งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงศิริกัญญา    เขียวไสว
2. เด็กหญิงอภิสรา    บางน้ำมิตร
3. เด็กหญิงสุกัญญา    กลศึก
1. นางยุคลธร    สุวรรณดี
2. นายสถาปนิก    วรสิทธิ์
6
2 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงสายรุ้ง    วงษ์พานิช
2. เด็กหญิงอาภัสสรา    อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงชนกานต์    รูปสม
1. นางอุไร    ศรีเหรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านสระกระโจม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงรัตนพร    สารีผล
2. เด็กหญิงสิรีธร    มีชนะ
3. เด็กหญิงวราพร    รอดสนใจ
1. นางบุษบา    มั่นช้อย
2. นางสาววรวรรณ    ทองลิ้ม
5
4 โรงเรียนวัดไผ่ขาด หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายพรหมมินทร์    ดีเสมอ
2. เด็กหญิงเมทินี    ทองคำ
3. เด็กชายสิริมงคล    เทพพรรณรงค์
1. นายบุญนำ    จันทร์โอกุล
2. นางปราณีต    บูรณะกนก
4
5 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณฐพร    แย้มสี
2. เด็กหญิงองค์อร    ชายสีอ่อน
3. เด็กหญิงศศิกานต์    ตันกสิกิจ
1. นายปัญญา    น้ำใจสุข
2. นางรินรดา    น้ำใจสุข
7
6 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    จันทร์มอญ
2. เด็กหญิงธัญมาศ    คำมา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    จินดารัตน์
1. นางอารี    ปฐมมีโชค
2. นางอ้อย    แก้วไทรหาญ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดบางสาม ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    รักพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    รุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงกนกพร    แจ้งสันต์
1. นางสาวปรานอม    หอมจันทร์
2. นางอารมณ์    หลิมทิพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................