งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    พุ่มจุ่น
2. เด็กหญิงรัตนวรรณ    ละมูลมี
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    แก้วพันธ์ทอง
1. นางขวัญดาว    รุ่งวารินทร์
2. นางจิตรา    พลเสน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนาตยา    นิลเปิ่ยม
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    จูเอียม
3. เด็กหญิงนภัสสร    เข็มทอง
1. นางสาวพิชา    อรุณแสงศิลป์
2. นางสายัณห์    ใจซื่อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................