สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสงกรานต์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายอภิชาติ  มณีศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงปรารถนา  รุ่งเจริญ
 
1. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีบรรพต
 
1. นางสาวอุทัย  แร่รู้ดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงภิญญาภัทร  แย้มสุข
 
1. นางกชพร  ทองธนศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงฐาณิดา   สีดี
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ่งผล
 
1. นางสำเนา  กมลสัจจะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงธนาพร  ข่าขันมะลี
 
1. นางจินดาวรรณ  นาคอ่วม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงธัญญาสิริ  สรวยล้ำ
 
1. นางประชุมพร  เสฏฐ์คณา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์ละคร
 
1. นายมนูญ  แจ่มแจ้ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงนฤมล  พลายละหาร
 
1. นางวันเพ็ญ  คชการ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงอรณิชา  โตสวน
 
1. นางสาวสำอาง  ปัตวิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงนันทพร  ผิวทองงาม
 
1. นางเรณู  คิดดีกิตติธรา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว
 
1. นางปัญจพร  ช้างเขียว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา   เล็กคุนา
 
1. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงนันฐชา  พันธ์สุข
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  อินทะนาม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงธัญชนก   แก่นจันทร์
 
1. นางจิรวัลย์  สุขวงศ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงพรณิภา  ขันทองดี
 
1. นางณิชกานต์  สารทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงคณัฐชา  สมานมิตร
 
1. นางสาวรัตติรส  เสาสุดใจ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายณฐวัฒน์  สว่างศรี
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาวตาก้อง
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวชุม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงทิพาพร  จันทวาท
 
1. นางแพรวพรรณ์  ทองมี
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ข่มใจ
 
1. นางสุชิน  สุขรักษ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงปวาริตา  มุราชวงษ์
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สาวดี
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซ้ายชูจีน
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงอิสสรา  เอมสมบูรณ์
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจเก่งดี
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางประนอม  เสือคำ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงรติกร  เกตุคงแก้ว
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงศุพรรษา  ชาวเพชร
 
1. นางวันเพ็ญ  กลิ่นอ่อน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ซาสะปุ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์เงิน
 
1. นางสาวนิลุบล  รูปหมอก
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ด้วงละม้าย
 
1. นางสาวธนพร  สิงห์โตอาจ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงพรนิพาดา  จิตนิยม
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  พวงวรินทร์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายนัฐพล  ทัศน์เอี่ยม
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แหยมนา
 
1. นางสาวพิศสมัย  กิจเจริญ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
 
1. นางปราณี  สุขสมบูรณ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกณิการ์  เรืองขจร
 
1. นางนริสา  พรมหมื่นไวย์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหล็ก
 
1. นางชื่นสุมล  พุทธิมัย
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุดเส็งพันธ์
 
1. นางน้ำทิพย์  เปียศิริ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กชายฟีล์ม  พม่า
 
1. นางสาวเพ็ญพิมล  พยอมศรี
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงทรรศวรรณ  มีสมบูรณ์
 
1. นางรจนา  รักน้อย
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณดี
 
1. นางนวลฉวี  นักฟ้อน
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำเนียงสูง
 
1. นายบัญญัติ  พิมทอง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กหญิงพันธ์วิรา  แก้วสว่าง
 
1. นางนฤมล  หมอยาดี
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  เพชรทอง
 
1. นางสาวสำอาง  ปัตวิน
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายมงคล  ใจตรง
 
1. นางสาวพลอยอัมพัน  มาพิจาร
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พ่วงรอด
 
1. นางสาวกนกพร  มูลละออง
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดธัญญวารี 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรสุริวงษ์
 
1. นายชาญ  สุขรักษ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฏฐิฌา  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีสงวน
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงปีใหม่  ทองพัฒน์
 
1. นางสาวรัตติรส  เสาสุดใจ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วประดิษฐ
 
1. นางรัตนา  เทียนสมบูรณ์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มั่นใจดี
 
1. นางรุ้งนภา  เที่ยงธรรม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงศศิพร  ใจซื่อ
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  อินทะนาม
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คล้ายชัง
 
1. นางสาวอมรา  พิกุลแกม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  สิทธิศักดิ์
 
1. นางวรรณชนก  สุขีวงค์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงแก้วสุพรรณ  หงษ์เงิน
 
1. นางมนทิรา  นาคลำภา
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกกร  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เกสรดอกไม้
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านยมเบือ 1. เด็กหญิงแสงเดือน  เสร็จกิจ
 
1. นางเบญจวรรณ  คำดี
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทมาตย์
 
1. นางวรนุช  อุปวรรณ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอิทธิพล  สูงปานขาว
 
1. นางน้ำทิพย์  เปียศิริ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงเอมอัชฌา  อวนมิน
 
1. นางดวงเดือน  ชาวสวน
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัสพร  จันทร์เสียงเย็น
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงนฤมล  ราแพงดี
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงภัทรดา  ขันทองดี
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงมาลินี  ไหมเกตุ
 
1. นายนที  เทียนสมบูรณ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงอัญมณี  ใจเพ็ชร
 
1. นางจิราภา  ทองงาม
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงอัณทิชา  พันธุ์เลขา
 
1. นางสาวนิศาชล  รัตนสุวรรณชัย
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนิชา  เส็งดอนไพร
 
1. นางมนทิรา  นาคลำภา
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สำเนียงสูง
 
1. นางวันเพ็ญ  กลิ่นอ่อน
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายปริญญา  ขันตี
 
1. นางประนอม  เสือคำ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายสวิตต์  ศิวะประภา
 
1. นางสาวอิสสริยา  ภมรพล
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุนันทา  ชนะพาล
 
1. นางสาวพิศสมัย  กิจเจริญ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นใจดี
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธุ์มาตย์
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พุฒซ้อน
 
1. นางสุชิน  สุขรักษ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง
 
1. นางยุพา  ศิริสุรพงศ์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  จันทวาส
 
1. นางสาวธิติมา  ใหม่เอี่ยม
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สอิ้งทอง
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สาวดี
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณภัทร  พันธุจันทร์
 
1. นางณัชฌาน์  เที่ยงธรรม
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงธนาพร  ใจธรรม
 
1. นางสาวสุรียา  ศรีพูล
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงนภัสกร  ช้างเขียว
 
1. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสุนทร  แผนสมบูรณ์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายนันฒวัฒน์  ใจหาญ
 
1. นางสาวอิสสริยา  ภมรพล
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ทะจักร์
 
1. นางกาญจนา  อินทร์พลับ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สถาปนพิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวแสงเดือน  หงษ์เวียงจันทร์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธิติยา  ใจทัศน์
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงจิรดา  แก้วมั่น
 
1. นางกาญจนา  อินทร์พลับ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  บูชา
 
1. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. สามเณรเมธาวัจน์  อัมรัตน์จิรากุล
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงดาราวลี  เพียงนั้น
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงชมพูทิพย์  พ่วงแผน
 
1. นางประนอม  เสือคำ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงอพัชชา  สีมา
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงศิริพร  พันธุ์รู้ดี
 
1. นางสาวนิศาชล  รัตนสุวรรณชัย
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ตั๊น
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงอริสรา  ทนเถื่อน
 
1. นางธีร์มาภัสร์  สามงามแสน
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงอริสรา  นกใหญ่
 
1. นางสาวสำอาง  ปัตวิน
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไทยประเสริฐ
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงมีนา  เพชรแอ
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วตาสาม
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  วงษ์สกุลดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายศิวกร  นิ่มขันทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  รักอู่
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงศิราณี  นิ่มนวล
 
1. นางโศรดา  ดีระพัฒน์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปาระปิน
 
1. นางอนงค์  ถ้ำวัตร
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มรัตน์
 
1. นางขวัญธนา  ศรีบุญเพ็ง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงภัทราพร  พุทธา
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงทิพสุวรรณ  โสไกร
 
1. นางปิยะภรณ์  แสงสุข
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  โรจน์บุญถึง
 
1. นางนฤมล  หมอยาดี
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยมะสมิต
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วตาสาม
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นางสาวปาริชาต  ศักดิ์มงคลชัย
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  คนงานดี
 
1. นางผุสดี  เหลี่ยมดี
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงสโรชา  วัดปลั่ง
 
1. นางโศรดา  ดีระพัฒน์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกชกร  คล้ายคลึงดี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงดิษฐ์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กชายวรโชติ  อาจคงหาญ
 
1. นางปัญจพร  ช้างเขียว
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.4 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ์  คำบัณฑิตย์
 
1. นางผกาวรรณ  ชูดี
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61.75 ทองแดง 8 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทาระพิมพ์
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  รุ่งวาริน
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  เกียรติคงนน์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45.4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ครุฑใจกล้า
 
1. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 40.4 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจบุญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  หงษาวดี
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 38.6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงปิ่นฤดี  ชวนชม
 
1. นางสาวธนาพร  ภู่ระหงษ์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสาริดา  ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มฉาก
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงชุติมา  อุ่นใจดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ระเวกโฉม
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงนันทิตา  สร้างยืนยง
 
1. นางกาญจนา  อินทร์พลับ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46.8 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงนิตติยา  ใจมั่น
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46.2 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีบัวขาว
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญช่วย
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวิชุดา  แสงวิชา
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวสุฑาทิพย์  มั่งปริก
 
1. นางหนึ่งฤทัย  พระสุทา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงจันทิดา  โพธิ์พันธุ์
 
1. นางสาวพิศสมัย  กิจเจริญ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธัญญ์ญาณา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงนิติพร  แสงภู่
3. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล
 
1. นางฉันทนา  กานต์กัมพล
2. นางน้ำทิพย์  เปียศิริ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกันตา  เอี่ยมผิว
2. เด็กหญิงภัทรพร  แสงทอง
3. เด็กหญิงอัญมณี  ใจกล้า
 
1. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กหญิงทิวากร  นิรันพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์รฎา  วรรณโก
3. เด็กหญิงสุนิชา  โรจน์บุญถึง
 
1. นางนฤมล  หมอยาดี
2. นางเกษร  เสสังงาม
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเถื่อน
3. เด็กหญิงสุชัญญา  หยองอนุกูล
 
1. นางสาวกฤษณา   เชื้องาม
2. นางสาวกนกวรรณ  รักษี
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  อธิกเจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คุ้มตะสิน
3. เด็กชายรชตะ  มีถาวร
 
1. นางสาวสุวณี  สังขรัตน์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายกัลยกร  จีนกระจัน
2. เด็กชายจัทราวุธ  ชูก้าน
3. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์ประสาท
 
1. นางสาวณิชฌาณัชญ์  เพียรทอง
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กชายพรวิวัฒน์  กาลสมทบ
3. เด็กชายศราวุฒิ  เคนนา
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
2. นางสาวนิตยา  คำหอมกุล
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงชันญานุช  จันดา
2. เด็กหญิงนันทมน  นาคสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวรรณกาล  เสาร์แสง
 
1. นางจำลองลักษณ์  สุวรรณถาวร
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สามงามน้อย
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  คำเวบุญ
3. เด็กหญิงโสภิดา  ทองสูง
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  เกียรติคงนนท์
2. นางปราณีต  วันคลี่
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงคุณรัฎฐาธิปัตย์  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงวณิชยา  จุติพงษ์รักษา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวอิสาร
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางโสภา  นาคแก้ว
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นงรักษณ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เชื้องาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีทองทาบ
 
1. นางดวงเดือน   ชาวสวน
2. นางสาวโสภิดา  สายจำเริญ
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกรกมล  จิตใจมั่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจน์บุญถึง
3. เด็กหญิงลลิดา  จิตรบวรวงศ์
 
1. นางสาวสุพิศ  สายดำ
2. นางสาวปาริชาต  ศักดิ์มงคลชัย
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดวงเนตรงาม
2. เด็กหญิงดวงพร  แสงทองดี
3. เด็กหญิงธิตินันท์  โพธิ์เรียง
 
1. นางผุสดี  เหลี่ยมดี
2. นางณัชฌาน์  เที่ยงธรรม
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดวงศรี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงษ์วิรัตน์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พันที
 
1. นายไพโรจน์  ออระเอี่ยม
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงช่อแก้ว  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงพีระยา  เจือจันทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงดิษฐ์
2. นายกิตติธัช  เจริญใจ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงมุทิตา  รามัญวงษ์
2. เด็กชายวีรภัทร  คำกลิ่นหอม
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ดิสดี
 
1. นางจารุณี  ค้าแหวน
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านยมเบือ 1. เด็กชายศรันย์  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงศิรินทร์  ภูเวียง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ชูเลิศ
 
1. นางเบญจวรรณ  คำดี
2. นายอรรถพล  คำดี
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปาวีณา  สุกสี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานเพชร
3. เด็กหญิงลูกปลา  ศรีเมือง
 
1. นางบุษยารัตน์  มนตรี
2. นางอรวรรณ  พิบูลย์
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแม้น
2. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ชูชื่น
3. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  ศรีสุข
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใจเอื้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสียงสมใจ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อีดี
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นางสาวดาริณี  กลิ่นคำหอม
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกำแหง
2. เด็กหญิงยุวดี   ช่างเรือนกุล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่ไหล
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
2. นางสาวเจติยา  ดากระบุตร
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  พลเสน
2. เด็กหญิงทัศนีย์  กฤษเดช
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สาเป้า
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
2. นางสาวสุพรรษา  พละศักดิ์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนินาถ  ม่วงแก้ว
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  พึ่งโภคา
 
1. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
2. นางประไพ  อุดมผล
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ์  สุภาพ
 
1. นางผุสดี  เหลี่ยมดี
2. นางณัชฌาน์  เที่ยงธรรม
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงปุณณภา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ศิลาโรจน์
 
1. นางไพเราะ  ทัศนสุวรรณ
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงปริยากร  ยาสุกแสง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อานมณี
 
1. นางฉันทนา  กานต์กัมพล
2. นางรุ่งเรือง  ตาดี
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงธญญพร  แก้วศรี
2. เด็กชายพุทธิชาต  อ่อนละออ
 
1. นางสาวแสงเดือน  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวอุทัย  แร่รู้ดี
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ปานศรีนวล
2. เด็กหญิงพรชนก  เจริญสุข
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  วานิญจรูญเกียรติ
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเหมย
2. เด็กชายนิธิกร  ดอนจุ้ย
 
1. นายไพโรจน์  ออระเอี่ยม
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชนิดา  เส็งเจริญ
2. เด็กหญิงอริสา  ศรีโพธิ์
 
1. นายบรรเจิด  สมใจเพ็ง
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงนภัสสร  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วตา
 
1. นางสาวประภา  วิทยถาวรวงศ์
2. นางรุ้งนภา  เที่ยงธรรม
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สายอุราช
2. เด็กชายศฤณตวีร์  ทวีศิลป์
 
1. นางสาวกมลชนก  อาจคงหาญ
2. นางสาวกมลชนก  อาจคงหาญ
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายณัฐพล  ปรีเปรม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  วิจิตรปัญญา
 
1. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
2. นางสาวพันนิดา  แก้วสระแสน
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โคยะทา
2. เด็กหญิงปองขวัญ  ปิ่นเวหา
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพรนภา  ทุเครือ
2. เด็กหญิงสุวิภา  ใจกล้า
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ตุ้มนิลกาล
2. เด็กหญิงอรัญญา  จันทรา
 
1. นางสาวอิสสริยา  ภมรพล
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายวสุรัตน์  บูชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แช่มชื่น
 
1. นายวิริยะ  ธรรมอริยวงศ์
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงถาวรีย์  เผ่าพงษ์คล้าย
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ชนะพาล
 
1. นางสาวพิศสมัย  กิจเจริญ
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรมีดี
2. เด็กหญิงพรกมลวรรณ  อุ่นทิพย์เพชร
 
1. นางสาวนิศาชล  รัตนสุวรรณชัย
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายพงศ์ธร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงพจนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงพิมพิลา  ชูเนตร
2. เด็กหญิงโสรยา  สดใส
 
1. นายบุญชู  เก็งสุวรรณ
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงอัณธิกาญจน์  จิตรฉ่ำ
 
1. นางพเยาว์  ภักดีวงษ์
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จารุวรรณบำรุง
 
1. นางรจนา  รักน้อย
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  กลั่นใจดี
 
1. นางสาวอรอุมา  พิมพ์แก้ว
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายอัครา  วัลมาลี
 
1. นางสาวศรีประภา  ปรางสร
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐธภรณ์  นุ่มกัลยา
 
1. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงณิชาดา  สงวนสิน
 
1. นางอำนวยพร  สอิ้งทอง
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปุริสา
 
1. นางลัดดา  กุลวงศ์
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายวีรภัทร  ม่วงคุ้ม
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ผิวทองงาม
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณภัทร  จินดารัตน์
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยอดปราง
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐธนพล  โพธิ์พระยา
 
1. นางสาวกรณิการ์  ทองเชื้อ
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายภัสกรณ์  เชื้อเพชร
 
1. นางชื่นสุมล  พุทธิมัย
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พ่อค้า
 
1. นายมนูญ  วงษ์วันดี
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายสุรดิษ  รัศมี
 
1. นางนุชนรี  สุขสำราญ
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ธูปวิโรจน์
 
1. นางจันทพร  พูลทรัพย์
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
 
1. นางละออ  ใจแสน
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงศรัญญา  โสวรรณี
 
1. นางณัฐศอร  มีเกียรติเดชาธร
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  หงษเวียงจันทร์
 
1. นางสาวดุษฎี  เกิดจันทร์ตรง
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง
 
1. นางสาววาสิณี  นักฟ้อน
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กชายอธิพงษ์  จำปีเรือง
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 1. เด็กชายอิศวะ  สมบูรณ์ดี
 
1. นายวิษณุ  อุบลแก้ว
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงบัวชมพู  วงศ์เอก
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  แซ่เตียว
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงธัญวรินทร์  ยงพิศาลภพ
 
1. นายมนูญ  วงษ์วันดี
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธันยมัย  แก้วทอง
 
1. นางสาวกรณิการ์  ทองเชื้อ
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ฉิมวัย
 
1. นายครรชิต  ปานมุณี
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 13 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายวิรุฬห์  จิตต์ใจฉ่ำ
 
1. นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พลเวียง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชวกร  บุษบา
 
1. นางอัมพร  แสงดี
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงวัดท่า
 
1. นายจัตตุพล  ดลศรี
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงตรีวิชญ์  ดีโป้ย
 
1. นางสาวประกายดาว  ชุมภูบาง
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาววีรวรรณ  เกิดสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บุญเกิด
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงนิตยา  ยอดอานนท์
 
1. นางชุติมณฑน์  ลาแพงดี
 
205 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   จูมศรียา
2. เด็กหญิงพรพรรณ   ก้อนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอธิกา   โพธิ์พรม
 
1. นางสาวนภัสสร  ปัญรังษี
2. นางสาวลัดดา  กุลวงศ์
 
206 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไตรเมศ
2. เด็กหญิงวรรณรัชต์  รินทรึก
3. เด็กหญิงอรพินท์  คัดชา
 
1. นายปิยพล  คล้ายมี
2. นางศศิธร  บุญชัยยะ
 
207 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทันโคกกรวด
2. เด็กหญิงพีรดา   บัวเขียว
3. เด็กหญิงสวิตรี   สินธุรักษ์
 
1. นางนงลักษณ์  อ่วยสุข
2. นายรพี  ศรีวิเชียร
 
208 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจันทรา  อิ่มทอง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงวราลักษ์  พรหมมาสต์
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
2. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
209 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  หวังทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชยา  โมกกงจักร์
3. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิพันธุ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ซ้อนเสียงดัง
 
210 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปิ่นเวหา
2. เด็กหญิงกุลวดี  หงษ์ทองคำ
3. เด็กหญิงวริษฐา  โพธิ์เรียง
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางระเบียบ  โพธิ์พันธุ์
 
