งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงภัครมัย    จีนขี
2. เด็กหญิงปวริศา    หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ    จุมพรม
1. นางสาวปาริฉัตร    คำปล้อง
2. นางสาวเสาวณิต    สังข์ทอง
2 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงปริญญา    จุ่นพันธ์วงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    แก้วนพเก้า
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    โนนโพธิ์
1. นางสาวธิดารัตน์    แผนสมบูรณ์
2. นางสาวเอื้อมพร    ค้ำชู
3 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงณัฐวดี    อาจคงหาญ
3. เด็กหญิงวรรินทร์    ทองเหม
1. นางนฤวรรณ    เกษสงคราม
2. นางสาวอรวรรณ    พงษ์วัง
4 โรงเรียนวัดดอนสุโข สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงวีรภัทรา    ศรีสุข
2. เด็กหญิงวิมลสิริ    สุระพัด
3. เด็กหญิงดวงฤดี    มีชัย
1. นางสาวสิริพร    พันธุ์สุข
2. นางอรสา    นาคไชยะ
5 โรงเรียนบ้านดงกะเชา นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงศริษา    นันทศร
2. เด็กหญิงนันทิชา    หมื่นแสน
3. เด็กหญิงสุกัญญา    กัลพงษ์
1. นางสาวเกศินี    พัฒน์ทอง
6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวิลาศิณี    เดชวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา    อุดมทั้งตระกูล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    หงษ์โต
1. นางฝันฟ้า    ปัตลา
2. นางมาลี    วิเชียรศรี
7 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายอชิระ    ทองคำ
2. เด็กชายทรงกรต    ระบุตร
3. เด็กหญิงณัฐนริญทร์    โพธิ์พันธ์
1. นางวาสนา    ลี้ตระกูล
2. นางสาววาสนา    ตั๊นมาก
8 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงขวัญลดา    เชาวนนท์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ    ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงนภสร    กระทุ่มทอง
1. นางนวลศรี    งามทรัพย์
2. นางพิมพ์นารา    มงคลวุฒิวงษ์
9 โรงเรียนบ้านนเรศ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอัมรินทร์    สุดสายตา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    บานไม่รู้โรย
3. เด็กหญิงพรทิวา    ใจเพ็ชร
1. นางสาวโสภา    เกิดสมนึก
10 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรัทยา    วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงขวัญฤดี    แสงสว่าง
3. เด็กหญิงแพรว    กลั่นคงคา
1. นางวันดี    ชาวนาฟาง
2. นางอรวรรณ    แก้วมี
11 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสายฝน    เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงวชิราพร    เกศมณี
3. เด็กชายสัญชัย    ไกรทองอยู่
1. นางสาวเบญจมาศ    รูปสมดี
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงณัชชา    อินทร์พันคำ
2. เด็กชายทวีทรัพย์    สุวรรณดี
3. เด็กชายธนวัฒน์    คำป้อง
1. นางวราพรณ์    พุ่มบางแก้ว
2. นางสาวสุมนา    กลิ่นพุฒซ้อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................