกัญญา  เจนศิริวงษ์
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ห้อยมาลา
2. เด็กหญิงภูษณิศา  จันทร์วงศ์
3. เด็กชายเมธัส  นิมมานนรวงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์  พฤกษาศิลป์
2. นางสาวฌาณุดา  ตั้งแสงสุวรรณ
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กหญิงปราญชนก  ศรีชมชื่น
2. เด็กหญิงพรชนก  เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงวารี  เพิ่มพูน
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  พานทอง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงอัสมา  ผลจรัญ
 
1. นางเพ็ญศรี  จำปีเรือง
2. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงฉันทิสา  เข้ดี
2. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ผิวสุข
 
1. นางนารีวรรณ  ธนสมบัติวิวัน
2. นางนางนารีวรรร  ธนสมบัติวิวัน
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธีรพงษ์  แสงนุตร์
2. เด็กหญิงลินดา  สำเภาทอง
3. เด็กชายวิสูตร  กองม่วง
 
1. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
2. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตมณี  สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงประณิตา  เรืองทองดี
2. เด็กหญิงวิมล  กุตจิระ
3. เด็กหญิงสโรชา  นุชชาวนา
 
1. นายสมศักดิ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาววรมณ  เจริญศรี
 
499 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เอกบวรพรรณ
2. เด็กหญิงพัชรี  ประจำเมือง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เล็กกระจ่าง
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกตุเห่ง
2. เด็กหญิงบุญศิริ  ชันพรมมา
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อบอุ่น
 
1. นางนิภารัตน์  ศรีสำราญ
2. นางสุทธิรัก  มหาเมฆ
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชาริณี  สุขสาคร
2. เด็กหญิงพรรนิภา  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงโศภนิศ   เตียะเพชร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นางแย้ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุมณี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่อึ้ง
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงดิษฐ์
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธาดา  จินดาวงษ์
2. เด็กชายนราธิป  เทพทอง
3. เด็กชายวสิษฐ์  สืบส่วน
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวปวีณา  เสือเขียว
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุวรรณชัย
2. เด็กหญิงสโรชา  สุพรรณคง
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางนภาพร  จ้อยศรีเกตุ
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1. เด็กหญิงปุณณมาส  เรืองทองดี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนงาม
3. เด็กหญิงสุภัค  เสียงโสม
 
1. นายยุทธนา  พันธุเณร
2. นางสาวกาญจนา  หอมกุล
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.14 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายพิษณุกร  จีนกระจันทร์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  สีเหลือง
3. เด็กหญิงอริญรดา  ละอองนวล
 
1. นางสาวนาตยา  จิวรรจนะโรดม
2. นางสาววรวลัญช์  มูลละออง
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.81 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กชายอภิรักษ์  จำเนียรกุล
2. เด็กชายอลงกรณ์  มังกรกรรณ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  พึ่งนุศล
 
1. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
2. นางสาวกฤตกมลนัทธ  ดีพลงาม
 
508 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เพ็งเหมือน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ภูครองเชิง
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ทับแสง
 
1. นางสาวนลินี  โพธิ์นุช
 
509 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.14 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงกังสดาล  ไกรทอง
2. เด็กหญิงสายฝน   วัฒนไกร
3. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วศรี
 
1. นางสาวจรรยา  อ่อนศรี
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กหญิงภาวิณี   ทองดอนพุ่ม
2. เด็กหญิงวรรณภา   หอมสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถินมานัด
 
1. นางสาวเทวพร  ขำเมธา
 
511 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เพชรคนชม
2. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายสุบรรณ
3. เด็กชายธีราวุธ  เพชรคนชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
512 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงชื่นนภา  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงน้อย  อุ่นจุ้ย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรวงษ์
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายศิริ  ไทยทวี
 
513 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอดิสร  รัตนวรรณ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อ่อนไทรแก้ว
3. เด็กชายโชคพรอนันต์  นกเล็ก
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางสาวพัชรี  นาคผง
 
514 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จ้อยเจริญ
2. เด็กหญิงฉันชะนก  ใหญ่เจริญ
3. เด็กหญิงปารีณา  ศรีนิล
 