211 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนนาค
2. เด็กชายศรราม  เพชรศรีงาม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เทศนาม
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริทร  กลิ่นเกษร
 
212 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ดอกยี่สุ่น
2. เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงอุษามณีย์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  อ่วยสุข
2. นางนุชนรี  สุขสำราญ
 
213 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  วัณวงษ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชิดฉันท์
3. เด็กหญิงเขมรินทร์  สุนทรวิภาต
 
1. นายรามิล  เรืองวิเศษ
 
214 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวาสนา  พ่วงฉิม
2. เด็กชายอภิรักษ์  น้ำเพชร
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ  อาจแย้มสรวล
 
1. นางประไพ  บุญอนันต์
2. นางสาวชลลดา  ปูรณโชติ
 
215 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรประกาย  ศรีโปดก
2. เด็กหญิงสิรินญา  ช่างเพ็ชร์ผล
3. เด็กหญิงอารียา  แสงหิรัญ
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นายพรชัย  ชูชื่น
 
216 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกฤณ์ดนัย  ช่วยรักษา
2. เด็กหญิงพันทิพย์  แร่เพชร
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  เลี่ยนเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายฐิติวัชร์  วงษ์บุญเพ็ง
2. เด็กชายปิยะ  แสงวิชา
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจสุข
2. เด็กชายธนกฤต  ภูฆัง
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  โพธิ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงสุขวิมล  สุริรักษ์
 
1. นายปิยพล  คล้ายมี
2. นางสาวรสิตางค์  เรืองขจร
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 1. เด็กหญิงชนกชล  คุ้มศักดิ์
2. เด็กชายพชร  บุญนำ
 
1. นายประสาร  ดาวล้อม
2. นางสาวกัญญ์รสา  ทาชาด
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงนัธมล  ดวงผัด
 
1. นางสุนันท์  ประกอบทรัพย์
2. นางบุญเรือน  เดชาวิชิตเลิศ
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายศักรินทร์  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงเพชรลดา  กองม่วง
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นายบุญเลิศ  แสงดี
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายธีรภ้ทร์  ขุนสอาดศรี
 
1. นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกำพล  ยศประเสริฐ
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ปักษากนก
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  สะอาดเอี่ยม
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอรชพร  อุตสาหวงษ์
 
1. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายนครินทร์  ปทุมสูติ
 
1. นางสาวอรอุมา  พิมพ์แก้ว
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1. เด็กหญิงศิริกร  ไพรสิทธิ์ฤทธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  ธัญญเจริญ
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์
 
1. นางวิไลพร  เหมือนมี
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายเป็นเลิศ  เลิศสีดา
 
1. นายมานะ  ปัญสมคิด
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงพรรณปพร  เอี่ยมศรี
 
1. นางลัดดา  กุลวงศ์
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกรกาญจน์  นิลโคตร
 
1. นางบุปผา  ช้อนใจ
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กชายณัชพล  กุฬา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงพรเลิศ
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายเอกพล  สุขสำราญ
 
1. นางชบาร์  โพธิกุล
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายก้องภพ  พวงธรรม
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  สะอาดเอี่ยม
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปณิตา  กรส่งแก้ว
 
1. นางสาวศรีรัตน์  วงษ์บุญส่ง
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายสรสิช  ตันยาลักษณ์
 
1. นายมนัส  สว่างศรี
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 1. เด็กชายกิติวัฒ  แซ่ตัน
 
1. นายประสาร  ดาวล้อม
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญกล้า
 
1. นางนุชนรี  สุขสำราญ
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ผลเรืองวิไลแสง
 
1. นายนิรุตติ  รัตโนสถ
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงวิไลพร  ผาสุขโอษฐ
 
1. นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีเหรา
 
1. นางสลิล  คำเรียง
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายอภิรักษ์  มนต์ประสิทธิชัย
 
1. นางสาววาสิณี  นักฟ้อน
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายกฤติธี  จงศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  สายเทียน
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงจุฑานันท์  ประทุมสูตร
 
1. นางสาวหยาดรุ้ง  แซ่เตียว
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนภัทร  สุขเกษมฤทัย
 
1. นางอัมพร  แสงดี
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงนริศรินทร์  พันธ์ุมี
 
1. นายจัตตุพล  ดลศรี
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  วงษ์บุญส่ง
 
1. นางสุทธิรัก  มหาเมฆ
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายเทวัญ  ดีบุกคำ
 
1. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายประภัตร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวฐิติกัญญ์  โชคสุขนิรันดร
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงรุจิอร  ขาวประเสริฐ
 
1. นางสาววาสิณี  นักฟ้อน
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองสู่
 
1. นางสาวนิลุบล  รูปหมอก
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  รักพันธ์
 
1. นายวุฒิชัย  สวิพันธุ์
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวรัญญู  อุ่นจุ่น
 
1. นายอนุชิต  มะลิห้อย
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กหญิงจริยา  พูลน้อย
 
1. นางสาวพิลาวัลย์   ขาวสอาด
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวอลิชา  ภมรพล
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บุญเกิด
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายวรเทพ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางชุติมณฑน์  ลาแพงดี
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาววัณณิตา  เรืองขจร
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญมี
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ใจบุญดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ
2. เด็กหญิงรัตนวลี  สระทองจุติ
3. เด็กชายเตชิต   ตั้งธงชัยวิริยะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เทพธานี
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
2. เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
3. เด็กชายนครินทร์  ว่องไวพิพัฒน์
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกฤตชญา   เถาว์โท
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กานตะวร
3. เด็กชายอัครพงศ์  ดาวเรือง
 
1. นางพรรณจรุง  จินตนประเสริฐ
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี
2. เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วชมเชย
3. เด็กชายสิริศักดิ์  เชื้อโตหลวง
 
1. นางเยาวภา  ผิวขำทองดี
2. นางสาวกันธิชา  กลิ่นสกุล
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายชลศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์
2. เด็กชายธนนรินทร์  ตฤณชาติวณิชย์
3. เด็กชายธนอนันต์  ตฤณชาติวณิชย์
 
1. นายจอมพล  แปพิมพา
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่างเรือนกุล
2. เด็กหญิงธิติมา  รักราษฎร์
3. เด็กชายภีรพงษ์  ทองลิ้ม
 
1. นางวิภาวี  นาคศรีโภชน์
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชาวสวน
2. เด็กหญิงกาญจนา  ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บูรณะสุวรรณ
 
1. นางสาวนาตยา  จิวรรจนะโรดม
2. นางปณิธาน  หล่ำค้าขาย
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 1. เด็กหญิงชาลิณี  ดีดเปาะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  เลิศวุฒิวงษ์วัฒน์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทอง
 
1. นางสาวจันดี  จรเข้
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ผ่องคณะ
2. เด็กชายพงศ์ธวัช  ปทุมสูตร
3. เด็กชายวรัชญ์  สุดยอด
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  สุโขทัย
2. นางพิกุล  ศิริวงค์
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ไทยเจริญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เกิดผสม
3. เด็กหญิงเกษร  กองม่วง
 
1. นายธเนศพล  คชการ
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กชายทินภัทร  บุตรดี
2. เด็กหญิงวรรณิสา  กลัดเฟื่อง
3. เด็กหญิงวลาวัลย์  หว่างสุขภาพ
 
1. นายธีรภาพ  เครื่องสาย
2. นางสุภา  ทัศนสุวรรณ
 
274 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพัทรพร  สุขสมพืช
2. เด็กหญิงรสกร  แสงสุริวงษ์
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วเก่า
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายชาคริส  เคนประจง
2. เด็กหญิงธัญดา  เนื้อนิ่ม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ระบือพิณ
 
1. นางจรรยา  เจริญรัตน์
 
277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปามุทา
2. เด็กชายวัชรินทร์  มาชิว
3. เด็กหญิงอริสรา  เบี้ยกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กชายกิติกร   ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐิกานต์   พรหมงาม
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิลปานกัน
 
1. นางศิรินภา  เรือนทองดี
 
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ชายสีอ่อน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจซื่อ
3. เด็กชายวิทวัส  เข็มทอง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
2. นายณรงค์ชัย  จันหลั่ง
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  บัวคำป้อ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ภาษิต
3. เด็กชายอรัณย์  จันทร์ใจดี
 
1. นางสาวประภา  วิทยถาวรวงศ์
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ใจอดทน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองสีเหมือน
3. เด็กหญิงแง  -
 
1. นายสุริยันต์  แจ้งสว่างศรี
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายวายุ  สีเสือ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปาลพันธ์
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรีเหรา
 
1. นางสาวฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ
2. นายฉัตรดนัย  เบ้าพรุมมา
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงฉันทนา  จิตมาตย์
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อาวาส
 
1. นางสาวกนกพร  สังขวรรณ
2. นางสาวฐิติกัญญ์  โชคสุขนิรันดร
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีท้าว
2. เด็กชายธนากร  มาลัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจบุญ
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
2. นางสาวมณีนุช  ดอกกะถิน
 
285 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ชรวงษ์
2. เด็กชายรุจรวิศร์  สุขสมพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ตู้แก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
286 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงสีดี
2. เด็กหญิงชิดชนก  เนาวะราช
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  สมานกุล
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
287 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พระชนะ
2. เด็กหญิงทิพาพร  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
288 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายนิมิตร  ศรีโปดก
2. เด็กหญิงสุทธิชา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายอนาวิน  พรมสันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมารี  มณีอินทร์
2. นางศิรินทร์ทิพย์  อินทะนาม
 
289 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงดาวดา  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงพัชรพร  ถีระแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจยง
 
1. นางอัญชลี  มากระจัน
2. นางจุฑารัตน์  กลิ่นกำเนิด
 
290 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงธาริดา  ธงชัย
2. เด็กหญิงสุภัชญา  ไกรทองสุข
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งจะแย้ม
 
1. นางจิติภา  บุตรโท
 
291 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.6 เงิน 7 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มากระจัน
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  คอนหาญ
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  แคนเพชร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางบุษยรัตน์  มนตรี
 
292 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุญมาดี
2. เด็กชายนราเทพ  ตรีมาลา
3. เด็กหญิงบี  หม่อง
 
1. นางสาวพรนิชา  ฉายวงษ์
2. นางสาวดวงธิดา  ศรีภักดี
 
293 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวงษ์
2. เด็กชายฐิติวัตน์  ศรีบุตรเจริญ
3. เด็กชายสุทธิมนต์  น้ำใจดี
 
1. นายอนุวัช  นิบรรพต
2. นายยงยุทธ  พึ่งพานิช
 
294 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงณิชากร  จีนกระจันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุขแสง
 
1. นางปารีณา  แสงฉาย
2. นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ์
 
295 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กชายปัญจพล    พูลน้อย
2. เด็กชายพีรพล   อินพลับ
3. เด็กชายสัตยา   รัตนานนท์
 
1. นางศิรินภา  เรือนทองดี
 
296 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายจิรายุ  ทองงาม
2. เด็กชายชวนากร  ชัยเกตุ
3. เด็กชายสุทัศน์  ดวงจันทร์
 
1. นางปารีณา  แสงฉาย
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
 
297 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรชนก  เริ่มรักษ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำมา
3. เด็กชายสุวรรณ  กาวเต๊ะ
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
298 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายพชรดนัย   เพ็งศร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ควรจาม
3. เด็กชายอภิศักดิ์  กุลเกตุ
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
 
299 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกาญจนา  จินดาอินทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ฤกษ์อรุณ
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  บุญมา
 
1. นางแสงดาว  ศรีชมเชย
 
300 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเกิด
2. เด็กชายณัฐพล  สีจันทร์ขำ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สาระโท
 
1. นางสาวศศิวิมล  ตันหยงธัชชัย
2. นางสาววิชุตา  บุญมี
 
301 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรียนจันทร์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  เถิ่งเฟื่อง
3. เด็กหญิงสิริพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจำลอง  พันธ์เจริญ
2. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
 
302 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนนาค
2. เด็กชายวิทวัส  ภูศรีริต
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  รักษาศิริ
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
2. นางศริทร  กลิ่นเกษร
 
303 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เส็งดอนไพร
2. เด็กชายธีรภัทร  ตันเจริญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
304 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงกชกร  พงศาวลีนุกูลกิจ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สังข์รอด
3. เด็กหญิงอรธีรา  งามเหมาะ
 
1. นายนฤพล  มณฑาถวิล
2. นางสาวเบญจวรรณ  เทพธานี
 
305 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายชาติชาย  ศิริเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมกูล
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจเก่งดี
 
1. นางสาวณัฏฐวี  อาจหาญ
2. นางสาวนุจรี  ศรีละไม้
 
306 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายจักรพงษ์  มอญขาม
2. เด็กชายฐิรวัฒน์  เนียมอินทร์
3. เด็กชายธนวัต  อาจคงหาญ
 
1. นางวาสนา  ศิษย์ฤาษี
2. นางประภัสสร  แจ้งโพธิ์
 
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงนิภา  หระพันธ์
2. เด็กหญิงภัทวดี  ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชิ้้ววงษ์
 
1. นางปารีณา  แสงฉาย
2. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
 
308 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายชญานนท์  นิลกลัด
2. นายธีรภัทร  นาสุข
3. เด็กชายสรายุทธ  หอมกระแจะ
 
1. นายฉัตรดนัย  เบ้าพรุมมา
2. นางฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ
 
309 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายชาคร  ทิพย์ภักดี
2. เด็กชายธนากร  มาลัย
3. เด็กชายปฏิภาณ  อุปแก้ว
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
2. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  บ้านหนอง
2. เด็กหญิงสุนิตา  ประมวลสุข
3. เด็กหญิงเกศินี  ใจเสือกุล
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติธัช  คงสมจิตร
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีทาหาร
3. เด็กชายสิริภพ  ใจเก่งดี
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกฤติยา  ต้อยติ่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เปี้ยวนาลาว
3. เด็กหญิงพิชญานัน  สาสุข
 
1. นางเพชรา  เชื้อเพชร
2. นางอัญชลี  มากระจัน
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายพีรดนย์  ศรีวันดี
2. เด็กหญิงมนฤดี  ศรีกุล
3. เด็กหญิงเนื้อทิพย์  ศรีสุข
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวนิภาวรรณ  บริสุทธิ์
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำรูญบวรรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสสร  มณีจันทร์
3. เด็กหญิงบันทิดา  ธีรภัทรวงค์
 
1. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ธนาศิริวัฒนกุล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คชอินทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีสิงห์
2. นางสาวสุกานดา  นิ่มแย้ม
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มูลละออง
2. เด็กหญิงธนธรณ์  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายธีรภัทร  นวลดี
 
1. นางสาวศิริพร  วงค์ตา
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.34 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กชายทรงพล  สิงหกุล
2. เด็กชายพุฒิเมธ  บดีรัฐ
3. เด็กหญิงอรสิตา  ศรีคำน้อย
 
1. นายธีรภาพ  เครื่องสาย
2. นางสุภา  ทัศนสุวรรณ
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงปัทมา  คนงานดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  คนงานดี
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ลมูลจิตต์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หลั่นเจริญ
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พิเพก
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
2. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงญารินดา  กองศรี
2. เด็กชายธานี  สัมฤทธิ์
3. เด็กชายสราวุธฒ์   รัตนไชย
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.83 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายธนดล  วิบูลย์ศักดิ์
2. เด็กหญิงเซดิมอญ  -
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญลือ
 
1. นางสาวสุภาพร  ตันกสิกิจ
2. นางสาวพิชามญชุ์  พรมมา
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.17 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ใครเครือ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มหาดไทย
3. เด็กหญิงอรุณประภา  ใจกล้า
 
1. นางสาวพัชรี  นาคผง
2. นายนภดล  สามสาย
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อ่ำชาวนา
2. เด็กชายวิรัตน์  พันสุข
3. เด็กหญิงแอน  บุตรเงิน
 
1. นางสาวศศิวิมล  ตันหยงธัชชัย
2. นางสาววิชุตา  บุญมี
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณิชา  เทศทอง
2. เด็กหญิงวนัฐภรณ์  เทศทอง
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงคัคนานนท์  คงเจริญถิ่น
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สวยล้ำ
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
 
326 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายพงษ์พันธุ์  แก้วไซดวง
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  โพธิ์งาม
 
1. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
327 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กชายธนพศ  โพธิ์พันธุ์
2. เด็กชายศักดา  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นายมงคล  ไทยานันท์
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กชายฎรินทร์  ทองเพ็ชร์
2. เด็กชายมงคลชัย  ศรีวิเชียร
 
1. นายเจริญ  ตาดี
 
329 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายสายชล  อวยชัย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ปะโสทะกัง
 
1. นางวาสนา  ศิษย์ฤาษี
 
330 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สายสอิ้ง
2. เด็กชายสัญญา  ช่างเพ็ชร์ผล
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกิตติพนธ์  สวยล้ำ
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  มาลัยมาตร
 
1. นายชนาธิวัฒน์  สืบศักดิ์
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บูชา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สวนสมจิตร
 
1. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายนฤภัทร  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  สีสะหัด
 
1. นางสาวอังคณา  นาคทอง
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายบวรศักดิ์  คำสมัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ตันกสิกิจ
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายชยพล  ศรีสุข
2. เด็กชายเตชินท์  มนตรีวัฒน์
 
1. นายมานะ  ปัญสมคิด
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธีรภัทร  อุบลแย้ม
2. เด็กชายสุรเดช  สืบดา
 
1. นางสาววรวลัญช์  มูลละออง
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์   ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงแพรวา  ชีพเพ็ชร
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์อินทร์
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กชายรัตนพล   หล่ำจรูญ
2. เด็กชายเฉลิมชัย   ม่วงอิ่ม
 
1. นายมนตรี   ลิ้มไพบูลย์ศิลย์
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายธนากร  ศรีสิงห์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  รูปขำดี
 
1. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธันวา  วงษ์บุญเพ็ง
2. เด็กชายสุพจน์  แสงใหญ่
 
1. นางอุสุมา  เชิดฉาย
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายอลงกต  พูลโพธิ์ทอง
2. เด็กชายอิงคยุทธ  ทองดีพันธ์
 
1. นางสาวชไมพร  เกตุมาส
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธนภัทร  กลับใจดี
2. เด็กชายสุทธิพจน์  ตรีสง่า
 
1. นางสาวปวีณา  เสือเขียว
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประจำเมือง
2. เด็กชายธีรวัฒน  บุนนาค
 
1. นายยงยุทธ  พึ่งพานิช
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กชายทิวากร  เพ็งพันธ์ฉ่ำ
2. เด็กชายภพทอง  นกน้อย
 
1. นางสาวนลินี  โพธิ์นุช
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธิเบศร์  รัตน
2. เด็กชายอัศนี  ผิวทองงาม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กุตพันธ์ุ
2. เด็กชายสมพร  คล้ายทอง
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  แจ้งดี
2. เด็กหญิงอธิชา  ผึ่งผาย
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายจักรภพ  หอมสมบัติ
2. เด็กชายโกศล  ยอดไม้ยอด
 
1. นายวัฒนา  บุงน้อย
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.27 เงิน 4 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายติณณ์  ดอกไม้ศรีจันทร์
2. เด็กชายพลพิขัย  ศรทอง
 
1. นายธรรมสาร  พวงบุบผา
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.03 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายบุรินทร์  นักรบ
2. เด็กชายเครือ  มู
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เชวงภักดีเวทย์
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.79 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์โชติ
2. เด็กชายคณพศ  ยอดเพชร
 
1. นายธนิต  ปะริน
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.21 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายนที  เมืองรามัญ
2. เด็กชายศุภสิน   เหมือนศรีเพ็ง
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.26 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพ็ชร
2. เด็กชายปิยพงศ์  บุญวิชิต
 
1. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายพัชรพล  แก้วบัวดี
2. เด็กชายรณภัทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นายรัฐศรัณย์  ธรรมวิชิต
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กชายปิติภัทร  เทพปราณี
2. เด็กชายวิชิตชัย  ขนานใต้
 
