งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 768
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงศุภิกา    ว่องทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงแพรวา    ประเสริฐ
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ช้อนใจ
5. เด็กหญิงชาลิสา    บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงอังวิภา    ผิวนวล
7. เด็กหญิงธัญยารัตน์    โชคพรอนันต์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ    คงหอม
9. เด็กหญิงณัฐภัทร    อารมณ์สวะ
10. เด็กหญิงศิวภัทร    ชมพุฒ
1. นางสาวทัศนีย์    ฝอยทับทิม
2. นางสาวภัชชา    นาคประเสริฐ
3. นางสาววาสีณีย์    เหรียญทอง
2 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายนวชาติ    แช่มช้อย
2. เด็กหญิงพรทิพย์    บำรุงเพชร
3. เด็กชายชยานันต์    สารวงค์
4. เด็กหญิงนริศรา    ศรีเจริญ
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร    พลายละหาร
6. เด็กหญิงวันศิริ    ภาคภูมิ
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ลี้สุพรรณ
8. เด็กหญิงมุขดารัตน์    สะราคำ
9. เด็กหญิงนวรัตน์    ชูสุข
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา    มาเม่น
1. นางสาวศุภรักษ์    จำปาสัก
2. นางสาวสมใจ    ธนาจิระพัฒน์
3. นางสาวเจนจิรา    พลายละหาร
3 โรงเรียนวัดไผ่ขาด หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐชา    ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลชนก    เม่นหรุ่ม
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ม่วงศรี
4. เด็กหญิงณัฐพร    ศรีตองอ่อน
5. เด็กหญิงพนิดา    เล้าประพันธ์นุวงค์
6. เด็กหญิงปรางค์ชนก    สีใส
7. เด็กหญิงณิชารีณ์    ทองดี
8. เด็กหญิงณัฐสุดา    แซ่เล้า
9. เด็กหญิงประภา    ปีนะกา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กองม่วง
1. นางสาวนพรัตน์    มิ่งมีสุข
2. นางสาวน้ำฝน    ประภาสมณเฑียร
3. นางรุ่งรัตน์    ผิวเผือด
4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงปาริชาติ    แก้วตา
2. เด็กหญิงพิชาภรณ์    สงวนสิน
3. เด็กหญิงกัณฑมาศ    นุ้ยโถง
4. เด็กหญิงปภัสสร    สระทองอ้อย
5. เด็กชายธนสรณ์    เสียงสมใจ
6. เด็กหญิงบุณยาพร    แร่มี
7. เด็กหญิงนิศาชล    ใจเอื้อย
8. เด็กชายภมร    แซ่ล้อ
9. เด็กชายอานนท์    ชินะเกิด
10. เด็กชายธีรวัฒน์    สุขสกุลวัฒน์
1. นางสาวนฤมล    เอกจิตร
2. นางสาวผกาวรรณ    พันธุ์พึ่ง
3. นางสาวศุภนิดา    น่วมใจดี
5 โรงเรียนวัดรางบัวทอง ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงปนัดดา    เหลื่อมสีจันทร์
2. เด็กหญิงแพรวา    แผลงศร
3. เด็กหญิงอัจจิมา    อรุณฉาย
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา    วันดี
5. เด็กหญิงวีรยา    เข็มทอง
6. เด็กหญิงสุชานันท์    กันทะชัย
7. เด็กหญิงธาริณี    ครุฑใจกล้า
8. เด็กหญิงแก้ว    ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงธีรนันท์    ครุฑใจกล้า
10. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    แดงประเสริฐ
1. นางสาวณัฐกาญจน์    ชาวสวน
2. นางสาวธันวา    วิริยะประสิทธิ์
3. นางสาวปวีณา    วงษ์จินดา
6 โรงเรียนวัดหนองหลุม โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงฐานรัตน์    ปิ่นกระจัน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    สุขสมพงษ์
3. เด็กหญิงนาตาชา    โพธิ์ศรีทอง
4. เด็กหญิงวาทินี    จงพิศาลพัฒนา
5. เด็กหญิงอังคณา    นักเสียงดี
6. เด็กหญิงชาริณี    หินอ่อน
7. เด็กหญิงฐานวรรณ    ปิ่นกระจัน
8. เด็กหญิงกุศลสร้าง    แป้นเขียว
9. เด็กหญิงนริศรา    ช่างเกวียนดี
10. เด็กหญิงอริสา    ลีสุขสาม
1. นายจรูญ    มาลาคำ
2. นางอมรา    วิลัยทอง
3. นางสาวเปรมินทร์    กล้าหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................