งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงปิยรัตน์    แสงงาม
2. เด็กชายพัฒนะ    แสนชา
3. เด็กหญิงอรนุช    ยางก้อน
1. นางสาวชีวรัตน์    สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ    พึ่งน้ำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    สุริย์แสง
2. เด็กหญิงศิรินภา    เชาว์ไวพจน์
3. เด็กหญิงอรพรรณ    มณีผ่อง
1. นางสาวศกรณมนทร์    นิลธร
2. นางสาวสุดารัตน์    รัตนทองคง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวัดรางกร่าง หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอ้อน    แจ่มใจ
2. นางสาวกัลยา    ชมชื่น
3. นายธีรชัย    เกตุแก้ว
1. นางสาวปาริชาต    สมใจ
2. นางสาวพิศมัย    เกิดโภคา
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรุจิรา    จันทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา    รูปคมสัน
3. เด็กหญิงสุวรรณีย์    ขุนเล็กสม
1. นางช่อมณฑา    บุญชอบ
5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐชา    เจริญวุฒิธรรม
2. เด็กหญิงอรัญญา    แจ้งดอนไพร
3. เด็กหญิงชนัญญา    ไชยสถาน
1. นายธนาวัตร    ใจตรง
2. นางสาวพัชรี    นาคผง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................