งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 774
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดงกะเชา นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงเขมรินทร์    สุนทรวิภาต
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ    วัณวงษ์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    เชิดฉันท์
1. นายรามิล    เรืองวิเศษ
2 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต    ดอกยี่สุ่น
2. เด็กหญิงอุษามณีย์    วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทราวดี    แก้วจินดา
1. นางนงลักษณ์    อ่วยสุข
2. นางนุชนรี    สุขสำราญ
3 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวริษฐา    โพธิ์เรียง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ปิ่นเวหา
3. เด็กหญิงกุลวดี    หงษ์ทองคำ
1. นางระเบียบ    โพธิ์พันธุ์
2. นางอัมพร    แสงดี
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอัญชิสา    เทศนาม
2. เด็กหญิงนันทกานต์    เรือนนาค
3. เด็กชายศรราม    เพชรศรีงาม
1. นางศริทร    กลิ่นเกษร
2. นางสมถวิล    พิมทอง
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์    หวังทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชยา    โมกกงจักร์
3. เด็กชายภัทรพล    ภักดีวงษ์
1. นางสาวภัณฑิรา    โพธิพันธุ์
2. นางสาวเบญจมาศ    ซ้อนเสียงดัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................