งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 755
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายรณกร    วิวัตร
2. เด็กชายชาคริต    นิยมพลอย
3. เด็กชายชลธาร    ใจกล้า
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณดี
2. นายนรินทร์โชติ    คุรุเกียรติการณ์
2 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายศุภกร    ปานผิวแก้ว
2. เด็กชายชัยมงคล    ถิ่นเซโปน
3. เด็กชายพงศกร    บุญมี
1. นายอรรถพล    พึ่งพานิช
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายจริวัฒน์    ศรีภุมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายพลพรรค    ปัญสมคิด
1. นายชูพงษ์    ศุภนิมิตรกุล
2. นายเกรียงไกร    แย้มขยาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................