งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงเกวลิน    สุขสาคร
2. เด็กหญิงนีรชา    ห้วยกระเจา
3. เด็กหญิงชนากานต์    เจริญเส็ง
1. นางสาวชีวรัตน์    สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวอริศรา    แจ้งใจดี
2 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    อินทรเทศ
2. เด็กหญิงสกลสุภา    อ่อนกล่อม
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    วงษ์สุวรรณ
1. นางสาวกิตติยา    เพ็งพันธ์
2. นางสาววารุณี    เจือจันทร์
3 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    ล่านาลาว
2. เด็กหญิงสุปรียา    ดาละฮิม
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    แก้วสระแสน
1. นางนวลจันทร์    ลีสุขสาม
2. นางพูลสุข    บุญมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................