1. นางสาวจรัสศรี  ตระกูลวัฒนา
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.39 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายแก้วกล้า  แขกนวม
2. เด็กชายโอฬาริก   เข็มเพชร
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.66 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ไชยฤทธิ์
2. เด็กชายวีรพัฒน์  พุ่มสลิด
 
1. นายชินพัฒน์  นาคผา
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 24.26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชัยยา  กลมแสง
2. เด็กชายปาณรวัฒน์  ปิ่นทอง
 
1. นายปัญญา  ทองสุกใส
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายหัตถยุทธ  เข็มทอง
2. เด็กชายเผชิญชัย  ปิ่นทอง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.09 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กชายธนดล  เศรษฐีรบุตร
2. เด็กชายนพรัตน์  อรุณฉาย
 
1. นางสาวแคทรียา  อภิเดช
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.89 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายณรงค์กร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  สายสังข์
 
1. นางสาวอรนุช  นามปัญญา
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.03 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คงสมจิตต์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองสุข
 
1. นางสาวสิรยากร  เปียดี
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 24.69 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กชายถกลเกียรติ  ดาวเรือง
2. เด็กชายนวพล  รูปมสม
 
1. นางสาวบุญชู  วงษ์ท่าข้าม
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 23.61 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กชายสกลกานต์  รื่นภาคบุตร
2. เด็กชายสิริกร  รุ่งเจริญ
 
1. นางอาภัสรา  เคนมา
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 20.12 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 1. เด็กชายชนินทร์  ชมเชย
2. เด็กชายนราธิป  โฉมฉิน
 
1. นางสาวรัชนีย์  เจนโชติสุวรรณ
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 20.07 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายพีรพงศ์  สถาปิตานนท์
2. เด็กชายอิทธิพล  สารสาริน
 
1. นางสาวชนากานต์  จิวรรจนะโรดม
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 19.83 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีอินทร์กิจ
2. เด็กชายเอกภพ  ปลั่งบุญมี
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.23 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อาจยุทธ
2. เด็กหญิงรัตติยา  คงขวัญเมือง
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดคณฑี 1. เด็กชายพงศธร   รอไกรเพชร
2. เด็กชายภูพิพัฒน์   เชื้อเพชร
 
1. นายมนตรี  ลิ้มไพบูลย์ศิลย์
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.2 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กชายกิจณพัสน์  ทรัพย์สิน
2. เด็กชายปรีชา  โชติพงษ์
 
1. นายมงคล  ไทยานันท์
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 11.09 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีเหรา
2. เด็กชายศราวุฒิ  นนท์ขุนทด
 
1. นายพชรวรรษ  มากระจัน
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอภิรักษ์  ม่วงคุ้ม
2. เด็กชายโสภณ  ตันธนชัย
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.93 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายชนันธร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายสุริยเนตร  กาละภักดี
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.96 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายยุทธพิชัย  รอดผุย
2. นายออมทรัพย์  ไทรเมือง
 
1. นางนิตยา  ศาลยาชีวิน
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายชัยโย  รักภูมิ
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.82 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายก้องหล้า  เรือนใจหลัก
2. เด็กชายมินทร์ดา  สามงามขาว
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 9.78 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสหรัฐ  สร้อยสำราญ
2. เด็กชายสุดเขต  ชาวบางงาม
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายชานนท์  เสนานุช
2. เด็กชายภราดร  ใหมเกิด
 
1. นางสาวสุนทรี  นาคประเสริฐ
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายชนะชาญ  คงศรีพุทธ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  แสนนาม
 
1. นางสาวอังคณา  นาคทอง
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สุขเจริญ
2. เด็กชายอมร  ล้วนศรี
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วน้อย
2. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์ถม
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วอิน
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  ยิ้มกลีบ
 
1. นางสาววรมณ  เจริญศรี
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดสว่าง
2. เด็กชายสุวพร  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวสุนทรี  นาคประเสริฐ
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.74 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัติฐิชัย  ไฝเพชร
2. เด็กชายปฏิภาณ  สังแสง
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26.07 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กชายศุภกิจ  มั่นมะโน
2. เด็กชายสุขสันต์  จริยสุธรรมกุล
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. นายอวิรุทธิ์  นุชดอนไพร
2. นายเมธัส  ด้วงไทย
 
1. นางนิตยา  ศาลยาชีวิน
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 21.3 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยอดเพ็ชร
2. เด็กชายสิทธิโชค  ใจทำดี
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายประกายเพชร  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กชายเทพนม  กลั่นจรัส
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชวลิต  ทองบุญนาค
2. เด็กชายสัตจาวุฒิ  ทาระพิมพ์
 
1. นางสาวมนสิชา  ตรีธัญญา
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายมินทร์ดา  สามงามขาว
2. เด็กชายวิชัยชาญ  จันทร์เพชร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐิตาสิริ  สายจำเริญ
2. เด็กหญิงธัญญาริน  ฟักเงิน
3. เด็กหญิงรุจีพัชร  ศรีคำ
4. เด็กหญิงสุนันทา  พวงบุปผา
5. เด็กหญิงอภิรญา  พลเสน
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดวงดาว  อยู่ยืนยง
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงธนัชชา  จันทศร
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  สระทองอินทร์
3. เด็กหญิงปัฐมาวดี  วันอยู่
4. เด็กหญิงวณิดา  จันทร์นาลาว
5. เด็กหญิงวาสนา  น้ำใจดี
 
1. นางสาวอัญรัตน์  นุชกำบัง
2. นางสาวกุสุมารี  คชพงษ์
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชมาส  บูชา
2. เด็กหญิงบุษกร  โพธิกุล
3. เด็กหญิงพลอยชนก  เจริญสวรรค์
4. เด็กหญิงศศินา  กรมนา
5. เด็กหญิงอาจารี  ชูสุวรรณ
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงหิรัญ
3. เด็กชายธนชิต  ไทยอุทิศ
4. เด็กชายภาคิน  สำอางตา
5. เด็กหญิงสุภัทร์ธิดา  เปี่ยมสะอาด
 
1. นางสุดาลัด   ปั้นบุญมี
2. นางพัทธ์ธีรา  หงษ์ศรีจัน
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงปานวาส  กล่อมฤทัย
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  หัดจุมพล
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  ภูวะตานนท์
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สาวดี
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พลอยสุกใส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์พงษ์
3. เด็กหญิงวรรวิสา  สุวรรณดี
4. เด็กหญิงสิธดา  ศรีสังข์งาม
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีจ้อยวงษ์
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  โกลากุล
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชุติมา  สายศิลป์
2. เด็กหญิงปัทมา  ฉ่ำมา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  ทิตยวงษ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงปารวี  ฤทธิไกรเดชา
2. เด็กหญิงภาวิดา  วิเศษสกุล
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทะเสน
4. เด็กหญิงศุกภาพร  ติเยาว์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  เลิศอนันต์
 
1. นางศิริมา  น้ำใจดี
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงซัลมา  โสะเบ็ญอาหลี
3. เด็กหญิงซัลมี  โสะเบ็ญอาหลี
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มะลิซ้อน
5. เด็กหญิงณิชากมล  เดชเขมวันต์
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดวงดาว  อยู่ยืนยง
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แตงดี
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ  ตลึงเพชร
3. เด็กหญิงรวิพร  ชูส่งกลิ่น
4. เด็กหญิงอิรสรา  เชียงกา
5. เด็กหญิงเพชรรดา  เฟื่องนคร
 
1. นายมีชัย  นาคชัยยะ
2. นางสาวสุวีณา  แก้วกระจ่าง
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ลุ่โพธิ์
2. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ประเดิมชัย
3. เด็กหญิงนลิตา  ทองไหลรวม
4. เด็กหญิงสุภาวดี  กำเนิด
5. เด็กหญิงอรวี  ใจเอื้อย
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สาวดี
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  น้ำหอม
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หนูอ้น
3. เด็กหญิงจุไรวรรณ  เสร็จกิจ
4. เด็กหญิงนลินี  เหลืองสดใส
5. เด็กหญิงอินทรา  ใจบุญ
 
1. นางสาวอัญรัตน์  นุชกำบัง
2. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แซ่ก๋วย
2. เด็กหญิงวันดี  ใจกล้า
3. เด็กหญิงศลินดา  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีจันทร์อ่อน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอกไม้แย้ม
 
1. นายวิชัย  ทิพย์พานทอง
2. นายธนาวัตร  ใจตรง
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โตอุ่นทิพย์
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สอนมาก
3. เด็กหญิงธิดาพร  อัวคนซื่อ
4. เด็กหญิงนิฤมล  ศรีนคร
5. เด็กหญิงอรัชพร  อั๋นใจใหญ่
 
1. นางจิตรลดา  เกิดเรือง
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชาย จักรพรรดิ์  สีทาลาด
2. เด็กชาย ณัฐพงศ์  ชูกลิ่น
3. เด็กชาย ณัฐยุทธิ์  ขาวประเสริฐ
4. เด็กชายปัญจพล  นาคสุข
5. เด็กชายศุภกิตติ์  เรืองสีเหมือน
 
1. นายธีรศักดิ์  จำนงค์เนียร
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  คุ้มมาคุ้ม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คำแก้ว
3. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บัวหลาด
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญนิ่ม
5. เด็กหญิงแพรวา  จันทา
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดารณี  แม้นเทวฤทธิ์
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายญาณภัทร  เกิดโภคา
2. เด็กหญิงธนพร  คำหอมกุล
3. เด็กหญิงธัญรดา  พยุงธรรม
4. เด็กหญิงพิชานันท์  จักรแก้ว
5. เด็กหญิงอดิศา  กองจะริตร์
 
1. นางรสธร  พันธ์เพชร
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขุมขัง
2. เด็กหญิงพิมพ์พฤดา  มัควาล
3. เด็กชายภัทรพล  เทพพรรณณรงค์
4. เด็กหญิงภัทราพร  ยากลิ่นหอม
5. เด็กหญิงสุจิรา  สร้อยจิตร
 
1. นางนันทนา  คนสูงดี
2. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีวัชรพงศ์
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมก
3. เด็กหญิงภัทรจิรา  ภูมิอาวาส
4. เด็กหญิงรพีภัทร  ทรงศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงลดาภา  ทันโคกกรวด
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางกฤษณา  มากสอน
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายชยเศรพฐ์  ทรงปภาทรัพย์
2. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  เมฆอรุณ
3. เด็กหญิงภานุมาส  ฟ้าหวั่น
4. เด็กชายภูวดล  ปราบภัย
5. เด็กหญิงสกาวฟ้า  พูลผล
 
1. นายสุนัย  วงศ์ทอง
2. นายภุชงค์  พันธ์เพชร
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกชามาส  ชาติพุทธิพงศ์
2. เด็กชายกณวรรธน์  จันคมณี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ด่านปาน
4. เด็กหญิงวรรณพร  มูลยาพอ
5. เด็กหญิงเจนนภา  เกิดแย้ม
 
1. นางประไพ  อุดมผล
2. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อริกุล
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขมาก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใจหนักแน่น
4. เด็กหญิงอภิสรา  อริกุล
5. เด็กหญิงเปมิกา  หอมมาลี
 
1. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
2. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  แก้วยิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐชา  สระวงษ์
3. เด็กหญิงธนธร  วงษ์ไสว
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิงห์โต
5. เด็กชายสุธาทิพย์  ใจดี
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  นพคุณ
2. นางสาวนารินทร์  อ่ำโต
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลละออง
2. เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์
3. เด็กหญิงญดาพร  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงปภัสสร  ร่วมชาติ
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญธรรม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางสาวภัชชา  นาคประเสริฐ
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กลิ่นอัปสร
2. เด็กหญิงมลธิกาญจน์  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงวิไลพร  เพิ่มนาม
4. เด็กหญิงสุธินันท์  ผลดี
5. เด็กหญิงสุธิมา  อ่ำเพชร
 
1. นางเอื้อมดาว  รัตนประดิษฐ์
2. นางสาวณดา  อินทะจักร์
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจบุญ
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  เกษรชื่น
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมกูล
4. เด็กหญิงศศิธร  ศรีนาม
5. เด็กหญิงโสภา  สุขเกษมฤทัย
 
1. นางระเบียบ  โพธิ์พันธุ์
2. นายปัญญา  ทองสุกใส
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกรธิชา  ฤทธิกิจ
2. เด็กชายคิมหันต์  รอดเรื่อง
3. เด็กหญิงพรรณพนัช  วงษ์เสือ
4. เด็กหญิงอรัญญา  ไฝเพชร
5. เด็กชายอัษฏา  ชูสาย
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายประดิษฐ์  คำเรียง
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พันธุ์มาตร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญวิพัฒน์
3. เด็กชายพงศกร  อินทร์บุญ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จำปาเงิน
5. เด็กชายวีรพงษ์  บัวบังใบ
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล   บุญศรี
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงฐานิดา  โคตรวงค์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงมินตรา  คูณขาย
4. เด็กหญิงสุภาพร  พรานพงษ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มันมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นางสาวปิยะดา  อดทนดี
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปิยมิตรอำนวย
 
1. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงทักษพร  สระศรีสม
 
1. นางมาลี  ขวัญเมือง
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิพจน์  วงษ์สกุลดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันติโรจนาเมธ
 
1. นางศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงอารยา  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวอุุษณีย์  จริตพันธุ์
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กหญิงอ้อยคำ  -
 
1. นางสาวกฤษณา  จ่าหมื่นปราบนคร
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กหญิงพุฒิประภา   คงสิบ
 
1. นางปริษา  หวลไหม
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ขาวลี
 
1. นางวันดี  มาตรวิจิตร
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กชายณัฐพล  จิตอ้าย
 
1. นางสาวสมถวิล  เชียงโย
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจันจิรา  ส่งแสงจันทร์
 
1. นางสาวเมวิกรณ์  ผิวพิมพ์นภา
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงเขมจิรา  หงษาวดี
 
1. นางอุทัยวรรณ  หงษาวดี
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนสุโข 1. เด็กหญิงต้นข้าว  เชิดชัยศรีพงค์
 
1. นางทินรกรณ์  ใจกล้า
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายรัฐพงษ์  แย้มพลายดี
 
1. นางสาวชัญญานุช  กันหา
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงโนราห์  จำปาสัก
 
1. นางวรรณา  อินทร์ในเอื้อ
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสระหลวง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขขำ
 
1. นางดวงแข  ภัทรารักษ์
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ทองแม้น
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. นายวัฒนชัย  บัวบาน
 
1. นางสาวเมวิกรณ์  ผิวพิมพ์นภา
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐนรีนาถ  เปียรักษา
 
1. นางสาวอุมารินทร์  น้อมบุญญา
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กชายอรัณย์  จันทร์ใจดี
 
1. นางจิตรลดา  เกิดเรือง
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงสุภัตรา  แจ้งโพธิ์
 
1. นางอรนุช  ยอดอ่อน
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1. เด็กชายกฤษฎา   ปาละพันธ์
2. เด็กหญิงจันทริกา  ดีแย้ม
 
1. นางนที  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวนารี  สมประมาณ
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เครือวัลย์
2. เด็กชายเอกรัตน์  บรรพตาธิ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ทองเหม
2. เด็กชายนิติพงษ์  รอดยอดสร้อย
 
1. นางสุดใจ  หมดทุกข์
2. นายณรงค์   หมดทุกข์
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กชายพีรภัทร  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นคำหอม
 
1. นางสิริพร  ศรีเหรา
2. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สินพูลผล
2. เด็กหญิงอริสา  เรืองสุขอุดม
 
1. นางสาลินี  พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงนาตยา  จีนไชยะ
2. เด็กชายวีรพงศ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกีรติญา  โพธิ์พันธุ์
2. เด็กชายชัชพงษ์  แสงภู่
 
1. นางสุรีพร  สุขช่วย
2. นางเรณู  รชตะบวรทัต
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงวรรณษา  ช้างเขียว
2. เด็กชายเมธี  อาจคงหาญ
 
1. นางถนอมจิต  อ่องเจริญ
2. นางสาวธนาพร  ภู่ระหงษ์
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายทิตย์นที  นามเสนาะ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  สอนศรง
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
2. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  เอี่ยมชุมพล
2. เด็กชายศักรินทร์  นินมศิลป์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ศรีเหรา
2. นางสาวปิยธิดา  วงษ์ไสว
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายณัฐดนัย  กองจะริตร์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวอมรัตน์  ลัดดากุล
2. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  วงศ์ไพศาล
2. เด็กชายศวัสกร  อินทโชติ
 
1. นางนันทนา  นาคผง
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายรชานนท์  วิเชียรโพธิ์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ริยะป่า
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สินทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  สันตกิจ
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงช่อผะกา  เหมมารา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วเปียก
 
1. นางจิราพร  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายภัทรภณ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จำปีเรือง
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายศุภกิจ  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
 
1. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายอภิสิทธ์   สระทองซัง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เผือกขาวผ่อง
 
1. นางทัศนีย์  รอดโค
2. นางประยูร  รูปหมอก
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายยศวีร์  จันทวาท
 
1. นางสุรีพร  สุขช่วย
2. นางแน่งน้อย  หมื่นราม
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายภาคิม  บุญมี
2. เด็กหญิงรัตวรรณ  ธรรมกูล
 
1. นางสาลินี  พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายตนุธรรม  เทพศรี
2. เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ทรงปภาทรัพย์
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์  ลัดดากุล
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อมระวี
2. เด็กชายศุภกร  ขันทองดี
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ก่ำจา
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรียอดแส
2. เด็กหญิงชุติมา  ท้อมทองดี
 
1. นางสุดใจ  หมดทุกข์
2. นายณรงค์   หมดทุกข์
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตึกดี
2. เด็กหญิงวิชิตา  สอนแก้ว
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
2. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่จู
2. เด็กชายพิสิฐพล  พรมคำ
 
1. นางกรรณิการ์  นันทศร
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1. เด็กหญิงพรหมพร  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายพีรภัทร  เม่นหรุ่ม
 
1. นางวารี   แดงสีหยุ่น
2. นางเรณู  ธรรมาวุฒิ
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีลาดี
2. เด็กหญิงมะลิ   ชาสมหวัง
 
1. นางชญาณ์พิมพ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณคีรี
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายเฉลิมรัตน์  อุดมโชคเจริญสุข
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นามบุตร
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ฉิมวัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสเพ็ชร์
 
1. นางสาลินี  พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์  เชาว์ไวพจน์
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายจำนงค์   กุตพันธ์
2. เด็กหญิงอาริยา  กุลอักษ์
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  เรืองสีเหมือน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสมแก้ว
 
1. นางรินณา  แจ้งสว่างศรี
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายพรชัย  เสือทอง
2. เด็กหญิงพินิตนันท์  ระฆัง
 
1. นางสาวเมวิกรณ์  ผิวพิมพ์นภา
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงปริฉัตร  กองเกตุใหญ่
2. เด็กชายภานุพงษ์  อิ่มลา
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
2. นางสาวนภาวรรณ  ปั้นทองสุข
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เกตุวงษ์
2. เด็กชายอานนท์  การะเกตุ
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายณฐพงศ์  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
2. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงณัฐกาญจ์  ผิวผัน
2. เด็กชายธนาธิป  อบมาสุ่ย
 
1. นางอรนุช  ยอดอ่อน
2. นางสาวอภิชญา  ลาแพงดี
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายจักรพันธ์  บรมทองชุ่ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พันธ์ศิริ
 
1. นางปรียนันท์  ศรีสุชาธีรา
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายชัชนัทร์  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  โกลากุล
 
1. นายกรัณภัก  กาฬภักดี
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจรรยา  แอบเพชร์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  จินดาศรี
 
