งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 775
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายเริงฤทธิ์    เลี่ยนเพชร
2. เด็กชายกฤณ์ดนัย    ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงพันทิพย์    แร่เพชร
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา    จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ    พึ่งน้ำ
2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายอภิรักษ์    น้ำเพชร
2. เด็กหญิงวาสนา    พ่วงฉิม
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ    อาจแย้มสรวล
1. นางสาวชลลดา    ปูรณโชติ
2. นางประไพ    บุญอนันต์
3 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอารียา    แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงสิรินญา    ช่างเพ็ชร์ผล
3. เด็กหญิงพรประกาย    ศรีโปดก
1. นายพรชัย    ชูชื่น
2. นางอัมพร    แสงดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................