งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 757
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนิชาภา    ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงสุชานันท์    คำหอมกุล
3. เด็กหญิงชลธิชา    ใจกล้า
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณดี
2. นายนรินทร์โชติ    คุรุเกียรติการณ์
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายนันทกร    เทศาราช
2. เด็กชายณัฐวุติ    ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายพุฒิพงศ์    ด้วงแสง
1. นายชูพงษ์    ศุภนิมิตรกุล
2. นายเกรียงไกร    แย้มขยาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................