งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 772
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ก้อนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอธิกา    โพธิ์พรม
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์    จูมศรียา
1. นางสาวนภัสสร    ปัญรังษี
2. นางสาวลัดดา    กุลวงศ์
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงอรพินท์    คัดชา
2. เด็กหญิงวรรณรัชต์    รินทรึก
3. เด็กหญิงกวิสรา    ไตรเมศ
1. นายปิยพล    คล้ายมี
2. นางศศิธร    บุญชัยยะ
3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทันโคกกรวด
2. เด็กหญิงพีรดา    บัวเขียว
3. เด็กหญิงสวิตรี    สินธุรักษ์
1. นางนงลักษณ์    อ่วยสุข
2. นายรพี    ศรีวิเชียร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................