งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขากำแพง รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงมุทิตา    พวงมาลัย
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ราชเดโช
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ออมสมสวย
1. นางถนอมจิตต์    ธรรมวัตร์
2. นางอรนุช    ยอดอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา    โชติกันตะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ยนต์วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    แร่เพชร
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา    จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ    พึ่งน้ำ
4
3 โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุภาพร    สมเหมาะ
2. เด็กหญิงอริสรา    เกษรชื่น
3. เด็กหญิงวาสนา    ใจผูกพันธ์
1. นางช่อมณฑา    บุญชอบ
4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายจิรพัฒน์    สระทองอินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา    กองเกตุใหญ่
3. เด็กหญิงพรนภา    สุกรีวนัฏ
1. นางสาวฐิติมา    คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา    ยอดเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรัตติยา    บัวนาค
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นงค์ทอง
3. เด็กหญิงตุลาพร    อยู่โภชนา
1. นายชาญณรงค์    ศรีจันทร์
2. นางประชุมพร    เสฏฐ์คณา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................