1. นายสมนึก  แผนสมบูรณ์
2. นางสุทิน  แผนสมบูรณ์
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงอังคณา  แม้นกลิ่นเนียม
 
1. นายสมชาย  สระทองยอด
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายชนาธิป  กะมุทา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เกาสายะพันธ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สินทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  สันตกิจ
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธาริณี  ครุฑใจกล้า
2. เด็กหญิงธีรนันท์  ครุฑใจกล้า
3. เด็กหญิงปนัดดา  เหลื่อมสีจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  วันดี
5. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แดงประเสริฐ
6. เด็กหญิงวีรยา  เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุชานันท์  กันทะชัย
8. เด็กหญิงอัจจิมา  อรุณฉาย
9. เด็กหญิงแก้ว  ทับทิมทอง
10. เด็กหญิงแพรวา  แผลงศร
 
1. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
2. นางสาวณัฐกาญจน์   ชาวสวน
3. นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กหญิงกุศลสร้าง  แป้นเขียว
2. เด็กหญิงชาริณี  หินอ่อน
3. เด็กหญิงฐานรัตน์  ปิ่นกระจัน
4. เด็กหญิงฐานวรรณ  ปิ่นกระจัน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขสมพงษ์
6. เด็กหญิงนริศรา  ช่างเกวียนดี
7. เด็กหญิงนาตาชา  โพธิ์ศรีทอง
8. เด็กหญิงวาทินี  จงพิศาลพัฒนา
9. เด็กหญิงอริสา  ลีสุขสาม
10. เด็กหญิงอังคณา  นักเสียงดี
 
1. นายจรูญ  มาลาคำ
2. นางอมรา  วิลัยทอง
3. นางสาวเปรมินทร์  กล้าหาญ
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงกมลชนก  เม่นหรุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ม่วงศรี
3. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีตองอ่อน
5. เด็กหญิงณัฐสุดา   แซ่เล้า
6. เด็กหญิงณิชารีณ์  ทองดี
7. เด็กหญิงประภา  ปีนะกา
8. เด็กหญิงปรางค์ชนก  สีใส
9. เด็กหญิงพนิดา  เล้าประพันธ์นุวงค์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองม่วง
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
2. นางสาวน้ำฝน  ประภาสมณเฑียร
3. นางสาวนพรัตน์  มิ่งมีสุข
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  อารมณ์สวะ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  คงหอม
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ช้อนใจ
5. เด็กหญิงธัญยารัตน์  โชคพรอนันต์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงศิวภัทร  ชมพุฒ
8. เด็กหญิงศุภิกา  ว่องทรัพย์เจริญ
9. เด็กหญิงอังวิภา  ผิวนวล
10. เด็กหญิงแพรวา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางสาววาสีณีย์  เหรียญทอง
3. นางสาวภัชชา  นาคประเสริฐ
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  นุ้ยโถง
2. เด็กชายธนสรณ์  เสียงสมใจ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขสกุลวัฒน์
4. เด็กหญิงนิศาชล  ใจเอื้อย
5. เด็กหญิงบุณยาพร  แร่มี
6. เด็กหญิงปภัสสร  สระทองอ้อย
7. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วตา
8. เด็กหญิงพิชาภรณ์  สงวนสิน
9. เด็กชายภมร  แซ่ล้อ
10. เด็กชายอานนท์  ชินะเกิด
 
1. นางสาวผกาวรรณ  พันธุ์พึ่ง
2. นางสาวนฤมล  เอกจิตร
3. นางสาวศุภนิดา  น่วมใจดี
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 60.8 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชยานันต์  สารวงค์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลายละหาร
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  มาเม่น
4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเจริญ
5. เด็กชายนวชาติ  แช่มช้อย
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ชูสุข
7. เด็กหญิงพรทิพย์  บำรุงเพชร
8. เด็กหญิงมุขดารัตน์  สะราคำ
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลี้สุพรรณ
10. เด็กหญิงวันศิริ  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวศุภรักษ์  จำปาสัก
2. นางสาวเจนจิรา   พลายละหาร
3. นางสาวสมใจ  ธนาจิระพัฒน์
 
487 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาจันทึก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงชลนิชา  อุดมฤทธิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ทับกริช
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  กินปี
6. เด็กหญิงนฤมล  ผิวอ่อนดี
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  เณรจ่าที
8. เด็กหญิงปนัทดา  ไชยต้นเทือก
9. เด็กหญิงพลอย  ตะวันเที่ยง
10. เด็กหญิงพินสุดา  เพ็งพารา
11. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นนท์ศิลา
12. เด็กหญิงศุภวรรณ  เกษาพันธ์
13. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
14. เด็กหญิงอรชุมา  รัตนเสถียร
15. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีบุญเป้า
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
4. นายณรงค์  บานไม่รู้โรย
 
488 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลลดา  คำมา
2. เด็กชายธัญธีร์  พิมพ์ประเสริฐ
3. เด็กชายธีรภัทร  ดาเจริญ
4. เด็กชายนครินทร์  กระดี่ทอง
5. เด็กหญิงนริสรา  ชาวบางงาม
6. เด็กชายนาวิน  คนงานดี
7. เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมผิว
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  คล้ายจินดา
9. เด็กหญิงศิริมา   ไทยเจริญ
10. เด็กชายสุพพัต  ประเคน
11. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสวัสดิ์
12. เด็กชายอนุพงษ์  จันทร์โชติ
13. เด็กชายอภิวัฒน์  คำดี
14. เด็กหญิงอรอุมา  ใจเก่งดี
15. เด็กชายเทพกาญจ์  สุวรรณศรี
 
1. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
2. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
3. นายปัญญา  ทองสุกใส
4. นางสาวณิชนันทน์  แผนสมบูรณ์
 
489 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายกฤษฏา  เบ้าบุญ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แห้วเพชร
4. เด็กหญิงนริศร  ปินะเต
5. เด็กหญิงนฤมล  ทองบ้านโข้ง
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงปานดาว  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กหญิงภานุชนาท  ทำจะดี
9. เด็กหญิงวัชรินทร์  ทับทองดี
10. เด็กหญิงวิชุดา  หงษ์เวียงจันทร์
11. เด็กหญิงศิรินาถ  เทียมจันทร์
12. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
13. เด็กหญิงสุธิตา  บุญรอด
14. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยะสม
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ผิวอ่อนดี
 
1. นายณรงค์  บานไม่รู้โรย
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาวหฤทัย  ดวงทิพย์
4. นางสาวอรนุช  นามปัญญา
 
490 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกิ่งผกามาศ  ญาติวงษ์
2. เด็กชายจตุพัฒน์  สว่างศรี
3. เด็กชายฐานันดร  สมงาม
4. เด็กชายณัฐพนท์  แก้วจิว
5. เด็กชายธนวันต์  ภูฆัง
6. เด็กชายธีรไนย   เพิกปุ้ย
7. เด็กชายนำโชค  ล้อมวงษ์
8. เด็กชายปิยะพัฒน์  อ่อนสำโรง
9. เด็กหญิงพรพิมล  สุขเสริม
10. เด็กหญิงพิชัยญา  ล้อมวงษ์
11. เด็กหญิงรัตนา  เรียนกสินธิ์
12. เด็กหญิงสุชาดา  อินสว่าง
13. เด็กชายสุเมธ  งามละม้าย
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีเกตุสุข
15. เด็กชายอโนซา  น้อมพุดซา
 
1. นายมงคล  จินตนประเสริฐ
2. นายณัฐวุฒิ  อุบล
3. นางบรรจง  แหยงกระโทก
4. นายประจิน  มากมาย
 
491 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิรสุภา  ใจตรง
2. เด็กหญิงชลนิชา  ชูชื่น
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ประเคน
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขยืน
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  นิยม
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญช่วย
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัฒนศิริกุล
9. เด็กหญิงสมใจ  ประทาน
10. เด็กหญิงสุชัญญา  พรชัยภุชงค์
11. เด็กหญิงสุนิตา  แสงทอง
12. เด็กหญิงสุมัจฉา  เชิดฉาย
13. เด็กหญิงสุมิตรา  วิลัยฤทธิ์
14. เด็กหญิงอรทัย  ใจเก่งดี
15. เด็กหญิงแพรวพราว  ใจหนักแน่น
 
1. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
2. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
3. นายปัญญา  ทองสุกใส
4. นางสาวณิชนันทน์  แผนสมบูรณ์
 
492 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เชียงทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมกุล
3. เด็กหญิงณัฐจรินทร์  ลุมเพชร
4. เด็กหญิงทยิตา  ศรีภุมมา
5. เด็กหญิงทิพากร  ศรีชาวนา
6. เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
7. เด็กหญิงนภัสสร  คนยงค์
8. เด็กหญิงบุญศิริ  สระทองเตี้ย
9. เด็กหญิงรสริน  ตระกูลพงษ์
10. เด็กหญิงวิชุดาภรณ์  บุญชู
11. เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณดำ
12. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์ชัย
13. เด็กหญิงอรนิสา  ตันสุวรรณรัตน์
14. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์ทองดี
15. เด็กหญิงเพชรัตน์  สาสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
2. นางสาวชลิตา  แก้วน้อย
3. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
4. นางสาวศิรินนาท  หวังเกตุ
 
493 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทสิงห์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์ตรี
3. เด็กชายคมชาญ  ยวงใย
4. เด็กหญิงญาดารัตน์  พินิจการ
5. เด็กหญิงณัฐวดี  กลิ่นธูป
6. เด็กหญิงนภัสสร  ลิมะตระกูล
7. เด็กหญิงนุชวรา  สระทองแง็ก
8. เด็กหญิงปรียานุช  มีจั่นเพชร
9. เด็กหญิงรฐาวรรณ  เรืองหิรัญวนิช
10. เด็กหญิงลลดารินทร์  บุญลือพันธ์
11. เด็กหญิงสุพรรษา  สมบูรณ์ดี
12. เด็กหญิงอันธิกา  เรืองหิรัญวนิช
13. เด็กหญิงอารียา  ศิริพล
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มิ่่งแก้ว
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เซียงฉี
 
1. นางปนัดดา  ศุภวรรณรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
3. นางระวิวรรณ  สดประเสริฐ
4. นางพเยาว์  วงศ์กล่อม
 
494 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วไทรโพธิ์
2. เด็กหญิงกุลดา  ปานอำพันธ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  มาลัยทอง
4. เด็กหญิงชญานันท์  ขุนสะอาดศรี
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธัญญะผล
6. เด็กหญิงธิดาพร  จันทมาลี
7. เด็กหญิงนวพรรณ  กุศลพิทักษ์แดน
8. เด็กชายภัทรดนัย  บุญวงษ์
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทาเหล็ก
10. เด็กหญิงสุธิมนต์  เสียงล้ำเลิศ
11. เด็กชายสุวิศิฏฐ์  กุศลพิทักษ์แดน
12. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นาคทองอินทร์
13. เด็กหญิงอรพิมล  แซ่คู
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ทอง
15. เด็กชายโสภณ  รักพันธ์
 
1. นางรัชดาภรณ์  เรืองหิรัญวนิช
2. นางสาววรัญญา  ทิวาภรณ์
3. นางสาวกาญจนา   ธัญญะผล
4. นางสาวนันทนิจ  ศรีมณีกร
 
495 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ลิ้มประวนิช
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงษ์โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงณัฐริชา  รังสรรค์ลิขิต
4. เด็กหญิงณิชา  ศรีเสน
5. เด็กหญิงธนภัทร  เบ็ญพาด
6. เด็กหญิงธัญจิรา  โพธิ์ศรีทอง
7. เด็กหญิงธันยพร  พลายเพ็ชร์
8. เด็กหญิงธันยมัย  จักรโชคอนันต์
9. เด็กหญิงปัทมา  สาระสารินทร์
10. เด็กหญิงปุณณานันท์  ทองหาร
11. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ธัญญ์เดชาสถาน
12. เด็กหญิงพชรพรรณ  สาราณียพงษ์
13. เด็กหญิงภัทร์ชลิน  ปานเพชร
14. เด็กหญิงศุภิสรา  สิริสุรพงศ์
15. เด็กหญิงเคทลีน  เออร์วิน
 
1. นางเบญจมาศ  สมเพ็ชร
2. นางผดุงจิตร  พูลสวัสด์
 
496 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กชายจักรพงศ์   เชื้อรุ่ง
2. เด็กหญิงจิรัชยา   แผนปั้น
3. เด็กหญิงณัฐนรี   นาโม
4. เด็กหญิงณัฐมน   พิมพา
5. เด็กหญิงณิชา   สีสวย
6. เด็กหญิงมนสิชา   ผิวคล้าย
7. เด็กหญิงรวินท์นิภา   เพ็ชรสีงาม
8. เด็กชายอภินันท์   อยู่เย็นสุข
9. เด็กหญิงอารีรัตน์   ผิวขำ
10. เด็กชายอุกฤษฏ์   แสงสว่าง
11. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ผิวเกลี้ยง
12. เด็กหญิงเนตรณเรย์   เพชรปานกัน
13. เด็กหญิงเยาวรักษ์   มอญภาษา
14. เด็กหญิงแพรวา   ริภูนนท์
15. เด็กหญิงโยษิตา   มอญภาษา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ปรีมาท
2. นางสาวศุภพิชญ์  ตันติอภิโชติปรีชา
3. นางวราภรณ์  ตันกสิกิจ
4. นางสาวอารยา  แก้วบัวดี
 
497 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายวรวิช  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อุดมพล
 
1. นายมีเชาว์  พุทธิวัย
 
498 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจักรพรรณ  ปรางศร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บูชา
 
1. นายอรรถ  สว่างใจธรรม
 
499 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขวัญศิริมงคล
 
1. นายพรชัย  บุญไสว
2. นางสาววิลาวัณย์  พินิจโคกกรวด
 
500 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงสุนี  ยอดเพชร
 
1. นายจรัญ  เงินดำรง
 
501 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75.5 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธันยพร  กสิกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทรัตน์
 
1. นายถวิล  ภูมิวิเศษ
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
502 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กชายสิขเรศ  ชัยณรงค์
2. เด็กชายอัครวินทร์  ศรีทองกูล
 
1. นางสิรินทิพย์  ภัทรกุลพิศุทธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์  อยู่เย็น
 
503 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายทวีชัย  ทองแท่งใหญ่
2. เด็กหญิงนัฐิกานต์  สายบุญ
 
1. นางสาวสุภาพร  ภิรมย์เมือง
2. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
 
504 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70.5 เงิน 8 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ศรีขาว
2. เด็กหญิงภูริชญา  กองแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  ใจเที่ยงกุล
2. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
 
505 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาสุข
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์วิสิฐตระกูล
 
1. นางสาวศิรินนาท  หวังเกตุ
2. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
506 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงนนธิญา  ภู่พุ่มศรี
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ทองคำ
 
1. นายอนุชา  รอดโค
 
507 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เฟื่องดี
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เครือวัลย์
 
1. นายเอกพล  ภิรมย์ประชาภัทร์
2. นางสาวณัฏฐกันย์  บุญลักษณ์
 
508 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองดี
2. เด็กชายพรชัย  สายศิลป์
 
1. นางสาวกาญจนธัช  มั่นเพชร
 
509 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุสดี
2. เด็กหญิงศิริพร  กลิ่นหอม
 
1. นางพิไลพร  คงพรหม
2. นางอรนุช  สวยค้าข้าว
 
510 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
 
511 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชามเมืองกรุง
2. เด็กหญิงอมราพร  หูแก้ว
 
 
512 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ปั้นโอ้
2. เด็กหญิงสุมิตตา  น้ำใจดี
 
1. นางสาววิเกษินี  แจ่มบูชา
2. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
 
513 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงมนต์ภัสสร  วิวัฒน์กสิกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บูชา
 
1. นางเนาวรัตน์  ใจเที่ยงกุล
2. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
 
514 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ถาวรดี
2. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีเหรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
515 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายชนะพล  พยานกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ระเวกโฉม
2. นางสาวศริยา  ศรีหิรัญ
 
516 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายกฤษดา  ไชยพิมพ์
2. เด็กหญิงโสรยา  มายืนยง
 
1. นางกาญจนา  ม่วงลัพธ์
 
517 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงศศิชา  แจ่มบูชา
2. เด็กหญิงสุนิตา  ผสมทรัพย์
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
518 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายชัชวาลย์  มณีวงษ์
2. เด็กชายสมภพ  พรมช่วย
 
1. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
2. นางประนอม  เสือคำ
 
519 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ้อยเจริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเกิด
 
1. นายมีเชาว์  พุทธิวัย
 
520 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่เต็น
2. เด็กชายอดิศร  ทาศรี
 
1. นายสุรชัย  ชำนาญอักษร
 
521 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงธัญนภัทร  มณีวงค์
2. เด็กชายวัฒนากรณ์  บุญสาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นางสาวปิยะดา  อดทนดี
 
522 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. นายสายทอง  น้อยใส่
 
1. นายเผด็จ  กิจสีรี
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงจีรณัชชา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  มิไพฑูรย์
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวีงาม
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงมีนา  สุขโสม
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปิยพร  เสียงล้ำเลิศ
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  กองม่วง
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพิศา  วงศ์คำรินทร์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงเขมิกา  คงจิ๋ว
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวรวุฒิ  น้ำดอกไม้
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงโสรยา  แซ่ล้อ
 
1. นางอโณทัย  บริบูรณ์มี
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ศรีนารัตน์
 
1. นางปราณี  ปั้นไว
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุมภา
 
1. นายรัตนชาติ  ผิวงาม
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอสุวรรณ
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายนครินทร์  โสมภีร์
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรวิลัย  คล่องแคล่ว
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองไหลรวม
 
1. นางบังอร  อุดม
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายรพีภัทร  รอดหงษ์ทอง
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโพธิ์
 
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 1. เด็กหญิงมาลัย  ใจแจ้ง
 
1. นางสาววรัญภร  ขยันคิด
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญสุข
 
1. นางสาวอัญชลี  ปทุมานนท์
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วเขียว
 
1. นางปราณี  ปั้นไว
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายวงศกร  จันเสียงเย็น
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  รัตน
 
1. นายรัตนชาติ  ผิวงาม
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงณัฐชา  อภิเดช
 
1. นางอโณทัย  บริบูรณ์มี
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พันธ์หนองบัว
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงรัตนาพร  แย้มพลายดี
 
1. นางบังอร  อุดม
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนัญชัย  ขัติมณี
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสิรินธร  ศรีรอบรู้
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐวลี  สำเนียงแจ่ม
 
1. นางสาวอัญชลี  ปทุมานนท์
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เอกบวรพรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แร่เพชร
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญภัส  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปริญ  บุญมี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  พูลกำลัง
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชลนิชา  มูลระหัส
 
1. นายบรรเจิด  สมใจเพ็ง
 
556 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วบัวดี
 
1. นางบังอร  อุดม
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจริยา  แสงพันธุ์ตา
 
1. นางไพลิน  มั่งคั่ง
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  นวลเพ็ง
 
1. นางสาวศรินยา  ศรีจันทร์อ่อน
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ปิณฑะศิริ
 
1. นางนวลฉวี  นักฟ้อน
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงสิตานันท์  รักษาผล
 
1. นางอโณทัย  บริบูรณ์มี
 
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขันติกาโร
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  รองงาม
 
1. นางปราณี  ปั้นไว
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกฤติกาญ  เข็มเพชร
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงวนิดา  แป้นยิ้ม
 
1. นางนิสากร  คุณโท
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรมมาหอม
 
1. นางบังอร  อุดม
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชนสูงเนิน
 
1. นายสมัคร  เทพสถิตย์
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายไอซ์  ก้านบัว
 
1. นางสาวสุรภี  มโนธรรม
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  พันธุ์แสน
 
1. นายราชันย์  เสมียนคง
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สนธิ
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีรชยา  พูลทรัพย์
 
1. นางสาววรัญภร  ขยันคิด
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  ปั้นหยัด
 