1. นางสาวจรรยา  อ่อนศรี
 
515 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วารินิน
2. นายวีระภาพ  แสงทองดี
3. เด็กชายสาคร  เนียมมอญ
 
1. นายพิสิทธิ์  นนท์แก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
516 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพงศธร  ปรางศร
2. เด็กหญิงวันดี  สายศิลป์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีคุณแสน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจตรง
2. เด็กหญิงณัชชา  วัชวงซ์
3. เด็กหญิงมณธิญา  ใยบุญมี
 
1. นางสาวศรัญญา  สุนทโรจน์
2. นางสาวเนตรนภา  ฝัดค้า
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงธิติพร  เกษมสุข
2. เด็กชายธีรนัย  ทองงาม
3. เด็กหญิงวรากร  นพนงค์
 
1. นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ์
2. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
 
519 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รักไทย
2. เด็กหญิงรัตนากร  เมืองศรี
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ก่ำจา
 
520 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สมานผิว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรือนทองดี
3. เด็กหญิงธนาภา  อาจหาญ
 
1. นางสาวสุรนารี  ศึกหาญ
2. นางสาวสุมิตตา  เจริญหอม
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีถัน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชาววังฆ้อง
3. เด็กหญิงพรสุดา  มากระจัน
 
1. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
2. นางสุวรรณา  มากระจัน
 
522 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ล่านาลาว
3. เด็กหญิงสุปรียา  ดาละฮิม
 
1. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
2. นางพูลสุข  บุญมี
 
523 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินทรเทศ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสกลสุภา  อ่อนกล่อม
 
1. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
 
524 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญเส็ง
2. เด็กหญิงนีรชา  ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุขสาคร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงธัญมาศ  คำมา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทร์มอญ
 
1. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
2. นางอารี  ปฐมมีโชค
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงชนกานต์  รูปสม
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  วงษ์พานิช
3. เด็กหญิงอาภัสสรา  อ่อนจันทร์
 
1. นางอุไร  ศรีเหรา
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงกนกพร  แจ้งสันต์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  รักพันธ์
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายพรหมมินทร์   ดีเสมอ
2. เด็กชายสิริมงคล  เทพพรรณรงค์
3. เด็กหญิงเมทินี  ทองคำ
 
1. นายบุญนำ  จันทร์โอกุล
2. นางปราณีต  บูรณะกนก
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 1. เด็กหญิงรัตนพร  สารีผล
2. เด็กหญิงวราพร    รอดสนใจ
3. เด็กหญิงสิรีธร  มีชนะ
 
1. นางบุษบา  มั่นช้อย
2. นางสาววรวรรณ  ทองลิ้ม
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  เขียวไสว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กลศึก
3. เด็กหญิงอภิสรา  บางน้ำมิตร
 
1. นางยุคลธร  สุวรรณดี
2. นายสถาปนิก  วรสิทธิ์
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวกัลยา  ชมชื่น
2. นายธีรชัย  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงอ้อน  แจ่มใจ
 
1. นางสาวพิศมัย  เกิดโภคา
2. นางสาวปาริชาต  สมใจ
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญวุฒิธรรม
3. เด็กหญิงอรัญญา  แจ้งดอนไพร
 
1. นางสาวพัชรี  นาคผง
2. นายธนาวัตร  ใจตรง
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุริย์แสง
2. เด็กหญิงศิรินภา  เชาว์ไวพจน์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มณีผ่อง
 
1. นางสาวศกรณมนทร์  นิลธร
2. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  แสงงาม
2. เด็กชายพัฒนะ  แสนชา
3. เด็กหญิงอรนุช  ยางก้อน
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงวรพิชชา  อุบลเลิศ
2. เด็กชายวาทินี  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทร์มอญ
 
1. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
2. นางไพรัตน์  แสงประเสริฐ
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงขจรพรรณ  หุ่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนพร  เรืองทอง
3. เด็กหญิงเมริษา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์
2. นายกิตปกรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระหลวง 1. เด็กชายผาภูมิ  ชนะอุดม
2. เด็กชายอภิรักษ์  ดอกเบญจมาศ
3. เด็กชายอริญชัย  สินทรา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พฤกษชาติ
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงพรนภา  รักพืช
2. เด็กชายวณิช  บูชาธรรม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   บูชา
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวกลับ 1. เด็กหญิงพิมผกา   ผิวเผือก
2. เด็กชายสุภัสสรา  บุญรอด
3. เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  ชิมสด
 
