งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงธนาพร    สาธิตกิจ
1. นายณัฐชนนท์    คงอยู่
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงพรพิชชา    จงรัตนานนท์
1. นางสาวรสิตางค์    เรืองขจร
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงกฤษณา    สงบวาจา
1. นายกฤษกร    กุศลมา
5
4 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายภวมินทร์    กล่อมประเสริฐ
1. นายอลงกรณ์    เถียรประภากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกรกมล    ก้อนทอง
1. นางสาวเบญจพร    สุขอีสาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านสระหลวง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิราพร    สนธิเณร
1. นางสาวศนิกานต์    มากมาย
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................