1. นางสาวศรินยา  ศรีจันทร์อ่อน
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงรัตนา  ใจเอื้อย
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1. เด็กหญิงวารุณี  เมืองแก
 
1. นายจำนงค์  พิมพขันธ์
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงธิวาพร  ออมสิน
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ก่ำจา
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีรา
 
1. นายปัญญา  ศรีรอบรู้
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ใจตรง
 
1. นางสาววิภาพร  แก่นจันทร์
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงอัญมณี  ธรรมรังสี
 
1. นางบังอร  อุดม
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายบรรณสรณ์  ศรีจันทร์ทับ
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพนิดา  ใจมั่น
 
1. นางภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงนลิน  ใจซื่อกุล
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายอุทัย  โตยะบุตร
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ใจเอื้อย
 
1. นางสุมาลี  อนันตสุข
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเขมิกา  วงษ์สกุลดี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์แตง
 
1. นายสุรชัย  ชำนาญอักษร
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงทิชาดา  สีเงิน
 
1. นางสาวศศิธร  ปลอดภัย
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คงมิยา
 
1. นางบังอร  อุดม
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายบรรณวัชร  ศรีจันทร์ทับ
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายจตุพงศ์  นาคดี
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  หอมสุวรรณ
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  บุญปัญญา
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  บุญลักษณ์
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายนิพนธ์  โพธิ์ดา
 
1. นางสุมาลี  อนันตสุข
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายธนัชชา  นวลจันทร์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนกร  สุจจิตรจูล
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เชื้อหนองปรง
 
1. นางสาวภัทรจารินทร์  เพชรดำดี
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวีระชัย  ศรีตองอ่อน
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายพันธวัสส์  ใจสุกใส
 
1. นายวัชระ  เจริญรัตน์
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินทร์ศร
2. เด็กหญิงแก้วตา  แก้วเทพ
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงปลายฝน  ใจหาญ
2. เด็กหญิงสุธิดา  นาคชูศรี
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงพนิดา  ชะเอมทอง
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ปาทุมา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่สงค์
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กหญิงดาเน  จำเริญ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  แสงหิรัญ
 
1. นางสุตตา  สุรินเปา
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงอินทุอร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวะรา  นะวะมะโรจน์
2. นายรัตนชาติ  ผิวงาม
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เพ็งพันธุ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลักขณาพินิจ
 
1. นางสาวเกญมณี  การะเกตุ
2. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คณะบุตร
2. เด็กหญิงบงกชพรรณ  วงษาวิเศษ
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กหญิงกฤตกานต์  พุ่มพันธ์
2. เด็กหญิงกุลพัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  แสงเพชรอ่อน
2. นางสาวนภิสชากร  อ่อนเพชร
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  น้อยไพบูลย์
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  เรือนนาค
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจิตติมา  มุสิจะ
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา
2. เด็กหญิงโสภณัฐ  ตั้งทีฆกูล
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
2. นางสาวสุภาพร  เขาแก้ว
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กหญิงปุญญภัทร  บุญยเกตุ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวสมร  กลิ่นพุฒซ้อน
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงใย
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมินิวาส
2. เด็กหญิงสรัญวิกา  น้อยเลิศ
 
1. นายบรรเจิด  สมใจเพ็ง
2. นางสาวสุรภี  มโนธรรม
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กหญิงบุญญานี  คำหารพล
2. เด็กชายสุเมธ  ศรีภุมมา
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็งสมยา
2. เด็กหญิงอินทิรา  สามทอง
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
2. นางอุษา  คำพล
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายปรีชา  จันทร์ฉาย
2. เด็กชายวรรณชัย  อินทนันต์
 
1. นางสาวพรรณนิภา  พรเลิศเกษมสุข
2. นางไพ  ช่วงชัย
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงกัลยาศิริ  คุ้ยอินทร์
 
1. นางอุบลรัศมี  วงษ์จันทร์
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กหญิงปวีณา  สมรูปดี
2. เด็กหญิงศรันยา  หงษืเวียงจันทร์
 
1. นางสุตตา  สุรินเปา
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  วรรณดี
2. เด็กหญิงอินทิรา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวกิติมา  ยิ้มน้อย
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  รู้รัก
2. เด็กหญิงสิริกร  เทพวงษ์
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สุกเกษม
2. เด็กหญิงโสภิตา  อินสว่าง
 
1. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
2. นางทับทิม  มาลาคำ
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  กองศรี
2. เด็กหญิงอรนุช  เลี่ยนเพชร
 
1. นางบุษยารัตน์  มนตรี
2. นางอรวรรณ  พิบูลย์
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงวารุณี  มะลิทอง
2. เด็กหญิงเพชรดา  กองม่วง
 
1. นางวะรา  นะวะมะโรจน์
2. นายรัตนชาติ  ผิวงาม
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงปวีณัฐ  หมวดผา
2. เด็กหญิงเกษมณี  สีแดงดี
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
2. นางอุษา  คำพล
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายศุภชัย  ใจน้ำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ท้าวบาง
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภาคภูมิ  รอดโรคา
2. เด็กหญิงเกล็ดนที  ระวังเป้า
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติศักดิ์กำธร
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงวราพร  สืบบุก
2. เด็กหญิงวัลลภา  แสงหิรัญ
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรุจิเรข  สีเขียว
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริสุวรรณ  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงอัมพร  ศรีพนมวัน
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเหรา
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายวรินทร  เณรจาที
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกุลนาถ  นงค์ทอง
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ไทยศรี
 
1. นายไพบูลย์  สมบูรณ์ดี
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงขะใจ  -
 
1. นายสุพัฒน์  กลัดน้อย
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายรัตน์ธกิจนุกูล  สาททอง
 
1. นางนิสากร  คุณโท
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายประสิทธิชัย  กระโห้แก้ว
 
1. นางบังอร  อุดม
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวีระยุทธ  ศรีตองอ่อน
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภาณุพงษ์  พันธ์สุข
 
1. นางสาวอัญชลี  ปทุมานนท์
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายเอกราช  ฉิมท้วม
 
1. นายวัชระ  เจริญรัตน์
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายปณต  ชาวอบทม
2. เด็กหญิงผักกาด  จันทราทิพย์
3. เด็กชายสหัสวิช  ฉิมมา
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยางพล
2. เด็กหญิงนวพร  พรศรีฤทัย
3. เด็กหญิงปานตะวัน  ชูขวัญ
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมพ่วง
2. เด็กชายวรเดช  ศรีโปฎก
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญยาใจ
 
1. นางสาวเกญมณี  การะเกตุ
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์อินทร์
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  พึ่งนุสนธิ์
2. เด็กชายศิรวัฒน์  ประยูรวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์อุทัย
 
1. นางสาวศรินยา  ศรีจันทร์อ่อน
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  จำเมือง
2. เด็กชายภูริภัทร  มนตรี
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงหิรัญ
 
1. นางวาสนา  แร่เพชร
2. นางสาวณัฐมนต์  บุญครอง
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กชายปิยทัศน์  แย้มอาษา
2. เด็กหญิงพรรษชล  อินทร์อำนวย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ออระเอี่ยม
 
1. นางสาวเปรมิณทร์  กล้าหาญ
2. นายจรูญ  มาลาคำ
 
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกลวัฒน์  เมืองที่รัก
2. เด็กชายศรากร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญประวัติ
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจิตติมา  มุสิจะ
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  มูลละออง
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จงใจรัก
3. เด็กหญิงณัชชา  มาตรศรี
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
2. นางสาวสุภาพร  เขาแก้ว
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายนภัสกร  สาลีผล
2. เด็กชายภัทรพงษ์  จันโอกุล
3. เด็กหญิงสุชานาถ  สันทัด
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายธวัชชัย  ยศประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัณณ์ภัสสร  ลิ้มศุภรัตน์
3. เด็กชายอภิรักษ์  สุทธิสิทธิ์
 
1. นายเกียรติวงศ์  ศรีสุขา
2. นายอลงกรณ์  เถียรประภากุล
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กชายจรัลชัย  สีแดงเหลือง
2. เด็กชายน้ำพี้  ล่านาลาว
3. เด็กชายสิทธิชัย  อยู่หลาบ
 
1. นางสาวสมร  กลิ่นพุฒซ้อน
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายพูนศักดิ์  แซ่เบ้
2. เด็กหญิงวรันตรี  ทิมใจทัศน์
3. เด็กหญิงเมวิสา  นนท์อ่อน
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
2. นางสายฝน  จันทร์สระคู
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ไกรรักษ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงสุวารี  สระศรีสม
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งโสภา
2. เด็กชายทินภัทร  วันอยู่
3. เด็กชายอภิรักษ์  การเพียร
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
2. นายจิตติมา  มุสิจะ
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ภาพสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ดาวเรือง
3. เด็กชายวีรภัทร  จำปานิล
 
1. นางอุบลรัศมี  วงษ์จันทร์
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายสมชัย  ช้อยระย้า
2. เด็กชายเค  หม่อง
3. เด็กชายไปร์ท  หม่อง
 
1. นายปัญญา  ศรีรอบรู้
2. นางอุทัยวรรณ  หงษาวดี
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายปาราเมศ  ราชสิงห์
2. เด็กชายศราวุฒิ  คนงานดี
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  เวชกุล
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายชัยพล  จารุภูมิ
2. เด็กชายธนพนธ์  มาลัยทอง
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุษบา
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กชายสิรวิทย์  จันทร์ดาสุด
2. เด็กชายสุทธิชาติ  พวงไทย
3. เด็กชายอานนท์  เหลืองเสงี่ยม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายกรวิชญ์  โพธิพันธุ์
2. เด็กชายภูชิต  บุญทอง
3. เด็กชายเชษฐา  สำเนียงงาม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ม่วงพรวน
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ยกบุญญาธิการ
2. เด็กชายวรายุทธ์  แก้วบัวดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  ยกบุญญาธิการ
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายจีรภัทร  เสือศรี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดาวเรือง
3. เด็กชายนครินทร์  ทองสกุลพันธ์
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรแก้ว
2. เด็กชายภราดร  พรมยศ
3. เด็กชายศิริภัทร  มาลา
 
1. นางบังอร  อุดม
2. นายมานพ  ยิ้มประเสริฐ
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1. เด็กชายนที  นักฟ้อน
 
1. นายชัยรัตน์  เนียมอินทร์
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายนัชชานนท์   ศรีมณฑา
 
1. นางชำเลือง  กลิ่นลำดวน
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจซื่อ
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงจินทภา  ผู้มีทรัพย์
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กชายมานะศักดิ์  ปาลพันธ์
 
1. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายสุเมธ   นักใจธรรม
 
1. นางชำเลือง  กลิ่นลำดวน
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิวาพร  ทักขพานิชย์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  มากระจันทร์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงเด่นนภา  อู่อรุณ
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงอุทุมพร  เอี่ยมพันธ์ฉิม
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงอักษราภรณ์  โพธิ์ประพันธ์
 
1. นายจักรพงษ์  กล่อมฤทธิ์
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขากำแพง    
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เจดีย์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงยลดา  ราแพงดี
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุจารี  ปรีสงค์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลิ้มมั่ง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงธนภร  เทียนแจ่ม
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พิลาวุฒิ
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เฉี่ยวงษ์ทอง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอิศเรศ  ตรีศักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงสุธิดา  ลานภูเขียว
 
1. นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกันทิมา  ทองคำสุข
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กชายวรากร  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ลีสุขสาม
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายณัฐพล  หอมสุข
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อรามัญ
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกนกพล  ไกรทองสุข
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  กลมเกลียวญาติ
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซ้ายชูจีน
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  พุ่มมาลา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุ่นใจดี
4. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ภูฆัง
5. เด็กหญิงธัญเรศ  ทองบ้านโข้ง
6. เด็กชายธีรศักดิ์  บรรดาศักดิ์
7. เด็กหญิงนิภาพร  คงพรม
8. เด็กหญิงผกามาศ  งวษ์พันตรี
9. เด็กชายพุทธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
10. เด็กชายยสินธร  พรมชนะ
11. เด็กชายวันชนะ  นาควงษ์
12. เด็กหญิงวิจิตตรา  หะระพัน
13. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่นใจดี
14. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีบุญเพ็ง
15. เด็กหญิงสราญจิตร  ฮวบศรี
16. เด็กหญิงสุวิมล  ทองมีทรัพย์
17. เด็กหญิงอรอุษา  อ่อนดี
18. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์เหมือน
19. เด็กชายเชาวรัตน์  ทองคงอ่วม
20. เด็กหญิงโสภิณนภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นางสิริกัญญา  บุตรขจร
3. นางถนอม  จิตไว
4. นางโสภา  มาพลาย
5. นางสาวพรพิมล  ดอนหงษ์ไผ่
6. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงกมลชนก   เม่นหรุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ม่วงศรี
3. เด็กชายชนินทร์   ม่วงคุ้ม
4. เด็กชายณัฐพงศ์    ขุมขัง
5. เด็กชายณิชาพัชร์   ผกาสีทอง
6. เด็กหญิงนงนภัส    อ่อนดี
7. เด็กชายปฏิพล   นิ่มอนงค์
8. เด็กหญิงประภา   ปินะกา
9. เด็กหญิงปรางค์ชนก   สีใส
10. เด็กชายพรหมมินทร์   ดีเสมอ
11. เด็กหญิงพลอย   (พม่า)
12. เด็กชายภานุพงษ์   เจนใจดี
13. เด็กชายยอด   ชาวต่างชาติ
14. เด็กชายยุทธภูมิ   มีแก้วน้อย
15. เด็กชายวีรยุทธ   สุดใจดี
16. เด็กหญิงสุชานันท์   สงเคราะห์
17. เด็กชายอรรถพล   แก้วไทรบาง
18. เด็กชายอัษฎาวุธ   ปัจฉา
19. เด็กชายเจษฎา   สันทัด
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ   กองม่วง
 
1. นางนิตยา  พันธวงษ์
2. นางนันทนา  คนสูงดี
3. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีวัชรพงศ์
4. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
5. นางเพชราภรณ์  เล้าภาษิต
6. นายบุญนำ  จันทร์โอกุล
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายกิตติภัทร  ซาอุรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  พยายม
3. เด็กชายธนวัตร  น้อยจันทรา
4. เด็กชายนพพร  ปานนุช
5. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผิวพิมพ์ดี
7. เด็กชายภากร  ใจซื่อ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พยายม
9. เด็กชายวรุฒน์  น้อยหา
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พรมชนะ
11. เด็กหญิงศรันยา  ใจกล้า
12. เด็กหญิงศศิธร  ลมูลศิลป์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์พรม
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองบ้านโข้ง
15. เด็กชายสุเมธา  หะระพัน
16. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีราธิราช
17. เด็กหญิงเกศินี  สุขเจริญ
18. เด็กหญิงเนตรนภา  จุมพรม
19. เด็กหญิงเพชรดา  ท้าวลา
20. เด็กหญิงโสรยา  จักขุจันทร์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นายเสนาะ  บุตรขจร
3. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
4. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
5. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
6. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายศตวรรษ  อุ่นใจดี
 
1. นางทับทิม  สมาลาวงษ์
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายตะวัน  ปิ่นแก้ว
 
1. นางปภาดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายอดิศร  ศรีภักดี
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองเหลือ
 
1. นางบังอร   พีรพรพิศาล
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กชายราชศักดิ์  ต่วนเครือ
 
1. นายพีระพัฒน์  อนุรักษ์
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กชายธิติศักดิ์  แก้ววงษา
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สุขเกษฒ
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายธนาเทพ  สร้อยที
 
1. นางอารีวัลย์  จำปานิล
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายวิศวะ  ใจหาญ
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายเป็นเอก  วงศ์ศรี
 
1. นายอาบศักดิ์  พฤกษชาติ
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนสงวน 1. เด็กชายนวดล  เข้มแข็ง
 
1. นายอาคเย์  ธัญญเจริญ
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กชายตะวัน  ยศวิชัย
 
1. นายสมพร  สนน้อย
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายวรรธนะสิน  โพธิ์ถนอม
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายธีทัศน์  จันทร์เครือ
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนพดล  เพ็งสมยา
 
1. นายวินัย  ดีปานแก้ว
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หอมไม่หาย
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงพูล
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นวลละออ
 
1. นางสาวอุษา  สายทอง
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์กิติสิน
 
1. นายสุจินต์  รอดโรคา
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมฆอุดม
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1. เด็กหญิงเกศกานดา  ฉิมเดช
 
1. นางวันเพ็ญ  ใจทหาร
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงกณิศา  จุ้ยใจเหิม
 
1. นางปภาดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวชัชชญา  นิ่งน้อย
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงยิหวา  จิตอ้าย
 
1. นางนันทนา  อริยะสัจจะธรรม
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 10 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วเมฆ
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรรณพร  แสงใส
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงปทุมมาศ  พยาบาล
 
1. นายราชันย์  เสมียนคง
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองรุ่งทรัพย์
 
1. นายมงคล  ผิวอ่อนดี
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเมือง
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงวนิดา  พูลเกษม
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงกนกพร  เหง้าน้อย
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชนากานต์  คงอ่อน
 
1. นายวินัย  ดีปานแก้ว
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงพรดิษยา  จิตนิยม
 
1. นางสาวสุชารัตน์  ล้อมมหาดไทย
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงปาณริเนตร  ไหวไว
 
1. นางสาวเภกะนันท์  พุกะนัดด์
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จุมพรม
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงพรนภา  ซ้อนเสียงดัง
 
1. นางสาวศรีสุดา  แก้วบัวดี
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงชุติมา  อุ่นใจดี
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงอภิชาลี  ผาสุขดี
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงธัญจิรา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายเอกพล  สุขสำราญ
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กชายอัธญา  ช้อยเชื้อดี
 
1. นายสมพร  สนน้อย
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายสราวุฒิ  สมพันธุ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 4 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพูนศักดิ์  หงวนตัด
 
1. นางสุริยา  ศรีชมภู
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน 5 โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายศุภกร  เหมือนแก้ว
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สระทองแป้น
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กชายปติพัฒน์  ชดช้อย
 
1. นางอมรา  วิลัยทอง
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายนัฐพล  บุญกล่อม
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กชายพัชรพล  พันธู์รู้ดี
 
1. นางสาวศรีสุดา  แก้วบัวดี
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1. เด็กหญิงณัฐพร  มีใจมั่น
 
1. นางวันเพ็ญ  ใจทหาร
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  ทนเถื่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์  สุขวงศ์
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงอลิสา  ศรีเมือง
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงภัควดี  นนทรี
 
1. นางสุริยา  ศรีชมภู
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหลื่อมศรีจันทร์
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์กิติสิน
 
1. นายสุจินต์  รอดโรคา
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กหญิงอโนฌา  ช่างเกวียนดี
 
1. นางอมรา  วิลัยทอง
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กหญิงมลทการ์น  ชาวนายก
 
1. นายสมพร  สนน้อย
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสาริดา  ธรรมสนธิเจริญ
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 11 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงมานิตา  อบเชย
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงเหมสุดา  ล้อมวงษ์
 
1. นางอาภรณ์  สมณวัฒนา
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผลงศร
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงมนรดา  เล็กมนตรา
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นางสาวศรีสุดา  แก้วบัวดี
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วภมร
 
1. นายนคร  คำพล
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงจันทิดา  โพธิ์พันธุ์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กล่อมวิจิตร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวจิราภรณ์  บุตรพรหม
 
1. นางสาวเภกะนันท์  พุกะนันด์
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์เจริญ
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานดำ
 
1. นายอาบศักดิ์  พฤกษชาติ
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มฉาก
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กชายพาณิชย์  ใจหาญ
 
1. นางสาวจารึก  สุขสวัสดิ์
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายปารนันท์   ศรียาวงศ์
 