1. นางสาวพรรณิภา  เกิดพงษ์
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอื้อมเก็บ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงธนารีย์  ตันติโรจน์
 
1. นางบุญรักษ์  สีเหลือง
2. นางสาวจารุวรรณ  ชุบเลี้ยง
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงวรดา  คนเจนดี
3. เด็กหญิงวรัมพร  พาพร
 
1. นางเพชราภรณ์  เล้าภาษิต
2. นางสาวขวัญเรือน  เจริญผล
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นงค์ทอง
2. เด็กหญิงตุลาพร  อยู่โภชนา
3. เด็กหญิงรัตติยา  บัวนาค
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางประชุมพร  เสฏฐ์คณา
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สระทองอินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองเกตุใหญ่
3. เด็กหญิงพรนภา  สุกรีวนัฏ
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงมุทิตา  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ราชเดโช
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ออมสมสวย
 
1. นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์
2. นางอรนุช  ยอดอ่อน
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โชติกันตะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ยนต์วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  แร่เพชร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจซื่อกุล
2. เด็กหญิงนิรชา   ชาวนาโค
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พลายยงค์
 
1. นางสาวโกสุม  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พันธ์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  อิ่มแผ้ว
3. เด็กหญิงอรณิชา  มาลัย
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงรัตนวรรณ  ละมูลมี
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พุ่มจุ่น
 
1. นางจิตรา  พลเสน
2. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จูเอียม
2. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงนาตยา  นิลเปิ่ยม
 
1. นางสาวพิชา  อรุณแสงศิลป์
2. นางสายัณห์  ใจซื่อ
 
550 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพทอง
2. เด็กชายชัยอนันต์  กุลสาลี
3. เด็กหญิงสุรีวรรณ  น้ำดอกไม้
 
1. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
2. นางสิริพร  ศรีเหรา
 
551 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ระเวกโสม
2. เด็กหญิงรัตนากร  เกิดสมนึก
3. เด็กชายวัลลภ  วัชระพิมลมิตร
 
1. นางดวงตา  บัวเอี่ยม
2. นางสาวนันทิยา  พันธุ์มาตร
 
552 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สาแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายศุภกิจ  พูลทองคำ
 
1. นางสาวปัทมา  เกตุหลิม
2. นางสาวณัฐกฤตา  ทีปะลา
 
553 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเหรา
 
1. นางศรีนวล  รักอู่
2. นางนวรัตน์  จำปาทอง
 
554 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณรงกรณ์  คำเวียง
2. เด็กชายอิทธิพล  ครเอี่ยม
3. เด็กหญิงแพรว  อุปวงษ์
 
1. นางจันทิมา  ทองสุกใส
2. นางสาวแววตา  วิเศษสิงห์
 
555 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัชชา  อินทร์พันคำ
2. เด็กชายทวีทรัพย์  สุวรรณดี
3. เด็กชายธนวัฒน์  คำป้อง
 
1. นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว
2. นางสาวสุมนา  กลิ่นพุฒซ้อน
 
556 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทั้งตระกูล
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  เดชวรรณ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หงษ์โต
 
1. นางมาลี  วิเชียรศรี
2. นางฝันฟ้า  ปัตลา
 
557 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ใจเพ็ชร
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุดสายตา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บานไม่รู้โรย
 
1. นางสาวโสภา  เกิดสมนึก
 
558 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงวรรินทร์  ทองเหม
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อาจคงหาญ
 
1. นางนฤวรรณ  เกษสงคราม
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์วัง
 
559 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงรัทยา  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงแพรว  กลั่นคงคา
 
1. นางอรวรรณ  แก้วมี
2. นางวันดี  ชาวนาฟาง
 
560 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กหญิงวชิราพร   เกศมณี
2. เด็กชายสัญชัย   ไกรทองอยู่
3. เด็กหญิงสายฝน   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รูปสมดี
 
561 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  โนนโพธิ์
2. เด็กหญิงปริญญา  จุ่นพันธ์วงษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วนพเก้า
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวเอื้อมพร  ค้ำชู
 
