งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรมิตา    กรรณเทพ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    คุณจีบ
3. เด็กหญิงศศิมา    สมเหมาะ
4. เด็กหญิงจันจิรา    แย้มชู
5. เด็กหญิงนันทพร    เทียมจันทร์
6. เด็กหญิงชนัญญา    ไชยสถาน
7. เด็กหญิงศลินดา    โพธิ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงอนัญญา    แจ้งดอนไพร
9. เด็กหญิงณัฐชา    เจริญวุฒิธรรม
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทรัพย์ประเดิมชัย
1. นางสาวปัทมาภรณ์    ทองขาว
2. นางพัชราภรณ์    เม่นแย้ม
3. นางอำนวยพร    สอิ้งทอง
2 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายทศพล    สอนลี
2. เด็กหญิงสายฝน    สีน้อยเมือง
3. เด็กหญิงรัตนวลี    สายทรัพย์
4. เด็กหญิงกาญจนา    บูชา
5. เด็กหญิงลลิตา    บูชา
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บูชา
7. เด็กหญิงมนต์ภัสสร    วิวัฒน์กสิกิจ
8. เด็กชายชัยวัฒน์    บูชา
1. นายนิคม    นิรมาณ
2. นายสัมฤทธิ์    ผิวบัวคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................