1. นางสาวนลินี  ดวงเวียง
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกันตพล  ชายสีอ่อน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายพีรภัทร  ชินวงษ์จันทร์
 
1. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายธิติสรร  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  ปราบสกุล
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงนภัษ  แผ้วสุวรรณ
 
1. นางปทิตตา  ธรรมพิทักษ์
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอลิชา  ชัยเกตุ
 
1. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงชนากานต์  น้อยชื่นพันธ์
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รามัญอุดม
 
1. นางปภาดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงนันทิยา  ศรีสมบัติ
 
1. นางศานันท์ฐินี  ศิลาดี
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงศิริมา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปุญญิสา  สุทธิสิทธิ์
 
1. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.4 เงิน 8 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงแพรลดา  ทำอินทร
 
1. นางสาวชนิศา  ใจเก่งดี
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนท์ช้าง
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิลาโรจน์
 
1. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ทิพยานนท์
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงปาณิศา  นพนงค์
 
1. นางสาวจารึก  สุขสวัสดิ์
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงสุธิตา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวอังคณา  ปราบสกุล
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตาลเพชร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หอมขจร
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หารพรม
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายภูริภัทร์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กชายศุภกร  ผิวบัวคำ
 
1. นางศุภิกา  ชูสินธราดล
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายวันชระ  กองม่วง
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 1. เด็กชายธีรภพ  สิงห์สกุล
 
1. นายอนุชา  ผ้าขาว
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายนฤสรณ์  เบ้าคำ
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กชายธนาธร  กองร้อยอยู่
 
1. นางชะเอม  รัตนะ
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายเตชัส  ภาษิต
 
1. นางปทิตตา  ธรรมพิทักษ์
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1. เด็กชายภัควัฒน์  ว่องดี
 
1. นางวันเพ็ญ  ใจทหาร
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กชายพีรพล  ศรีมาดี
 
1. นายสมพร  สนน้อย
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายภัทรภพ  ยอดทอง
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เขียวหวาน
 
1. นางสาวอุษา  สายทอง
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภุมมา
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงขจารินทร์  สว่างศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงธนพร  สังขวรรณ
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขันทองดี
 
1. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน 7 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงปาริษา  คงจรเข้
 
1. นายมงคล  ผิวอ่อนดี
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  หูแก้ว
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.9 เงิน 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงเป็นตา  ช่างปลื้ม
 
1. นายอุดม  คำเรียง
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 1. เด็กหญิงจรัสแสง  สมหวัง
 
1. นางธันยนันท์  ธัญพิริยภัทร์
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงวัลลภา  กุลเลิศ
 
1. นายทวี  นนท์แก้ว
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1. เด็กหญิงชาลิณี  จำปานิล
 
1. นางวันเพ็ญ  ใจทหาร
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีเหรา
 
1. นายราชันย์  เสมียนคง
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. นางสาวอาริตา   อุ่นโสดา
 
1. นายสมควร  ยอยรู้รอบ
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงสุจารี  ปรีสงค์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จำเมือง
 
1. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.16 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลณิชา  วงษ์กฏ
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณิศาอร  อู่อรุณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เบ้าหนองบัว
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กหญิงยลดา  หงส์พัฒนชัย
 
1. นางสาวฐปนี  สำเนียงล้ำ
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.16 เงิน 7 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงภาวิณี  พ่วงเสือ
 
1. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงประกายกานต์  แก้วเมฆ
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงปวีณา  ดีใจ
 
1. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
 
825 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วงษ์ปรีดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายธนโชติ  ภู่ระหงษ์
4. เด็กหญิงธันยาภรณ์   ศรีสังข์งาม
5. เด็กชายธานุภาพ  พัฒนะ
6. เด็กหญิงนรมน  หงษ์โต
7. เด็กหญิงนิรชา  หมอยาดี
8. เด็กชายมารุต  บุญสกุล
 
1. นางสาวแคทรียา  อภิเดช
2. นางสาวสุรนารี  ศึกหาญ
3. นางสาวยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว
 
826 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายกิจรุ่งโรจน์    นันทาธิราช
2. เด็กหญิงจันทิมา   ลาแพงดี
3. เด็กชายชัยณรงค์   หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กชายฐากร   หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กชายปัณณวิชญ์   ว่องเจริญพร
6. เด็กหญิงพรรษา   มีศิริ
7. เด็กหญิงรวิสรา   แซมมณี
8. เด็กหญิงอารียา   ผิวอ่อนดี
 
1. นางสุนทร  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวหัทยา  สุดยอด
3. นางสาวสุรภา  เหล็งหวาน
 
827 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงญาณิกา  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วภมร
3. เด็กชายพรชัย  สุขชื่น
4. เด็กหญิงภัทราวดี  กระจายพันธ์
5. เด็กชายภัทราวุฒิ  มูลทสิทธิ์
6. เด็กชายศักดิ์รินทร์  มีชัย
7. เด็กชายสโรจน์พันธ์   ดวงตาแก้ว
8. เด็กหญิงอาทิติยา  มานาค
 
1. นางสาวนฤมล  บงพูเขียว
2. นางสาวทิพย์สุดา  พรศีลศรีอุทัย
3. นางสาวศศิวิมล  ตันหยงธัชชัย
 
828 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายก้องภพ  ภูมิมาโนช
2. เด็กหญิงจตุพร  หอมกระแจะ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทาธิราช
4. เด็กชายธีระศักดิ์  กุลมุติ
5. เด็กชายพงศ์ธร  พระมหาโพธิ์
6. เด็กหญิงพัชราพร  หงษ์เวียงจันทร์
7. เด็กชายอนุชิต  สุขวงษ์จันทร์
8. เด็กหญิงอริสรา  เฮียงเถื่อน
 
1. นางฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ
 
829 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายนิวัตน์  หมโมรี
2. เด็กหญิงปิยดา  โตหลวง
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  โกมลสิงห์
4. เด็กหญิงพรชนก  คงคาหลวง
5. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญช่วย
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์งาม
7. เด็กชายอภิชาติ  พัดโต
8. เด็กชายไพศาล  กลิ่นสอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เปี่ยมสุภาพ
2. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
 
830 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงกนกพร  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงนาตยา  เจริญจันท์
3. เด็กหญิงพรลภัส  ผิงอ่อนดี
4. เด็กหญิงพรวิลัย  ผิวผัน
5. เด็กชายภาสพร  ถนอมรัตน์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  กำลังดี
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  หงษ์โต
8. เด็กชายอัศกรณ์  สีเสือ
 
1. นางสาวฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ
 
831 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนนันท์  คำหอม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญรอด
3. เด็กหญิงยมลภัทร  ลัยวงษ์
4. เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา
5. เด็กหญิงสโรชา  หอมหวล
6. เด็กหญิงหิรัญญา  ไกรทองสุข
 
1. นายสมัคร  เทพสถิตย์
2. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
3. นางสาวเมทินี  มากสอน
4. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
832 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนาพร  บุญทองสุข
2. เด็กหญิงนันฐสา  บุญโสม
3. เด็กหญิงภัทรศรี  แสงธรรมนาถ
4. เด็กหญิงมธุชา  บุตรนิน
5. เด็กหญิงวิยดา  หงษ์ศรีเมือง
6. เด็กหญิงอนันธิดา  ท้าวกัลยา
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางสาวพัชรี  นาคผง
3. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
4. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
833 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรภัทร  อินสว่าง
2. เด็กชายธนพัฒน์  โพธิพงษ์
3. เด็กชายอชิรวิช  เอี่ยมสกุล
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวเมือง
5. เด็กชายแสงสุรีย์  เกิดหนุนวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โกลากุล
2. นายอายุทธ  เพ็งพันธุ์
 
834 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายกำพล  โกมลสิงห์
2. เด็กชายชยุต  ยองขอด
3. เด็กชายธนวัฒน์  สำเนียงใส
4. เด็กชายธนวันต์  พิมพ์ทรัพย์
5. เด็กชายอลงกรณ์  ปูหนู
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  เปี่ยมสุภาพ
 
835 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายกนกพล  ศรีบุยเพ็ง
2. เด็กชายธนากร  ระเวกโฉม
3. เด็กชายภูวนาท  ประจวบวัน
4. เด็กชายสรวิศ  โพธิ์พรม
5. เด็กชายอิทธิกร  ตั้งมนัสธรรม
 
1. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
2. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
836 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายภูวนาท  ประจวบวัน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
2. นางโสภา  มาพลาย
 
837 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงพรพิชชา  จงรัตนานนท์
 
1. นางสาวรสิตางค์  เรืองขจร
 
838 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กชายภวมินทร์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายอลงกรณ์  เถียรประภากุล
 
839 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ก้อนทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  สุขอีสาน
 
840 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระหลวง 1. เด็กหญิงจิราพร  สนธิเณร
 
1. นางสาวศนิกานต์  มากมาย
 
841 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สงบวาจา
 
1. นายกฤษกร  กุศลมา
 
842 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงธนาพร  สาธิตกิจ
 
1. นายณัฐชนนท์  คงอยู่
 
843 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ดีดก
2. เด็กชายณัฐพร  บุญศรีวงศ์
3. เด็กชายภควรรษ  ไกรทองสุข
4. เด็กชายศิริมงคล  จันทร์ส่องแสง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เศษสุวรรณ
6. เด็กชายเจษฏากร  ฉิมวงษ์
 
1. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
 
844 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงณฐิตา  นูมหันต์
2. เด็กหญิงธิติมา  บุตรน้ำเพ็ช
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หอมไม่หาย
4. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มรัตน์
5. เด็กหญิงสุมินตรา  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายอิสรภาพ  จริรัมย์
 
1. นางวิมลภา  ไขแสงทอง
2. นางสาวเบ็ญจา  ด้วงอินทร์พงษ์
3. นายนำพล  มากสอน
 
845 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายกำพล  เจริญดี
2. เด็กชายกิตติภูมิ  สุมังคะ
3. เด็กชายทรงชัย  จันทร์น้อย
4. เด็กชายปิยะชัย  จำปาไคร้
5. เด็กชายยอด  -
6. เด็กชายฮัว  เกม
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายศิริ  ไทยทวี
3. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
846 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีสม
2. เด็กชายธนกฤช  สารสุวรรณ
3. เด็กชายนพดล  หนูอ้น
4. เด็กชายปิยราช  เขียวสอาด
5. เด็กชายผไทเทพ  ชาวบ้านใหม่
6. เด็กชายภูวดล  เขียวสอาด
 
1. นายจงรัก  เย็นใจดี
2. นายสมาน  ขาวจันทร์แย้ม
3. นางสาวกชพร  ชาติเมืองปัก
 
847 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกันทร์ณัฐ  บุญอิ่ม
2. เด็กชายจักรภัทร  ผิวอ่อนดี
3. เด็กหญิงปณัสนัญ  กุศลพิทักษ์แดน
4. เด็กชายปรัศนัย  เกษมวงค์
5. เด็กชายศุภโชค  บุราคร
6. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้ววงษา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
2. นางบุษยา  คำเรียง
 
848 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ใจชื่น
2. เด็กชายชนะโชค  ผ่องศรี
3. เด็กชายนวพล  ทองงาม
4. เด็กชายศักดินันท์  น้อยศรี
5. เด็กหญิงสมฤดี  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ซื่อคง
 
1. นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ์
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
3. นายสุพัฒน์  สุขเกษม
 
849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา   น้ำทอง
2. เด็กหญิงทิพย์วิภา  หงษ์ทองดี
3. เด็กหญิงวันวษา   ฤทธิ์ศิริ
4. เด็กชายศิริชัย   มาพันธ์
5. เด็กชายออง  -
6. เด็กชายอาณาจักร  ศรีสังข์งาม
 
1. นางประนอม  ใจยั่งยืน
 
850 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกรกรต  ผิวสุข
2. เด็กชายกฤษฎา  นิ่มอนงค์
3. เด็กชายขจรศักดิ์  สมโรง
4. เด็กชายภาคภูมิ  หล้าทุม
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  วิเศษขลา
6. เด็กชายอุ้มบุญ  เสนาะน้อย
 
1. นายประภาส  หลักเพชร
2. นางสุนันทา  บุญมาก
 
851 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายจิรชัย  สระทองจุติ
2. เด็กชายปฐวี  โสไกร
3. เด็กชายปรัชญา  บุญมาก
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวผ่อง
5. เด็กชายภาคิน  แซ่ตัน
6. เด็กชายศิระวัฒน์  แก้วบัวดี
 
1. นายสาโรจน์  ยอยรู้รอบ
 
852 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ภูศรี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อุบลแย้ม
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพิ่มสุวรรณ
4. เด็กชายศักดินันท์   สมประมาณ
5. เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายไพสิฐ  กองม่วง
 
1. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
2. นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช
3. นางสาวชนากานต์  จิวรรจนะโรดม
 
853 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 1. เด็กชายคณาธิป  กัณพัทธระ
2. เด็กชายชวนากร  รอดหงษทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  จันทาทอง
4. เด็กชายภัทรภูมิ  ล้วนเส้ง
5. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทาทอง
6. เด็กหญิงอรัญญา  เสือพันเจริญ
 
1. นางประยูร  ขำเมธา
 
854 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วบัวดี
3. เด็กชายนภัทร  ปินะเต
4. เด็กหญิงวาลิษา  พรมเสนา
5. เด็กชายวิรัตน์  สีอ่อนดี
6. เด็กชายอานนท์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายสมคิด  อ่อนดี
2. นายอำนาจ  เกิดมงคล
3. นายเทวดา  อยู่ดี
 
855 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประกอบทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศวิชัย
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญแสง
4. เด็กหญิงนุจรี  โพธิ์พรม
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
6. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนสมกิจ
 
1. นายอุดม  คำเรียง
2. นางบุษยา  คำเรียง
 
856 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกรรชัย  ผิวเผือก
2. เด็กชายพัชรพล  สามงามยา
3. เด็กชายวิชิต  ชินะเกิด
4. เด็กชายศิวัฒน์  สวยล้ำ
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  ปิยภัณฑ์
6. เด็กชายอรรธิเดช  ทับอินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  โมรา
2. นางสาวสุภาพร  แย้มอาสงษา
 
857 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐาจิลา  วัฒน์ศิริกุล
2. เด็กหญิงณิชามาศ  เนียมแก้ว
3. เด็กหญิงธันยา  อู่คงคา
4. เด็กหญิงปภาวดี  ด้วงเหว่า
5. เด็กหญิงปัญจรีก์  เหมเวียงจันทร์
6. เด็กหญิงพรจีรา  ไทยเจริญกิจการ
 
1. นายบรรยง  มากสอน
2. นางกฤษณา  มากสอน
3. นางดารณี  แม้นเทวฤทธิ์
 
858 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกชกร   เสือเมือง
2. เด็กหญิงณัฐชาฤดี  พูนนำเภา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แรกเรียง
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  แย้มสุนทรา
5. เด็กหญิงเกศรินทร์   แสงใส
6. เด็กหญิงโสรญา  เพ็ชรแบน
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
859 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายกฤติธี  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายจีรพันธ์  หาญกล้า
3. เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ยิ้ม
4. เด็กชายปริญญา  ชื่นใจฉ่ำ
5. เด็กชายพีระพล  เรือนทองดี
6. เด็กชายไชยพัฒน์  สอนกลิ่น
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
2. นายพรชัย  ครุฑใจกล้า
3. นางสาวสันธณีย์  เนียมเพราะ
 
860 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายกรวิทย์  มีเตอ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บูชา
3. เด็กชายธนภัทร์   สายทรัพย์
4. เด็กชายนพพร  วัดมาลี
5. เด็กชายวัลลภ  เชยชื่นทรวง
6. เด็กชายสาธิต  บูชา
7. เด็กชายอนุรักษ์  สอนกลิ่น
8. เด็กชายอนุรักษ์  ใจตรง
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
861 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รูปสม
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรุณแสงศิลป์
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  ดิษฐวัด
4. เด็กหญิงบุษกร  สุขจิต
5. เด็กหญิงริชาภัทร  ศักดิ์มงคลชัย
6. เด็กชายอิสราภรณ์  เจนประเสริฐไกร
7. เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางสาวภัชชา  นาคประเสริฐ
3. นางศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
862 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บูชา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บูชา
3. เด็กชายทศพล  สอนลี
4. เด็กหญิงมนต์ภัสสร  วิวัฒน์กสิกิจ
5. เด็กหญิงรัตนวลี  สายทรัพย์
6. เด็กหญิงลลิตา  บูชา
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บูชา
8. เด็กหญิงสายฝน  สีน้อยเมือง
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
2. นายสัมฤทธิ์  ผิวบัวคำ
 
863 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจันจิรา  แย้มชู
2. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสถาน
3. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญวุฒิธรรม
4. เด็กหญิงนันทพร  เทียมจันทร์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุณจีบ
6. เด็กหญิงรมิตา  กรรณเทพ
7. เด็กหญิงศลินดา  โพธิ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงศศิมา  สมเหมาะ
9. เด็กหญิงอนัญญา  แจ้งดอนไพร
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางพัชราภรณ์  เม่นแย้ม
2. นางอำนวยพร  สอิ้งทอง
3. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
 
864 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพรหมสถิตย์  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงสรัญวิกา  น้อยเลิศ
3. เด็กหญิงอารียา  ชะสีรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์  ลัดดากุล
 
865 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายมนพัทธ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายสรวิศ  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวอัฉฉรา  พวงศุภวิวัฒน์
2. นางสาวศรีนงค์  ศรีท้าว
 
866 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนท์เต
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณยา  บุญมี
 
1. นางสาวพิทยา  บุญยเกตุ
2. นางสาวพันนิดา  แก้วสระแสน
 
867 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  รอดพล
2. เด็กชายสุพรรณกันตา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์   สว่างวงษ์
 
1. นางรุ่งเรือง  ตาดี
2. นางปราณีต  วันคลี่
 
868 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  โพธิ์ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  วรรณะ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  พรวิศนุกูล
 
1. นางสาวปาริชาต  ศักดิ์มงคลชัย
2. นางสาวแสงเดือน  หงษ์เวียงจันทร์
 
869 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงขวัญตา  ทองมูล
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สามพ่วงบุญ
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขุนไม้งาม
 
1. นางประไพ  อุดมผล
2. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
 
870 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1. เด็กหญิงภิญญดา  รูปขำดี
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เสือรัตน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คงเปลี่ยน
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวชุม
 
871 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงนฤมล  กันพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญสิงห์
 
1. นางสาวอุุษณีย์  จริตพันธุ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  สีบานเย็น
 
872 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุเห่ง
2. เด็กหญิงกฤติมา  ประกอบดี
3. เด็กหญิงลดามณี  มณีวงษ์
 
1. นางวรนุช  อุปวรรณ
2. นางสาวณิชาพัฒน์  พงษ์คำพันธ์
 
873 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  จำปาทอง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสถียรอินทร์
3. เด็กหญิงนวพร  สระศรีสม
 
1. นางสาววิกาญดา  ปทุมสูติ
2. นางสาวสิรยากร  เปียดี
 
874 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กหญิงจิรายุ  สุขมาก
2. เด็กหญิงธณิชา  อร่ามรจน์
3. เด็กหญิงเพชรตะวัน  บัวอุไร
 
1. นางสาวมาลินี  ศรีสุขา
2. นางเจริญศรี  ผิวบัวคำ
 
875 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กลั่นจันทร์
3. เด็กชายภานุพงศ์  กองม่วง
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นายอดิศร  เนตรพระ
 
876 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงช่อผกา  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  หกพี่น้อง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เจริญผล
 
1. นางละเอียด  สอิ้งทอง
2. นางสาวดาริณ๊  กลิ่นคำหอม
 
877 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เจ้าเหล้า
2. เด็กหญิงธนันธร  วันอยู่
3. เด็กหญิงลลิดา  แซ่จึง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  โพธิ์ไพจิตร
 