562 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงกชกร  ใจซื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
 
563 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจบุญ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ใบบาง
 
1. นางสาววิมล  กัญญาคำ
2. นางรุ่งอรุณ  เรือนทองดี
 
564 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อรุณฉาย
 
1. นางสาวสันธณีย์  เนียมเพราะ
 
565 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กชายวุฒิชัย  บัวบาน
2. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวนิศา  ศรีจารุเมธาศักดิ์
2. นางสาวนันทกา  หาดี
 
566 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีจอหอ
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
567 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายพัฒนคม  โพธิ์ศรี
 
1. นายอนุพงษ์  เดชมงคลเจริญ
 
568 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีไพบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
569 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายมงคล  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
570 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แตงอิ่ม
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
571 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ด้วงขุย
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
572 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายเสน่ห์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใจบุญ
 
573 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทศทอง
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
574 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
 
575 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายนคร  ประเสริฐศิริวัฒน์
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
576 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายอำนาจ  ออมสิน
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
577 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายโอภาส  กนกชลาลัย
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
578 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำเนื้อดี
2. เด็กหญิงปภาวดี  แปจะโปะ
3. เด็กชายพงศกร  สายลือนาม
 
1. นางสาวจิราพร  ภิญญภาค
2. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
 
579 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจันทชัย  จันทมาลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมณี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
580 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายคุณากร  บุดดาวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  พรมมา
3. เด็กชายลภัส  มณีพันธ์
 
1. นายหัสพงศ์  รักวงษ์ไทย
2. นางสาวอาลิษา  ฤทธิเดช
 
581 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายณัชพล  โพธิ์เจริญ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อัมพรรัตน์
3. เด็กชายพันธ์ธวัช  อัมพรรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  สนธิเณร
2. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒซ้อน
 
582 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ฮวดศรี
2. เด็กชายวิทยา  วิเชียร
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองจันทร์ศรี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒซ้อน
2. นางสุกัญญา  สนธิเณร
 
583 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายทิวากร  แซ่จิว
2. เด็กชายปรัญชัย  เกษศรี
 
1. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
2. นางสาวสุภาพร  ภิรมย์เมือง
 
584 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงรัตตมณี  เลื่อนลอย
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เสริมศรี
 
585 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกระโจม 1. เด็กชายยศกร  หลีพัน
2. เด็กชายอภิศักดิ์    วัฒถากุล
 
1. นายสุรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวเพชรรัตน์  พิมพ์ทอง
 
586 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แพพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  พรมมา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  กลั่นภักดี
 
587 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีอรุณ
2. เด็กชายจิรพงศ์  แช่มชื่น
3. เด็กชายตุ้ย  -
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
588 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายชนมภูมิ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายปราโมทย์  เกิดโภคา
3. เด็กหญิงสุจินดา  พูดเพราะ
 
1. นางสาวกานต์รุจิสา  ภากรคุณากร
2. นางสาวผกามาศ  แยกผิวผ่อง
 
589 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกระโจม 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สาระกูล
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชาวไร่
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กลับทอง
 
1. นางการเกตุ  เกิดสมบัติ
2. นางสาวเพชรรัตน์  พิมพ์ทอง
 
590 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กชายบารมี  พูลทอง
2. เด็กชายพงษ์ทอง  หมดจด
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุญจันทร์
 
1. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
2. นางสมพร  แสงแก้ว
 
591 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายจักพล  แช่มชื่น
2. เด็กชายณัฐพล  ลิอุบล
3. เด็กหญิงเอื้อมพลอย  เฆ่ดี
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โรจนวิเชียร
2. นางสาวคามภีร์  ปัญสมคิด
 
592 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กหญิงประภาศิริ  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงราตรี  นิยมพลอย
3. เด็กชายอัมรินทร์   ใจตรง
 
1. นางสาวพลอยอัมพัน  มาพิจาร
 
593 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายจิรายุ  จิตต์ภิรมย์
3. เด็กหญิงเกษสุดา  มีนิลดี
 
1. นางสาวราตรี  อร่ามศรี
2. นางสาวกมลวรรณ  สุขเกษม