งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา    พึ่งเจริญ
2. เด็กหญิงวาสนา    ศรีเนลอย
1. นายณัฐพล    บุญศรี
2. นายรพี    ศรีวิเชียร
2 โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนันทิชา    เหน็บศรี
1. นายชนินทร์    สุขสำราญ
3 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์    แย้มสำรวล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    รื่นดอนไพร
1. นายประพัทธ    ศรียา
2. นางอรทัย    ศรียา
4 โรงเรียนวัดสำเภาทอง ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายธนาธิป    จำปาหอม
2. เด็กหญิงชฎาพร    เธียรประณีต
1. นางปรานอม    สุขเกษม
5 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายณรงกรณ์    แสนคำพล
2. เด็กหญิงญาณิศา    ชาวเมือง
1. นางสาวฐิติยา    รัตนายน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................