878 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัญญาศรี
2. เด็กหญิงดาราธิป  ปลิกฉิม
3. เด็กหญิงมิรัณตรี  ใจเก่งดี
 
1. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
2. นางสุวรรณา  มากระจัน
 
879 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายสิทธิโชค  กิมนาค
2. เด็กหญิงสุภาพร  เปลี่ยนน้อย
3. เด็กหญิงอมรวลี  ใจเอื้อย
 
1. นายมีชัย  นาคชัยยะ
2. นางสาวสุวีณา  แก้วกระจ่าง
 
880 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กหญิงกุสุมา  บัวทิม
2. เด็กหญิงดลนภา   ขำรัตน์
3. เด็กหญิงดลยา   ขำรัตน์
 
1. นางสาวกมลฉัตร  ละม้ายเมือง
 
881 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1. เด็กชายดนวัต  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงผกาวัลย์  ฉิมวัย
3. เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์อุทัย
 
1. นางสาวจินดา  ประชุมพันธุ์
2. นางปทิตตา  ธัญญเจริญ
 
882 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอกปัดชา
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สายบัว
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
883 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1. เด็กหญิงชญานิน  มิตยะสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พลอยสุกใส
2. นางสาววรัทย์ริษา  อัครภาณุภัทร
 
884 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชุติมา  ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ใจซื่อ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
2. นายพิภาค  จอมพงษ์
 
885 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายจิรภัทร  วรรณถิรหงส์
2. เด็กหญิงวริศรา  ไพรวัน
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
886 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  อินบำรุง
2. เด็กหญิงปวีณา  คล้ายสีทอง
 
1. นางสาวฐิติยา  รัตนายน
2. นางสาวฐิติยา  รัตนายน
 
887 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เมธีวรรณกุล
2. เด็กหญิงชญานิศ  สืบกลัด
 
1. นางสาววัลลภา  บำรุงเวช
 
888 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงซู  -
2. เด็กชายโซ่  -
 
1. นางสาวปรยา  เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี  พรเลิศเกษมสุข
 
889 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  หงษ์ศรีจัน
2. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ดายใหม่
 
1. นายประดิษฐ์  คำเรียง
2. นายชูพงศ์  ศุภนิมิตกุล
 
890 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายจารุพงษ์  เอมแบน
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ยาทิพย์
 
1. นางสาวธาริณี  ผูกอยู้
2. นางสาวหัทยา  ศรีเหรา
 
891 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เกตสุวงษ์
2. เด็กชายวศิน  คำธัญญา
 
1. นางสาวกาญจนา  ดอกกะถิน
 
892 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจหลัก
2. เด็กหญิงรัตธิญา  สังวาลย์ไพร
 
1. นางสาวจันทิวา  มะลินิน
 
893 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กชายนครินทร์  หมอยาดี
2. เด็กชายเจษฎา   สุทธิสิทธิ์
 
1. นายสุรเดช  พลนำ
2. นายธนิต  ปะริน
 
894 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญวิเชียรฉาย
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แสงหิรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
895 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักริน   มากะนัตย์
2. เด็กชายฉัตรชัย  ใจดีเฉย
 
1. นายชูศักดิ์  โชติพันธุ์
 
896 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงเขมมิกา  สุขภิบาล
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
897 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวชนิกา  สุนธิวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มณฑาทัด
 
1. นายณัฐพงษ์  เทศทอง
2. นางสาวกาญจนพรรณ  ทองไหลรวม
 
898 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ขำทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  นฤหาย
 
1. นางสาวบาหยัน  จามะรี
2. นายสมบูรณ์  ขุนเศรษฐี
 
899 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชรพล  นฤนาทไมตรี
2. เด็กชายอภิรัก  ชาวบางงาม
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
900 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายคุณาศักดิ์  นุกูลคราม
2. เด็กชายวัฒนา  พิสุทธิ์สกุลรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
901 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กชายชาติชาย  ชาวโพธิ์สระ
2. เด็กหญิงศร  บุตรหนองกร่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นางพเยาว์  วงศ์กล่อม
 
902 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ใจรู้รอบ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจกล้า
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
903 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กชายธนวัฑฒ์  ชาวทะเล
2. เด็กชายอณัฐชา  รามจุล
 
1. นายสุวัฒน์  มะลินิน
2. นางสาวจันทิวา  มะลินิน
 
904 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กชายพีรพงษ์  สุวรรณคีรี
2. เด็กชายพุทธณา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวไอลดา  หงษ์เวียงจันทร์
 
905 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงฟ้าไพลิน  ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุขประมาณ
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
906 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ชินพัณณ์
2. เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์
 
1. นางสาวศยามล  สุขเกษม
2. นางสุวะภา  พันธ์จันทร์
 
907 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  เหลืองวัฒนวิไล
2. เด็กหญิงปุยฝ้าย  วุยชัยภูมิ
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
908 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จิตนิยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คชรุ่ง
 
1. นางสาวปรยา  เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี  พรเลิศเกษมสุข
 
909 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงปทุมพร  พุ่มจำรัส
2. เด็กหญิงอภิริสา   แซ่อึ๊ง
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
910 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นโฉม
2. เด็กชายอัฐชัย  ปักษี
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล  บุญศรี
 
911 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายนัชชาวัลย์  แทนเพชร
2. เด็กชายยงวิทย์  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวศุภร  ศรีบัวทอง
 
912 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายภูริทัต  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิริกมล  ปทุทสูติ
 
1. นายประดิษฐ์  คำเรียง
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจินดา
 
913 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายติณนภพ  พยุงธรรม
2. เด็กหญิงมินตรา  พูดเพราะ
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
2. นางสาวอำพร  วุฒิฐิโก
 
914 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จิตรอ้าย
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บัวคำ
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
 
915 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงศิริกานต์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นางสาวปรยา  เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี  พรเลิศเกษมสุข
 
916 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงปนัดดา  รูปคมสัน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  สิโรมา
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
917 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ยนต์วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่คู
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
 
918 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพิยดา  เฆ่ดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สามงามต่าย
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
919 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงภัทรกมล  น้ำทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  ปานอำพัน
 
1. นายชูศักดิ์  โชติพันธุ์
 
920 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงตองนวล  ช่างคง
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  ปางรัศมี
 
1. นางสาวบาหยัน  จามะรี
2. นายสมบูรณ์  ขุนเศรษฐี
 
921 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายธนพล  เชาวนนท์
2. เด็กชายธีรภัทร์  หลักเพชร
 
1. นางสาวนฤมล  เสือเมือง
2. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
922 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายยุทธนากร  โคกมณี
2. เด็กชายสมหวัง  พงษ์วิรัช
 
1. นางสาวสิรินดา  แจ่มแจ้ง
2. นายทัตภูมิ  คงวิเชียร
 
923 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงปัทมา  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงรัชติยา  น้ำทิพย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เฟื่องทิพย์
 
924 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายธีรเดช  เดชรุ่ง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสนสุข
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
925 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุษบา
2. เด็กชายอาทินันท์  ศักดิ์โรจนวาณิช
 
1. นางสาวศกรณมนทร์  นิลธร
 
926 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายสิรภพ  สำเร็จทรัพย์
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  นาคสีเมฆ
 
1. นางประภา  รักษ์เคหา
 
927 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ใจเอื้อย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรชะนะ
 
928 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจันจิรา  แย้มชู
2. เด็กหญิงรินลดา  สรวยล้ำ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
2. นางสาวสุดารัตน์  เสริมศรี
 
929 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายธีธัช  กิจศุภไพศาล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะณี
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
930 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ผิวทองงาม
2. เด็กหญิงยุวรรณดา  เรืองศิลป์
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
931 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ละอองนวล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไขสะอาด
 
1. นางสุวะภา  พันธ์จันทร์
2. นางสาวศยามล  สุขเกษม
 
932 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรประภา  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ตุ้มนิลกาล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรชะนะ
 
933 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิติพร  เพ็ชรอ่ำ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  เหรา
 
1. นางสาวชญานี  อ่อนใจดี
 
934 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชนะ  หนองเพียน
2. เด็กชายอธิภัทร  ศูนย์สิทธิ์
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล   บุญศรี
 
935 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กหญิงหทัยชนก   รอดเพชร
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
936 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ทองศรี
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ่อนละออ
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
 
937 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กชายจีระพงษ์  บุษสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศุภร  ศรีบัวทอง
 
938 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  ใจซื่อ
2. เด็กชายวรวิช  สารีกุล
 
1. นายศิขริน  อินทรชู
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
 
939 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดคอกวัว 1. เด็กชายชินวัตร  แสงนิกร
2. เด็กหญิงเสาวภา  แก้ววรรณา
 
1. นายอานุภาพ  สถลนันทน์
2. นายวิเชียร   เหมลี
 
940 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายภีระภัทร  สุชัยคณารักษ์
2. เด็กชายศุภนัฐ  มากระจัน
 
1. นางสาวนฤมล  เสือเมือง
2. นางสุวรรณา  มากระจัน
 
941 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กชายกิตติภณ  สระโจมทอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อุบลแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นางสาวระวิวรรณ  สดประเสริฐ
 
942 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวธัญญา  วงษ์ทองคำ
2. เด็กชายวายุพรรดิ์  ภัควันต์
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
943 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รื่นดอนไพร
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แย้มสำรวล
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
944 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งเจริญ
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเนลอย
 
1. นายรพี  ศรีวิเชียร
2. นายณัฐพล  บุญศรี
 
945 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  เธียรประณีต
2. เด็กชายธนาธิป   จำปาหอม
 
1. นางปรานอม  สุขเกษม
 
946 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงนันทิชา  เหน็บศรี
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
947 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กหญิงญาณิศา   ชาวเมือง
2. เด็กชายณรงกรณ์   แสนคำพล
 
1. นางสาวฐิติยา  รัตนายน
 
948 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนตา  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงอาริยา  รูปคมสัน
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
949 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  บ้านหนอง
2. เด็กหญิงศุภสุตา  จุ่มเปี้ย
 
1. นายชนินทร์  สุขสำราญ
 
950 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองเหมือน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สูงดี
3. เด็กหญิงปิยนันท์  อาจแย้มสรวล
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
951 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กชายชัยมงคล   ถิ่นเซโปน
2. เด็กชายพงศกร  บุญมี
3. เด็กชายศุภกร  ปานผิวแก้ว
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
 
952 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายจริวัฒน์  ศรีภุมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายพลพรรค  ปัญสมคิด
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายชูพงษ์  ศุภนิมิตรกุล
 
953 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายชลธาร  ใจกล้า
2. เด็กชายชาคริต  นิยมพลอย
3. เด็กชายรณกร  วิวัตร
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
954 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนิชาภา  ใจเอื้อย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำหอมกุล
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
955 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายณัฐวุติ  ผิวอ่อนดี
2. เด็กชายนันทกร  เทศาราช
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ด้วงแสง
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายชูพงษ์  ศุภนิมิตรกุล
 
956 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนากร  หมู่ศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ใจกล้า
3. เด็กชายพีรวิชญ์  เดชจิตต์
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
957 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  แสงหิรัญ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงหิรัญ
3. เด็กชายนภัทร  เตียะเพชร
 
1. นายสุรเดช  พลนำ
2. นายธนิต  ปะริน
 
958 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองรุ่งทิพย์
2. เด็กชายนันทกร  เทศาราช
3. เด็กชายศราวุฒิ  โชว์พานิช
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจินดา
 
959 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนกร  สุจจิตรจูล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ยอดเพ็ชร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กชายจิรวิทย์  โพธิ์พระรส
2. เด็กชายธนะวัฒน์  ประกอบธรรม
3. เด็กชายวันชัย  ยา
 
1. นายจำเริญ  จิตบรรจง
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายคณิติน  อุ่นใจ
2. เด็กชายวรวุฒิ  จิตอาพร
3. เด็กชายศุภกิจ  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายหัสพงศ์  รักวงษ์ไทย
2. นางสุวิมล  สุตโต
 
962 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  แตงอ่อน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่อึ้ง
3. เด็กชายเจษฎากร  ทนเถื่อน
 
1. นายอนุชา  นักพรานบุญ
2. นางสาวขวัญแก้ว  ขำปู่
 
963 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74.4 เงิน 4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวรรณรวี  เกตุสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ธรรมแพทย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  มีเสถียร
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
964 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กชายชยานันต์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มีนิล
3. เด็กหญิงสุดาพร  หนูนุรักษ์
 
1. นางภณิตา  สายจำเริญ
 
965 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  งามขำ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทั่งคำ
3. เด็กชายอนัน  แสนแก้ว
 
1. นายสุจินต์  รอดโรคา
 
966 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กหญิงกิตติญาพร   เปรมไพศาล
2. เด็กหญิงวรัญญา   เอมอุ่นจิต
3. เด็กหญิงอาทิตยา  รอดโค
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  โพธฺิ์งาม
2. นางเสาวนีย์  ศุภรัตน์
 
967 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายภัทรพล  มีสุข
2. เด็กชายสมภพ  บุญจุน
3. เด็กชายอานัส  แก้วเถื่อน
 
1. นางหัทยา  ทับทิม
2. นางวิไล  ทองดีพันธ์
 
968 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกันทิมา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงนนทพร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กลั่นเจริญ
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
969 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 62.45 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ดาราวงษ์
2. เด็กชายสุริยา  อินทรสุนทร
3. เด็กชายอานันท์  มหาดเล็ก
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
970 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายภาคิน  อินทร์ลำพันธ์
2. เด็กชายสุธิราช  ศรีทองใบ
3. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายพยุง  ละมูลมี
2. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
971 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน
2. เด็กหญิงประภัสรา  เจริญรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงรพีพร  กระต่ายทอง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
 
972 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายทรงพล  ศรีศักดา
2. เด็กหญิงพัชริดา  คล้ายเดือน
3. เด็กชายเทพทัต  งามสอาด
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างป่าดี
 
973 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงณัฐพร  รักน้อย
2. เด็กหญิงมัณฑณา  แก้วเลาขวัญ
3. เด็กหญิงวริยา  วันเพ็ญ
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
974 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทรัพย์สมบรูณ์ชัย
2. เด็กหญิงฐิตาพัฒน์  ชายสีอ่อน
3. เด็กหญิงพรชิตา  สมเหมาะ
4. เด็กหญิงพัชราภา  เอกปัชชา
5. เด็กหญิงสุนิตา  ยอดเพ็ชร
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุข
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางภาชุณี  ใจกล้า
3. นางวิมลรัตน์  วงษ์กัณหา
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกมณี  เพ็งคล้าย
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินทรักษา
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  รูปสม
4. เด็กหญิงจรรยา  ขุนทอง
5. เด็กหญิงนภัส  ปิ่นศิริน
6. เด็กหญิงพิชญาภา  หงวนตัด
 
1. นางเพ็ญศรี  จำปีเรือง
2. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
3. นางสาวเมทินี  มากสอน
 
976 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาละวรรณ
2. เด็กหญิงดุสิตา  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ญาติวงค์
4. เด็กหญิงวีณา  หม่อง
5. เด็กหญิงสิทธิสินี  เพ็ชรปันกัน
6. เด็กหญิงอัจฉรา  สุดใจ
 
1. นางสาวดวงธิดา  ศรีภักดี
2. นางสาวพรนิชา  ฉายวงษ์
 
977 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภัสสร  ติเยาว์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  โพธิ์ประสาท
4. เด็กหญิงมาริตา  ทองเชื้อ
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  พงษ์นา
6. เด็กหญิงสาธิตา  แสงหิรัญ
 
1. นางอุสุมา  เชิดฉาย
2. นางสาวชญาณ์นินท์  แสนโดด
3. นางสาวณิติยา  พรมดี
 
978 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กหญิงญาณิน  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พันธ์แตง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองสีราช
4. เด็กหญิงมนทกานต์  เสือสกุล
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขอำพร
6. เด็กหญิงสโรชา  ล้ำสุขดี
 
1. นางสุภา  แจ่มวิมล
 
979 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสังข์งาม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงชญานิศ  แก้วสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  รักพันธ์
5. เด็กหญิงธนพร  สุพรรณชาติ
6. เด็กหญิงพรชิตา  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวณิชกุล  ใจเบิกบาน
2. นางสาวนีรนุช  โหนดเกรียง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีสุดา  คงชาตรี
 
980 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  โชติสาย
2. เด็กหญิงนภัสสร  สมเหมาะ
3. เด็กหญิงนฤมล  แย้มอาสา
4. เด็กหญิงพิยดา  เชาวนนท์
5. เด็กหญิงสิรินทรา  โสวัตร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จอมเมฆ
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางละเอียด  สอิ้งทอง
3. นางสาวพัชรี  นาคผง
 
981 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญสุมา  บองเพชร
2. เด็กหญิงปวีณา  เหมือนสังข์ดี
3. เด็กหญิงพัชราวดี  แสงทับทิม
4. เด็กหญิงลลิตา  วิวิทแก้ว
5. เด็กหญิงเกสร  สมดี
6. เด็กหญิงเขมิยา  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวณิติยา  พรมดี
2. นางสาวสาลินี  พละเลิศ
3. นางอุสุมา  เชิดฉาย
 
982 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  สุขเกษม
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายสุบัน
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
983 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมขันติสุข
2. เด็กหญิงนภสร  บูชา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพรหม
 
1. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
2. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
 
984 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ดาวทอง
2. เด็กหญิงวิรากานต์  ขำอิ่ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีนวล
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
2. นางสุกัญญา  เจนศิริวงษ์
 
985 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  พานทอง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงอัสมา  ผลจรัญ
 
1. นางเพ็ญศรี  จำปีเรือง
2. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
 
986 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ห้อยมาลา
2. เด็กหญิงภูษณิศา  จันทร์วงศ์
3. เด็กชายเมธัส  นิมมานนรวงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์  พฤกษาศิลป์
2. นางสาวฌาณุดา  ตั้งแสงสุวรรณ
 
987 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กหญิงปราญชนก  ศรีชมชื่น
2. เด็กหญิงพรชนก  เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงวารี  เพิ่มพูน
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
 
988 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธีรพงษ์  แสงนุตร์
2. เด็กหญิงลินดา  สำเภาทอง
3. เด็กชายวิสูตร  กองม่วง
 
1. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
2. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
989 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงฉันทิสา  เข้ดี
2. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ผิวสุข
 
1. นางนารีวรรณ  ธนสมบัติวิวัน
2. นางนางนารีวรรร  ธนสมบัติวิวัน
 
990 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  สมหวัง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก่นนอก
3. เด็กชายอานนท์  ทองดี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงพรเลิศ
2. นางสาวยุพา  ธาตรีอุดม
 
991 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตมณี  สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
992 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงประณิตา  เรืองทองดี
2. เด็กหญิงวิมล  กุตจิระ
3. เด็กหญิงสโรชา  นุชชาวนา
 
1. นายสมศักดิ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาววรมณ  เจริญศรี
 
993 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เอกบวรพรรณ
2. เด็กหญิงพัชรี  ประจำเมือง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เล็กกระจ่าง
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
994 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกตุเห่ง
2. เด็กหญิงบุญศิริ  ชันพรมมา
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  อบอุ่น
 
1. นางนิภารัตน์  ศรีสำราญ
2. นางสุทธิรัก  มหาเมฆ
 
995 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชาริณี  สุขสาคร
2. เด็กหญิงพรรนิภา  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงโศภนิศ   เตียะเพชร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
996 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นางแย้ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุมณี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่อึ้ง
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงดิษฐ์
 
997 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธาดา  จินดาวงษ์
2. เด็กชายนราธิป  เทพทอง
3. เด็กชายวสิษฐ์  สืบส่วน
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวปวีณา  เสือเขียว
 
998 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุวรรณชัย
2. เด็กหญิงสโรชา  สุพรรณคง
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางนภาพร  จ้อยศรีเกตุ
 
