งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายสุริยา    อินทรสุนทร
2. เด็กชายอานันท์    มหาดเล็ก
3. เด็กชายฐิติศักดิ์    ดาราวงษ์
1. นางสาวชีวรัตน์    สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ    พึ่งน้ำ
2 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายภาคิน    อินทร์ลำพันธ์
2. เด็กชายสุธิราช    ศรีทองใบ
3. เด็กชายเสกสรรค์    แก้วสวัสดิ์
1. นางขวัญดาว    รุ่งวารินทร์
2. นายพยุง    ละมูลมี
3 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุทธิดา    กลั่นเจริญ
2. เด็กหญิงนนทพร    ทองจันทร์
3. เด็กหญิงกันทิมา    กลิ่นหอม
1. นายประณต    หัตถะปะนิตย์
2. นายอนันต์    เบ็ญจวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................