งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายชญานนท์    ปลื้มไสว
2. เด็กชายพิชิตพล    ดิษฐ์กระจัน
3. เด็กหญิงภวันรัตน์    อ่อนกลั่น
1. นางสาวบาหยัน    กลิ่นพุฒซ้อน
2. นางสาวเทียมจิตต์๋    เรืองอุไร
2 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงบุญญาพร    ปทุมสูติ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา    ศรีทุ่งหมอ
3. เด็กชายภักดี    บัวงามดี
1. นางมะลิ    อินทร์อำนวย
3 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายชัยอนันต์    กุลสาลี
2. เด็กหญิงชมพูนุช    เทพทอง
3. เด็กหญิงสุรีวรรณ    น้ำดอกไม้
1. นางสิริพร    ศรีเหรา
2. นางสาวอาภรณ์    นรัญดา
4 โรงเรียนวัดหนองแจง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายปฏิภาณ    แก้วแกมทอง
2. เด็กชายฐิติกร    โสมโซดา
3. เด็กชายกันตพล    ดวงประวัติ
1. นางบุญจิรา    พุทธิวัย
2. นางสาวรัศมีแข    กิจประเสริฐ
5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงปุณยาพร    กาบแก้ว
2. เด็กหญิงลักขณา    โกมลสิงห์
3. เด็กชายสุทิวัส    ศรีอุบล
1. นางสาววรัญญา    ทิวาภรณ์
6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายรัชชานนท์    ระเวกโสม
2. เด็กชายวัลลภ    วัชระพิมลมิตร
3. เด็กหญิงรัตนากร    เกิดสมนึก
1. นางดวงตา    บัวเอี่ยม
2. นางสาวนันทิยา    พันธุ์มาตร
7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายณรงกรณ์    คำเวียง
2. เด็กชายอิทธิพล    ครเอี่ยม
3. เด็กหญิงแพรว    อุปวงษ์
1. นางจันทิมา    ทองสุกใส
2. นางสาวแววตา    วิเศษสิงห์
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวันดี    พม่า
2. เด็กหญิงชมพูนุท    ขุนไม้งาม
3. เด็กหญิงพิชญาภา    นาใจคง
1. นางสุภา    ทัศนสุวรรณ
9 โรงเรียนบ้านหนองจิก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายอรุณรุ่ง    พิทักษ์ภูไพร
2. เด็กหญิงกัลย์ฐณานนท์    เขียวหวาน
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ตุ้มรีรัง
1. นางอภิญญา    รักเพียร
10 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายวธกร    คชเดช
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    ใจบุญ
3. เด็กชายณัฐรัตน์    ยศสกุลเลิศ
1. นางสาวสุกัญญา    แตงดี
11 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพิชชาภา    สาแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑนา    วงษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายศุภกิจ    พูลทองคำ
1. นางสาวณัฐกฤตา    ทีปะลา
2. นางสาวปัทมา    เกตุหลิม
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงอภิชญา    ศรีเหรา
3. เด็กหญิงพัชรพร    มณีอินทร์
1. นางนวรัตน์    จำปาทอง
2. นางศรีนวล    รักอู่
13 โรงเรียนวัดหนองหลุม โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กชายชิตพงศ์    ใจคำแหง
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ชมชื่น
3. เด็กหญิงมีนตรา    อาจเทศ
1. นางสาวอภิรมภ์    ช่างเกวียนดี
2. นางสาวเปรมิณทร์    กล้าหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................