999 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1. เด็กหญิงปุณณมาส  เรืองทองดี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนงาม
3. เด็กหญิงสุภัค  เสียงโสม
 
1. นายยุทธนา  พันธุเณร
2. นางสาวกาญจนา  หอมกุล
 
1000 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.14 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายพิษณุกร  จีนกระจันทร์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  สีเหลือง
3. เด็กหญิงอริญรดา  ละอองนวล
 
1. นางสาวนาตยา  จิวรรจนะโรดม
2. นางสาววรวลัญช์  มูลละออง
 
1001 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.81 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กชายอภิรักษ์  จำเนียรกุล
2. เด็กชายอลงกรณ์  มังกรกรรณ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  พึ่งนุศล
 
1. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
2. นางสาวกฤตกมลนัทธ  ดีพลงาม
 
1002 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เพ็งเหมือน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ภูครองเชิง
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ทับแสง
 
1. นางสาวนลินี  โพธิ์นุช
 
1003 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.14 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงกังสดาล  ไกรทอง
2. เด็กหญิงสายฝน   วัฒนไกร
3. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วศรี
 
1. นางสาวจรรยา  อ่อนศรี
 
1004 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กหญิงภาวิณี   ทองดอนพุ่ม
2. เด็กหญิงวรรณภา   หอมสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถินมานัด
 
1. นางสาวเทวพร  ขำเมธา
 
1005 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เพชรคนชม
2. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายสุบรรณ
3. เด็กชายธีราวุธ  เพชรคนชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
1006 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงชื่นนภา  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงน้อย  อุ่นจุ้ย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรวงษ์
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายศิริ  ไทยทวี
 
1007 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอดิสร  รัตนวรรณ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อ่อนไทรแก้ว
3. เด็กชายโชคพรอนันต์  นกเล็ก
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางสาวพัชรี  นาคผง
 
1008 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จ้อยเจริญ
2. เด็กหญิงฉันชะนก  ใหญ่เจริญ
3. เด็กหญิงปารีณา  ศรีนิล
 
1. นางสาวจรรยา  อ่อนศรี
 
1009 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วารินิน
2. นายวีระภาพ  แสงทองดี
3. เด็กชายสาคร  เนียมมอญ
 
1. นายพิสิทธิ์  นนท์แก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
1010 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพงศธร  ปรางศร
2. เด็กหญิงวันดี  สายศิลป์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีคุณแสน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
1011 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจตรง
2. เด็กหญิงณัชชา  วัชวงซ์
3. เด็กหญิงมณธิญา  ใยบุญมี
 
1. นางสาวศรัญญา  สุนทโรจน์
2. นางสาวเนตรนภา  ฝัดค้า
 
1012 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงธิติพร  เกษมสุข
2. เด็กชายธีรนัย  ทองงาม
3. เด็กหญิงวรากร  นพนงค์
 
1. นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ์
2. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
 
1013 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รักไทย
2. เด็กหญิงรัตนากร  เมืองศรี
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ก่ำจา
 
1014 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สมานผิว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรือนทองดี
3. เด็กหญิงธนาภา  อาจหาญ
 
1. นางสาวสุรนารี  ศึกหาญ
2. นางสาวสุมิตตา  เจริญหอม
 
1015 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีถัน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชาววังฆ้อง
3. เด็กหญิงพรสุดา  มากระจัน
 
1. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
2. นางสุวรรณา  มากระจัน
 
1016 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  แย้มวงษ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชูดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองคำดี
 
1. นางจันทร์จิรา  ใจหนักดี
2. นางกาญจนา  สีสำลี
 
1017 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ข้องม่วง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริอรุณรัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  ชำนาญกุล
 
1. นางสาวฌาณุดา  ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  พฤกษาศิลป์
 
1018 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ล่านาลาว
3. เด็กหญิงสุปรียา  ดาละฮิม
 
1. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
2. นางพูลสุข  บุญมี
 
1019 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินทรเทศ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสกลสุภา  อ่อนกล่อม
 
1. นางสาววารุณี  เจือจันทร์
2. นางสาวกิตติยา  เพ็งพันธ์
 
1020 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญเส็ง
2. เด็กหญิงนีรชา  ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุขสาคร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
1021 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงธัญมาศ  คำมา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทร์มอญ
 
1. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
2. นางอารี  ปฐมมีโชค
 
1022 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงชนกานต์  รูปสม
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  วงษ์พานิช
3. เด็กหญิงอาภัสสรา  อ่อนจันทร์
 
1. นางอุไร  ศรีเหรา
 
1023 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงกนกพร  แจ้งสันต์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  รักพันธ์
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
1024 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กชายพรหมมินทร์   ดีเสมอ
2. เด็กชายสิริมงคล  เทพพรรณรงค์
3. เด็กหญิงเมทินี  ทองคำ
 
1. นายบุญนำ  จันทร์โอกุล
2. นางปราณีต  บูรณะกนก
 
1025 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 1. เด็กหญิงรัตนพร  สารีผล
2. เด็กหญิงวราพร    รอดสนใจ
3. เด็กหญิงสิรีธร  มีชนะ
 
1. นางบุษบา  มั่นช้อย
2. นางสาววรวรรณ  ทองลิ้ม
 
1026 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  เขียวไสว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กลศึก
3. เด็กหญิงอภิสรา  บางน้ำมิตร
 
1. นางยุคลธร  สุวรรณดี
2. นายสถาปนิก  วรสิทธิ์
 
1027 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 1. เด็กหญิงณฐพร   แย้มสี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ตันกสิกิจ
3. เด็กหญิงองค์อร   ชายสีอ่อน
 
1. นางรินรดา  น้ำใจสุข
2. นายปัญญา  น้ำใจสุข
 
1028 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวกัลยา  ชมชื่น
2. นายธีรชัย  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงอ้อน  แจ่มใจ
 
1. นางสาวพิศมัย  เกิดโภคา
2. นางสาวปาริชาต  สมใจ
 
1029 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญวุฒิธรรม
3. เด็กหญิงอรัญญา  แจ้งดอนไพร
 
1. นางสาวพัชรี  นาคผง
2. นายธนาวัตร  ใจตรง
 
1030 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  แสงงาม
2. เด็กชายพัฒนะ  แสนชา
3. เด็กหญิงอรนุช  ยางก้อน
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
1031 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุริย์แสง
2. เด็กหญิงศิรินภา  เชาว์ไวพจน์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มณีผ่อง
 
1. นางสาวศกรณมนทร์  นิลธร
2. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
 
1032 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงปนัดดา  รูปคมสัน
2. เด็กหญิงรุจิรา  จันทอง
3. เด็กหญิงสุวรรณีย์  ขุนเล็กสม
 
1. นางช่อมณฑา  บุญชอบ
 
1033 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงวรพิชชา  อุบลเลิศ
2. เด็กชายวาทินี  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทร์มอญ
 
1. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
2. นางไพรัตน์  แสงประเสริฐ
 
1034 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงขจรพรรณ  หุ่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนพร  เรืองทอง
3. เด็กหญิงเมริษา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์
2. นายกิตปกรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1035 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระหลวง 1. เด็กชายผาภูมิ  ชนะอุดม
2. เด็กชายอภิรักษ์  ดอกเบญจมาศ
3. เด็กชายอริญชัย  สินทรา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พฤกษชาติ
 
1036 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงพรนภา  รักพืช
2. เด็กชายวณิช  บูชาธรรม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   บูชา
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
1037 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงวรดา  คนเจนดี
3. เด็กหญิงวรัมพร  พาพร
 
1. นางเพชราภรณ์  เล้าภาษิต
2. นางสาวขวัญเรือน  เจริญผล
 
1038 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวกลับ 1. เด็กหญิงพิมผกา   ผิวเผือก
2. เด็กชายสุภัสสรา  บุญรอด
3. เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  ชิมสด
 
1. นางสาวพรรณิภา  เกิดพงษ์
 
1039 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอื้อมเก็บ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงธนารีย์  ตันติโรจน์
 
1. นางบุญรักษ์  สีเหลือง
2. นางสาวจารุวรรณ  ชุบเลี้ยง
 
1040 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นงค์ทอง
2. เด็กหญิงตุลาพร  อยู่โภชนา
3. เด็กหญิงรัตติยา  บัวนาค
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางประชุมพร  เสฏฐ์คณา
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สระทองอินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองเกตุใหญ่
3. เด็กหญิงพรนภา  สุกรีวนัฏ
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
1042 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงมุทิตา  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ราชเดโช
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ออมสมสวย
 
1. นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์
2. นางอรนุช  ยอดอ่อน
 
1043 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โชติกันตะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ยนต์วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  แร่เพชร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
 
1044 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงวาสนา  ใจผูกพันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สมเหมาะ
3. เด็กหญิงอริสรา  เกษรชื่น
 
1. นางช่อมณฑา  บุญชอบ
 
1045 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจซื่อกุล
2. เด็กหญิงนิรชา   ชาวนาโค
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พลายยงค์
 
1. นางสาวโกสุม  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
 
1046 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พันธ์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  อิ่มแผ้ว
3. เด็กหญิงอรณิชา  มาลัย
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
 
1047 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงรัตนวรรณ  ละมูลมี
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พุ่มจุ่น
 
1. นางจิตรา  พลเสน
2. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
1048 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จูเอียม
2. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงนาตยา  นิลเปิ่ยม
 
1. นางสาวพิชา  อรุณแสงศิลป์
2. นางสายัณห์  ใจซื่อ
 
1049 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพทอง
2. เด็กชายชัยอนันต์  กุลสาลี
3. เด็กหญิงสุรีวรรณ  น้ำดอกไม้
 
1. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
2. นางสิริพร  ศรีเหรา
 
1050 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ระเวกโสม
2. เด็กหญิงรัตนากร  เกิดสมนึก
3. เด็กชายวัลลภ  วัชระพิมลมิตร
 
1. นางดวงตา  บัวเอี่ยม
2. นางสาวนันทิยา  พันธุ์มาตร
 
1051 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สาแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายศุภกิจ  พูลทองคำ
 
1. นางสาวปัทมา  เกตุหลิม
2. นางสาวณัฐกฤตา  ทีปะลา
 
1052 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเหรา
 
1. นางศรีนวล  รักอู่
2. นางนวรัตน์  จำปาทอง
 
1053 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณรงกรณ์  คำเวียง
2. เด็กชายอิทธิพล  ครเอี่ยม
3. เด็กหญิงแพรว  อุปวงษ์
 
1. นางจันทิมา  ทองสุกใส
2. นางสาวแววตา  วิเศษสิงห์
 
1054 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ขุนไม้งาม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  นาใจคง
3. เด็กหญิงวันดี  พม่า
 
1. นางสุภา  ทัศนสุวรรณ
 
1055 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชมชื่น
2. เด็กชายชิตพงศ์  ใจคำแหง
3. เด็กหญิงมีนตรา  อาจเทศ
 
1. นางสาวอภิรมภ์  ช่างเกวียนดี
2. นางสาวเปรมิณทร์  กล้าหาญ
 
1056 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายชญานนท์  ปลื้มไสว
2. เด็กชายพิชิตพล  ดิษฐ์กระจัน
3. เด็กหญิงภวันรัตน์  อ่อนกลั่น
 
1. นางสาวบาหยัน  กลิ่นพุฒซ้อน
2. นางสาวเทียมจิตต์๋  เรืองอุไร
 
1057 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกัลย์ฐณานนท์  เขียวหวาน
2. เด็กชายอรุณรุ่ง  พิทักษ์ภูไพร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุ้มรีรัง
 
1. นางอภิญญา  รักเพียร
 
1058 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ปทุมสูติ
2. เด็กชายภักดี  บัวงามดี
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  ศรีทุ่งหมอ
 
1. นางมะลิ  อินทร์อำนวย
 
1059 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายกันตพล  ดวงประวัติ
2. เด็กชายฐิติกร  โสมโซดา
3. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วแกมทอง
 
1. นางสาวรัศมีแข  กิจประเสริฐ
2. นางบุญจิรา  พุทธิวัย
 
1060 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ใจบุญ
2. เด็กชายณัฐรัตน์  ยศสกุลเลิศ
3. เด็กชายวธกร   คชเดช
 
1. นางสาวสุกัญญา  แตงดี
 
1061 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงลักขณา  โกมลสิงห์
3. เด็กชายสุทิวัส  ศรีอุบล
 
1. นางสาววรัญญา  ทิวาภรณ์
 
1062 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัชชา  อินทร์พันคำ
2. เด็กชายทวีทรัพย์  สุวรรณดี
3. เด็กชายธนวัฒน์  คำป้อง
 
1. นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว
2. นางสาวสุมนา  กลิ่นพุฒซ้อน
 
1063 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทั้งตระกูล
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  เดชวรรณ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หงษ์โต
 
1. นางมาลี  วิเชียรศรี
2. นางฝันฟ้า  ปัตลา
 
1064 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ใจเพ็ชร
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุดสายตา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บานไม่รู้โรย
 
1. นางสาวโสภา  เกิดสมนึก
 
1065 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงวรรินทร์  ทองเหม
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อาจคงหาญ
 
1. นางนฤวรรณ  เกษสงคราม
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์วัง
 
1066 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงรัทยา  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงแพรว  กลั่นคงคา
 
1. นางอรวรรณ  แก้วมี
2. นางวันดี  ชาวนาฟาง
 
1067 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กหญิงวชิราพร   เกศมณี
2. เด็กชายสัญชัย   ไกรทองอยู่
3. เด็กหญิงสายฝน   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รูปสมดี
 
1068 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  โนนโพธิ์
2. เด็กหญิงปริญญา  จุ่นพันธ์วงษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วนพเก้า
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวเอื้อมพร  ค้ำชู
 
1069 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จุมพรม
2. เด็กหญิงปวริศา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงภัครมัย  จีนขี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คำปล้อง
2. นางสาวเสาวณิต  สังข์ทอง
 
1070 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงขวัญลดา  เชาวนนท์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงนภสร  กระทุ่มทอง
 
1. นางนวลศรี  งามทรัพย์
2. นางพิมพ์นารา  มงคลวุฒิวงษ์
 
1071 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 1. เด็กหญิงณัฐนริญทร์   โพธิ์พันธ์
2. เด็กชายทรงกรต   ระบุตร
3. เด็กชายอชิระ   ทองคำ
 
1. นางวาสนา  ลี้ตระกูล
2. นางสาววาสนา  ตั๊นมาก
 
1072 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1. เด็กหญิงนันทิชา  หมื่นแสน
2. เด็กหญิงศริษา  นันทศร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กัลพงษ์
 
1. นางสาวเกศินี  พัฒน์ทอง
 
1073 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดดอนสุโข 1. เด็กหญิงดวงฤดี  มีชัย
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  สุระพัด
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  ศรีสุข
 
1. นางอรสา  นาคไชยะ
2. นางสาวสิริพร  พันธุ์สุข
 
1074 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงกชกร  ใจซื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
 
1075 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจบุญ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ใบบาง
 
1. นางสาววิมล  กัญญาคำ
2. นางรุ่งอรุณ  เรือนทองดี
 
1076 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อรุณฉาย
 
1. นางสาวสันธณีย์  เนียมเพราะ
 
1077 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1. เด็กชายวุฒิชัย  บัวบาน
2. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวนิศา  ศรีจารุเมธาศักดิ์
2. นางสาวนันทกา  หาดี
 
1078 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีจอหอ
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
1079 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายพัฒนคม  โพธิ์ศรี
 
1. นายอนุพงษ์  เดชมงคลเจริญ
 
1080 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีไพบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
1081 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายคุณากร  แย้มฉ่ำไพร
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
1082 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายมงคล  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
1083 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แตงอิ่ม
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
1084 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
 
1085 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ด้วงขุย
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
1086 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทศทอง
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
1087 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายเสน่ห์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใจบุญ
 
1088 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  มณีวงศ์
 
1. นางสาววรรณนิษา  กาบแก้ว
 
1089 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายนคร  ประเสริฐศิริวัฒน์
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
1090 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายอำนาจ  ออมสิน
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
1091 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่จัน
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
1092 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ปฎิสนธิ
 
1. นางปภาดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1093 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กหญิงอัญมณี  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวสุจรรยา  ผิวพิมพ์ดี
 
1094 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายโอภาส  กนกชลาลัย
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
1095 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำเนื้อดี
2. เด็กหญิงปภาวดี  แปจะโปะ
3. เด็กชายพงศกร  สายลือนาม
 
1. นางสาวจิราพร  ภิญญภาค
2. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
 
1096 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจันทชัย  จันทมาลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมณี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางอารมณ์  หลิมทิพย์
 
1097 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายมานะ  ทับเกตุ
2. เด็กชายมาโปรด  ปรางแฉ่ง
3. เด็กชายอภิรักษ์  อุดมโชคเจริญสุข
 
1. นางสาวณิชกุล  ใจเบิกบาน
2. นางสาวนีรนุช  โหนดเกรียง
 
1098 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายคุณากร  บุดดาวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  พรมมา
3. เด็กชายลภัส  มณีพันธ์
 
1. นายหัสพงศ์  รักวงษ์ไทย
2. นางสาวอาลิษา  ฤทธิเดช
 
1099 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายณัชพล  โพธิ์เจริญ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อัมพรรัตน์
3. เด็กชายพันธ์ธวัช  อัมพรรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  สนธิเณร
2. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒซ้อน
 
1100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกีรติ  ดีร้อยสำราญ
2. เด็กชายนิพนธ์  ฉวีวรรณ
3. เด็กชายวศิน  อินทร์สุข
 
1. นางจันทิมา  ทองสุกใส
2. นางสาวแววตา  วิเศษสิงห์
 
1101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ฮวดศรี
2. เด็กชายวิทยา  วิเชียร
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองจันทร์ศรี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒซ้อน
2. นางสุกัญญา  สนธิเณร
 
1102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายทิวากร  แซ่จิว
2. เด็กชายปรัญชัย  เกษศรี
 
1. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
2. นางสาวสุภาพร  ภิรมย์เมือง
 
1103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงรัตตมณี  เลื่อนลอย
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เสริมศรี
 
1104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แพพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  พรมมา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  กลั่นภักดี
 
1105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกระโจม 1. เด็กชายยศกร  หลีพัน
2. เด็กชายอภิศักดิ์    วัฒถากุล
 
1. นายสุรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวเพชรรัตน์  พิมพ์ทอง
 
1106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีอรุณ
2. เด็กชายจิรพงศ์  แช่มชื่น
3. เด็กชายตุ้ย  -
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
1107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายชนมภูมิ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายปราโมทย์  เกิดโภคา
3. เด็กหญิงสุจินดา  พูดเพราะ
 
1. นางสาวกานต์รุจิสา  ภากรคุณากร
2. นางสาวผกามาศ  แยกผิวผ่อง
 
1108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกระโจม 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สาระกูล
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชาวไร่
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กลับทอง
 
1. นางการเกตุ  เกิดสมบัติ
2. นางสาวเพชรรัตน์  พิมพ์ทอง
 
1109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กชายบารมี  พูลทอง
2. เด็กชายพงษ์ทอง  หมดจด
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุญจันทร์
 
1. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
2. นางสมพร  แสงแก้ว
 
1110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายจักพล  แช่มชื่น
2. เด็กชายณัฐพล  ลิอุบล
3. เด็กหญิงเอื้อมพลอย  เฆ่ดี
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โรจนวิเชียร
2. นางสาวคามภีร์  ปัญสมคิด
 
1111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กหญิงประภาศิริ  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงราตรี  นิยมพลอย
3. เด็กชายอัมรินทร์   ใจตรง
 
1. นางสาวพลอยอัมพัน  มาพิจาร
 
1112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายจิรายุ  จิตต์ภิรมย์
3. เด็กหญิงเกษสุดา  มีนิลดี
 
1. นางสาวราตรี  อร่ามศรี
2. นางสาวกมลวรรณ  สุขเกษม