งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดย่านซื่อ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพัชริดา    คล้ายเดือน
2. เด็กชายเทพทัต    งามสอาด
3. เด็กชายทรงพล    ศรีศักดา
1. นางสาวรุ่งรัตน์    ช้างป่าดี
2 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงธีรดา    พูลเงิน
2. เด็กหญิงรพีพร    กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงประภัสรา    เจริญรุ่งเรือง
1. นางมานิตย์    ทิพย์สภาพกุล
2. นางวารินทร์    กาบแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................