งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนกลาง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิมพิศา    อิ่มแผ้ว
2. เด็กหญิงอรณิชา    มาลัย
3. เด็กหญิงปานตะวัน    พันธ์สมบูรณ์
1. นางทับทิม    มาลาคำ
2. นางสาวพรทิชา    ผลทวีทรัพย์
2 โรงเรียนวัดรางบัวทอง ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนิรชา    ชาวนาโค
2. เด็กหญิงกมลชนก    ใจซื่อกุล
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    พลายยงค์
1. นางสาวปวีณา    วงษ์จินดา
2. นางสาวโกสุม    คล้ายสุบรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................