สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แหยมนา
 
1. นางสาวพิศสมัย  กิจเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณดี
 
1. นางนวลฉวี  นักฟ้อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำเนียงสูง
 
1. นายบัญญัติ  พิมทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กหญิงพันธ์วิรา  แก้วสว่าง
 
1. นางนฤมล  หมอยาดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  เพชรทอง
 
1. นางสาวสำอาง  ปัตวิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายมงคล  ใจตรง
 
1. นางสาวพลอยอัมพัน  มาพิจาร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  สิทธิศักดิ์
 
1. นางวรรณชนก  สุขีวงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงแก้วสุพรรณ  หงษ์เงิน
 
1. นางมนทิรา  นาคลำภา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกกร  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เกสรดอกไม้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านยมเบือ 1. เด็กหญิงแสงเดือน  เสร็จกิจ
 
1. นางเบญจวรรณ  คำดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61.75 ทองแดง 8 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทาระพิมพ์
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กหญิงทิวากร  นิรันพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์รฎา  วรรณโก
3. เด็กหญิงสุนิชา  โรจน์บุญถึง
 
1. นางนฤมล  หมอยาดี
2. นางเกษร  เสสังงาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเถื่อน
3. เด็กหญิงสุชัญญา  หยองอนุกูล
 
1. นางสาวกฤษณา   เชื้องาม
2. นางสาวกนกวรรณ  รักษี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงมุทิตา  รามัญวงษ์
2. เด็กชายวีรภัทร  คำกลิ่นหอม
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ดิสดี
 
1. นางจารุณี  ค้าแหวน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกำแหง
2. เด็กหญิงยุวดี   ช่างเรือนกุล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่ไหล
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
2. นางสาวเจติยา  ดากระบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายวีรภัทร  ม่วงคุ้ม
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ผิวทองงาม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณภัทร  จินดารัตน์
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยอดปราง
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 1. เด็กชายอิศวะ  สมบูรณ์ดี
 
1. นายวิษณุ  อุบลแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงตรีวิชญ์  ดีโป้ย
 
1. นางสาวประกายดาว  ชุมภูบาง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาววีรวรรณ  เกิดสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บุญเกิด
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทันโคกกรวด
2. เด็กหญิงพีรดา   บัวเขียว
3. เด็กหญิงสวิตรี   สินธุรักษ์
 
1. นางนงลักษณ์  อ่วยสุข
2. นายรพี  ศรีวิเชียร
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  วัณวงษ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชิดฉันท์
3. เด็กหญิงเขมรินทร์  สุนทรวิภาต
 
1. นายรามิล  เรืองวิเศษ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายเทวัญ  ดีบุกคำ
 
1. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายประภัตร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวฐิติกัญญ์  โชคสุขนิรันดร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงรุจิอร  ขาวประเสริฐ
 
1. นางสาววาสิณี  นักฟ้อน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองสู่
 
1. นางสาวนิลุบล  รูปหมอก
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  รักพันธ์
 
1. นายวุฒิชัย  สวิพันธุ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายชลศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์
2. เด็กชายธนนรินทร์  ตฤณชาติวณิชย์
3. เด็กชายธนอนันต์  ตฤณชาติวณิชย์
 
1. นายจอมพล  แปพิมพา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างเรือนกุล
2. เด็กหญิงธิติมา  รักราษฎร์
3. เด็กชายภีรพงษ์  ทองลิ้ม
 
1. นางวิภาวี  นาคศรีโภชน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ใจอดทน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองสีเหมือน
3. เด็กหญิงแง  -
 
1. นายสุริยันต์  แจ้งสว่างศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงฉันทนา  จิตมาตย์
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อาวาส
 
1. นางสาวกนกพร  สังขวรรณ
2. นางสาวฐิติกัญญ์  โชคสุขนิรันดร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายวายุ  สีเสือ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปาลพันธ์
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรีเหรา
 
1. นางสาวฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ
2. นายฉัตรดนัย  เบ้าพรุมมา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีท้าว
2. เด็กชายธนากร  มาลัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจบุญ
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
2. นางสาวมณีนุช  ดอกกะถิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุญมาดี
2. เด็กชายนราเทพ  ตรีมาลา
3. เด็กหญิงบี  หม่อง
 
1. นางสาวพรนิชา  ฉายวงษ์
2. นางสาวดวงธิดา  ศรีภักดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวงษ์
2. เด็กชายฐิติวัตน์  ศรีบุตรเจริญ
3. เด็กชายสุทธิมนต์  น้ำใจดี
 
1. นายอนุวัช  นิบรรพต
2. นายยงยุทธ  พึ่งพานิช
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงณิชากร  จีนกระจันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุขแสง
 
