งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขากำแพง รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงเมริษา    วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธนพร    เรืองทอง
3. เด็กหญิงขจรพรรณ    หุ่นประเสริฐ
1. นายกิตปกรณ์    หงษ์เวียงจันทร์
2. นางถนอมจิตต์    ธรรมวัตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา    เอื้อมเก็บ
2. เด็กหญิงธนวรรณ    แซ่ตัน
3. เด็กหญิงธนารีย์    ตันติโรจน์
1. นางสาวจารุวรรณ    ชุบเลี้ยง
2. นางบุญรักษ์    สีเหลือง
4
3 โรงเรียนบ้านสระหลวง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายผาภูมิ    ชนะอุดม
2. เด็กชายอริญชัย    สินทรา
3. เด็กชายอภิรักษ์    ดอกเบญจมาศ
1. นางจันทร์เพ็ญ    พฤกษชาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดไผ่ขาด หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวรัมพร    พาพร
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    ศรีเพชร
3. เด็กหญิงวรดา    คนเจนดี
1. นางสาวขวัญเรือน    เจริญผล
2. นางเพชราภรณ์    เล้าภาษิต
4
5 โรงเรียนวัดหัวกลับ บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพิมผกา    ผิวเผือก
2. เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ    ชิมสด
3. เด็กชายสุภัสสรา    บุญรอด
1. นางสาวพรรณิภา    เกิดพงษ์
4
6 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายวาทินี    ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ    จันทร์มอญ
3. เด็กหญิงวรพิชชา    อุบลเลิศ
1. นางอ้อย    แก้วไทรหาญ
2. นางไพรัตน์    แสงประเสริฐ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดบางสาม ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    บูชา
2. เด็กชายวณิช    บูชาธรรม
3. เด็กหญิงพรนภา    รักพืช
1. นางสาวปรานอม    หอมจันทร์
2. นางอารมณ์    หลิมทิพย์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................