งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ยศวิชัย
3. เด็กหญิงนุจรี    โพธิ์พรม
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ    บุญแสง
5. เด็กหญิงอรทัย    อ่อนสมกิจ
6. เด็กหญิงขนิษฐา    ประกอบทรัพย์
1. นางบุษยา    คำเรียง
2. นายอุดม    คำเรียง
2 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงปัญจรีก์    เหมเวียงจันทร์
2. เด็กหญิงธันยา    อู่คงคา
3. เด็กหญิงปภาวดี    ด้วงเหว่า
4. เด็กหญิงฐาจิลา    วัฒน์ศิริกุล
5. เด็กหญิงณิชามาศ    เนียมแก้ว
6. เด็กหญิงพรจีรา    ไทยเจริญกิจการ
1. นางกฤษณา    มากสอน
2. นางดารณี    แม้นเทวฤทธิ์
3. นายบรรยง    มากสอน
3 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายวิชิต    ชินะเกิด
2. เด็กชายกรรชัย    ผิวเผือก
3. เด็กชายอรรธิเดช    ทับอินทร์
4. เด็กชายสิทธิพงศ์    ปิยภัณฑ์
5. เด็กชายศิวัฒน์    สวยล้ำ
6. เด็กชายพัชรพล    สามงามยา
1. นางสาวสุภาพร    แย้มอาสงษา
2. นายเกรียงไกร    โมรา
4 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    แย้มสุนทรา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    แรกเรียง
3. เด็กหญิงณัฐชาฤดี    พูนนำเภา
4. เด็กหญิงกชกร    เสือเมือง
5. เด็กหญิงเกศรินทร์    แสงใส
6. เด็กหญิงโสรญา    เพ็ชรแบน
1. นายประณต    หัตถะปะนิตย์
2. นายอนันต์    เบ็ญจวรรณ
5 โรงเรียนวัดรางบัวทอง ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายไชยพัฒน์    สอนกลิ่น
2. เด็กชายพีระพล    เรือนทองดี
3. เด็กชายกฤติธี    ทองประเสริฐ
4. เด็กชายชัยชนะ    จันทร์ยิ้ม
5. เด็กชายจีรพันธ์    หาญกล้า
6. เด็กชายปริญญา    ชื่นใจฉ่ำ
1. นายธนพล    ครุฑใจกล้า
2. นายพรชัย    ครุฑใจกล้า
3. นางสาวสันธณีย์    เนียมเพราะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................