1. นางปารีณา  แสงฉาย
2. นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกาญจนา  จินดาอินทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ฤกษ์อรุณ
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  บุญมา
 
1. นางแสงดาว  ศรีชมเชย
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเกิด
2. เด็กชายณัฐพล  สีจันทร์ขำ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สาระโท
 
1. นางสาวศศิวิมล  ตันหยงธัชชัย
2. นางสาววิชุตา  บุญมี
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงนิภา  หระพันธ์
2. เด็กหญิงภัทวดี  ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชิ้้ววงษ์
 
1. นางปารีณา  แสงฉาย
2. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.21 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายนที  เมืองรามัญ
2. เด็กชายศุภสิน   เหมือนศรีเพ็ง
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.26 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพ็ชร
2. เด็กชายปิยพงศ์  บุญวิชิต
 
1. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.93 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายชนันธร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายสุริยเนตร  กาละภักดี
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วอิน
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  ยิ้มกลีบ
 
1. นางสาววรมณ  เจริญศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงสุภัตรา  แจ้งโพธิ์
 
1. นางอรนุช  ยอดอ่อน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่จู
2. เด็กชายพิสิฐพล  พรมคำ
 
1. นางกรรณิการ์  นันทศร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีลาดี
2. เด็กหญิงมะลิ   ชาสมหวัง
 
1. นางชญาณ์พิมพ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณคีรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1. เด็กหญิงพรหมพร  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายพีรภัทร  เม่นหรุ่ม
 
1. นางวารี   แดงสีหยุ่น
2. นางเรณู  ธรรมาวุฒิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตึกดี
2. เด็กหญิงวิชิตา  สอนแก้ว
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
2. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 60.8 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชยานันต์  สารวงค์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลายละหาร
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  มาเม่น
4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเจริญ
5. เด็กชายนวชาติ  แช่มช้อย
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ชูสุข
7. เด็กหญิงพรทิพย์  บำรุงเพชร
8. เด็กหญิงมุขดารัตน์  สะราคำ
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลี้สุพรรณ
10. เด็กหญิงวันศิริ  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวศุภรักษ์  จำปาสัก
2. นางสาวเจนจิรา   พลายละหาร
3. นางสาวสมใจ  ธนาจิระพัฒน์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาสุข
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์วิสิฐตระกูล
 
1. นางสาวศิรินนาท  หวังเกตุ
2. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองดี
2. เด็กชายพรชัย  สายศิลป์
 
1. นางสาวกาญจนธัช  มั่นเพชร
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงนนธิญา  ภู่พุ่มศรี
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ทองคำ
 
1. นายอนุชา  รอดโค
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เฟื่องดี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เครือวัลย์
 
1. นายเอกพล  ภิรมย์ประชาภัทร์
2. นางสาวณัฏฐกันย์  บุญลักษณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุสดี
2. เด็กหญิงศิริพร  กลิ่นหอม
 
1. นางพิไลพร  คงพรหม
2. นางอรนุช  สวยค้าข้าว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ้อยเจริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเกิด
 
1. นายมีเชาว์  พุทธิวัย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่เต็น
2. เด็กชายอดิศร  ทาศรี
 
1. นายสุรชัย  ชำนาญอักษร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงธัญนภัทร  มณีวงค์
2. เด็กชายวัฒนากรณ์  บุญสาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นางสาวปิยะดา  อดทนดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุมภา
 
1. นายรัตนชาติ  ผิวงาม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงโสรยา  แซ่ล้อ
 
1. นางอโณทัย  บริบูรณ์มี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ศรีนารัตน์
 
1. นางปราณี  ปั้นไว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  รัตน
 
1. นายรัตนชาติ  ผิวงาม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายก้องภพ  ภูมิมาโนช
2. เด็กหญิงจตุพร  หอมกระแจะ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทาธิราช
4. เด็กชายธีระศักดิ์  กุลมุติ
5. เด็กชายพงศ์ธร  พระมหาโพธิ์
6. เด็กหญิงพัชราพร  หงษ์เวียงจันทร์
7. เด็กชายอนุชิต  สุขวงษ์จันทร์
8. เด็กหญิงอริสรา  เฮียงเถื่อน
 
1. นางฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงกนกพร  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงนาตยา  เจริญจันท์
3. เด็กหญิงพรลภัส  ผิงอ่อนดี
4. เด็กหญิงพรวิลัย  ผิวผัน
5. เด็กชายภาสพร  ถนอมรัตน์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  กำลังดี
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  หงษ์โต
8. เด็กชายอัศกรณ์  สีเสือ
 
1. นางสาวฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ใจชื่น
2. เด็กชายชนะโชค  ผ่องศรี
3. เด็กชายนวพล  ทองงาม
4. เด็กชายศักดินันท์  น้อยศรี
5. เด็กหญิงสมฤดี  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ซื่อคง
 
1. นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ์
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
3. นายสุพัฒน์  สุขเกษม
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายกฤติธี  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายจีรพันธ์  หาญกล้า
3. เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ยิ้ม
4. เด็กชายปริญญา  ชื่นใจฉ่ำ
5. เด็กชายพีระพล  เรือนทองดี
6. เด็กชายไชยพัฒน์  สอนกลิ่น
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
2. นายพรชัย  ครุฑใจกล้า
3. นางสาวสันธณีย์  เนียมเพราะ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1. เด็กหญิงภิญญดา  รูปขำดี
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เสือรัตน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คงเปลี่ยน
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวชุม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงนฤมล  กันพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญสิงห์
 
1. นางสาวอุุษณีย์  จริตพันธุ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  สีบานเย็น
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุเห่ง
2. เด็กหญิงกฤติมา  ประกอบดี
3. เด็กหญิงลดามณี  มณีวงษ์
 
1. นางวรนุช  อุปวรรณ
2. นางสาวณิชาพัฒน์  พงษ์คำพันธ์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัญญาศรี
2. เด็กหญิงดาราธิป  ปลิกฉิม
3. เด็กหญิงมิรัณตรี  ใจเก่งดี
 
1. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
2. นางสุวรรณา  มากระจัน
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายสิทธิโชค  กิมนาค
2. เด็กหญิงสุภาพร  เปลี่ยนน้อย
3. เด็กหญิงอมรวลี  ใจเอื้อย
 
1. นายมีชัย  นาคชัยยะ
2. นางสาวสุวีณา  แก้วกระจ่าง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กหญิงกุสุมา  บัวทิม
2. เด็กหญิงดลนภา   ขำรัตน์
3. เด็กหญิงดลยา   ขำรัตน์
 
1. นางสาวกมลฉัตร  ละม้ายเมือง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายพีรพงษ์  สุวรรณคีรี
2. เด็กชายพุทธณา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวไอลดา  หงษ์เวียงจันทร์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งเจริญ
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเนลอย
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล  บุญศรี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  เธียรประณีต
2. เด็กชายธนาธิป   จำปาหอม
 
1. นางปรานอม  สุขเกษม
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  แสงหิรัญ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงหิรัญ
3. เด็กชายนภัทร  เตียะเพชร
 
1. นายสุรเดช  พลนำ
2. นายธนิต  ปะริน
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  งามขำ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทั่งคำ
3. เด็กชายอนัน  แสนแก้ว
 
1. นายสุจินต์  รอดโรคา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กชายชยานันต์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มีนิล
3. เด็กหญิงสุดาพร  หนูนุรักษ์
 
1. นางภณิตา  สายจำเริญ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กหญิงกิตติญาพร   เปรมไพศาล
2. เด็กหญิงวรัญญา   เอมอุ่นจิต
3. เด็กหญิงอาทิตยา  รอดโค
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  โพธฺิ์งาม
2. นางเสาวนีย์  ศุภรัตน์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 62.45 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ดาราวงษ์
2. เด็กชายสุริยา  อินทรสุนทร
3. เด็กชายอานันท์  มหาดเล็ก
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
82 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ปทุมสูติ
2. เด็กชายภักดี  บัวงามดี
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  ศรีทุ่งหมอ
 
1. นางมะลิ  อินทร์อำนวย
 
83 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายกันตพล  ดวงประวัติ
2. เด็กชายฐิติกร  โสมโซดา
3. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วแกมทอง
 
1. นางสาวรัศมีแข  กิจประเสริฐ
2. นางบุญจิรา  พุทธิวัย
 
84 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ใจบุญ
2. เด็กชายณัฐรัตน์  ยศสกุลเลิศ
3. เด็กชายวธกร   คชเดช
 
1. นางสาวสุกัญญา  แตงดี
 
85 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 1. เด็กหญิงณัฐนริญทร์   โพธิ์พันธ์
2. เด็กชายทรงกรต   ระบุตร
3. เด็กชายอชิระ   ทองคำ
 
1. นางวาสนา  ลี้ตระกูล
2. นางสาววาสนา  ตั๊นมาก
 
86 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กหญิงนันทิชา  หมื่นแสน
2. เด็กหญิงศริษา  นันทศร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กัลพงษ์
 
1. นางสาวเกศินี  พัฒน์ทอง
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกีรติ  ดีร้อยสำราญ
2. เด็กชายนิพนธ์  ฉวีวรรณ
3. เด็กชายวศิน  อินทร์สุข
 
1. นางจันทิมา  ทองสุกใส
2. นางสาวแววตา  วิเศษสิงห์